Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1889

Woensdag 25 September l§S0 r m 4027 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Voorloopig Bericlit In t laatst van October of begin November 1889 zal in t openbaar te Berkel ten overstaan van de Notarissen VAN DEB POOET en MOLENAAR pnbliek worden verkocht i De Hofstede e a get B 27 met de daarbg behoorende t3 Hectaren Best T Teilaiicl gelegen in RodenrimÈ nea Berkel Alles om direct bg ewgzing te aanvaarden Voorloopige infoitnatiën geven de genoemde Notarissen Ie VAN OER POORT te i a M2anJ en llr I MOLENAAR te Waddinxvun O0 Inseadlng van advertentiSii kan gescbieden tot öfo nor des namiddags van den dag der uitgave Door verandering der zaak FinaFe Uitverkoop van Mode Artikelen en gebreide Goederen Gedurende de UITVERKOOP zulleD geen STALEiV of GOËDEaEN op zicht gezonden worden UEd Dienaar G IJ88EL8TIJ11 Blaauwstraat NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der g roote laag koleu Oupeye Is £a e3 e T7 la a2CLlr ol©aa brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselflk gebrnik serres calerifères Amerikaaosche kachels kalk steen brikken pannen en popenovens en dergel ke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er Ban toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Soheepsvracht van Hemtal tot Gouda fl 3 30 fl 3 40 per last van 2000 kilog JJe Directeur Gerant J SMEETS Openbare Verkoopingf te MOERCAPELLE in de herberg van p Vkbsioot Je aldaar op WOENSDAG 23 OCTOBER 1889 ten 11 nre School voor Clir Nat Onderwijs Praclitige blauwe Zasdmiven è 40 Cent het pond J GERRITSEN van Een HUIS met Schuur Br f Tuin en Grond daartegenover plaatselgk gemerkt No 70 en 70a binnen Moercapelle kad Sectie zonder nummer 1007 en 819 groot bg elkander 4 Aren 43 Centiaren Eigendom van W va dee Tiot Aanvaarding bg de betaling op den 1 December 1889 Nadere informatiën geeft de Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen BOELHVIS te BERKEL aan de Bouwmanswoning gemerkt B 27 staande in het Rodenrijt bewoond doof Mejuffrouw de Wed W Tkeürniet Wz op VRIJDAG den 11 OCTOBER 1889 s morgens ten 10 ure precies aan te vangen van Alom te bekomen IE mm SLM of de beschrgvins der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der 8t Janskerk der Glazen dercartonteekeningen eni waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetb DOOK CHRI8TIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Rnnsfaschilder Architect en Directeur der Academie van Bouwkunde te Utrecht Prijs 80 Cents A BRINKMAN Het BESTUUR der SCHOOL voor C N O alhier verwittigt Ouders of Voogden die honne Kinderen aan bovengenoemde School wenschen te plaatsen dat voortaan alleen op 1 October en 1 April leerlingen gullen ingeschreven worden Deze bepaling geldt alleen voor eerstbeginnenden en niet voor leerlingen die te voren reeds eene school bezochten Aangiften hebben plaats bg het hoofd der school Lange Groenendaal I 19 Namens het bestuur J J VERDRIES Prerident C BRONT Secretarie Openbare Verhuringf te WADDINXVEEN bg Ds Vau Niekerk op WOENSDAG den 9 OCTOBER 1889 s morgens 11 uur van 9y2liectareiiWEILAirD I Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk rw Pr Retau s elfbewaringf Hollandsohe uitgave met 27 afb Prgs 2 Iden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizelden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland gelegen in de0 Znidplaspolder vlak bg t dorp binnen Waddinxveen voor den tgd van 6 jaren ingaande 2 November 1889 Nadere informatiën geeft de Notaris Mr I MOLENAAR te Waddinxveen Boow en Melkgereedschappen groote partij best gewonnen Hooi Meubelen en Huisraad Alles breeder in biljetteli omschreven De verkoop geschiedt d Contant Nadere informatiën ten kantore van den Nolo VAN DER POORT te Maatland te wiens overstaan de verkoop geschiedt en ten kantore van Mr Ie MOLENAAR Notaris te Waddinxveen Wordt GEVRAAGD zoo spoedig mogelgk eene Keukenmeid of NOODHULP van goede getuigen voorzien Adres WESTHAVEN B 156 HAUTE NOUVEAUTÉ I in Najaars en Winterstoffen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 Gouda Snelpersdrttk van A Beinkhan Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgi per drie maanden ii 1 25 temco per post 1 70 Aizonderlgke Nommeri VIJF CENTEN DE VEBEIEZIITG Aan de kiezers voor den gemeenteraad is toegezonden eene oproeping tegen den 1 October om eene keuze te doen tusschen de beeren Krmpo en Van der Post Het kan zgn nnt hebben op die verkiezing de aandacht te vestigen omdat bg de eerste stemming de stemmen der liberalen zich hebbeo ywdeeld over twee personen en er uu bij sommigen die op den afgevallen candidaat hun stem uitbrachten wellicht weinig animo bestaat ten tweeden male ter stembus te gaan Bg de eerste stemming hebben wg zoodra wg bemerkten dat onder onze geestverwanten geen algemeene ingenomenheid heerschte met den op de meeting verkozen candidaat ons van Aanbeveling ontbonden Immers verschil van e DMl bestond er voor zoo ver ons bekend was niet tusschen de heeren Van der Post en Oijoenendaal het was alleen eene quaestie van persoonlijke voorkeur voor den een of ander der aanbevolen heeren die gemeenlijk haar grond vindt in meer of mindere bekendheid met karakter en talenten De kiezers van eene kleine stad als de onze kennen elkander voldoende om zelf hun keuze te bepalen in dergelgk geval onze voorlichting was volkomen overbodig Alloen kon het de vrasg zgn of bet verstandig was tegenover de op de meeting gentelde candidatuur een ander aan te bevelen die daar in de minderheid gebleven was al was die minderheid betrekkelijk zeer aanzienlijk Doch de weinige FEVILLETOK Gabrio en Camilla JEen vertuml uit Milaan DOOR lï o GUILIO CARCA Fr naar iet Italiaatach DOOB VANKSSA XVII 69 iiHc heb niet weinige ougstigo dagen doorleefd en bittere teleurstellingen heb ik ondervonden I Ën ik zou ongelukkig üijn zoo ik niet dacht dnt het bloed van zoovele dapperen tooh niet te vergeefs do slagvelden zul hebben gedrenkt Zeg mü dus dat ge mij vergeeft en geef mij nog een kus Zij traden de tuinkamer binnen en voor het portret van zijn vader welks oogen hom schenen te volgen boog Gabrio het hoofd en gevoelde in zijne ziel dat rustige vertrouwen dat de belooning is van vrijwillige plichtsbetrachting Hij vertelde in bizonderhcden hoe hij toen do wapenstilstand van Villafranca gesloten was waardoor zooals Italianen en Franschen zeiden onze zaak verraden was terstond zijn ontslag ha l gevraagd dat hem eerst was geweigerd en slechts toegestaan toon die ongelukkige vrede zekef was Te San Martino zoo vervolgde hij was ik op eene van do eerste batterijen die tgd dien het comité onzes inziens ten onrechte gewoon is te laten voor de voorbereiding van het verkiezingswerk liet niet toe deze quaestie met de noodige kalmte te bespreken Thans willen wg de gelegenheid waarnemen om daarover onze mecning te zeggen Naar ons voorkomt is het in het algemeen verkeerd tegenover regelmatig in het openbaar gestelde en door bekende personen bg onderteekende advertentien aanbevolen candidaturen andere persoiMU te stel en vooral wanneer zulks zooals thans geschiedt met ongeteekende strooibiljetten en annonces waarvan piemand de herkomst kent of de verantwoordelgiheid draagt In den regel laden de stellers daarvan y nemen hier gaarne aan met de beste bedoelingen oëH schgn op zich eener minder loyale manoeuvre en tiO hnn optreden alleen ten gevolge dat de kiesbnreftn s zonder noodzaak dubbeLweric moet doen Belangstellende kieiers jtxi wgs teekenen van leven te geven op Amf hhte bijeenkomst Zg kunnen daar naaiJMirtelnst candidatnren voordragen en verdedigen en ten slotte door hun stem invloed uitoefenen op den gang der verkiezing Is eenma l bij meerderheid van stemmen een candidairt gesteld dan is de aangewezen weg dat d minderheid zich by het gevallen beslnit nederlegt tenzg er voor haar onoverkomelijke bezwaren bestaan tegen den verkozen candidaat Doch zelfs in dit uiterste geval zouden wij het wenschelgk achten dat ook de voorstanders eener andere candidatuur niet het licht der openbaarheid schuwden Tegenover de vergadering van het comité dan het vuur openden U alles te vertellen van den 24 Juni alles wat ik bijgewoond heb is mij onmogelijk I Neen ik zou t niet kunnen en gij zoudt mü niet gelooven in die oogenblikkeu vergat ik het verledene Maar ik zal dien roemrijken dag nooit vergeten en gelukkig zal ik altijd kunnen J zoggenIk ben er bjj geweest Do zon ging onder toen wij bevel kregen om de kanonnen tot zwijgen te brengen waarmede de vijanden hunnen aftocht dekten Een bom sprong op eenige schreden an mij af Ik richtte juist mijn stuk en een splinter wonddo mij aan den arm Ik bemerkte niet dat ik bloedde en bleef op mijn post want ik kon do witjasseu die wel gewild hadden dnt zij al achter Verona in veiligheid waren geen goede reis toewenschon Ik werd naar do ambulance gezonden en bleef er veeitien dagen Kn toen toen ik weet niet recht hoe het gekomen is viel ook mij met velen dio t veel beter verdienen dan ik dezen medaille te beurt Het is de belooning van den soldaat Zijne zuster wie de blijdschap uit do oogen blonk Intrad naderbij nieilwtóerig lichtte zij don band op waarin zijn gekwetst iMra hing en daaronder blonk eene zilveren medadMjaim een blauw lint Hij lachte en bracht mot eene ietwjjt gemaakte onverschilligheid zijn verhaal ten einde Libemta was al meer dan eens binnen gekomen om haar gewonden meester half medelijdend h ilf bewonderend aan te zien zoodra Gabrio het bemerkte riep bij ADVERTENTIEN worden geplaatst van I 5 regels it 50 Centen iedere i g l meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt eene andere publieke bgeenkomst of althans eene door een zcio groot mogelgk aantal kiezers geteekende aanbeveling want deze ontleent haar gezag alleen aan de betrouwbaarheid van hen die als wegwijzers optreden Het bij deze verkiezing voorgevallene is echter niet geheel onverklaarbaar en vindt naar onze meening zjjn grond in een paar gebreken die de tegenwoordige wgze van werken bj gemeen raadsverkiezingen aankleven Vooreerst de bijeenroeping der kiezers op zoo korten tenngn vóór de verkieziiig Als Vrgdagavond een candidaat gesteld woïdt waarvan de meeste kiezers eerst Zaterdagavond hooren dan schiet er voor hen die niet met hem meegaan feitelgk alleen Maandag over om zich te beraden en al het voorbereidende werk te doen ter aanbeveling van een ander Het heeft allen schgn of het comité het er op toelegt den candidaat der meeting bj overrompeling aan de kiezers op te dringen echyn zeggen wg met voordacht want wij zgn overtuigd dat deze toeleg nooit bestaan heeft Zoodoende wordt de vrgheid der kiezers verkort want de tgd ontbreekt om op regelmatige wjjze verzet aan te teekenen legen eene ongewenschte candidatuur en men is genoodzaakt zich te onthouden of in der haast te strijden met de middelen die men bg de hand heeft en die niet altijd den toets der critiek kunnen doorstaan Ten andere het geringe moreel gezag dat eene openbare vergadering waar ieder kiezer die binnentreedt medestemt uit den aard der zaak heeft De discussie heeft natuurlgk weinig om t Igf het licht dat haar en stak haar de hand toe maar de eenvoudige ziel bloosde en hield de haren onder haar voorschoot verborgen Hij lachte en verzocht haar hem wat eten te brengen En terwijl hij op honderd vragen antwoordde vond Gabrio gelegenheid om ongezien zijne zuster te naderen Zij wisselden slechts ééa handdruk En plotseling was het of al de ongerustheid al de onzekerheid die hem belet had de vreugde des wederziens ongestoord te genieten wa weggevaagd Wie kan het genot de verrukking van het wederzien schetsen Hij sprak van zyne vrienden van Galeazzo en den abt hij vergat zelfs Beltramolo niet onder wiens dom uiterlijk men geen held zou gezocht hebben Ofschoon zij tot verschillende korpsen behoorden waren zij toch ééa in goeden wil m moed In het eor e gevecht had Beltramolo steeds zijn meester vergezeld en toen een troep ühlanen op dezen aankwamen had h j zich tuoschen hen geworpen en als oon woedende mot zijn zwaard rondzwaaiendo hem het leven gered Deze medaille had eerder de borst moeten versieren van dien ounoozelon doch braven Beltramolo dan de mijne Maar op den dag toen de majoor de benoeming van den jongen raarchose tot luitenant bekend maakte was hij opgetogen van blijdschap en tevreden toen zijn officier ook hem op den schouder klopte en zoido Bravo jongen Ach ja die soldaat ia een nrmo kerel maar hij heeft eouc zware inist en een licht hart eil hij weet zich er goed door te slaan