Goudsche Courant, maandag 30 september 1889

i dook in het water en bracht hem hoewel bewusteloos toch nog levend op het droge V S Hoewel de offioiéele statistieken nog niet verschenen zyu geeft de Figaro reeds eenige c jfe 8 omtrent het vreemdelingenverkeer te Parijs gedurende de tentoonstelling In de S eerste maanden dat het Champ de Mars was opengesteld werd door de politie de aankomst van 346 092 provincialen en vreemdelingen te Parijs of 161 861 meer dan in hetzelfde tijdperk in het vorige jaar opgeteekend H6t werkelijk aantal was nog veel grooter omdat velen elders dan in een hotel logeerden Deze vreemdelingen aten in dien tijd 43 036 650 KG vleesch 6 428 616 KG kaas en boter en 6 326 716 KG eieren terwijl ze niet minder dan 1 196 654 hectoliter wijn verbruikten 119 702 HL meer dau in 1888 Omtrent het rijtuigverkeer dat eveneens zeer groot moet geweest zijn kon het Parijsche blad geen ioliohtingen krijgen Men kan er zich intussoheu eenigszins een denkbeeld van vormen als men bedenkt dat de omnibussen en tramwagens in Mei Jnmen Juli 52 858 401 reizigers vervoerden 7 895 653 meer dan in die maanden van 188 De Parijsche spoorwegen vervoerden 16 2iri 825 passagiers de qtoombooten 10 393 217 en de treinen der ringbaan 30 000 reizigers meer per dag dan in 1888 Bovendien zijn meer dau 6 500 000 reizigers door de bijzondere treinen van het Champ de Mar vervoerd Betreffende de overstrooming waardoor Napels ia geteisterd wordt nog gemeld Woensdag tegen 10 uur s morgens is er een a wolkbreuk gepaard gaande orkaan boven deze losgebarsten Van alle kanten vielen ongeelyke massa s water op de stad neder De verwarring was onbeschrqflijk omdat meer dan 150 huizen in verschillende gedeelten der stad dreigden in te storten Alleen in de Cmour iSxa i werden 3 huizen volkomen overstroomd De bewoners konden nog ontvluchten eenige kindoren die zy in de huizen hadden achtergelaten werden door de pompiers zwemmende gered De villa van den onnister Crispi had het zwaar te verantwoorden Mfas daar niet door flinke mannen de tuindeur opengerukt en aan het water een uitweg gegeven dan zou de villa door de nederstortende massa s ondurmijnd en ingestort zijn Crispi nam zelf deel aan het reddingswerk dat voornamelijk door bergUMlieri verricht werd De tuin der villa is geheel verwoest In verschillende grQote paleizen zagen da bewoners zich verplicht op de vlucht te gaan wegens hot gevaar van instorten Ook in de voorsteden Poljppo en Formi is de schade zeer groot Staten Oeneraal Tnm t Kamea Zitting van Vrijdag 28 September IHteenloopende onderwerpen hielden de kamer betig In de eerste plaats de vestiging van een consul generaal in Ferzie De hoeren Levyssohn Norman en Hintzen die over deze zaak het woord Toerden hadden geen bezwaar tegen het vooistel zelt maar tegen de plaats Z wenschten niet Tehenm genoemd te zien daar onze handelsbelangen liggen aan de Perzische golf De minister van buitenl zai en was echter zeer op de hoofdstad gesteld hij heeft er reeds over gesproken met den Shah en diens en het was haar uitstekend gelukt Later was de marchese zelf naar boven gekomen en had aan de kamer zijner dochter geklopt maar zg had den vinger op den mond gelegd en zeer geheimzinnig gezeg dat de Signorina zich niet wel gevoelende luSr bed was gegaan en nu sliep Zdó zonder het te weten geholpen kon Camilla onopgemerkt naar haijr eenzaam kamertje terugkeeren De gebeurtenissen van dien avond hare droevige vooruitzichten hare vrees alles verdween voor het beeld van den mah wiens bruid zg zichzelve genoemd hod Zg bleef stil op hare kamer totdat alles op het kasteel in rust was toen stiet zg het balkon open en bleef met dat dierbare beeld in de ziel langen tijd den beitel aanstaren die even diep en oneindig was als hare liefde toen de morgen was aangebroken kon Camilla niet besluiten om zoo als altijd te gaan ontbijten tiat r kwam een knecht zeggen dat hare moeder haar wachtte zg begreep dat dit een bevel was en gehoorzaamde bgna met blijdschap Maar toen zg de sombere onderwetsche zaal binnentrad ontzonk haar bgna de moed Hare moeder lat kaarsrecht op de oude vergulde kanapé dicht bg haar met de armen op den rug van een stoel geleund stond de marvhese met een gezicht alsof hq tegen zgn wil getuige moest zijn van hun gesprek ilWees maar niet verlegen met mij zeide de marchesa teiwijl zg een blad papier dat zij in de hond hield ontvouwde gisteren hebt ge genoeg be grootvizier en iLeze hebben verklaard dat de zending hun aangeuaan zou zijn De kamer stelde met 70 tegeu 9 stemmiin den minister in t gelijk In de tweed plaats werden bepalingen behandeld op de vissoherj van buitenlanders in de territoriale wateren van Niderland Ten gevolge van een aanmerking van i en heer E Cremers ook door den heer Sanders lerhaald verklaarde de minister uitdrukkelijk dat de Zuiderzee is een binnenwater geheel tot ons giondgebied en niet tot de territoriale waterea bebooisnde Dit sprak eigenlijk van zelf Een vraag van den heer Van der Kaay of het wetsontwerp niet een bepaling behoorde te bevatten die het vertoeVen van vreemde visschersvaartuigen in de territoriale wateren vergunnende wegens averij als anderzins echter dit verblijf aan vaste bepalingen bond ondervond geen afdoende oplossing De Minister v n Justitie erkende de wensohelijkheid om eventueel dergelijke bepalingen te maken waartoe hij do bevoegdheid onzer Eegeering aantoonde maar hijj scheen niet in te zien dat dan t eenvoudigst was eventueele bepalingen thans in de wet te radiceeren waarbij i dan de uitwerking aan den Koning kon worden overgelaten Intusschen werd toch de wet onge jzigdlmet algemeene stemmen aangenomen Het derde gerecht op het menu was de uitbreiding der marechaussee door vestiging van een derde divisie in het N O a ea lands Verzet vond hot plan bij niemand de vroegere oppositie ia verdwenen tengevolge van de ondervinding opgedaan bij de onlusten in de veendistricten Alleen nam men de gelegenheid waar om het optreden der politie als agents provocateurs by overtredingen van de drankwet af te keuren De mii i ter van justitie vond dat de pers deze zaken wat loverdreven had doch erkende toch dat er verkeerde dingen gebeurd waren want hq had de ambtenaren per circulaire verzocht zich in dat opzicht te matigen Zander stemming werd bet voorstel goedgekeurdj Verbetering der rivier de Waal was het laatst aan de orde De beide heeren Van Dedum geflankeerd door de heeren pOppedijk en Van Velsen gaven hun beschouwingen ten beste die niet veel om tUjf hadden Dinsdag zal de behandeling van dit belangrqke onderwerp worden voortgezet Te Parijs is een congres voor Zondagsrust gehouden onder vooraitterschap van Léon Say Men behandelde de noodzakelijkheid van een wekelijkschen Kustdag toepassing daarvan op verschillende bedrijven een beweging ten gunste van deze instelling Men wil tat allen üAe er iets aan kunneo doen een schreven richten om Zondagsrust te bevorderen Onder de ingekomen brieven zqu er van den President der Vereenigde Staten en van Gladstone De eerste eerevoorzitter schreef dat ondervinding en waarneming hem er van overtuigd hebben dat i der die met de handen of het hoofd werkt de rust behoeft welke slechts een algemeene viering van den Zondag hem waarborgen kan Z j die het Goddelijk gebod in den Bijbel niet erkennen zulleh het in den mensch zelf geschreven moeten vinden Gladstone zegt dat velen zyner landgenooten de Zondagsrust voor het geestelijk en Christelqk leven noodzakelijk achten anderen in niet minder grooteu getale staan haar even nadrukkelijk voor als een maatschappemke noodzakelijkheid Persoonlek zegt Gladstone heb ik voor zoover de omstandigheden het gedoogden mij steeds begverd voor mijzelf van dit wijzen van moed gegeven door eene handeling niet minder vreemd dan onvoorzichtig Hoe ik het noemen moet weet ik niet recht ik zou het ook niet geloofd hebben zoo ik de bewijzen niet had in dezen brief Het is niet noo ig dat ik u den blos der schaamte op de wangen jage door dien voor te lezen omdat gij niet gebloosd hebt om uwen naam uwen stand de eer van uwe ouders en van u zelve zoodanig in gevaar te brengen dat ik geene woorden genoeg vinden kan om het t betreuren Gg moet mg begrgpen Die strenge langzaam uitgesproken woorden en het gezicht van dien Jpef waarvan zg niets begreep daar zij niet bedenken kon van wien die kwam en wat die behelsde veroorzaakten haar eene grooto onrust Misschien had de hand van den laster dat blad beschreven of het was eene nieuwe list even als in het begin van den winter De marohesa intusschen vonwde den jbrief weder op en legde dien op de tafel daar zij haar geheim voor zich wilde houden en er geene verklaring van geven fAch liefste moeder als ik maar met u spreken modftt en u alles vertellen Wg behoeven er geene praatjes over te maken die toch tot niets leiden kunnen De plannen en wenschen uwer moeder voor u kent gij sedert lang even als uw vader Maar dat beteekent niets ik word niet meer medegerekend gg meent door uwe eigene eer en de onze openlijk te wagen mij eene toestemming af te persen die ik nooit geven zal voorrecht gebruik te maken en thans aan het eiij eener moeilijke openbare loopbaan vantijna 57 jaijo schryf ik voor een zeer groot gedeelte aan deze on zaak de verlenging van mijn leven en het behoni der vermogens die ik npg bezitten mag toe Ben der Oostenryksche bladen heeft ontdekt waarom het aantal ongehuwde meisjes sedert 1870 in Berlijn langzamerhand zoo onrustbarend stijgt Dit treurig verschynsel dat volgens het blad beter dan de dikste folianten de versohrikkelijkheidvan den strijd om t bestaan teekent is uit twee feiten te verklaren de uitbreiding van den krggsdienst en koloniale politiek MeA zal erkennen dat voor hot verband tusscben oorzaak en gevolg hier nog wel eenige schakels ontbreken Het aanbrengen daarvan wordt aan de lezers evergelato dit Emmen schryft men aan de Asser Ct Van een jar r die niet kan loopen hoort men waarlijk niet alle dagen Wellicht is onze schutter Jan Holties dan ook de eenige in zijn aoort Gezeten op een kruiwagen doorkruist hy de velden of liever doet de kruier hem deze doorkruisen Niot zelden ziet men hem vastgebonden op zijn voertuig om vallen te voorkomen terwijl in t laatst van den jachttgd hem een deken tot meerdere dekking dient Trots de strengste koude toch gaat hg uit De kruier schuift onvermoeid voort door velden en bosschen zijn passagier laat voortduregd een waakzaam oog door don omtrek weiden ea houdt hot geladen geweer steeds gereed Bij t aanbreken van den dag is hg in t veld en eerst tegm den avond kruit de voerman jager en wild teo minste als dit aanwezig is huiswaarts Nu al eenige jaren aaneen is hg in Nimrod s gilde opgenomen Hot eerste jaar schoot hg zooveel konijnen dat men die dieren slechts zelden meer aantreft in deze streken Later heeft hg zich meer toegelegd op het schieten van patrijzen en hazen en vooral van de laatsten heeft h er verscheidene neergeveld Een buit als hg Zaterdag 11 behaalde namelgk 2 hazen en 1 kongn zal menig jager hem bengden Neemt men bierbg in aanmerking dat hg uit den aard der zaak niet vaak wild onder schot kr gt dan bigkt daaruit wel dat hij uitstekend schiet Zoo kan dan ook iemand die geen stap kan loopen een goed jager zgn In den circus WullT die op het oogenblik te Buda Fest voorstellingen geeft had de vorige week een vreeselgk ongeval plaat De 24jarige James Bothwelt lid van de accrobatentroep Osta vroeger rerbonden aan den circus Priami greep mis toen hg in den nok van den cirons van t eene vliegend rek het andere wilde grgpen De man vloog over het veiligheidsnet heen tuimelde toen uit eene hoogte van 14 meters sloeg tegen een barrière aan en bleef bewusteloos liggen De ongelukkige kunstenmaker werd door leden vau de vrgwillige reddingsmaatscbappg bggebracht en kon zich nog aan het ontstelde publiek vertoonen om het tot kalmte te brengen Toen moest hg echter met gebroken armen naar een hospitaal worden gebracht De voorstelling werd voorgezet Dezer dagen heeft de Brituch Aaociation eene harer jaarlgksche vergaderingen gehouden waarbij vooral het schooue geslacht aan het wo is geweest Er is geene andere verklaring noodig Zód beschuldigd te worden door mgne mciederl Ik ben onvooizichUg geweest dat ia waar Maar het is niet met opzet geschied ook kon ik niet denken Vergroot uwe schuld niet met leugens met verontschuldigingen te veninnen het is alles overbodig omdat het zoover gekomen is dat uw huwelgk met dien persoon noodzakolgk onvermgdelgk ia geworden Camilla verbleekte en begon te beven j misschien zou zg gevallen zgn zoo haar vader die zgne oogen niet vaiL haar had afgewend niet was toegesohoten en t KBÊÊÊ geslagen had als om haar tP KiRermen Maar hij durfde geen woord zeggen obchoon zgne blikken medelgden voor zgne dochter schenen in te roepen En de trotsche vrouw zag beiden aan zonder in t minst bewogen te worden Kom kom zeide zg wij zullen zulk een pijnIgk gesprek maar niot langer rekken Uws vaders toestemming hebt gg do mijne krggt gg nooitl Men heeft mij gezegd dat het tegenwoordig ook niet meer noodig is ook al een vrucht van die nieuwe idees Dat treft gij bizonder goed Maar niets noodzaakt mg om tegenwoordig te zgn bij eene plechtigheid die ik beschouw al een ongeluk voor u en voor de geheele familie Laat dus geschieden wat gebeuren moet mgn besluit is genomen Morgen verlaat ik een huis waar ik niet meer geacht word waar ik niet meer noodig ben Wordt vtrvolgd y Op de agenda kwam namelijk voor de kleeding der vrouw en mevrouw Sormichael Stopes trok met groote heftigheid tegen do tegenwoordige mode te velde die zij ongeschikt onrein en gevaarlijk noemde Vooral He hooge hakken moesten het bij haar ontgelden en met eene van aandoening trillende stem somde zg do vele schadelijke gevolgen van deze modegril op Niet minder sprak zij hare afkeuring uit over de coraetten Deze vonden echter bij andere spreeksters bescherming en de bekende ïoeireizigster mevrouw Barstowa gaf als haje vaste overtuiging te kennen dat het haar zonder corset onmogelijk zou geweest zijn hare groote A en door ZuidAmerika te maken De vergadering ging zonder stemming uiteen BEUBSBEKIGHT AMSTERDAM 28 September jPür TeUgraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Industrieele soorten met veel variatie Russen en Peruanen vast ZwedenNoorwegen j hooger ADVERTENTIÊN Ondertrouwd £ Q£US STËËNiJMA BN LENA CLA8INA MAHIA U8SELSTUN Gouda 27 September 1889 Reckit 29 September Gonwe C 18S EUden overleed na een langdarig doch geduldig Igden onze geliefde Bchtgenoote en Moeder ADBIANA WILHELMINA WESTBROEK in den onderdom ran bgna 56 jaar Dii aller naam J OMGEBT Oouda 26 Sept 1889 Heden overleed na een plotaeling smartelgk Igden onze hartelgk geliefde znster en behnwdznater BENJAMINA MAUIA tah GOOB J M NOOTHOVEN van GOOB J A F NOOTHOVEN tak QOOB Rom VAM LlMBUKO E LÜLIÜS VA GOOB BoMiui Gouda 27 September 1889 Eenige en Algemeene kenmegeving Zeer smakelgke Goudsche Spoorkoekjes PONTTAABT BEBLINER KOEKJES MAITRE d HóTEL ZANDKOEKJES ZANDTAARTJE8 BOTAÜX VANILLE NOOTJES KATTETONGBN Venchiltende soorten Taarten eo Theebisqaits APPELBOLLEN enz enz ferkrggbaar bg Banketbakker en Kok Gouda OUDEN en JONaENUA27NEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr Muller over Verstoorde Zeaaw en Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert I uard Bendt Braunschweig Openbare Verkooping te MOORDRECHT op WOENSDAG 16 OCTOBEB 1889 des middags te 12 nren in het Logement hkt PosTHUis aldaar ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notari G C FORTÜIJN DROOGLEEVBR van Een goed onderhouden WOOI Hl IS GEBOUWEN SCHOREN WERP KLBINGARENBAAN en ERVEN en nog een HUIS KOETSHUIS en STAL benevens eenige perceelen uitmuntend te samen groot 5 Heptaren 44 Aren 88 Centiaren alles zeer gunstig gelegen in het dorp UOORDRECHT En zulks in 9 perceelen Te aanvaarden de Geboowen enz 1 Mei 1890 en de Landergen den 15e November a s Te bezichtigen de laatste 5 Werkdagen vóór den verkoopdag Breeder bg biljetten welke te bekomen zgn bg voornoemden Notaris Nadere inlichtingen z n te bekomen zóó ten kantore van genoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVBR als ten kantore van den Notaris J P B 8ÜRINGAR te Rotterdam Van af heden EOLPEKS ia t ZUUR bij G C BRÜUNEL Vleeschhonwerg HARKT A 143 Openbare Verkoopingpen te REUWIJK ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLBEVEB te Oouda op VBLIDAG 18 OCTOBEB 1889 des morgens te elf nren in het Koffiehnis van K Badim akbs aan de Beenwgksche Brug van Twee goed onderhouden WOOIV HUIZEN mime TIMMEBMANSWBBKPLAATS EBVEN en GROND aan de Breedevaart dicht bg de Reenwgkscha Brug te Seemnjk Wgk E No 27 te samen groot 10 Aren 60 Centiaren Te aanvaarden 1 December a s Te bezichtigen de 4 laatste werkdagen vóór den verkoopdag En op WOENSDAG 6 NOVEMBER 1889 des morgens te 10 uren aan de voorschreven Timmermanswerkplaats van Zwaar Timmermansgereedsdiap KETTINGEN TOUWEN BLOKKEN KELDERWINDEN eene HEISTELLING een smalle SCHOUW een partg WERKHOÜT eenige MEUBELEN en HUISRAAD enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUIJN DBOOGLEBVEB te Gouda STEENKOLEN Binnen kart wachtendeeene lading Grove Ruhr Kachelkoleo waaruit wg tot 70 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 28 Sept 1889 Bestellingen worden tgdig ingewacht om voor eene geregelde uitvoering te kunnen zorgen fl Algemeen erkend als bet beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming warden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP s nSater in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en ƒ 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP g Tandpoeder of Tandpagta steeds de tanden gezond en schoon hondt Dr POPP s Tandplombeersel Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden VeniM zeep en Zonnebloemen zeep POPP s CcI i iiit Ui i de en Transparant tilycerinezeepen zgn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen S P De namaaksels van Anatherin llondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd Wtt Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Me verlangt mtdrukJcelijk Dr POPPs ecUe Preparaten en iio geene andere aan RESDENE R BREIIACHINE FABRIEK van LAÜE TIMAEÜS Agent voor Nederland Herm WEBER Singel 230 AUaXBBDAttt Breinaalden in voorraad EENIQ SEFOT M THEE Mea wordt verzocht op t HERK te letten inr HKT Magazijn van M RAVENSWAAY ZONEN OORIBCHEM Deze THEEËN worden afgele f verd in verzegelde pakjes van rt met vermelding van Nommer en Prgs voorzien van nevanstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd A Ijb twee en een half en een Ned on Zich tot de uitvoering van gende BI I eerde orders aanbevelende J BREEBAAKT LZ Botermarkt te Gouda BENIG DEPOT der Haagsche Beschuit vao den Heer J K SOMMEB