Goudsche Courant, woensdag 25 september 1889

ê daarait orei de kiezers scbgnt is niet Doemenswaard De korte aanbevelingen van de voorstellers ontleenen haar waarde voornameljk aan den persoon die ze doet Voor het overige weet het publiek niet wie door zgn stem medewerkt aan het stellen eener candidatuur Waarom moeten de kiezers liever den heerA kiezen die 50 stemmen gehad heeft dan B die het maar tot 40 bracht Het is mogeIgk dat de meerderheid te danken i aan de stemmen van lieden die alles behalve bevoegd zjn om op te treden als baanbrekers ZedeIgk gezag heeft de aanbeveling van een uit vaste en bekende leden bestaand genootschap dat door den tgd zijn sporen verdiendien vertrouwen gewonnen heeft maar niet de vlottende bevolking van eene societeitszaa waar Jan Piet of Elaas mits hij kiezer is kan binnenkomen en medestemmen ook al komt hjj er eenvoudig omdat een slimmer kiezel hem als stemmachine wil gebruiken of omdat een glas bier drinken op een kiesvergadering gezelliger is dan in z n eentje in zijn gewone bierhuis Wij zjjn zoo vrij deze bedeukiiigen ter overweging aan te bieden aan het bestaande comité Het kan niet anders of de ervaring van de vorige week heeft een minder aangenamen indruk gemaakt op de mannen die zich den last vau het ondankbare voorbereidingswerk der verkiezingen getroosten maar indien de tegenwoordige manier in stand bl jft loopeu zg steeds het gevaar dat een tegen candidaat werkelflk wordt verkozen en dan is het spoedig met hun instelling gedaan Men bedenke wel dat eene minderheid zich gaarne onderwerpt aan eene meerderheid wieri gezag zjj erkent als afkomstig van mannen die even goed als zij zelve in staat zijn een oordeel te hebben maar niet als daaromtrent twijfel mogelijk is Bij de stembus hebben de kiezers gelijke rechten maar in de voorbereidende vergaderingen heeft de meening van een verstandig bezadigd en politiek ontwikkeld man meer waarde dan de stem van een bekrompen heethooidig of onkundig kiezer Het komt daar niet op de quantiteit maar op de qualiteit der stemmen aan en het publiek heeft geeuerlei waarborg omtrent de qualiteit Ka aldus onze meening gezegd te hebben over het verloop der laatste verkiezing en de les die daaruit voór de toekomst kan getrokken worden komen wij tot de voorstanders der candidatuur Groeueudaal met de ernstige vraig of het niet plicht is thans hun stem uit te brengen op den heer Van der Post Voor ons zou in dergelijk geval geen zweem van twijfel bestaan Men zegt de heer Van der Post heeft tot dus ver evenmin als de heer Kampo getoond bijzondere begaafdheden te hebben voor het lidmaatschap van den raad Dit geven wij toe maar gesteld dat al het overige Het was intusschen laat geworden on Gabrio was moe van het vertellen Zijne moeder gelukkig dat hij ten minste voor het oogenblik van het soldatenleven afstand deed en ontroerd en aangedaan door al wat er gebeurd was zeide dat haar hoofd zwak en vonuoeid was en dat zij rust behoefde Gabrio stond op en geleidde haar naar hare kamer zooals hg vroeger gewoon was Hij kwam echter terstond terug en vroeg met eene stem die trilde van den zoo lang bedwongen hartstocht Welnu Paolina Gij hebt mij immers begrepen toen ik u de hand drukte Ja maar vertel mij nu alles Dat is spoedig gedaan Zij is hier zoo als go weet hare ouders en vrienden die haar de hand haddon willen doen aannemen vau dien neef van baar of van een ander ik weet het niet recht lieten haar later met rust O haar hart gelijkt op het mijno dat weet ik Hebt g e haar gezien Slechts nu en dan bijna in t geheim bij toeval Het doet er niet toe hoe het kwam Maar dat zij geleden had daaraan behoefde ik niet te twijfelen En weet ge anders niets heeft zg nooit met u gesproken Waartoe was dat noodigP ik ben zeker dat zij D wacht Ge zegt dat zij geleden heeftP gelgkstond dan zou bg ons de overweging den doorslag gevep dat de heer Kampo is een man van geheel andere politieke richting dan wy Waar geen bijzondere gemeentebelangen het verbieden geven wy steeds de voorkeur aan den man die het meest in geestesrichting en overtuiging met ons overeenkomt De liberalen behooren vooral in een tgd dat de onderwijsstrgd dreigt te wordeif overgebracht in den raad alle persoonlgke overwegingen op zg te zetten en als één man hun stem uit te brengen op den heer CG VAKDEEPOST BIUNEJSELA ND è üDA 24 sJrtomber 1889 londerdag opmakei de len noogen raad am ndt Bo esiu9 ojA nemen ven tdebat is De Tweede Kamer zal Voordracht voor een lid vVn i rpen n t igevaigfn Na uitvoeKg debat is he in beginsel leerplicht op 16 46 tegen Sa stemmen Hd over de oveiÉangsbepalingen jibev in Dooli ide Arrond Eeohtbanfc te Rotten navolgbnde alphabetisohe lij ten van opgemaakt a ter vervuUinjp van de vao ture Van kantortelphter te Gouda mrji I Boldinghfe kantonrechter te l Bolswaiil mr D J VaifTlflusde griffier l ij het Kantong srecht te Gouda en tar J D Van Kilyk kantonr té fHelder ter vervulling Van de ïBCaiiure vau kantonVechter te Schoonhoven mr C A Caü griffie b j het Kantongerecht te Schagen mr B W F JCronenberg subst grilfler bij de Arrond Eechtbank ta Kotterdara en mr J K Van Weel griffier bij het Kantongerecht te OudBeijerland De Onderofficieren Vereeniging die reeds vroeger met succes eene uitvoering gaf richt hot volgende ver oek tot de Qoudsche ingezetenen Geachte Stadgeaooten Wederom doen wij Onderofficieren een beroep op Uwe meermaal betoonde edelmoedigheid Bekend met de groote ramp welke onlangs de stad Antwerpen en in de eerste plaats hare inwoners getroffen heeft hebben wij het plan gevormd voor de ongelukkigeu die op zulk oen jammervoUo w jze hetgeen hun lief en dierbaar was hebben moeten verliezen een Uitvoering te goven en wel in het laatst der maand October a s in de Sociëteit Ons Genoegen Vertrouwende op uwe gewaardeerde medewerking in deze zullen wij zoo vrij zijn eerstdaags eenige inteekeniijsten te doen circuleeren HET BESTUUR De schietwedatrijd waarvan wij in oua vorig nummer den uitslag van Zondag mededeelden werd gisteren ten einde gebracht De muziek der dd Schutterij luisterde gisteren middag dien wedstrijd op Des avonds ten 8 uur had op de bovenzaal van den heer Hardijzer de prijauitdeelmg plaats met eene korte toespraak van den heer G H G de Lange Voorzitter van iiBurtjerplicht En wat kunnen wij arme meisjes anders doen dan lijden en zwijgen Ach de gedachte aan u beiden vergezelde mij I steeds Paolina en nu j Nu ge uw plicht gedaan l obt als een goed Italiaan I Spreek daar niet overI Alles wat ik heb doorgestaan alles wat mijn hart heeft gekweld dat kan ik dat behoef ik u niet te vertellen Er waren dagen I daar in het hospitaal dat ik mijne gewonde kameraden die de een na den ander stierven benijdde Wij zullen er maar niet over praten doch zij hoe zal ik baar weerzien Zijt ge niet met haar broer teruggekomen Ja en ik heb lieloofd naar het kasteel te komen Wanneer Ik weet het niet ik weet niet eens of ik mijne belofte houden en gaan zal Kan zij mij liefhebben zooals ik haar bemin Is het mogelijk dat haar hart gevoelt wat ik gevoel Twijfelt ge nu Ja on ik geloof dat dit overblijfsel van eene vroegere hoop eene hersenschim eene dwaasheid is Een man die niets heeft dan zijn goeden wil en een denkbeeld Wegen een goede wil en een denkbeeld op tegen een groeten naam en een groot fortuin Maar t zijn de tijden niet meer Onnoozel kind denkt ge dan dat da tijden en meeiiingen zoo in eens veranderen dat vooroordeelen zoo gemakkelijk sterven De uitslag van den Ie prija Etagèrejj A A van Bergen liHil met 47 p 2e prijs Hoorn de vereeniging dool 8e prijs Etsgèrej vereeniging door 4e prijs Bloemei eeniging door H Be prijs Remon vereeniging door 6e prijs Parapliheer A van Reedt 144 p i K 7e prijs Theepot de vereeniging doojijf 8e prijs PortretF A Brunting door 9e prijs Buieaul p G de L4ngi 10e prijf Portre C Cob jn door Jle prys Po tr C J van Mieri Biersi k d prijs Eene ID Hoogindijk bersoneelen wed d is aldiii angeboden door den heer Mr adoorn behaald door J P Mul cuivre poli aangekocht door Dortland Jr met 47 p jaangeboden door de leden der van Wijngaarden met 47 p land aangekocht door de verlijn met 46 p Horloge aangekocht dogfr de sn Reedt Doruand met 45 p landaard aangeboden door den irtland dóór A C Cosijn met et stooQe aangekocht door de Jong me 42 p aangeboden Joor den heer vau BemmeÜmet 41 p aaügeboden Aoor den teer rm Polak tiet 41 j aangebodW door den Slièdrecht mot 40 p Portland ingebdttÈn door d n eer A Brijiitiiig me 4f p ebodeii dcjor i den n Essei niefko pi aangeliodoir dooi C J van j rj m f pjljy Bierpul mngiboflen door M e H ucaaruen uoo m is ruu mpP oV pi mjs MackarthsILquat aangebó d8or len fm Biiedt D Mlan door C 1 A KJer Sjof garéSüU of olfP f f ijijaardj n dooi T IJ Patti ISe pi hita A yan l edt D Mlaml door C J A Kfertjl boden door den n van Waas metvn igeboden door dea fafWr de Lange met 86 p boden door den heer prijs f ff A Kerl 17e prijs SigareiMooé J J van Bemmel dobr G H 18e prijs Revolver aauL G H G de Lange door Dl Hoogendijk met 36 p 19e prijs Bierglas aangeboden door don heer F X Hardijzer door G F van Gent met 3 p 20e pi s Bloempot aangeboden door den heer A Brinkman door D J Starreveld 21e prijs Kistje Sigaren aangeboden door den heer J van Oije door C M van Wijngaarden 22e prijs Kistje Sigaren aangeboden door den heer G J WesseU door J Nieuwenhuizen 23e prijs Kistje Sigaren aangeboden door dan heer F Grendel door L Vermeij Troost en Aanmoedigingsprijs F Rietveld surprise Wedstrijd B vrije baaa 3 schoten ie prijs II van Wijngaarden met 33 punten 2e C M van Wijngaarden met 32 p 3e II D Hoogendijk met 32 p 4e J P Mol mot 31 p 5e G H G de Lange met 31 p Wedstrijd C vrije vaste baan 10 schoten Ie prijs A C Cosijn met 103 p 2e D Hoogendijk met 95 p De heer C M van Wijngaarden had eveneens 95 punten de laatste serie besliste in het voordeel van don heer Hoogendijk Wedstrijd D flobertbaan lé prijs H vnn Wijngaarden met 29 p 2e A C Cosiju met 28 p Rozenprijs de heer H van Wijngaarden mot 8 rozen Waarop zal dat alios uitloopen Wat zult ge doen Ik weet het niet Misschien afstand doon van uwe hoop Neon mijn hart vergeet niet Wij zullen de toekomst maar laten rusten Er is een oogenblik geweest dat een enkel woord van haar mü een geluk schonk dat nog mijn eigendom is dat niemand mij ooit ontnemen kan Dat ten minste is geen bedrog geweest Neen Gabrio zoo wil ik u niet zien Luister naar uw hart on ge zult gelukkig zijn Paolina greep haars broeders hand Ook zij dacht aan het verledene aan eene smart die zij alleen droeg naar welke niemand moer vroeg Toen gingen zij naar hunne kamers en spoedig was alles in rust gedompeld XVIII BU DE FONTEIN VAN DE DOODE WEiDE En arm in arm en hart aan hart gesloten A Gazzoletti Halfweg tussohen den schoenen heuvel waarop hot kasteel stond en de woning van den ingenieur lag een van die liefelijke groene valleien welke in sommige gedeelten van Brianza tot rust en kalmte uitnoo igen en verheven kritchtige gedachten in de ziel wekken fforit venoU i Door de oonunissie voor do a s akte fflcaiiient Toor onderwijzer on onderwijzeressen in de provincie ZuidHolland zijn al deskundigen uitgonooJigd voor lezen en Ned taal de haeren L Akkertuys te Schoonhoven A J Teebral te s Hage F Uittenbroek ta Leiden J Wijma te Schiedam voor rekenen en vormleer de heeren N Brouwer te Leiden J V Disselkoen te Sliedreoht i van der Hout te Schiedam en G van dor Zanden te Brielle voor geschiedenis de hoeren H G van der Heijdo te Leiden en J Mackenzie te Eolterdam voor natuurkennis de hewen S Posthumus te Gouda en dr Homburg te Leiden en voor paedagogiek de l eeron J Rovers te Delft en J C Sander te Schiedam Z terdag hAd te Lekkerkerk een onderzoek plaats naar de oorzaak van don brand in den nacht van Maandag op Dinsdag 11 ten huize van C v d W De JO jdrige grijsaard werd naar Rotterdam gebracht ora zich daar bij de rechterlijke macht te verantwoorden Uit LSren Gelderland worA gemeld In tegenstelling met het vófigo jiiar hoort men thans de jagers roemen op de rigkheid van hot jachtveld Hnüen en patrijzen i de laatste in groote koppels worden menif uldit aangetroffen Desniettemin zijn de prijzeij van het wild hoog voor jonge patrijzen wordt betaald lyt ƒ 0 80 voor hazen tot ƒ 1 75 Het wild moet zfch tooh wel snel vermenigvuldigen immers in he vorige jaar werd de japht 14 dagen vroeger dan gi woonlijk gesloten uit gArek aaui wild on nu is ef al weer overvloed Vjdel invloea oefeut de weersgesteldheid hier uit Het beslnur der Kweekschool voor bewaarschool t houderessrn te Leiden heeft oone circulaire verspreid Vaarin zjj Jde hulp van landgenooteu inroept voor hare nuttige inrichting die zander spoedige hulp moet ten gronde gaan Door een votum der Tweede Kamer iu het vorig jaar nl is de kweekschool geheel onverdiend en te midden van baren arbeid on bloei bedreigd ia haar financieel beslaan Gesteund door particulieren door eene bijdrage van de gemeente loeiden door sabsidicn van de provincie Z Holland ƒ 2000 en van het rijk 6000 heeft zij voor eenige jaren eene leeniug vnn f 50 000 kunnen aangaan waardoor een doelmatig gebouw kon worden ingericht en de school zich kon ontwikkelen tot eouo inrichting van 70 leerlingen onder welke 20 iuwonenden met eene bewaarschool voor de praktijk Steeds heeft zy hare financieele verplichtingeo nagekomen doch nu tengevolge van de omzetting der Tweede Kamer het rijkssubsidie is verloren gegaan dat haar tien achtereenvolgende jaren als iu s lauds belang was toegestaan derft zg sedert 1 September de helft harer inkomsten Om de inrichtiug te redden die in de 20 jaren van haar bestaan ruim 100 harer kweekelingeu als hoofdouderwijzcreasen aan bewaarscholen hier te lande en op Java geplaatst zag schoot allereerst de Mij tot Nut van t Algemeen toe met een subsidie van f 1000 Van do stad Leiden hoopt men hetzelfde te verkrijgen Een tot do Staten der andere provinciën gericht verzoek gaf voorloopig geen resultaat zoadat nog in een jaarlijksch tekort van 3000 moet worden voorzieu Waar hot lager onderwgs in ons land zoovele kweekscholen bezit heeft de bowaarsohool er slechts één die te Leiden Moge de hulp van particulieren zóó luide spreken dat die ééne inrichting nog langen tijd hare nuttige taak kan blijven vervullen zoo mogelijk nog uitbreiden Voor het gerechtshof te s Gravenhnge is opuieuw beliandeld do door den Hoogen Raad naar dat collego teruggewezen zaak van den zoutfabrikant S te Dordrecht die wegens het in zijne zoutfabriek te min voorbanden hebben van 446 514 006 kilogram zout door de rechtbank van zijne woonplaats was veroordeeld tot een geldboete van ruim 400 000 De beklaagde as inmiddels gefailleerd Deze omstandigheid deed door den raadsman van bokl jhr mr W H de Savornin Lehman voor het Hof do vraag stellen of een gefailleerde nog kon worden beboet Die vraag beantwoordde hij ont kennend o a op grond dat de oplegging van zulk een enorme boete aan iemand dio onvermogend is tot betalen geheel ten inideele moet uitloopen van de schuldeischers in het faillissement die achtergesteld zouden worden bg de preferente schuld van hot Kijk welke meer dan tienmaal hot actief van don boedel verslindt Verder betoogde pleiter dat het bedrag van de ondermaat zout geheel willekeurig was vastgesteld door liuiteu hot onderzoek te loten een gedeelte zont dat onder de pannen lag Voor den KijksadVocaat jhr mr De Brauw was j hot buiten twijfel of do gefailleerde kon worden beboet Waar hot faillissement tot uu toe vaak geliozigd wordt als middel ora aan do betaling van zQn Bohuldeiichen te ontkomen zonden de ilIisMmenten zeker in aantal toenemen indien zij te baat konden genomen worden om aan een boete in een strafvervolging opgelegd te ontsnappen De quaestie van de verificatie der schuldvordering boete of andere was alleen ter baoordeeling van den curator die de rangregeliug kan betwisten ofschoon de rijksadvocaat moest mededeelen dat tot dusver de ontvanger der accijnzen zich alleen had laten verifieereu voor het accjjnsbedrag en niet voor de boete Het terzijde gestelde gedeelte zout kon bij de overigens voldoende geconstateerde ondermaat niet in aanmerking komen omdat het vermengd was met zand en dus niet afgescheiden zijnde ten slotte door bekl in de peiUng berust Bg dupliek merkte appellant s raadsman nog op dat bekl als gefailleerde buiten de mogelgkheid verkeerde de afscheiding te bewerkstelligen omdat de fabriek verzegeld wa en ook geen verzet tegen de peiling kon doen daar niet hij doch alleen de curator kou handelen De rijks advocaat concludeerde tot bevestiging van de veroordeeling en het Olwnb Min tot toewijzing van den eisoh der belaatfng administratie waarna s Hofs uitspraak bepaald werd op 3 Oct a s De Londensche correspondent van de N BoU Ct scSrgft van Vrijdag In zake den nieuwen veehandel met Engeland verneem ik met genoegen dat hij zich dagelgks uitbreidt ondanks de aanvankelijke belemmeringen die hij heeft moeten verduren Vooral hot verkeer in melken kalfkoeien begint eene vlucht te nemen en zal zich vermoedelijk nog verder sterk ontwikkelen kunnen na de veetentoonstelling der zuivelbereidersvereenigiog in October waarop onze runderen eindelijk de plaats zullen ionemea waarop zij aanspraak hebben Hollandsche boosten wordeu nu over geheel Engeland ja naar Schotland verscheept en belanghebbonden koesteren voel verwachting van de wekolijksche veilingen van vee die te Harwich worden voorbereid en daar een aanvang zullen nemen Op do markt te Islington wordt nog altoos geklaagd over te late aankomst van hot vee wat natuurlijk den handel benadeelt De beesten behooren vroeg ter markt te komen want als zij pas in den namiddag verschijnen wanneer do transactieu al vergevorderd of beklonken sijn dan schept dat verwarring en ongenoegen De vertragingen worden natuurlijk aau de stoombootmaatschappijen geweten Deze beroepen zich weer op do gedwongen quarantaine waaraan het vee bg de landing blootstaat Deze quarantaine is zeker lastig doch als het vee vroegtijdig genoeg des Zondags on des Woendags in de havens van ontscheping aankomt om nog denzelfden dag te worden geïnspecteerd dan zouden do boesten immers Maandags on Donderdag vroeg morgens te Islin tou kunnen zijn Mist en slecht weder komen wel eens voor en bederven do beste berekeuiiigen doch zulke verontschuldigingen dikwerf herhaald verliezen wel eens hare bewgskracht Trouwens als onze veehandelaars hunne eigen booteu laten loopeu zullen zij het verkeer zelf kunnen regele maar dan het bovenstiande in het oog behooren te houden Buiteniandsch Overzicbt Do Franscho verkiezingen zijn voor zoover men te uu althans reeds kan beoordoelen niet zoo gunstig uitgevallen voor de ropublikeiueii als deze wel verwachtten maar toch hoeft de republiek zich gehandhaafd Tot dusver zijn gekozen 227 republikeinen en 160 anti ropubUkeinen waaronder 22 Boulangisten Evenwel moot in 197 districten herstemd worden on dan zijn de republikeinen gewoon zich aaneen te sluiten Zoo werd ook iu 1S85 bij de herstemming weer oen groot deel ingehaald vau de verliezen wolko bij don eersten strijd werden geleilen Op grond hiervan kan men wol annnemou dat bij de horstemmingen de meeste zetels den republikeinen ten doel zullen vallen en m dit geval ii natuuriijk Vttu een anti republikeiiische meerderheid in do nieuwe Kamer uog geon sprake Het beslissende woord zal dus eerst over voortion dagen wordou gesproken Indien de republikeinen dan eendrachtig optreden kunnen zg nog voel herwinnen Do organen van beide partijen trachten den uitslag der stemming uit te leggen als oen o orwiuning hunner partg Foitelgk ocliter hebben geen van lieide de overwinning behaald Do republikeinen hebben niet gelijk zg dachten gewonnen maar zij zullen bij do herstemming toch zeker een meerderheid behalen Deze meerderheid zal echter zwak zijn door de t tweedracht onder de republikeinen en vooral doorhet gevaar hetwelk is verbonden aan de herzieningder grondwet welke de radicalen in hun jprogrammahebbeu W i Uf De Duitsche Keizer is van de Hannover che manoeuvres te Potsdam teruggekeerd Z M werd door H M aan het station aldaar opgewacht Do Keizer heeft zijn volle tevredenheid te kennen gegeven over hetgeen de troepen schietend met roekeloos kruit verricht hebben Wanneer men de beschrijving der wapens dejgeoefeudheid dor troepen leest dan krijgt men den indruk dat er bij den eventueeien aanstaanden grooten oorlog over en weer niet voel van de legers zal overblijven Aan de Strassburger Post wordt uit Berlijn gemeld dat de Keizer afwijzend heeft beschikt op het verzoek den pasdwang in het Eijkslaud op te heffen Blijkens een telegram uit Zanzibar heeft de sultan een besluit uitgevaardigd inhoudendo Ie dat alle slaven die van l November a s binnen de bezittingen van den sultan mochten worden ingevoerd vrij verklaard zullen worden 2e dat aan de Duitsche en Engelsche oorlogschepeu het recht wordt verleend om alle onder Arabische vlag varende schepen in de wateren van Zanzibar to visiteeren en wanneer zij slaven aan boord hebben ze op to brengen De goede wil van don sultan zegt het Berliner Tayebtait is zeker prijzenswaardig maar de practischo waarde van zijn besluit is vrij twijfelachtig Het recht om op Arabische vaartuigen naar slaven te zoeken hebben de Duitsche en Engelsche oorlogschepeu reeds lang uitgeoefend zonder te vragen naar goedkeuring van den sultan En do vrijverklaring van alle slaven die na 1 November op zijn gebied worden ingevoerd zal niet veel gevolg opleveren zoo lang de grenzen der bezittingen van den sultan niet rechtstreeks zijn afgebakend en hij niet over oene voldoende macht kan beschikken om zulk eene diep ingrgpende verandering in do toestanden te handhaven Tot nog toe ontbreekt hem die macht De Romeinen hebben Vrijdag weer ouder gewoonte den verjaardag gevierd van de inneming van Rome Er werd gevlagd optochten gehouden en veel gesproken Er was zelfs meer drukte dan vroeger als tegenhanger van de drukte van het Vaticaan waar meu na bet onthullen van het standbeeld van Giordano Bruno erg zenuwachtig geworden was De Koning antwoordde op het telegram van den burgemeester ïan Rome Da gebeurtenis is onvergetelijk Uw vertrouwen in de eendracht der Italianen voor het geval van gevaar geeft mij de zekerheid dat onze eenheid thans geen gevaar moer loopt en dat als het ontstond de Italianen bun plicht zouden doen daar in een trouw hart geen onderscheid van partij bestaan kan tegenover den vreemdeling De Vaticaansche Osservatore Romano betreurt het dat zulk een dag door Christenen wordt gevierd en zegt dat het Vaticaan zijn tijd kan afwachten en alleen vraagt dat de hand die de bres aau de Porte Pia lieclon en do eensgezindheid tusschen Itale eii het Vaticaan herstellen zal niet het zwaard maar den olijftak moge voeren KEXMSGEriXG De Voorzitter van den Raad der Gemeente Gouda Brengt ter openbare kennis dat aan de Kieeers jn deze Gemeeute zijn toegezonden de üproepingsbrioven en Stembiljetten tot het benoemen van eeu lid van deu Gemeenteraad en dSfli wanneer eenig Kiezer zijn stembriefje verloren heeft of er geen mocht hebben omvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der Stembrieijes zal aanvangen op don 1 October aanstaande des morgens ton neijea en eindigen dos namiddags ten nier ure dat het Stembriefje achri Mijk iiu emld door deu Kiezer in persoon in do Stembus moet gestoken wordeu dat geon ander Stembriefje dan dat hetwelk van het leget dor Gemeente voorzieu is mag worden gebruikt dat de lu het Briefje in Ie vullen persoon duidelijk met iaam en vuoruaam moet worden aangewezen dat hot Briefje niet oiiderleekend mag zijn en ffcetic andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zgn vastgehecht GOUDA don 24 September 1889 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOOR V PETBOLEUM NOTEERINGEN v iii de Makelaars Cantzlaar Schalkwyk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 8 65 JanuBri leveriiig ƒ 8 60 October Novemberen Decombor lovering ƒ 8 60 = II