Goudsche Courant, donderdag 26 september 1889

C 4029 1889 Vrijdag 27 September GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inaending van advertentien kan gewUeden tot öta nor des namiddaga van den dag der nitgave NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal hez Luik België ËxpU itatie der gfroote laagko en Oupeye ILv SL ere TT la zsA ikiolesni brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herstal tot Gouda fl 3 30 i fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS der brandweer of tot de bewoners van huizen gelden in de naby heid van den brand niet voldoen aan den last van den Burgemeester om sioh van den brand verwijderd te houden ï of 1 dag C IJ te Bleisw jk wegens het te Bleiswijk als sfcngleider van een brandspuit zich bjj een brand lurende zyn dienst van zijn postal verwijderen der voorkennis vaa zijn brandmeester ƒ 3 of iègen A H te Gouda wegens h t vissohen met een scha waarvan de mazen hibt de vereilijihte grootte dden ƒ i of 2 daMn met verbeurdverklaring bevel tot vemi linjiivan den schakel j L te Waddinxveettien P h H te Gouda gens iet te zamen vftsoh n in mds anders visoh ter zonder vergunning ieder ƒ 3 of 2 dagen W A W beide te Gouda en A HÏ fe addinxveei wegens het e28m vjjs henini ens ders visch ater zonde vergunning ieder i 3 2 dagep ft V te Zavenhuiisen wegens het aanwenden vaD ige orlao de pogingen om wild te bemachtigeti en ddodeni ƒ 3 of 2 dagen tnet verbeurdverklajèing bevel Wt uitlevering vao de beide hazei of £ line ƒ 1 ofl dag f te G udy bnken ka P Hz te Reeuwjijk wegens 4etl vjssohpn ih anders visohwat r zonder ac e o vergunnif X of 2 dagen voor jslke boe a njet vi beurdVerWaring en bevel tflt nitlev ing van fuik rf betaÜng van ƒ 6 of 2 dagen C B L C j a J J D T aU N B l te Awlsterdam W B P Gouderak ieder wegens openbare ƒ O BO of 1 d gi C J en D V 8 M beide te öouda ieder Wegens openbare dronkenschap ƒ 1 50 of 2 dagenj C V te Niewerkerk a d IJssel wegens openbare dronkenschap ƒ 3 of 3 dagen K H te Goufka wegens openbare dronkenschap op 2 verschillende tijdstippen 2X ƒ 1 of 2 dagen voor elke boete J S te Gouda wegens openbare dronkenschap 1 of 2 dagen Bovenstjiande personen zijn tevens allen veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding SSV Staats loteriJ Vyfde Klasse trekking van Woensdag 2B September No 20464 ƒ 1600 No 12614 ƒ 1000 No 2570 4361 9624 11942 12063 ƒ 400 No 2088 9746 11087 11166 16608 200 No 8116 4229 7126 7430 8629 12045 13716 15549 16131 162 8 17198 17799 19453 19664 ƒ 100 Pryzen van ƒ 70 18240 18285 18333 18665 18776 18783 18922 19127 19214 19221 19227 19638 19542 19673 19683 19708 20008 20046 20085 20208 20209 20483 20522 20631 20664 20693 20729 29561 20911 15261 15388 15398 15470 15788 15840 15907 15967 16101 16277 16466 16520 16570 16721 16743 16895 16971 16980 17067 17354 17417 17466 17472 17631 17676 17616 17936 17970 18069 9643 12955 9649 13024 9669 13115 9724 13196 9743 13208 9764 13491 8122 10038 13614 8346 10111 13515 8370 10229 13546 8464 10332 13577 8563 10462 13779 8611 10547 13796 8636 10648 13839 8731 10682 13961 8772 10968 13986 8946 11140 14017 8987 11317 14170 9012 11710 14241 9096 11727 14286 9148 11803 14311 9166 1 860 14577 9181 11997 14749 9189 12018 14863 9281 12078 14962 9353 12106 16166 9370 r2181 15171 9502 12286 15172 9610 12339 15176 9627 136 3214 6543 143 3221 5646 203 3223 5626 606 3265 5781 669 8291 5812 776 3634 6898 893 3547 5962 1308 3594 6984 1386 3619 6001 1613 3637 6111 1541 3874 6125 1662 3894 6194 1789 4008 6284 1807 4116 6262 1839 4266 6337 2009 4337 6437 2012 4363 6486 2017 4365 6601 2269 4570 6621 2411 4682 6685 2513 4716 6807 2623 4876 6857 2705 4912 6974 2745 4997 7130 2794 6163 7245 2803 6286 7259 2833 6393 7360 SOIB 6431 7363 3170 6479 7450 125 3192 5522 7468 9633 12680 7478 7690 7731 7749 8007 8039 No 15562 ƒ 70 moet zijn niet PETROLEÜM NOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankftist f 8 65 Januari Februari levering ƒ 8 50 October November en Decemberlevering ƒ 8 35 Gouda Snelpersdruk van A Bunuuln 8c Zoon MARKTBERICHTEN Gouda 25 September 1389 I Ter kaasmarkt waren beden aangevoerd 103 partiMn handel vlug 1ste qualiteit ƒ 27 k J 29 j 2de qualiteit ƒ 23 a ƒ 25 zwaardere ƒ 30 NoordHollandsche 24 a ƒ 29 BEURSBEttlCHT AMSTEEIMM 25 September Per Telegraaf Binnenlandsohe fondsen vast Eotterd Lloyd 8 Kon stoomb maatoohappij 3 W I maildienst 2 suikerraiRnaderij l j hooger Buitenlandsohen en Ameriknanschen zeer vaat VERTENTIÊN ïedea trof ons de onherstelbare slag door h t OTerlgden van onzen inni geliefden oudstei jengdif d het klnnei giVP n I I oon en Broeder MAAKTEN in den leeftfld van 25 jarien Alleen zg I kenden en zgn hoopToUm toekomst aigszins lonzd IreeWlgke mart be l Uit her n m I H SCflINKBI Gouda Sept 1889 M jndergeteekenden betuige bg deze hnnnen htlfteiyken dank voor de velp blgkenvan belangltelling die 2g mochjen onderviniden bg gelegenheid l nnner 25 A 6E ECÜTVEREENIGING lè D LORIUS E B liOEIÜSGouda 25 Sept 1889 lAmriBiitB Na mg gedurende gernimen tgd in Parijs op de beste Ateliers op de hoogte te hebben gesteld en aan de eerste Inrichting mg tot te hebben bekwaam gemaakt ben ik zoo vrg nu ik mg alhier in de zaak gevestigd heb beleefd aan te bevelen Hoogachtend üEd Dw Dienaar W C F VAN DER SLOOT Tailleur Firma va dee SLOOT Oosthaven B 49 B itftilboadenda IB de mfleBt Krachtige en Versterkende Kina AViJn Aen beTvleo door tal van blnoen en baittnlandeohe Oeoeeiheeren Yertrljjbaar In Oeaeehea i 190 en 1 KBABPEUBN HOLM Ipottakers Zml Depot voor Oouda bg den Heer A H TEEPB Apotheker voorheen C THIM Binnen eeni ge dagen verwacht eene lading pnike Qrove Eulir KACHELl OLEK waarnit gedurende de lossing wordtl geleverd lot 70 cents per iriud k z k vrg telltuis bg minstens 2 mad geÉk A LAMBERT f Tnrf singel Bestellingen worden ook aangenomen bf A VM tBPST Boelekade H M D THESINGH brievenbesteller I kale I O STAM Ooettiaven B 34 B v D KEMP Keizerstraat K 129 ed MOLEVlÉLD Oenzenstraat L 40 p J v JLEEt WÈN Vrouwevestesteeg N 241 oor $ eibren Dames en Kinderen met zg e Ï nelIA en gloriastof billgke prgzenen 10 M r Pfraplii ies Bazai Lange Tiendeweg D 61 J GILS IN Er BIEDT zidli aan eene van middelb leeftgd en van de P G Adres met franco brieven onder No 1912 aan het Bureau dezer Courant Deze week in lossingf eene Lading guik Cfrove Eulir KadielkoleE hl 0 72 per Hectolitei kontant Vrg aan huis bU R van BALGOIJ Ligplaats VEERSTAL SM81EW flB EMSEB PASTILLEN bU SLOTENAKËR Co ADVERTENTIËN in alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Oouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkg met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 üzoaderlgke Nommen V 1JF CENTEN BINNENLAND GOUDA 26 September 1889 In de zitting der Tweede Kamer van heden ia het ontwerp betreffende den aanmaak van twee nieuwe wshepen voor den Indiachen dienst op voorstel van den heer Schimmelpenninck aangehouden tot bg de behandeling der Indische begroeting Be achoolwetherziening waarvan de commissie van voorbereiding eenstemmig in landsbelang de aanneming aanried werd aangenomen met 71 tegen 27 st Tegen 26 liberalen en de heer Domela Nieuwenhnis voor 17 liberalen en de rechtenijde Gekozen tot eersten candidaat op de aanbevelingslijst voor het raadsheerschap van den Hoogen Baad de heer Hanlo raadsheer in het Gerechtshof te s Uage By de vroeger medegedeelde opgave van de beeren die door do commissie voor de a st akte examens voor ondmvyzers en oudertrgzarsssen in de provhieie ZuidHoUano als deskundigen zijn uitgenoodigd bebooren nog gevoegd de hb P C Schriele te Gouda en F Wassen te Delft voor aardrijkskunde Naar wg vernemen heeft hetzelfde Comité onder de Katholieken alhier dat een paar jaren geleden met zulk een goeden uitslag het bekende WeihnaohtsOratorium deed opvoeren zich ook voor den aanstaanden winter eene grootsche onderneming ten doel gesteld In het begin van het volgende jaar zal in de Zaal Kunstmin van de Sociëteit nOns Genoegen de in Duitschland zoo gezochte Christophorus Cantate met levende beelden worden uitgevoertl onder directie van de heeren Mart J Bouman en P Bertels en met medewerking van de heeren Kouincks en Spaanderman Een groot aantal dames en heeren zijn deze week reeds begonnen het muzikale gedeelte in te studeeren terwgl de oefeningen voor FEVtbtETÖN Gabrio en Camilla Ben verheuü uit MUaan DOOB OUILIO CARCANO Fry naar iet Italiaamcb DOOIl VANESSA 61 XVIII N dit bezoek begonnen er praatjes in omloop te komen over eene ophanden zgnde gebeurtenis welke men tot nu toe onder de onmogelijkheden gerekend had en toch hadden noch de marchese noch zijne vrouw er mot iemand over gesproken en de jonge dame die slechts zelden hare kamer veriiet scheen onverachillig voor wat er om haar heeii verteld werd Galeazzo die naar het leger opgeroepen was had zeer hartelgk van zgne zuster afscheid genomen en Baltramolo die niet langer de snoever van vroeger was ging met zgn jongen meester mede Don daarop volgenden dag was graaf Gian Binaldo die sedert maanden daar niet geweest was gekomen Het onverwachte bezoek en het lange en geheime onderhoud dat hg eerst met don heer des huizes in zijn kabinet toen met hem en de merohesainde zaal had gehad had stof tot velo gissingen opgeleverd voor het keukenpersoneel Dio Signore de tableaux vivante ook weldra een aanvang zullen nemen t Wij twijfelen er niet aan of het streven van het bewuste Comité zal ook ditmul met een schitterend succes bekroond worden Het met recht verwachte kunstgenot toch en het liefdadige doel dat met de uitvoering beoogd wordt zij strekken tenj waarborg dat de Christophorus Cantate een even talrijk en belangstellend publiek zal lokken als destijds het WeihnachtsOratorium De insohrgving door den Préeurteur geopend voor de slachtoffer van de ramp te Antwerpen heeft reeds meer dan 60 000 frank opgebracht Het blad zegt dat men thans niet meer moet vragen dat men de liefdadigheid van het publiek niet moet uitputten en geen misbruik mag maken van de stemming Ook waarschuwt het blad tegen Uafliadigbeidsfeesten die dikwqls slechts negatieve uitkomsten geven en de sympathie van het publiek bekoelen Het Utreciüei Soffilad votffk hieraan toe Waar het voornaamste te Antwerpen verschgnend liberale blad op deze wgze zich uitspreekt meenenwg volkomen vrgheid te hebben onze stadgenootenop te wekken de bgdragen die zg nog voor de ramp te Antwerpen weniehten afte zonderen te bestemmen voor onze eigene armen die gedurende den aanstaanden winter daaraan zeker niet minder behoefte zullen hebben Ook de gezelschappen die zich badden voorgenomen voorstellingen voor hetzelfde menschlievend doel te geven zullen nu ongetwijfeld bf die voorstellingen achterwege laten of de opbrengst voor een liefdewerk beschikbaar stellen en Tdch daarbg herinneren dat er ook in onze stad op het gebied der barmhartigheid nog veel te doen overblgft In Kusland wordt tegenwoordig het vakonderwijs op grooto schaal geregeld Er worden drie soorten zeide de kok tot de dienstboden die hem omringden die Signore is een der voornaamste van Milaan dat weet iedereen Maar ik weet er nog wat meer van Hg is een edelman zooals er tegenwoordig niet veel zgn die den naam hunner ouders met eere dragen en zonder aanzien des persoons aan rijken en armen zondor onderscheid de hand reiken En dan denkt hg eerst aan een ander en dan aan ziohzelven en voor t land ja daarvoor heeft hn het onmogelgke gedaan Geen enkele zg ner toehoorders die niet instemde met den lof van graaf Gian Rinafdo Maar waarom is hg nu hier gekomen Dat zal ik je wel eens vertellen hg is alleen voor deSignorina gekomen Ik weet er alles van En s avonds deed de bejaarde kamerdienaar die in den bizonderen dienst van de vrouw des huizes was ook zgne mededeelingen in de dienstbodenkamer Van morgen deSd een korte ruk aan de schel der marchess ik zat op mijn gewone plaats en strooide uit verveling wat meloenzaad voor de kanarievogeHjes van de huishoudster mij plotseling opspringen Ga naar de marchesina en zeg dat zg dadelgk hier komt ik wacht haar Ik doe mijne boodschap onze Signorin altgd lief en gehooranam volgt mij op den voet Ik doe zelf de deur voor haar open doch zg stond een oogenblik stil Het is een engel zeide ik in mg zelven Toen ging zg stil en bedaard nanr binnen als iemand ADVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTBBS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien graiif opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt van scholen ingericht Jagere technische scholen middelbare technische scholen en hoogere vakacbolen Om te worden toegelaten behooOB de leerlingen minstens de lagere school gehad te hebben doorloopen Voor de opleiding zgn vier jaren noodig Men heeft middelbare technische scholen voorlandbouw voor bouwkunde voor het mgnwezen enz De hoogere vakscholen leiden ingenieurs en architecten op De cnnnssen zijn alle hoo b kelijk practisch De minister van onderwijs heeft berekend dat de kosten voor eene hoogere vakschool 12 000 roebels voor eene middelbare 26 000 roebels en voor eene lagere 18 000 roebels per jaar zullen bedragen Er zgn in dit uitgestrekte rijk nog vele geschikte ambtenaren noodig De regeering hoopt die door deze inrichtingen te verkrijgen Door enkele Maden weid dezer gen medege1 deeld dat twe kMMoers van Kapelle ZedMtd bg I de ramp te AatiWpen het leven zouden verloren hebben De ifidd Crt heeft dit bericht op goede I gronden tegengesproken het ÜandeUH van Antwer feH uit intusschen bet vermoeden dat toch een tweetal Nederlanders bg de ramp omgekomen zgn I Den 12en schreef het blad Hen heeft nog drie Igken gevonden zouder hoofd Een daarvan werd herkend aan stukken kleeistof die het aan had Onder de Igken bevindt zich dat van een jong meisje naar schatting 20 jaar oud deftig gekleed hebbende een zgden jaoquette aan een hemd jnet kantjes en een keurslgf met gele zg gegarneerd Daar niemand dit lijk herkende en ook niemand het opeischen kwam dacht men niet anders dan dat het van eene vreemdelinge was Dit gaf dan ook aanleiding tot een gerucht als zou eene geheele Engelsche familie die aan de haven eenen rijtoer deed met koetsier en paard en rijtuig verdwenen zgn die een besluit neemt ik hoorde niet het minste geritsel Moeder en dochter bleven een uur en langer samen Toen de signorina het kabinet verliet hield zg het hoofd opgeheven maar ik merkte dat hare wangen gloeiden en dat hare oogen gezwollen en rood waren alsof zg geweend had En ik zei in mgn zelven De lucht is betrokken het onweder zet op en we zullen hier in huis ook eooe revolutie zien Wie weet welke vreemde dingen zij zouden verteld hebben wanneer zg de jonge dame tegen den avond door de met wilde wgngsardranken begroeide lanen naar de tuindeur die bg toeval half open stond hadden zien gaan en den weg naar het veld inslaan Na bet gesprek dat zg dien morgen met hare moeder gehouden had was Camilla om tot bedaren te komen naar den tuin gegaan en in gedachten verder gewandeld Toen zg op t open veld kwam liep zg voort doch spoedig verdwaalde zij en kwam juist toen de zon achter de heuvels verdween op eene haar geheel onbekende plaats Do frisache lucht en de rust gaven haar spoedig hare bedaardheid en moed weder zg vergat dat zij zoo ver van buis was en dat de donder i n de verte rommelde en de nacht aanbrak andere zorgen bielden hare ziel bezig en peinzend zette zg zich aan den rand der bron neder Waaraan dacht Camilla Zg hoorde naderende voetstappen verschrikt keek zg op on herkende