Goudsche Courant, zaterdag 28 september 1889

N 4031 Maandag 30 September 1889 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inseadlng van advertentiön kan gesciiieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der g roote laag kolen Oupeye brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit vbor Stoomwerktuigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Soheepsvracht van Ber tal tot Gouda fl 3 30 ït fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS Oouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon Tenraoht derhalve dat ook alle anti repablikeinen bij de herstemming zullen samengaan ten einde althans nog zooveel mogeljjk te redden Hoe eohter de partijverhouding in de nieuwe Kamer ook moge wonlen zeker ie het dat het ministerieTirard terstond zal aftreden Oe ministers zqn van oordeel dat den nieuwen volksvertegenwoordigers volkomen vrijheid moet gelaten warden en daarom willen zq terugtreden Wanneer de Kamer bijeen zal komen is nog niet zeker Indien men de Bejmblique frim üe mag gelooven zal da bqeenroeping in geen geval vódr November geschieden Wat de aanstaande verhouding in de Kamer betreft vermoedt men dat de heer Léon Say daar een groote rol zal spelen Men noemt den gewezen senator reeds met den heer Henri Brisson als candidaat voor het presidentschap Op den steun der radicalen behoeft de heer Say zeker niet te rekenen maar daar hq tot de meest gematigde republikeinen behoort is Say zeker de aangewezen man om een gematigde party tot stand te brengen bestaande uit den linkervleugel der conservatieven en den rechtervleugel der liberalen hetgeen indertgd door den overleden afgevaardigde ilaoul Dnval te vergeefs is beproefd In dit opzicht hangt echter alles af van het aantal stemmen hetwelk de uiterste radioalen die geen letter van hun hervormingsprogram willen laten vallen in de nieuwe Kamer te hunner beschikking zullen hebben Ook zal de heer Ferry misschien weer in do Kamer terugkeeren Ten minste de republikein die in hot Corsikaansche district in herstemming komt heeft zich teruggetrokken om plaats te maken voor den heer Jules Ferry Naar men zegt heeft de heer Ferry de candidatuur voor do daardoor noodig geworden nieuwe verkiezing aangenomen In dif geval zou Ferry s verkiezing zeker zijn daar van de 18 366 kiezers die het district telt bq de eerste stemming 11 225 op de beide republikeinsche oandidaten stemden terwyl de Boulangist slechts 2516 stemmen verwierf Op gelqkd wijze willen ook de radicalen den heer Goblet weer in de Kamer brengen maar met zekerheid is in dit opzicht nog niets bekend Het Spaansch Marokkaansche geschil is nog gesohikt Berichten uit Madrid honden in dat de regeering van den Sultan besloten heeft een buitengewonen commissaris te zenden naar Alhucemas om de bij de kust Arabieren in gevangenschap zijnde bemanning van de Spaansche bark op te eischen De commissaris i daartoe uit Tanger vertrokken op hot Spaansche oorlogsschip Novarra De Spaansche krant E1 Liberal bevat een brief van den directeur der Spaansche Noord Afrikaansche maatschappij welker terreinen gelegen zijn in het Moorengebied waar de plundering van do bark heeft plaats gehad De directeur bevestigt het vermoeden dat de Miguel Theresa sluikhandel dreef in wapenen en munitie daarom komt de directeur op tegen het overhaaste optreden van do Spaansche Eegeering en hij voegt er bij dat de Mooren in zqn district nooit de eigendommen van zijn maatschappij schenden SSr Staats loteriJ Vqfde Klasse trekking van Vrqdag 27 September No 4505 5195 8191 12638 16272 18633 20436 20637 ƒ 1000 No 1944 3691 5289 11218 ƒ 400 No 5149 6026 6273 18146 19040 19716 ƒ 200 No 91 756 1416 2471 3132 6706 6820 7022 9602 10636 12036 14561 16223 17371 17548 18446 ƒ 100 Prijzen van f 70 61 2386 6002 7611 10589 13609 16696 17577 300 2392 5024 7649 10658 13965 16630 17696 340 2409 6247 7861 10837 14063 15682 17647 613 2439 6303 7741 11075 14119 16701 17701 618 2526 5537 7831 11166 14130 15784 17715 678 2646 6786 7866 11198 14137 16768 17813 700 2652 5777 8041 11424 14260 16040 18029 715 2829 5807 8131 11624 14274 16046 18168 728 2862 6851 8138 11669 14410 16136 18414 810 2935 6026 8600 11806 14648 16165 18448 818 2972 6070 8747 11903 14793 16200 18466 975 3554 6077 8871 11922 14867 16527 18667 1086 3617 6216 9026 12101 14874 16600 18717 1115 3644 6253 9205 12168 14887 16605 18896 1151 3664 6271 9222 12228 14890 16661 18969 1186 3763 6332 9240 12320 14912 16686 19073 1205 3972 6336 9400 12344 14961 16950 19310 1254 4109 6420 9414 12369 14980 16948 19726 1268 4167 6593 9720 13092 15020 17037 19751 1391 4274 6681 9910 13181 15034 17051 19753 1549 4307 6735 10082 13187 15118 17085 20060 1664 4866 696710129 13193 16196 17123 20084 177S 4358 7018 10160 13324 15219 17156 20364 1987 4476 7208 10265 13401 15297 17234 20369 2028 4540 7342 10275 13507 15366 17297 20621 2103 4647 739010299 13621 16369 17864 20722 Ï176 4736 760410816 13527 15383 17409 20965 2289 Trekking van gisteren No 6781 ƒ 70 DOOVEN Iemand die door een eenvoudig middel van 23jarige doofheid en van geruisoh in de ooren genezen is zalde beschrijving van dat middel in het HoUandsch gratis eenieder op aanvraag toezenden J H NlCHOuoif 21 Be lford S qu are W C London PETROLKUMSoTEEai GEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust en Geïmporteerd fust 8 45 Octoberlevering 8 36 November en Decemberlevering ƒ 8 46 BEURSBËUIGHT AMSTERDAM 27 September Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen flauw Industrieele soorten mede iets flauwer Peruanen merkelijk williger Unionshares l j hooger üargerliike Stand Moordrecht GEBOREN Slijiilje ooderi C fin Zmtcn m W Anlmsa OVERLEDEN J BroekhDiJKD 10 o ONDERTROUWD I B ïerhMff 24 j la W D V rhcMrcD 26 j ADVERTENTIÊN Beden overleed na een plotseling smartelgk l den onze hartel k geliefde zuster en behnwdznster BBNJAMINA MARIA tan GOOR J M NOOTHOVEN ya h GOOR J A P NOOTHOVEN tan GOOR ROEST TAN LlUBDKO E LÜLIÜ8 TAN GOOR ROMKMN Gouda 27 September 1889 Eenige en Algemeene kentiiegeving Mevrouw MIDDELBEEK Westhaven VRAAGT met 1 NOVEMBER eene Bij H OFFEITHEIMEEl Kruiskade 19 Gedurende de Zomermaanden worden alle Heeren en DamesKleeding stukken gestoomd en geverfd tegen verminderde prijzen en in 4 dagen alB nieuw geleverdSpecialiteit voor het verven van Gordijnen Behangsels Tafelkleeden alle de nieuwste kleuren Benig Depdt voor Oouda en omttreken bg de Heer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda Tandpoeder ran 5 10 en 25 cent per do iTandpasta glazen doosjes 40 ceniTandpasta nicle klein 20 Mondwater groote flacon met stop 1 00 halTe 60 cent Bergemann s Scheerzeep 7 en 1 ets p stuk verkr gbaar bg J H C HUIlVCfc F Hz GOUDA Hoogstraat Zoolang de voorraad strekt opruiming van Dr POP S TANDPOEDER van 80 ets yoot 40 ets TANDZEEP van 40 ets voor 20cta COSTÜUE WEmTSBS Op het Atelier van D SAMSOM worden COSTDME WERKSTERS gevraagd Ook knnneu eenige LEERLINGEN geplaatst worden Van af heden HOLPEITS in t ZUUR bij G C BRÜIJNEL Vleeschhonwerg MARKT A 143 be SCflUTTERSRAAD der dd Schntterg te Gouda zal onder nadere goedkenrillg van Burgemeester en Wethouders dier gemeente op DINSDAG den 1 OCTOBER 1889 des avonds ten 7 ure in het openbaar bginschrgving aanbesteden de levering van 20SCHDTTERSJA8SEN 20 PANTALONS 12 SCHAKO S 80 paren SCHOUDERPASSANTEN en 60 HAL8DASSEN De voorwaarden van aanbesteding zullen van Zaterdag 28 September tot Dinsdag 1 October 1889 van des morgens 10 12 nra ter lezing liggen bg den Concierge in het gebouw cAbti Leo op de Markt te Gouda alwaar de inschrgvingsbiljetten op den dag der aanbesteding v r des avonds zeven ure moeten worden ingeleverd Doet SALF s BAAHD TINCTinm 1 geeft de natnurl e kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af JPriJs f 1 20 per flacon Verkrggbaar bg J H C HUINCK F Hz Hoogstraat te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommen VIJF CENTEN Dy deze Coaraat behoort een BQvoeKMl BINNENLAND OOUDA 28 September 1889 De OnderoffiBier Vereeniging Eensgezindheid velke op den SOen October a s eene nitvoering zou geren ten voordeele der slachtoffers ran de irrarnp ran Antwerpen heeft bealoten aangezien er Tolgens berichten meer dan roldoende gelden zijn geïnd roor borengenoemde ramp deze nitroering op genoemden datum te doen plaats hebben ten bate der Algemeene Armen der stad Gouda Morgen Zondag herdonkt on stadgenoot i N ran Blokland den dag waarop hij reertig jaar geleden bij den heer E 3 ICnoora alhier in dienst trad Nog steeds is hij bg de hh Knoors en Co werkzaam en gedurende die 40 jaren deed hij ach kennen 4ds een man dia ten allen tgde getrouw t plicht rerrulde en met groeten ijrer werkzaam waa Zoo n langdurige onafgebroken plichtsrerrulling rei dient zeker wel waardeering die hem door ieder weldenkende gaarne zal worden toegekend Woensdag arond hield hst L C der Unie alhierzijne jaarrergadering Uit het rerslag ran denPenningmeester bleek dat er een batig saldo in kaawas ran 12 78 Tot bestuurslid werd herbenoemdde heer J J Verdries en tot afgeraardigde naarde jaarrergadering te Utrecht in Dot a s werdgeko7 n de heer j ran de Patle hoofd der christelyke school J Uutbodt Op de Tentoonstelling te Parijs is de Hoogste Onderscheiding roor Nederlandaehe Bieren het EereDiploma toegekend aan Heineken s Bierbrouwerij FEVILLETOJV Gabrio en Camilla Ben verhaal uit Müaan DOOB GUILIO CARCANO fry Kaar het Italiaatuch DOOB VANESSA 3 xvni En zij leunde vertrouwelijk op den arm van haar geleider Hq ondersteunde haar waar de weg te steil was waar een struik een boomstronk of de losgewoelde grond het gaan moeilijk maakte en het meisje trotsch op haar beschermer smaakte in hare onschuldige liefde de eerste en zuirerste rreugde van haar leven Toen zij van den woesten heuvel afdaalden en in de bouwlanden en wqngaarden kwamen bemerkten zij dat de wind langzamerhand de wolken uiteendreef en dat de blauwe lucht zich hier en daar door de openingen en tnsschen de wolken vertoonde en eene eter te roorschijn kwam tot nog toe hadden zij geene levende ziel ontmoet Zq zeiden dit echter met tot elkaar en liepen langzaam voort alsof zij het oogenblik rnn scheiden wilden verehuiven zij praatten zacht maar ongedwongen over vorige dagen over hunne droomen orer wat zij gehoopt on Maatschappij waarvan hier ter stede een depot is gerestigd bü den heer A Nortisr Het leesgezelschap Tot Nut en Vermaak te Zevenhuizen dat sinds 14 jaren tegen een geringe contributie K winterarond rergaderingen hield waar sprekers ran buiten optraden heeft wegens de geringe deelneming besloten eredurende den aanstaanden winter dergelijke rergaderingen niet te houden Graaf ran Bylandt NedsrI gezant te Londen en zijne echtgenoote zqn gisteravond te s Hage ontsnapt aan ene orerrijding door de Schereningscho stoomtram Het rq tuig is gebroken de koetsier ernstig gewond Te Botterdam is heden alles rustig FatrooUlei politie en scbntterq doen de ronds Men verwacht dat de werkgarers zullen toegeren Gisterenmiddag had aan het Willemsplein Ie Rotterdam eene samenschoUng plaats ran eene groote menigte werkstakers waatby eene Nederlandsche rlag werd gedragen bq wijze ran raandel Door bet krachtdadig optreden der politie werd het rolk uiteen gedreren waarbq de rlag afhandig werd gemaakt hetgeen eebter met een herig rerzet gepaard ging waarbij de persoon die de rlag droeg verwond werd Eenigen tijd daarna werd terzelfder phiatse door eenige kwaadwilligen He straat opgebroken en werden de onmiddellgk ter assistentie toegesehoten politiebeambten herig met steenen gegooid tengerolge waarran drie agenten ran politie aan het hoofd rrrwond werden éin zelfs zoodanig dat hij per rijtuig naar het Ziekenhuis is moeten worden orergebraeht terwql een onder inspecteur die eenige oogenblikken later met eenige agenten het Vasteland passeerde ereneens door een steen aan het hoofd verwond gerreesd hadden gedurende den oorlog die hen maanden lang gesimeiden had Toen de duisternis toenam liep hü vooruit het smalle pad af en rerzooht haar hem raat te houden en als zq soms rerschrikte omdat zij z jn rerbonden arm aanraakte dan zeide hq rroolijk nik heb den vuurdoop van den soldaat ontrangen en die heeft mij uwer waardig gemaakt 1 De lucht waa geheel helder geworden toen zij den gewonen weg bereikten Hier en daar zag men iemand buiten komen Het meisje rroeg verlegen of er geen afgelegen pad was waarlangs zq ongezien hare woning zou kunnen bereiken Gabrio glimlachte maar sloeg een zqpad langs eene haag in en bracht haar tot aan den roet van den heuvel waar de tuin van het kasteel begon daar bleef hij stilstaan Gij hebt gelijk zeide hij het is beter alleen binnen te gaan gelukkig is de poort van het hek nog open en zoodra gij in den tuin zqt Het is mij nog als een droom riel zq hem beschroomd in de rede Herinnert ge t u nog wel Camilla Hier heb ik u een jaar geleden verlaten toen ge met uw vader van de kapel in t bosch terugkwaamt En hier mag ik u nu eindelqk zeggen wat ik nooit had durven hopen dat ik u liefheb ja u liefheb Zij antwoordde niet Gabrio beschouwde haar lief gelaat door t sterrenlicht beschenen en zeide fluisterend Zeg mij Camilla dat gij de mqne zult zijn altijd ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt werd Aan een agent die met eene patrouille langs de Leureharen ging werd rermoedelijk met een mes eene wond aan een der handen toegebracht In het geheel zqn gisteren in den loop tan den dag rier gekwetsten in het ziekenhuis gebracht Gisterenarond was het aan de Boompjes alles rustig Op geene enkele boot werd gewerkt Alloen op de Starling dien dag ran Londen aangekomen en bestemd om morgen weder te rertrekken was de equipage san bel werk Niemand was bq of in den omtrek Van het stoomschip te zien en alles ging daar rustig zqn gang Ook aan de Willemskade werd op geene enkele boot gewerkt Alleen aan de We terkade was de Harwichboot Princett of Waleg met de gewone raste werklieden aan den arbeid Deze boot zou dien dag op den gewonen tijd geladen rertrekken De Westerbmg was door de schutterij afgezet en eene roldoende macht schutters waa bij de boot en in den omtrek aanwezig om zoo noodig de werklieden ts besebermen Des aronds is er eene rergadering ran warkstakeW gehouden waar het rustig en ordelijk toeging Een scheepskok en een kleermaker 23 en SS jaar oud zqn om den Eiffeltoren te zien ran Amsterdam naar Parijs gewandeld Zij rertrokken 13 September en kwamen 17 September te Parqa aan Van eenige jongens die gisteren middag te Utrecht aan den Weerdsingel aan het roeien waren schold een tegen een jongen die op den wal liep waarop deze hem uitdaagde om te rechten Er werd naar den kant geroeid doch toen de jongen op den wal een steen op wilde beuren duwde een der roeien het bootje af waardoor zqn makker in het water viel De jongen die op den wal stond begon te lachen doch toen hq zag dat het leren ran iqnen tegenstander in gevaar was trok hij zijn buis uit Ach Gabrio zeide zij half smeekend en zoo zacht dat hij het bijna niet verstond hij geroeide dat hare hand die in de zijne rustte koud werd Hü knelde haar aan zqn hart en kuste haar gelaat Maar zq begon te beren en zeide met eene stem dia weinig meer was dan een zucht Gabriol laat mij nu gaan Deck er aan dat ik uwe bruid ben En zoo sprekende maakte zij zich los uit zijnen arm Bij die beweging was het of een nieuw gevoel in zqn borst ontwaakte hij deed eenige schreden achteruit en keek haar na Het meisje liep haastig naar het hek en het steile pad op Gabrio bleef staan totdat hq haar zag rerdwqnen onder de boomen ren de laan Na eenigen tjjd keerde hij naar het dorp temg maar nog was hü niet ver gegaan of hij zag in de schaduw twee menschen die daar stonden alsof zjj hen bespiedden Eerst had hij niet gemerkt dat hij gevolgd word maar toen hq hen haastig zag heengaan meende hij den schoolmeester en zijne dochter te herkennen Hq verdubbelde zqne sclü den doch vóór hq hen goed kon zien waren zq verdwenen Intusschen had Camilla langs een achtertrap hare kamer bereikt Niemand had haar of zijn bemerkt behalve het jonge meisje dat haar steeds bediende zoolang zq buiten was Het zij deze iets wist of giste zoodra zij de marchesina noch op Ihira kamer noch in den tuin vond had zij op middelen gedacht om alle achterdocht te verdrqven