Goudsche Courant, woensdag 25 september 1889

Door Gods goedheid voorspoedig bevallen van een welgeschapen Zoon M J W£STSNBDRG£B geUeide Bchtgenoote van J H KOK Gouda 23 September 1889 Een ontwikkeld en beschaafd mensch gehuwd en kinderen hebbende uitstekend Administrateur hoogst eerlgk en een pott van vertrouteen bekleedende in een der nithoeken van ons land doch ich aldaar niet kunnende gewennen vraagt eeue hem passende positie in eene der steden van Holland De nitstekendste referentien kunnende overleggen zag hg zich gaarne aangesteld als Administrateur DIRECTEUR RENTMEESTER KASSIER of dergelgke Brieven onder No 72 te adresseereu aan den Boekhandelaar Aos KOLLER Hoofdsteeg 19 te Sotttrdam EEN FLINKE DIENSTBODE gevraagd tegen 1 NOVEMBER bij M E MONASCH Markt A89 STEENKOLEN Voor de LEVERING van puike Orove KACHELHOLER honden ondergeteekende zich beleefd aanbevolen KriJgSfflaD de Ko8te Kantoor Bogen O 117 Donderdag 26 September 1889 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken KRIMPVRIJE WITTE FLANELLEN in geheel en half WOL SCHENK en Zn GE VB A A GD een SLAGERSJO GEN bij H C VAN OUDENALLEN LINNENGOED A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 De inzending van advertentiön kan geschieden tot éón nnr des namiddags van den dag der uitgave ZD i b £ES TE HÜÜR met 1 OCTOBER by eene Wedawe op nette stand eene Gemeubileerde of Ongemeubileerde VOOBKAMEB met bediening en met of ronder kost naar keuze een Slaapkamer fbg Brieven franco letter Z ter Boekdr lprg van B A VEBZIJL Kort Tiendeweg La Société HoUandaise de Maltose Soc anonm te Bergen op Zoom De Maltose werd bekroond Op de WereldtentoomleUinq te Antwerpen A 1885 met den Gouden Medaille Op de Tentoonttelling van Voedingtmiddelen te AmsUrdam A 1887 met den Gouden Medaille Op de WereldtentoontUlling te Brumlk 1888 met 2 Eere Diploma t en 1 Gouden Medaille Op de jSaM ny tentoonstelling te Boltaard A 1889 met den gouden MedailU Het gebruik van de Maltose in de Bierbrouwerij is geregeld bfl Kon Besluit No 186 dd 13 December 1886 Met vrucht en voordeel wordt de MaltaSucre en Blanke Maltose toegepast in de ïb Banketen Suikerhakkerg Generaal Agent De Directeur C BREDAEL Sreia C J C HOOGENDIJK OUD CARTHAGENA S BergplaiiteD Oiie leder die een fraai hoofd met haar hebben wil make gebruik van deze olie Zg gaat het uitvallen der haren tegen versterkt de haarwortels en bevordert de groei der nieuw uitkomende haren Prps 60 et per flacon Hoofddepot te Delft bj A BREBTVELT Az die dit artikel o a verkrijgbaar heeft gesteld bg Wed Bosman Gonda A Prins Zevenhuizen Wed G Wilhelmus Woerd Wed N Sanders Leiden W Liglhelm Voorburg A Bos Berkel ADVERTENTIËN in a h Binnen ea Buitenlandsche Couranten woidea dadelijk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda 331 Staats lotery Vyfdo Klasse trekking van Dinsdag 24 September No 7395 ƒ 25000 No 17925 ƒ 6000 No 6060 1000 No 2396 8065 ƒ 400 No 11609 11724 12233 14464 ƒ 200 No 2071 2514 5038 6576 6394 6548 8996 13222 13487 13638 14836 16247 16716 17428 ƒ 100 Pryzen Tan 70 53 2747 5609 8765 10310 12801 15273 18078 217 2767 6785 8881 10418 12995 15332 18162 370 2916 5860 8906 104 2 13252 15495 18256 515 2946 5953 8948 10487 13268 15542 18546 549 3122 6166 9071 10545 13596 15662 18602 553 3236 6303 9330 10701 13713 16743 18604 569 3258 6425 9341 10733 18771 15992 19026 697 3361 6510 9371 10811 13879 16114 19313 769 3380 6650 9461 10835 13920 16202 19399 1168 3583 6716 9476 11021 13944 16208 19424 1197 3661 6780 9508 11049 13966 16385 19474 1266 8698 6891 9510 11110 13969 16425 19740 1300 3916 7161 9624 11130 14091 16451 19764 1332 3926 7180 9531 11662 14093 16516 19913 ÏS39 3983 7267 9538 11605 14094 16650 19937 1444 4070 7296 9542 11668 14132 16576 20005 1607 4141 7561 9762 11793 14174 16637 20022 1644 4197 7869 9822 11874 14190 16640 20077 1649 4206 8033 9862 12125 14205 16864 20110 1733 4610 8379 9886 12127 14227 16993 20126 1768 4547 8418 9951 12335 14338 17216 20130 1956 4615 8436 9980 12451 14358 17222 20537 2092 4628 8491 9990 12460 14644 17317 20543 2120 4756 8496 10043 12537 14679 17377 20689 2216 4838 853210090 12563 14716 17388 20706 2305 5180 8674 10113 12669 14723 17446 20724 2387 5324 8584 10120 3 2606 14884 17468 20788 2605 5433 8717 10138 12691 14946 17744 20817 M Qrands fflagasins de la ISOÜRSË Les plus vastes magasius de Nonveautés de la Belelqne BRDXELLES Vraagt den pas verschenen CatalOgUS met de nieuwe Wintermode voor Dames Heeren en Kinderen Wordt grati verzonden Bettellingen boven de 10 Gld worden vrij van vracht en inkomende rechten aan huis bezorgd 2603 5496 873710213 12751 15060 17787 20844 2732 5570 20962 BEURSBEIIICHT AMSTERDAM 24 September Per Telegraaf Burgerlijke Stand GEBOREN 21 Sept Carolina oadera N Mogendorffen J TrybitB 23 Johannea Herra Christiaan oudera J H Kok en M J Westenbarger Helena WinemiJBtje oadera J van der Poat en C Streng Roza Jacobmn onders C de Vroom en P van den Hark OVERIEDBN 81 Sept J Bloemker 10 ra 28 B M Mn Toagerloo 6 m C C M Gelisaen 1 j 7 m Moleield B ra 23 W G van Kerabergeo 77 A P Mea 6 m ADVEIITENTIËN Binnenlandsohe fondsen vast Certif Arensburg 7 Eotterd lloyd 3 Kon stoomb maatschappij 2 hooger Amerikaansche spoorwegen williger H Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem f Den 60 September overleed te Lyon na een langdurig lyden onze beminde Echtgenoot Broeder en Behuwdbroeder de Heer KAREL FBEDERIK WILHELM ANTON OVEBDIJK in den ouderdom van 42 jaar laatstelök Adjnnct Secretaria bg de Weeskamer te Batavia Wed K F W A OVERDIJE H BOEBL A G W J OVEBDIJK Wed STÜLP J OVEKDIJK R P M VAN ALDERWERBLT van BOSENBÜBGH J H W C VAN ALDERWERBLT VAN ROSENBÜRGHJonkvr Lochmanv van KÖSIGSFELDT Kampen Gouda Magelang Door buiUnUmdfche hetrekling eerst heden geplaattt Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit tien mond kalkvorming worden zeker voorkomen eu genezen door het dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tandarts ür P O P P Anatherin Uil rwrr S Hondwater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr PÓPP g Tandpoéder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Br POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVenus zeep en Zonnebloemen zeep POPP S i Gekristalliseerde en Transparant Glycerinezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen il De namaaksels van Anatherln Mondu ater verwoesten de tanden binnen korten tijd IQ Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederlancl Gouda Snelpersdnik van A Bbivkmw Zoo Mm verUnge tatdnkheUjk Sr POPFs echte Preparaten en neme geene andere aan De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizouderigke Nonuners VIJF CENTEN GOUDA 25 September 1889 De Tfreede Kamer heeft in de zitting van heden aangenomen de naturalisatie ontwerpen de grondruiling met de Bynspoor en de grondverkoop aan Bergen op Zoom Met 65 togen 31 stemmen is aangenomen de verhooging voor het nieuwe pantserdekschip De Botterdamsche rechtbank veroordeelde gisteren C J G huisvrouw van A v E naaister wonende te s Gravenhaga wegens diefstal van een horloge te Gouda tot H dagen gevangenisstraf Voorts stond terecht P V 27 jaar arbeider wonende te Moordrecht die in den vroegen morgen van 4 Augustus jl op den Schielandschen dyk onder de gemeente Gouda J V moedwillig een paar slagen zou hebben toegebracht Bekl blweerde zich er niets van t kunnen herinneren daar hg beschonken was geweest De getuigen verklaarden daar niets van te hebben gemerkt De aanleiding moet geacht worden hierin dat bekl plaats wilde nemen op de hondenkar van i V wat deze belette Het O M vorderde eene maand gevangenisstraf Bij Kon besluit is goedgekeurd dat de burgemeester van Bergambacht jhr A H P C van Suchtelen van de Haare is benoemd tot secretaris der gemeente De Provinciale Staten van Gelderland hebben gisteren gekozen tot lid van de Eerste Kamer der StatenGeneraal den heer jhr F X I van Nispen tot Pannerden te Zutfen cloricaal met 32 van FEUILLETOJX Gabrio en Camilla Men verhaal uit Milaan DOGE GUILIO CAKCAWO Fry aar ket Italiaatuch ndoK VANESSA 60 xviri De ploeg en de spade hebben dat plekje nog niet ontwgd en geen koopman heeft het zich nog toegeëigend of met een hek ingesloten Een ruw pad vol boomknoesten en steenen loopt tusscfaen twee kale heuvels met gras en heideplanten begroeid waarop hier en daar een berkeboom met zilverwitten stam prijkt dan wordt de weg steiler alle spoor van een pad verdwijnt en de vaHei eindigt in eene soort van kleine hoogvlakte met dicht eiken kreupelhout gekroond Afgebrokkelde muren en rotsblokken die boven de struiken uitsteken zijn do laatste overblijfselen van een kasteel uit den riddertijd dicht daarbij springt eene heldere bron uit de rots on stort zich onder het groen in eene door het water zelf uitgeholde kom die met riet en andere planten met groote bladoren begroeid is lager komt de beek weer van tussohen de steenen te voorschijn en verdwijnt aan den anderen kant van den de 64 stemmen Op den heer mr Tydeman te Tiel liberaal waren 26 stemmen uitgebracht Men schrijft aan Ons Noordm uit B Als een bewijs dat de wettm soms tegenstrijdigheden opleveren kan het volgende dienen Voor eeuige dagen toen de jacht op wild in deze provincie nog niet geopend was werd aan iemand alhier een haas gezonden per postpakket uit eene der zuidelijke provinciën waar het wild den oorlog reeds verklaard was De haas reisde tot het naast bijzgnd station per spoor eu werd nu verder per bode naar de plaats zijner bestemming gedrag n Het toeval wilde dat men juist een rijksveldwachter ontmoette die don postbode als vervoerder van wild in besloten tijd verbaliseerde en ons haasje hoewel onder bescherming der rijkswet op den postpakketdieost in beslag nam De bode kwam nu met de pakketkanrt bij den geadresseerde doch deze kon moeilijk de verklaring onderteekenen dat by het pakket in ongeschonden staat ontvangen had nu juist het pakket ontbrak maar verlangt b rüpelijkerwijze zijn haas of uu liever de waarde van het Rijk terug De vraag is wie der drie betrokken rijksambtenaren in deze verkeerd handelde hij die denhaal ter verzending aannam hij die hem wilde bezorgen of hij die hem anu xeerde Staten Generaal Tweeuk Kames Zitting van Dinsdag 24 September In deze zitting is de beraadslaging ovor de onderwijswet ten einde gebracht Donderdag na de pauze zal de eindstemming plaats hebben Gelijk te verwachten nas is het amendement betreffende den leerplicht met eene zuivere partijstemming verworpen De regeering en de rechterzijde voerden allerlei exceptien aan die de hoofd heuvel En het moeras dat door woeste onbebouwde gronden omgeven is noemen de landlieden dejoateut van de dooie weide Zelden wordt dit plekje bezocht door de elegante stedelingen die hier een poosje de buitenlucht komen genieten Gabrio kende het sedert zijne kindschheid gaarne wandelde hy daarheen en bracht lange uren door in dien oasis van rustige schaduw nu eens met studeeren en dan met stille overpeinzingen over vrijheid en vaderland Niet minder was het plekje dierbaar aan de jonge meisjes uit de omliggende streek die sedert korten tijd aan de fontein den naam gegeven hadden van de arme Lia ter herinnering aan eene droevige gebeurtenis Toen in Maart 48 Karel Albert op het punt zijnde van voor de tweede maal den oorlog tegen Oostenrijk te beginnen zijn kamp opsloeg aan de oevers van dien stroom dien hü niet meer zou overtrekken toen waren onder de duizenden die uit Lombardije aansnelden ook velen uit Brianza niet weinigen om zich te onttrekken aan de lichting die Oostenrijk met grooter gestrengheid dan ooit bevolen had onder heu bevond zich een jonkman uit die streek verloofd aan eene wees uit hetzelfde dorp Zij namen afscheid op die hoogte en zagen elkaar nooit weder het verlaten meisje verloor haar verstand en op zekeren dag vonden zij haar verdronken in dat eenzame moeras Wie was dat jonge meisje dat nu eens snel dan aarzelend langs hot heurelpad liep alsof zij vreesde gezien of gevolgd te worden Het zou niet gemak N 4038 Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt ADVBRTBNTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBB8 worden l erekend naar plaatsruimte w vraag niet raakten Erkend moet worden dat uit een wetgevend oogpunt eene dergelijke algemeene verplichting als de voorstellers wenschten zonder nadere uitwerking van het beginsel beter te huis behoorde in de grondwet dan in de onderwijswet die de algemeene beginselen in bijzonderheden moet toepassen Bij de overgangsbepaling die strekt om den financiéelen toestand voor de gemeenten draaglijk te maken wedijverden linkerzijde en rechterzijde in medelgden met den fiuanciêelen nood der gemeenten Nu t bijzonder onderwijs geholpen is wil men de gemeenten ook wel wat meer geven voor haar openbaar onderwijs wat deert bet dat de schatkist des Rijks het loodje moet leggen waarom karig te zijn hij den tegenwoordigen overvloed De heeren Schimmelpenninck Van Kempen en Michiels weerden zich niet minder wakker dan de heeren Eóell en Van Dedem en de wachter der schatkist ontbrak De Miiiister Mackay was zoo welwillend mogelgk als de heeren meer wilden geren dan hij de gemeenten had toegedacht hem was het wel De stelsels der heeren Böell en Van Dedem mocht hij bestrijden hun conclusies niet Ën het eind is dat de toestand der gemeenten veel minder verergert dan men aanvankelijk heeft gevreesd de regeling komt hierop neer dat de regel van het tegenwoordig art 45 toegepast op de onderwijstractementen en dergelijke kosten bestendigd wordt zoolang de nieuwe regeling voor een gemeente minder voordeelig is Van de vaste regels volgens welke men de in nood verkeerende gemeenten op grond van art 49 zou kunnen tegemoet komen komt inmiddels niets De Minister van Binnenlandsche zaken maakt zich geheel los van de te dien opzichte verkondigde phantasieen van den Minister van Financiens on deze laatste zooals gezegd was er niet om ze nader toe te lichten kelijk geweest zijn haar te herkennen omdat ziJ haar sjaal over haar hoofd geslagen had daar de avond begon te vallen Nu en dan stond zij stil en keek rond alsof de plaats haar onbekend was en zij vreesde te verdwalen Men hoorde geen geluid men zag niemand in de velden langs de helling het eenige teeken van leven was eene dunne rookwolk die uit een hutje onder de boomen opsteeg Zij was op de hoogte gekomen waar het eikenboschje dichter werd bij den rand der fontein zü sloeg haar sjaal neer zuchtte diep eu beschouwde het tooueel dat haar omringde Aan deu horizont lagen dichte wolken die nu de zon was ondergegaan van wit loodkleurig waren geworden en rich langzamerhand over den geheelen hemel uitbreidden aan het benedenste gedeelte van die wolkenmassa flikkerde nu en dan een heldere bliksemstraal voorbode van het naderend onweer Het meisje keek angstig naar die voorteekenen van den opkomenden storm Hot was Camilla Hoe kwam zij daar zoo ver van huis en op dat uur Om het te begrijpen moeten wij in ons verhaal eenige schreden achterwaarts doen Op dienzelfdon avond dat de ingenieur te Campello kwam zagen wij hom afscheid nemen van Galeazio die de korte dagen van zijn verlof by zijne ouders ging doorbrengen Deze had zijn regiment aan den rechteroever van de Mincio in kwartier gelaten en hij verlangde er toch al naar om zijne nieuwe uniform by de eerste revue te vertoonen