Goudsche Courant, zaterdag 28 september 1889

eieren worden ermt naar Duitschland en Tan daar Terder naar Engeland geiipedieerd De Biga sohe kooplieden koopen ile eireren in het gouTemement Kasan op waar zq Tan 30 tot 40 kopeken Toor de 100 stuks besteden In een spoorwegwaggon warden 104 kisten elk inhoudende 1440 stuks eieren geladen dus beTat eene wagonlading 149 7S0 stuks De uitToer gedurende het Tooijaar kan dientengOTolge op meer dan 30 millioen eieren worden geschat Een aantal bezoekers Tan den EitFeltoren hebben eenige oogenblikken deerlijk in het nauw gezeten Omstreeks IK personen daalden verleden aTond met den lift T n den noordelijken pijler toen het werktuig plotseling op iO meter boven de rond stilstond Alle pogingen om het weder in be gl ing te brengen Êuilden en zoo zagen de reizigein zich als in een kooi tusschen hemel en aarde opgehangen Spoedig kwam hulp opdagen en werden de gevangenen langs ladders en balken uit hun zonderlingen toestand bevrijd De heer De Quatrefages lid van de Fransche Academie van Wetenschappen heeft thans een werk de vrucht van Terscheidene jaren van ethnologische stiidien voltooid waarin hij belangwekkende opmerkingen betreffende de vermoedelijke bakermat van het mekschdom mededeelt Naar zijn oordeel hebben alle menschenrassen in Noordelijk Midden Azie hunnen oorsprong gevonden In dit deel der wereld woonden de gele rassen die zich met alle andere rassen gekruist hebben In het westen leefden de blanke Arianen Semieten en aanverwante rassen terwijl in het zuiden ran het Aziatische binnenland de negers woonden die in het noorden door de gele volken en in het westen door de blanken aangevallen naar den Indischen Archipel en de kust van Afrika tusschen Aden en Madagascar verdreven werden Geheel Midden denen Oost Azié bleef aan de gele volken terwyl de blanken zich westwaarts uitbreidden De heer Quatrefages is voorts van oordeel dat Amerika in het quatornaire tijdperk door de gele rassen en later door de blanken bevolkt werd Uit zqn onderzoek van de roodhuiden te Parijs bleek dat da meeste dezer lieden alle lichamelijke eigenschappen van de ele rassen bezitten Onverwaclts hooren wij Tan een nieuwen koninklijken schriJTOr en dichter Kalakaua koning der Sandwichseilanden heeft namelijk een brief geschreven aan een vriend waarin de volgende passage voorkomt Ikkanmetmqn jaarwedde van 160 000 fr niét alleen goed rondkomen maar zelfs nog schulden betalen Ik hoop stellig de Parijsche tentoonstelling te gaan bezoeken m ontbreekt daartoe nog wel 60 00 fr doch daar de uitgever mijner gedichten mjjr meldt dat die druk verkocht worden hoop ik hierdoor het ontbrekende te kunnen aanvullen Bet CaUr m noemt zoowel de invoering der mnastiek als leervak op de openbare en bijzondere scholen als het verbod om op bijzondere scholen Toor meisjes meer dan twee uren per week aan nuttige handwerken te besteden leelijke bepalingen in het gewyzigde ontwerp Voor de gymnastiek vreest Het Centrum dat eene open plaats of bq slecht weer een a onderljjk lokaal noodig zal zijn zoodat de gemeentebesturen en die van de bijzondere scholen weer op kosten gen Wanneer men weet en ik weet höt voor zeker dat een marchese het hoofd van de SaTooische partij in het parlement te Turin die grooten aanhang heeft in Frankrqk en misschien Try goed ingelicht is aan een z jner vrienden te Geneve niet lang geletten moet gezegd hebben dat zijne partq zeer verzwakt was en dat hij binnen een of twee jaren een onderdaan Tan Frankrijk zou zyn en er iMn oegd zou hebben en gij bewoners Tan GeneTe i5 gt wel oppassen want Frankrijk zal uw meer boheerschen Wanneer zeg ik men dit alles weet en er een weinig over nadenkt dan moet men noodzakelijk laat toch niemand buiten de zaal ons hooren dan moet men zeg ik hieruit opmaken dat de zaken nog eenige maanden zóó kunnen voortgaan en dat de toestand ook kan veranderen omdat een constitutioneel ministerie kan aftreden en zich dan aan het hoofd van de oppositie stellen maar eindelijk zal onze zaak behandeld en verloren worden Deze woorden uitgesproken met de geestdrift die uit zqne oogen schitterde troffen allen die ze hoorden en vooral Gabrip werd er door ontroerd Voor de eerste maal bevond hq zich in tegenwoordi eid Tan dien braven edelman wiens naam in tqne ziel stond geschreven als die ran een warm patriot een beoefenaar van de geschiedenis eene eeï voor den Lombardischen adel en het weinige dat hij vernam Ton t ne vertrouwelijke pditieke mededeelingen aan lijne Triendeo boezemde hem een 9 rustig nooit zullen worden gejaagd Lichoamsoefeningen zijn zeer wenschelqk doch daarTOor bestaat buiten de school ruimschoots gelegenheid Over de andere leelijke bepaling zegt HetCentntm Onderwqs en oefening in nuttige handwerken achten wq Toor meisjes vrq wat nuttiger dan zooveel te meer les over zoogdieren over den beer den olifant en het openbaar onderwqs zoogdier den mensch over afgelegen bergen rivieren over koolzuur waterstofgas enz Gebrek aan werk voor meisjes is een der groote klachten in ons land In nuttige handwerken slaan onze vrouwen en meisjes ver bij andere Tolken ten achter Zq schijnen om niet Teel te noemen niet eens onze boorden overhemden en manchetten te kunnen maken voorwerpen die wq bqna geheel uit het buitenland trekken Laten zq op de scholen zoo noodig met de machine leeren werken in plaats dat het onderwqs in nuttige handwerken tot twee uren s weeks beperkt worde Zqn nnttige handwerken voor do vrouw des werkman niet hoogst noodzakelijk Uit een zuiver paedagogisch oogpunt zqn nuttige handwerken op de school bovendien hoogst aanbevelenswaardig Een elk die ietwat met het werkelijk schoolwezen bekend is weet dat gedurende het laatste uur van den middag scheoltqd de aandacht der kinderen bijna niet op te houden is De kinderen zijn dan vermoeid en afgeleerd Voor verbieden en straffen is het dan de tqd en de meester komt amper rond met slaan zooals een boereiqongen aan zqn vader zei De beste school wordt dan rumoerig en het onderwqs vervloeit Dit laatste uur wordt op de bijzondere school voor meisjes gewoonlijk aan handwerken besteed Daaronder wordt uu en dan een liedje gezongen en de tqd zóó hoogst nuttig besteed Daar er Woensdags en Zatenlags voor de meisjes gewoonlijk geen school is zijn de overblijvende vier laatste middaguren uitmuntend voor nuttige handwerken geschikt Op jongensscholen is leeren en onderwijzen in het laatste middaguur voor jongens en meesters zelfs een kruis Verstandige onderwijzers gebruiken dit uur dan ook dikwijls voor nuttige ontwikkelende verhalen Omtrent het oproer in de Hawaïsohe hoofdstad Honoloeloe verhaalt tke NeK Tark Herald de toIgende bijzonderheden Twee jongeliedei die op staatskosten hun opleiding hadden genot n aan een Italiaansohe krqgssohool stonden aan het hoofd van de oprc lïngen Zij verzamelden te Falama twee mijlen van Honoloeloe een bende van 180 man en trokken naar de hoofdstad s Morgens om 4 uur kwamen zq voorde poorten van s konings paleis waar de wachters volgens sommigen omgekocht volgens anderenin de meening dat het koning Kalakaua was diemet zijn gevolg thuis kwam de poorten openden en de oproerlingen drongen het paleis binnen Hundoel was zich meester te maken van den koning enhem te dwingen afstand te doen van den troop ten behoeve van zijne zuster prinses Lilioeokalanie waardoor zq een nieuwe grondwet en een ander ministerie Ëoopten te verkrijgen De koning was echter ineen ander paleis werd gewaarschuwd en vluchtte ineen schuur waar hq zioh schuil hield onder dehoede van twaalf soldaten Ondertusschen werd in allerijl een kabinetsraad gehouden kolonel Ashford tot bevelhebber van al gevoeld verlangen in een gevoel bijna van schaamte dat hq voor een tijd lang vergeten had wat voor een poos zijne eenige gedachte geweest was en nog behoorde te zijn de liefde tot zqn vaderlandi Terwijl hq zoo stond te peinzen zag hij graaf Gian Einaldo naar hem toekomen die op eene eenvoudige en toch ietwat voornamen toon tot hem zeide Ik hej zoo even uw naam gevraagd atfn den heer des huizes en het verheugt mq u hier te zien mqnheer de ingenieur Ik heb van u hooren spreken op eene manier die neen het is geen compliment weer aandoet En onlangs in het huis van zekere verre bloedverwanten Tan mij heb ik iets van u hooren vertellen ea van een zekeren don Juan in den dop dien gij op zqne plaats wist te zetten Men praatte wel orer uwe Termetelheid Maar ik en eene zekere schoone jonge dame hebben partij voor u gekozen Jal die malle jongen verdiende een lesje vergun mij dat ik er u mijn compliment over maak En hij bood hem vriendelijk de rechterhand Aller oogen wondden zich naar Gabrio die met bescheidene openhartigheid zeide Wat gebeurd is herinner ik mq niet meer weet ik bqna niet meer maar indien de Signore eene goede opinie van mij heeft zal ik naar ik hoop mqn plicht in andere omstandigheden nog beter weten te doen Dat is goed zeid e de graaf Keert gij spoedig nsAr Milaan terug Binnen weinige dagen de troepen der Eegoering benoemd trok met 200 tirailleurs naar het paleis omsingelde het en nam toen de oproerhoofdeu weigerilen zich over te geven het gebouw stormenderhand in De opstandelingen werden na een heftig gevecht gevangen genomen woarbq er 8 sneuvelden Edison is nu te Parijs de held van den dag Wel niet in die mate als zqn voorganger aldaar de Schah maar dat wenscht hij niet eens Hij heeft al terstond bq zqn aankomst verklaard dat hq niet naar Europa gekomen was om gefêteerd te worden en dat hq liefst met de zijnen onopgemerkt zqn gang wil gaan De toovenaar Tan Menlo Bark kan echter niet beletten dat hij in dagbladen en koffiehuizen drnk besproken wordt en dat zijn doen en laten getrouwelqk aan het publiek wordt medegedeeld Op den Eiifoltoren waar hij door de Tertegenwoordigers Tan den bouwmeester Eiffel zelf is op reis werd rondgeleid en eenige uren doorbracht werd hem in een vertrekje op het bovenste plateforme een ontbqt aangeboden gevolgd door een klein concert van piano zang en viool waarbq een Edisonphonograaf de uitgevoerde muziek weergaf Vóór zqn vertrek hq kwam te 9 uren en ging om half twaalf heen werd hem een tweede ontbqt bq Bróbant op het eerste plateforme aangeboden Na Parqs zal Edison ook Londen Florence en Napels bozoekoo Bij zijn aankomst in de Fransche hoofdstad werd Edison aangenaam verrast met een gesproken brief van Koningin Victoria welke brief in een phonograaf geplaatst de stem der Koningin liet hooren die hem welkom heette in Europa en hem gelukwenschte met zijne vele onschatbare ontdekkingen Het Fransche Journal Offldel deelt de gehoele akte van beschuldiging mede welke de procureurgeneraal tegen generaal Boulanger heeft opgemaakt Het breedToerige stuk bestaat niet minder dan 14S kolommen of 49 bladzijden Een beoefenaar der statistiek heeft reeds uitgerekend dat wanneer de kolommen Tan het Journal Oificiel welke het requisitor bevatten op elkaar werden geplaatst zq bqna 39 meter hoog zouden zijn en dat indien hetzelfde geschiedde met de regels het stuk van den heer de Beaurepaire nog bijna 500 meters hooger zou zqn dan de Eiffeltoren Daarbq rekende hq uit dat het requisitoir bestaat uit 13 167 regels 92 174 woorden en 3 Zil6 a00 letters Indien de heer Quesnai de Beaurepaire werd betaald gelijk Fatti die 4 75 francs ontving voor elk woord dat zij zong dan zou het voorlezen zqner akte van beschuldiging den procureur generaal een aardig fortuintje hebben opgeleTerd De Alg Herrormde Synode behandelde eergisteren het rapport der commissie TOor de consideratiën en adTiezen der FroT kerkbesturen en class Tergaderingen ten opzichte van het studiefonds tot opleiding TOOT de Evangeliebediening Beeds was bepaald dat leerlingen van gymnasia en studenten uit het fonds eene toelage konden genieten doch dat de eersten om de toelage te ontrangen reeds hanne studie aan een gymnasium moesten hebben aangcTang en Na rqpe beraadslaging werd nu verder bepaald Dus zullen wij elkaar daar weerzien Denk er aan het kan wel zqn dat ik u noodig heb Die laatste woorden werden fluisterend uitgesproken zoodat de airïeren die niet Terstonden Intusschen Terscheen eene nog jeugdige Trouw die er lief doch zwak ui g in de deur die naar de andere Tertrekken geleWme en allen gingen haar te gemoet een bediende kwam een oogenblik later zeggen dat het ontbqt gereed was De dame aan wie graaf Gian Binaldo den arm bood ging het eerst naar de aangrenzende zaal en toen Tolgden de gasten De tafel die sierlijk en rqk Toorzien was doch zonder eenigen praal bewees dat goede smaak en elegantie behoorden tot de gewoonten Tan deze ouda familie weinige anderen garen zulk een Toorbeeld Tan de zoo geprezen Lombardische gastTrijheid die in onze dagen wel zeldzaam geworden doch nog niet geheel Tcrdwenen is een weinig luidruchtig misschien maar overvloedig en goedhartig De gesprekken die gevoerd werden ofschoon weinig verschillend Tan de eerste waren echter voorzichtiger de dame nam er levendig deel aan doch op een schertsenden loon die allen aangenaam bezig hield Maar van nabij en in de verte wisselden de gasten nu met afgebroken woorden dan met een blik die duidelqker sprak dan woorden gelukwenschen en voorspellingen waaraan slechts de naam ontbrak die naam welke ofschoon hij niet over hunne lippen kwam toch in aller harten geschreven stond Wordt vervolgd 1 dat 1 eene toelage kan verstrekt worden aan ouders wier zonen reeds feitelqk op de gymnasia sijn en 2 aan ouders wier kinderen in den loop van het jaar waarin over eene aanvrage door de synode beslist wordt het gymnasium bezoeken onder voorwaarde dat de uitbetaling eerst plaats hebbeu zal na verloop van zes maanden na de toelating tot het gymnosium met overlegging van een bewijs van de rector omtrent aanleg en vlqt 3 tot vorming en steun van het fonds met een deel der rente vaa het fonds op de kosten van het hooger onderwqs zal worden bestemd 4 het bewijs van zedelqk gedrag door den kerkeraad der gemeente wtSirtoo de sollicitanten naar eene beurs behooren moet worden afgegeven 5 de terugbetaling van het genotene waartoe ouders of roogden Tau leerlingen der gymnasia en Tan studenten in de godgeleerdheid 6 of dezo zelven wanneer zij meerderjarig zqn zioh moeten verbinden in het gpval dat de studie in de godgeleerdheid door de gebenificieerden niet zal worden voortgezet of wanneer zq binnen vqf jaren na hunne bevestigihg als predikant bij een ander kerkgenootschap gaan dienen of een anderen werkkring kiezen slechts geschieden zal waqneer de synode zulks verlangt de quaestorgeneraal voor administratiekosten 4 pet geniet van het uit te keeren bearag met dien verstande dat het niet hooger zal zqn dan f 100 Het rapport werd daarop door den president opnieuw in handen gesteld der commissie met uitnoodiging de beginselen waaromtrent aanvankelijk de gevoelens uiteenliepen behoorlqk geformuleerd zoover noodig in een door haar gerevideerd reglement op het Studiefonds der Nederl Herv Kerk op te nemen en dit ter tafel te brengen De commissie nam dit bereidvaardig op zich en zal zich onverwqld met hare taak bezig houden In 1709 vestigde zich een Italiaan Jean Maria Farina ib Duitschland Hq vond het Eau de Cologne uit en stichtte eene dynastie Evenals de meeste voortbrengselen bestemd om eenmaal hun weg door de wereld te Tinden had ook het eau de cologne een nederig begin De kleine handelsman Tan Dome d Ossola had op 25 jarigen leeftijd zqn geboortestad verlaten om aan de boorden van de Bqn fortuin te zoeken Hq verkocht zijde parfumerieën en kleine toiletartikelen die hij uit Italië ontbood Men vond tevens in zqn onoogelqk msgazqn op de Julicfas Fhttz een nieuw parfuum waarvan hq alleen het geheim bezat en dat hq den naam gegeven had der stad waarin hij zijne residedtie had gevestigd ten einde zich de genegenheid zijner aangenomen landgenooten te verwerven Gedurende lange jaren overschreed de naam van het door den Italiaanschen koopman uitgevonden product Aiet de Bijn provincie De zevenjarige oorlog en de doortocht der Fransche legers waren noodig om aan de uitvinding van Farina eene Europeesche vermaardheid te bezorgen De onder Richelieu en Soubise dienende officieren stelden er eene eer in gepoederd en geparfumeerd op het slagveld te verschijnen steeds onversaagd in het vuur maar meer nog bezorgd voor hun toilet dan voor bet nemen der uoodige voorzorgen ten einde eene verrassing van den vijand te veimqden Dank zij hun drong het eau de cologne de salons van Versailles binden Meer was er niet noodig om het in Frankrqk en bijgevolg door de geheele geciviliseerde wereld in de mode te brengen Jean Maria Farina heeft lang genoeg geleefd om het succes zqne uitvinding bij te wonen Hq stierf in 1766 op ongeveer 80 jarigen leeftijd aan zqn neef zqn vermogen en zqn geheim achterlatende Die erfgenaam van den eersten der Farina s leidde de fabriek op de Julichs Platz tot in 1792 hij liet drie zoons Jean Baptist Jean Maria en Charles Antoine na Het tegenwoordige hoofd de heer Jean Maria Farina is de kleinzoon van Charles Antoine hij heeft voor deelgenoot Jean Maria Werraan die getrouwd is met eene dochter van Jean Baptist Sedert 1709 zqn slechts tien personen ingewqd geworden in het geheim der fabricatie van het eau de cologne Nooit werd een staatsgeheim zorgvuldiger bewaard Wij zqn zegt een ooggetuige in het Tertrek geweest waar het door Jean Maria Farina eigenhandig geschreTen recept wordt bewaard Dat document dat men ons heeft laten zien is opgerold en in een kristallen buis gestoken welke laatste in eene kast met drie sloten is geborgen Ookzijip ivij in de kamer geweest die tot laboratorium van den uitvinder diende Daar is het dat Aeig heden zich de kolossale mochine bevindt welke de olién ondereen mengt Die machine werkt ongeveer als een boterkaru Dat deel van het gebouw is van steen en qzer on beschermd door poorten met dubbele sluitingen Men ziet aan den ingang van het lokaal een ouden ton in gesneden hout voorzien van eene kraan dia eertqds diende Toor het vuUen der flesschen en wier afmetingen der nederigen oorsprong van het huis verraden De kelders zqn een bezoek niet minder waard dan het laboratorium Zij zijn verdeeld in afdeelingeu door zware muren van elkander gescheiden Om een brand te beletten zich van afstand tot afstand mede te deelen is ieder hok van elkander gescheiden en hebben deze slechts gemeenschap met de publieke straat Langs de muren dier hokken liggen ontzaohelijk groote vaten naast elkander goTuld met Eau de Cologne Die vaten zijn van cederhout dat men van den j Libanon trekt Dit hout wordt naar Marseille gevoerd alwaar men er vaten van maakt Ër is niets dat opweegt tegen het cederhout voor wat het conserveeren van den geur aangaat omdat het zoo vast en dicht is en geen smaak van zioh afgeeft De fusten komen niet ledig te Keulen aan alvorens naar de plaats van bestemming te gaan worden zij gevuld met Fransche wijngeest De aan de Duitsche grenzen geheven rechten zijn zeer hoog en wel 200 fr per 100 kilogram zouder de waarde van het hout te rekenen dat ook rectiten betaald De alcohol komt voort van de destillatie van rozijnen uit de omstreken van Naborna waar een etablissement van de firma Farina ligt Er wasgeen ander middel om zich volmaakt zuivere producten te verschaffen De wijze van behandeling om den alcohol te veranderen in Eau de Cologne schqnt zeer eenvoudig In een half met alcohol gevulde ton giet men de noodigen oUen en volt het vat dan verder met alcohol Na verloop van veertien dagen is het mengsel zooals het behoort de chemische reactiën hebben plaats gehad en er blqft dan niets meer te doen dan het vocht af te tappen De neerslag op den bodem van het fust is een groenachtig moer naar men zegt een afdoend middel tegen jichtoandoeningen De noodige oliën wier samenstelling is omringd van een ondoordringbaar geheim worden bewaard in blikken bussen besoheröid door een houten bekleedael Elke bus lal 2000 fr waard zijn Het sohijnt dat het eau de cologne verbetert door den tijd In de keiden van de Julichs Flatz bevinden zich naar men zegt flesschen die van 1750 dagteekenen maar in den regel wacht men geen Jlfee eeuwen met de koopwaar in den handel t vengen maar stelt men zich tevreden met een tqdvak van zes maanden Be HmtvrouK Het Tolgende plan om de gebieden ten noorden en ten zuiden ran de Zambezi te koloniseeren hetgeen wordt gestennd door een aantal gelukzoekende handelaar nemen wq uit de Digger i i Newa OTcr Naar het Noorden In Maart Tan het Tolgend jaar zal een sterke expeditie Tan deze streken Tertrekken naar de Zambezi Het doel der expeditie zal zijn het openleggen Tan het land ten noorden en ten zuiden Tan de Zambezi De expeditie zal bestaan uit ongeveer vqfhonderd mannen die in Maart zullen bqeenkomen in Delagoabaai zq zullen daar opgewacht worden door een speciaal daarheen gezonden schip om hen naar den mond der rivier te brengen Uier gaan de reizigers in hun eigen booten om de riVier over te voren Deze booten zullen worden gemaakt Tan het beste staal de plannen er voor zqn geteekend door iemand die Tan deze zaken Teel ondervinding heeft Het zullen ondiepe booten zqn voorzien met een broeden rand opdat de booten gemakkelijker door do leden der commissie kunnen worden vervoerd want als de boot omgekeerd is kunnen de dragers haar gemakkelqk met dien rand op de schouders dragen De expeditie zal ook voorzien zqn van een aantal schuiten voor het vervoer van winkels enz van de kust naar de watervallen en later zullen zq gebruikt worden om de voortbrengselen des lands van de stations der maatschappij naar zee te vervoeren De expeditie zal ook medenemen een aantal lichtere platgeboomde Taartuigen die zullen ihoeten varen boTen de waterTallen De bedoeling is om alle streken te bezetten die zq Terkrqgen kunnen en die te koloniseeren Alle personen die met de expeditie meegaan zullen een contract moeten teekenen voor eenige jaren en de expeditie zal waarschqnlqk bestaan uit menschen ven oUe klassen en standen zoodat der gemeente niets ontbreken zal als zq eens gevestigd is Handelaars en handwerkslieden van alle soort zuUen medegaan De ontwerpers stellen zich voor de hulp van de Britsche en Portugeesche Kegeeringen te verzekeren en ook de vriendschap van de verschillende hoofden der inboorlingen Het doel der maatschappij zal zqn om grond te verkrqgen door verdragen en niet door overwinning Onderhandelingen worden nu aangeknoopt met de Lords Salisbury en Knutsford en eenige iuTloedrqke personen in Engeland hebben hunne hulp toegezegd Twee der ontwerpers in ZuidAfhka welbekend gaan binnen Tier weken naar Engeland om de zaken te bespreken Buiteniandsch Overzicht In do lofzangen welke de Oostenrijksche bUden naar aanleiding van keizer Frans Jozefs reis aanheffen over den innigen band welke tusschen de Duitsche en de Oostenrijksche volkeren bestaat mengt zich van uit de Oostenrijksche monarchie zelve een wanklank Het orgaan dër jong Czechische partij de te Praag verschijnende Narodny Laty die door de geruchten over eeu Duitsch Oostenrijkache militaire conventie verontrust wordt verklaard naar aanleiding van de bekende ultra Duitsche rede van prins Lodewijk van Beieren en het beweren van het Duitsche Militaru ochenblait dat het bezoek van keizer Frans Jozef ten doel heeft de alliantie tusschen beide keizerrqken voor altijd onverbreekbaar te maken dat deze manifestaties zioh zoo zeer vermeerderen dat een officieele opheldering dringend noodig is Deze verklaring kan alloen door het Oostenrijksche gouvernement geschonken worden meent het blad Het is voor ieder duidelijk dat Oostenrijk een groote Europeesche mogrndh is een souvereine geheel onafhankelijke staat met de Oostenrqksche en niet met de Duitsche idee tot grondslag Men kan bovendien niet vergeten zoo gaat het Czechische orgaan voort dat Oostenrijk uit verschillende volkeren saamgesteld is waaronder de Duitschers slechts een bescheiden minderheid innemen dat onze armee de trouwe afspiegeling van het polyglottische keizerrijk is in óen woord dat zij is de Oostenrqksche armee en niet een Duitsche Het MilUarviochenblatt te Berlqn vergeet dit Ten slotte acht de Narodny Lüty het waarschijnlijk dat keizer Frans Jozef bij zqn verblijf te Berlqn waar men al te geneigd is te vergeten dat de groote meerderheid van de Oostenrqksche volkeren niet Duitsch is en dat het Duitsche ideaal hun vreemd is en blijven zal rekening zal houden met de publieke opinie van het Oostenrqksche volk De keizer van Oostenrijk is gisteren avond te 9 uur van Berlqn naar Ischl over Leipzig vertrokken Op den geheelen weg naar het Anhalter station met onafgebroken geestdrift begroet begeleidde keizer Wilhelm zijn hoogen gast in een met vier paarden bespannen rijtuig Aan het station was het afscheid allerhartelijkst Aartshertog Franz die met s Keizers gevolg reeds aan het station was vertrok een half uur later over Praag naar Weenen Een sink bewqs hoe in Duilache regeeringskringen de stemming tegenover Engeland verbeterd is biedt het verrassend artikel der Norddeutsohe aan waarvan de telegraaf eergisteren een uittreksel gaf Totnogtoe lagen Engeland en Duitschland in Afrika voortdurend overhoop en wemelden de Duitsche couranten de officieuse niet het minst van beschuldigingen tegen het perfide Albion Ook de joint action ter blokkeering van de Oostkust was meer eeu bron van oneenigheid dan eeu kracht tot samenwerking Nu was de Colonialgesellschaft van plan op haar eerstvolgende vergadering eens flink van leer te trekken tegen de Engelschen met een voorilraoht over Duitschlands verplichtingen tegenover Emin faoha maar daar komt de Norddeutsche een stokje voor steken Men herinnert zich wellicht dat dr Peters die een expeditie naar Emin Pacha had uitgerust op du Oostkust ten N van het Engelsche gebied is geland maar dat zijn schip de Neera op grond dat het met contrabande de blokkade had willen verbreken door de Engelschen is opgebracht Het schijnt wel dat deze daad van den Engelschen admiraal van twqfelachtige wettigheid was en dat hij zich boos had gemaakt omdat Peters de waakzaamheid der Engelsche blokkadevloot verschalkt had maar Duitschland heeft geen reden zich dat geral aan te trekken nu het Engelsche prqsgerioht te Zanzibar zelf beslist heeft dat de Neera moet worden teruggegeTen De Norddeutsche geeft nu duidelqk te verstaan dat verontwaardigingsbetuigingen tegenover Engelsche autoriteiten niet te pas komen en dat de Duitsche Begeering met de onderneming van dr Peters niets te maken heeit Zelfs insinueert zq dat deze nu Emin Paoha vrgwel in veiligheid is wel eens meer politieke dan philantropische bedoelingen kon beoogen torwql zij er bijvoegt dat als dr Peters handelbetrekkingen zoekt aan te knoopen buiten het gebied der Duitsche belangen hij daarvan zelf de risico moet dragen én dat als hq veroveringen in Soedan beoogt bq moet weten dat hq onderworpen is aan de jurisdictie der staten tegen welke zqn onderneming gericht is Generaal Boulanger is door de senaforen schuldig bevonden aan het smeden Tan een samenzwering M M m ii m Ss ï n mr 5 PI