Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1889

17 aI K 3994 gostus Zaterdag 1880 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad tfoor Gouda en Omstreken Oe iniêadlng vwo sdrertentifin kan gescbleden tot éés nor dea namiddags van den dag der uitgave voor Derde Klasse reizigers van Hotterdam ITi0iiw erkerk Gouda Oudo water Leiden Alfen en Bodegraven naar ARNHEM en terug op WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1889 Zie aanplak en strooibiljetten De nieuwe Ooetauqkaohe gexant te Belgrado da heer Belemarkoritch overhandigde in eene plechtige audiëntie zflne geloofsbrieren aan den regent Protitch De gezant verklaarde dat m dgor zgne regeering belaat was de gevoelens van rriendachap en welwillendheid orer te brengen waarvan Oostenr k steeds tegenover Servië blyk had gegeven De heer Protitch antwoordde in denselfden geest en gaf als zyne overtuiging te kennen dat de goede betrekkingen ouden gehandhaafd worden lijjst van brieven geadresseerd aan onbekenden gedurende de 2e helft der maand Juli 1889 en terug te verkrygeu door tusschenkomst van het postkantoor te Oouda C Spaan J Muller Amsterdam Mej S Bfoer Botterdam N J Weterings Bozendaal S Brouwer Zand voort Van Eeeuwyk Harth Mun Amsterdam BEIEFKLAAET L Arbman Botterdam GOUDA den 14 Augustus 1889 De Directeur van het Postkantoor VOESTEE PËTROLËUM NOTEËRINGËN van de Makelaars CantzUar Schalkwyk te Rotterdam De markt was heden flauw hooo Tankfust ƒ 8 75 Geïmporteerd fust ƒ 8 90 September October November en Decemberlevering ƒ 8 75 MARKTBERICHTEN Gouda 15 Augustus 1889 De aanvoeren waren ruimer dan de vorige week De prgzen konden zich moeielijk staande houden Kooliaad niet dan lager te plaatsen Tarwe Jarige Zeeuwsche ƒ 7 30 a ƒ 7 50 Mindere dito 6 90 ƒ 7 20 Nieuwe dito ƒ 7 25 a ƒ 7 76 Jarige Polder ƒ 6 10 a ƒ 6 4 0 Afwijkende ƒ 6 25 a ƒ 5 60 Bogge Nieuwe Zeeuwsche f 5 40 8 B 76 Nieuwe Polder ƒ 4 a ƒ 4 50 Buitenlandsohe per 70 KG ƒ 4 60 4 ƒ 4 75 Gerat Nieuwe Winter ƒ 4 60 a ƒ 4 75 Chevalier ƒ 5 a ƒ 6 60 Haver per Heet ƒ 3 70 a 3 90 per 100 kilo ƒ 7 60 a ƒ 7 75 Hennepzaad Inlaudsch f 8 l f 8 26 Buitenlandsch ƒ 5 a ƒ 6 25 Erwten Buitenlandsohe roererwten per 80 KG ƒ 6 30 a ƒ 6 40 Kanariezaad ƒ 7 26 a ƒ 7 76 Karweiraad ƒ 10 60 a ƒ 11 26 per 50 KG Koolzaad ƒ 10 50 a ƒ 11 25 Maïs per 100 kilo Bonte Amerikaansche ƒ 5 80 a ƒ 6 Odessa f 6 i ƒ 6 26 Cinquantine ƒ 7 ƒ 7 26 De veemarkt met goede aanvoer handel gewoon ec hooge prqzen Vette varkens tamel ko aanvoer handel vlug 23 a 26 et per half kilo varkens voor Londen tamelijk aanvoer handel vlug 20Vi a 21 et magere biggen tamelijk aanvoer handel zeer vlug ƒ 1 16 a ƒ 1 76 per week vette schaften goede aanvoer handel iets minder ƒ 22 a ƒ 31 zooglammeren goede aanvoer handel vlug f 14 ƒ 22 Nuchtere kalveren eenige faangevoerd handel zeer vlug ƒ 10 a ƒ 14 Oraskalveren goede aanvoer handel buitengewoon vlug ƒ 30 a ƒ 60 Aangevoerd 71 partgen kaas Eerste qualiteit ƒ 24 a ƒ 27 Tweede qualiteit ƒ 21 a ƒ 23 50 Noord HoUandsche ƒ 24 i ƒ 28 Goeboter ƒ 1 26 ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 00 a ƒ 1 16 WOENSDAG 21 AUGUSTUS groote Kaasmarkt BEl R8BEttlGHT AMSTEEDAM 16 Augustus PtT Telegraaf Integralen willig Aandeelen Hanlüofcnaatsch 2 lager Buitenland vast Warsohau Weenen 1 lager Amerikaanschen onveranderd uurgerlijke Stand geboren 18 Aag Barbera Coroelit ca Ninilni Antoniai ouden C Schnie en J C in LMiwea Gerard Pieter onden N C vio Gelderaulxn ea P Stem 14 SioHW Gerudu ooden T f Ziijdveld en J M lU Ardrnne OVERLEDEN 14 Aag G Liluenduk 78 j P vtn GhmI 68 j 11 m i van den Uerg 12 m W C SwMDenburg 1 j 6 ra GEHUWD 14 Ang M Binnik en A A Bont P van de Kuieelen en C M A van RooBen 10 3 O Ideakarg a C IJpelttr Stolwijk GEBOREN lohinna Netltj Conielie ogderi L van den Boanl ea J de Grogier Aaltje onden on der Vliit n R TtTMer leondirt ouden Verhoef en M Moleojir OVBRLEDEN A C Tertce 32 j Boiii jn 3 j ADVERTENTIÊN J C IDENBUEG Arts te BaattrecfU en C E UPELAAB die mede uamens wederzgdsche familiebetrekkingen hun hartel ken dank betaigen toot de zoo talrgke blgken van belangstelling bg hnn Hnvelgk ondervonden Gouda 15 AngaatDS 1889 De Huer en Mevr ADELS db Wolpf bedanken voor de deelneming ondervonden bg het overlgden van hanne Schoonznster Voor de vele blgl ei van belangstelling ondervonden bg het overlgden van zgne geliefde Echtgenoote D PEEK betaigt de ondergeteekende ook namens zgne beide Einderen zgnen hartelgken dank K J VAN INGEN Gouda 14 Angastns 1889 TE HU DR gevraagd een SüfiBEBWOONEUIS met vgf KAMERS op een goeden stand Adres met prgsopgaaf onder No 1895 Bareau dezer Couiant Zoo even verschenen bg J G BROSSE te utrecht 3 X ID S yoOE HGooi en Baarn O1 ID s voor Utrecht de Bilt Zeiit Riüenburg Driebergen Doom Neêrlanghroek Wijk bij Duurttede Leeriumt Amerongen £ n S henen Met uitvoerige Wandelkaarten Platte gronden en vele Platen en lUustratiëq Prgs van eiken Gids 50 Cent GEVRAAGD een DAGMEID niet beneden de 18 jaar Brieven onder No 512 Burean Goudsche Courant ADVERTEN TIËN in all Binnen en SuÜenlandsehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te G Aida Gouds Snelperadruk van A BBINKMAN k Zoon Voorhanden extra sohoon en fijn Nienwe Dessins voor Cement Mozaïk en TEOTTOIRTEGELEir voor vloeren in gangen kenkens stoepen enz Aspbalt Dakpapier In soorten Bouwmaterialen en Steenkolenhandel ê MULDER Gouda üleekerssiagel Alom te bekomen SE mmi Mil of de beschrgvins der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzondertgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabetii DOOS 0HRI8TIAAN KBAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Academie van Bonivkuude te Utrecht P r ij s 80 Cents A B NKMAN NED BBUNSPODBWEB Nleow Pleiziertrein Uitgave van S W N van NOOTBN te Schoonhoven AASDBUïïSZïïimE VAN NEDERLAND bestemd voor Inrichtingen van uitgebreid lager ondêrwgs voor Kweek en Normaalscholen en tot zelf onderricht door IP O SOilK IEIS Hoofd der Tnsschenschool te Gouda 152 bladz in postform Prgs 80 Cents W r Directeuren win bovengenoemde inrichtingen kunnen een preient exemplaar ter kennismaking bekomen op rechtetreekiche aanvrage aan de Oitgeoere Een BURGER JUFFROUW geen Dame zoekt plaatsing als of ter assistentie in het huishouden in een klein christelgk gezin hetzg dadelgk of later de beste infoimatiën staan haar ten dienste Adr fr br lett D bg den Boehh H T HENDRIK8EN Hoogstraat 287 Rotterèam De oitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden il 1 25 tranco per post 1 70 ilzoaderlgke Nommers VIJF CENTEN GOUDA 16 Augmtiu 1889 Op den 8d September e k zul in het koffiehuis de Harmonie op de Markt alhier de Alg meene vergsderins plaats hebben ran den Nederlandschen Schaakbond die bij voldoende deelneming zal irorden gerolgd door een echaakvedstrijd De wedstrijd zal in tiree klassen plaats hebben een eerste on een tweede klasse zoodat ook meer beseheiden spelers aan den strijd kunnen deelnemen Die deel wil nemen aan dea wedstrijd moet zich Ti5ór of op 31 Augustus opgeren aan den Heer C Messemaker te Gouda Het lidmaatschap van den bond kost 2 50 per jaar de leden ontvangen elk jaar een boekje met al de spelen die op het laatste tornooi gespeeld zijn kunnen de tomooien bijwonea en er ook deel aan nemen Dinsdag had in het gebnuw DUigetUia te s Oravenhsge de derde algemeene vergadering plaaU van den Ahjememen NederlandêcAen Politiebond De president opende die met een welkomstgroet aan de talrijk opgekomen leden en verklaarde dat de bond ofschoon nog jong zijnde bogen kan op den groeten steun d en hij van hooggeplaatste en ook van mindere beambten ondervindt Daarna had de instalhitie plaats van het nieuw benoemde 7e lid van het hoofdbestuur den brig maj tit der rijksveldwacht A J de Jong te Bergum die door deii president werd geluk gewenscht met zijne benoeming Door den secretaris en den penningmeester werd verslag uitgebracht over den toestand van den bond en tevens werd mededeeling gedaan betreffende de colportage in 1888 1889 Daarna werd aangenomen een voorstel van het FEUILLETON GabriO en Camilla Een verhoed uit Milaan SOOB GUILIO CABCASrO Vr naar het Italiaantch DOOB VANESSA 26 VII Terwijl de advocaat en de ingenieur zich onder de gasten mengden herkenden zij in niet weinigen die beroemde titels of namen droegen personen die lot hunne vrienden behoorden of hun bgname bekend weren de een of andere advocaat of ingenieur of eenig hooggeschat kunstenaar De heer des huizes ging van het eene groepje naar het andere zijne heldere duidelijke stem hoorde men boven allen uit Toen hij zich van den advocaat verwijderde naderde hg een groepje dat in een ernstig gesprek verdiept bg een open venster stond graaf Gian Rinaldo was daarbij en zijne bezielde woorden hielden de aandacht geboeid van allen die hem omringden Dus sprak de graaf om tot ons zelven terug te keeren moeten wij wel hierop acht geven het is een tijd waarin rg allen moeten weten en goed weten wat wij willen recht door zee gaan maar wel toezien bij elke schrede die wij doen hoofdbestuur tot aanstelling van correspondenten in verschillende gemeenten die eene procentagewijze vergoeding zullen genieten Vervolgens werd de penningmeester de heer Kramer met bijna aliremeene stemmen herbenoemd die staande de vergadering onder dankbetuiging voor het in hem telde vettrouwen do benoeming aannam Met betrekking tot het diagen van de boad insignes en dienstmedailles hetgeen door een paar burgemeesters verboden was vMrklaarde de president dat het bestuur over dat beslitit in correspondentie is getreden en deu uitslag dsarvan nog niet kon mededeelen De vierde algemeene vergadering zal in het volgende jaar te s Hertogenbosch worden gehouden In de ZwoUche Ct schrijft Mr Kortenbout van der Sluyi het volgende over de ottvoering te Hengelo De eigenlijke quasstiewas itm de burgemeester van Hengelo vonlerde dat d Duitscber hem zou vertoonon een buitcnlandsch pasjioort afgegeven door de Duibiehe regeeriog en voor de reis naar ons landgeviseerd door een Kederlandschen diplomatieken of oonsulairen agent bg die regeering Oe papierenwelke in het bezit van dien man waren bestaandein een verhuisbiljet eeü bewijs van afkeuring voor den militairen dienst en een Au8wanderung consent achtte de burgemeester niet voldoende ofschoon die persoon meer dan voldoende middelen van bestaanheeft reeds 8 maanden in de gemeente verblijfhoudt en niemand overl ast aandoet van het beletten van een transport kan moeilijk sprake zgn Toen ilf toeh het transport inhaalde enmg tot den burgemeester wendde verklaarde dezezelf dat wij op dat oogenblik in de gemeenteWeeraelo waren dat hij daar niets had te zeggen enik dus kon handefeQ zoo ik wilde Ik liet toenrechtsomkeert makeu en vond bij de grens der ge meente Hengeino teruggekomen niemand die liot Ziedaar viel een ander hem schouderophalend in de rede dat is het gewone flauwe voorwendsel waarmede zg die denkon zooals gij ons aan den praat houden er is andere zeep noodig om ons huis te reinigen Ons land hernam de graaf ik meen dit gedeelte van het grootere land schgnt sedert bgna tien jaren gesluimerd te hebben maar de blikken van het overige Italië zijn op ons gevestigd Langs dien weg zal er tooit iets gedaan worden zeide de andere Ja ook bij ons hernam de graaf moge de oude veerkracht een weinig verzwakt zijn dood is zg niet één ademtocht kan haar in één enkelen dag weder opwekken Intuaschen zoo sprak de heer des huizes zgn er die vertrouwende op onze verdooving volharden iu hunne opgelapte politiek of erger nog Ja hernam zijn vriend en wg laten toe dat deze en gene zich waagt op die bedriegelgke zee die hen medevoert bij het keutelen van t getij blijven zg op het droge en omdat zij heden ten dage zoo in toog vallen zullen zij dan te meer verlaten zijn Het gesprek werd tusache c de heeren voortgezet terwgl Gabrio met wien meer dan een reeds beleefd gesproken had zich onder het talrijkste en levendigste groepje mengde en bemerkte dat de uitdrukkingetf hoe lan s hoe duidelijker werden Toen hij naderUö kwam hoorde hij deze woorden van den graaf De AUVEUTENTIEN worden epiaatst van 1 5 regels 50 Centen iddere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verscbgnt terugkeeren in die gemeente verbood of trachte te beletten 3 de Duitscher heeft geen aanklacht tejen den burgemeester ingediend doch zich bij request gewend tot den Minister van Justitie terwijl de fnngeerende directeur van rijks politie de advocaat generaal bg het gerechtshof te Arnhem Jhr Mr E Sandberg inmiddels per telegram den burgemeester heeft verzocht die ingeroepen beslissing af te wachten Naar aanleiding van het liericht overgenomen uit de Leidtche Courant omtrent vermeende mishandeling van een kind wordt het volgende medegedeeld Toen het gerucht de ronde deed dat een kind lijdende aan de Engelsche ziekte zonde mishandeld zijn geworden is de politiedokter derwaarts gegaan die niet de minste mishandeling heeft kunnen conatateeren Men heeft hier te doen met een gewoon geval dat is kinderen die zich bevuilen krggen wel eens een tik Dit is ook in casu het geval waaruit de buren mishandeling afgeleid hebben Hedeu middag kwamen te Zwolle twee vreemde kooplieden de een als knecht en de andere als koopman gekleed die aan de vrouw van den bakker fi buiten de Diezerpoori tegen den spotprijs van 3 en 6 cent zakdoekjes aanboden die zij a s Mundag zouden leveren Daarna wisten zjj die vrouw twee stukken zoogenaamd linnen te verkoopen voor pi m ƒ 80 Het bleek dat de vrouw gefopt was want dat goed was meer dan de helft te duur C Het volgende deelt mun mede omtrent den belangrijken uitvoer van hoendereieren uit Riga Onlangs hoeft men eene firma aldaar in eene week 14 gooderenwagens eene andere 23 wagens behalve de vele kleine zetidingen eieren naar het buitenland verzonden In het geheel zijn in dit voorjaar ongeveer 200 wagonladingen eieren uitgevoerd Ds aartshertog zal dat tril ik wel toegeven een man zgn met goede bedoelingen de beste van ziju geslacht maar hij is een werktuig van zijn keizerlijken broeder die daar kunt ge op aan ook met hem zijn spel drijft Ja hij is zeer slim de geduchtste onder al onze vganden en hier in ons land heeft hij de besten zelfs den grootsten trachten te winnen Dus begon een heer van rijpen leeftijd die tot nog toe gezwegen had dus stelt gij vertrouwen in de schoone beloften die men ons van de andere zijde van den Tecino doet Ik ben geen gemoedelijk droomer antwoordde de graaf en heb mgn bril duur genoeg betaald om nu knollen van citroenen te kunnen onderscheiden toen voegde hij er zachter bij Ik merk daadzaken op die ik in berekening breng het ign geheimen maar die misschien reeds bekend zgn aan wie die t minst van allen behoorde te weten en men kan er onder vrienden wel over spreken Toen onlangs in Juli Graaf Cavour aan hem die het meest genegen scheen om er zich mede bezig te houden een voorstel de schots van een ontwerp vroeg over de wijze van het land te besturen in geval van occupatie Toon hii nauwelijks eene maand geleden een overzicht wilde hebben van den toestand vau den la4dbouw in onze provincie omdat in aanmerking genomen dat Lombardije gebrek aan geld heeft met op groote schaal een systeem van contributie in natura voor een leger te velfle zoU kunnen vast stellen zoodat 3e eheele staat er aan zou bgdra