Goudsche Courant, dinsdag 1 oktober 1889

Woensdag 2 October N 4033 1889 GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De insendlng van adrertentlAn kan gescliieden tot Mn uur des namiddags van den dag der uitgave tïe Kaliioiieke kiesvereeiiigiiig beyeelt bö de HERSTEMMING op DINSDAG 1 OCTOBER van 9 tot 4 nnr den fleer J S KAMPO aan alle Kiezers ten dringendste aan HET BBSTTJTJI IJselstoointram weg Maatschappij Op den 1 OCTOBER a s wordt de WINTERDIBNSTRE6ELING ingevoerd Dienstregelingen a 2 ets zgn aan het Bareau Crabethstraat en bg de Condnctenrs verkrggbaar NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal hei Ijuik België Exploitatie der groote laagfkoleii Oupeye 2v a g ©r © TT lsLaacLlzoleara brandende zonder renk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor hniseljk gebmik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herstal tot Gouda fl 3 30 a fl 8 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS Van af 1 Januari 1889 verschijnt de GODDSGHE GODRANT op lederen werkdag zon a e r Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangrenomen by de Uitgevers A BRINKMAN ZOON ADVJERTBNTIËN alle Binnen en Buitenlandache Couranten worden dadel k opgezonden door het Advertentie Bnrean van A BRINKMAN en ZOON ts oMfia De Qoudscb Macliinefabriek vroeger COSUN Co beveelt zich aan voor de LEVERING van Gasmachines Gaskachels Gasovens Gaslampen enz Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk 2 f Dr Retau s ielfbewaringp Hollandsche uitgave met 27 afb Pr s 2 gulden Ieder die aan de verschrikkel ke gevolgen van deze ondengd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bjj het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en ip eiken boekhandel in Holland Agentanr voor SIEMENS Lampen en SIEMENS Branders Prachtige blauwe Easdmiven è 40 Cent het pond J GERRITSEN LÖT s Huisvrouw is het Handelsmerk van een zeer fijn soort verpakt in flacons voorzien van een dopje met gaatjes evenals peperbnsjes Zeer practisch en zindelgk in gebroikü Verkr gbaar in alle Erniden en Comest winkels K 10 et per flacon STEEi liOLEK Binnen kort wachtende eene lading Grove Rohr Kachelkolen waamit wg tot 70 Gent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in haia bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAIV PRIISCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 28 Sept 1889 Bestellingen worden tgdig ingewacht om voor eene geregelde nitvoering te kunnen zorgen Bo Orands Magasins de la VR8Ë Leg plas vastes magasiiu de Noaveaatéi de la Belgiqne BBÜXELLES Vraagt den pas verschenen CatalOgUS met de nieuwe Wintermode voor Dames Hoeren en Kinderen Wordt gnUü Terzonden Bettellingen boren de 10 Gld worden Tr j ran vracht en inkomende reebten aan huia bezorgd Doct SALP sBAARD TINCTÜim geeft de natnorlgke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af PrIJa ƒ 1 20 per flacon Verkrggbaar bg J H C HümCR F Bz Hoogstraat te Gouda i 9 Algemeen erkend als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooaU het los warden dor tanden tandpgn ontsteking zweren bloedend tandrleesch onaangename reuk uit den n oud kalkrorming worden zeker roorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het eohte K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatherin Mondwater in aanmerkelijk vergrootte flessohen voor 60 cents ƒ I ÏO en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Br POPP S Taadpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden Venns ïeep en Zonnebloemen zeep POPP S Gekristalliseerde en Transparant Glycerinezeepen zyn de fijnste Toilet on gezondheidszeepon welke ook een renronderlijken witten tint te weeg brengen ar De namaaksels ran Anatherin Mond water rerwoesten de tanden binnen korten tyd WU Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkel ran Nederland Men verlang uMruikelyk Dr POPP echte Preparaten en neme geene andere aan Gouda Snelpersdrufc van A Beinkman Sc Zoon i De nitgave dezer Coarant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgf per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Aiiondsrljke Nornmen VIJF CENTEN BINNENLAND GOüDA 1 October 1889 In de zitting der Tweede Kamer ran heden werd het debat orer de ririerrerbetering der Waal voortgezet De heer Tak rerdedigde die als proefneming De heer Mees als volstrekt noodzakelijk De heer Bahlmann rerlangde meer zekerheid De Minister ran Waterstaat rerdedigde het ontwerp als noodzakelijk roor den handel en de scheepraart De raming ran kosten had met alle erentualiteiten gerekend Bij de heden gehouden herstemming roor een lid ran den Gemeenteraad zijn ingelererd in de beide stembnreanx 772 bületten Het aantal kiezers bedraagt 1126 Heden morgen ten omstreeks elf uur is aan de Lage Gouwe eene vrouw die slecht van gezicht is te water geloopen tusschen den wal en eene daar liggende schuil waardoor zq aan het hoofd verwond is geraakt Nadat zij door den schipper er uit as gehaald werd door Dr Léredag ten huize ran Mej de Wed ran Gastel de eerste hulp rerleend waarna zij per rijtuig naar hare woning op den Kaam 13 rerroerd liater is zij per brancard naar het gasthuis rerroord Te Haastrecht heeft men voor de ongelukkigen te Antwerpen een som ran ƒ 60 23 gecollecteerd Orer da werkstakers te Botterdam zegt de rerelaggerer der Jmtt Ct die Vrijdag naar Rotterdam rertrok om zich op de hoogte ran zaken te stellen het rolgende FEVILLETOJV Gabrio en Camilla Hen verhaal uü Müaan DOOE GUILIO CARCANO Vrij naar het Italiaanech DOOB VANESSA 65 XIX Het stomme meisje builde en de meester deed zgn beat om haar te troosten maar te vergeefs Nu goedhartig ben ik en zoo met teekenen en liefkozingen ben ik te weten gekomen waarom zg schreide Zij had geen ongelijk bij toeral had zij eenrrgend paar gezien nu dat gebeurt wel meer Ik die verstand van die dingen heb heb den meester overgehaald om mij eens mgn eigen zin te laten doen en heb hem met een mooi praatje naar buis gestuurd toen heb ik t meisje overgehaald om boren bij den pastoor te gaan die heeft haar eens ondervraagd en toen hij alles begrepen had beeft hg het heel netjes op papier gesteld Maar waarom t arme kind huilde en de handen wrong dat heeft mijnheer de pastoor evenmin kunnen begrijpen nis ik En dien brief heb ik den volgenden morgen vroeg zelf op t kasteel gebracht Gij zelf Pnidenza De werklieden zelren maken op mij den meest guDstigen indruk t Is een geheel ander slag ran rolk dan bij ons t Zjjn meestal robuste stoere gezonde kerels met wie ik lierer een borrel drink dan een boksparty zou houden Ze zijn goedlachs en bezitten ran nature een galge hamor die aanstekelijk il Kenmerkend zgn daarroor de namen die ze elkaar geren De roeesten ken ien slechts bij benadering eikaars ran De bijnamen ran Looiep Gkiddekker Lamhalfie Taaie Rooiekool de KÜltjesbaas zijn schering en inslag Zy bezitten daarbij een zekere beleefdheid waaraan de Amsterdanuche werklui een puntje kunnen zuigen Zelfs onder deze omstandigheden zijnzij tegenorer hun superieuren belectd en nemendezelfde rormen in acht Een beleefdheid echter die niet remedert doch uit een gezond begrip ran maatschappelijke orde roortsproit Als ge een werkman hoort spreken ia bq natuurlijk niet gewoonsalonlaal te gebruiken doch hq zoekt als hij m u spreekt naar een fataoenlijker woord dan wanneerk onder zija makkara is Voor een beleefdheid is hij geroelig doch als hy u een dienst bewijst aarzelt hg om daarroor belooning te ontraugen dat teeke t vooral in deze omstandigheden Geen ran hen dien ik wat rroeg of hij gaf me een beleefd en behoorlijk antwoord Toen ik de rorgadering gisteren arond bezocht werd ik met de meeste hoffelijkheid m een lange gang rol menschen doorgelaten Een roep van een werkman bg den ingang geplaatst Jongens laat meneer door was roldoende om me een weg door de Boode Zee te banen t Spqt me daarom zoo dat ik hun ongelijk moet geren in hun eisoh om meer loon Waar ik ran rerschillende sprekers op de rergadering remam dat het loon niet te laag is en dat men orer de meeste patroons teer terreden is daar klinkt de conclusie toch rolhouden wel wat bespottelijk Maar ge zult het haast niet kunnen gelooren Het is heel andera gegaan dan wij dachten Na reel gepraat en geschrgf hebben de oude lui nog geene maand daarna ja gezegd of ze t wilden of niet Goede hemel Wat is er tegen zulke dwaasheden te doen Kom laat de hemel nu maar blijren waar die is en laat we nu maar geene dwaasheden zeggen die ik nooit gedacht of gedroomd heb Ik spreek nooit kwaad ran mgn naaste of breng Nu pas maar op dat niemand u hoort t Is of we oude toorerkollen zgn bezig met het bruidspaar te rerwenschen Zoo ik een tooverkol Dien mooien naam moogt ge voor p zelve houden Nu iedereen weet dat zwdra het huwelgk bepaald was de marchess in de koets isl gestapt en onder t voorwendsel van hare zuster telgaan bezoeken het kasteel heeft verlaten Denk tens aan de dochter trouwt en de moeder gaat per aliam viam zooals de priesters zeggen en dat juist op den tijd van de inzegeningl Kijk dat z n dingen zooals men nooit heeft gezien En onze pastoor die toestaat dat een ander dat huwelijk inzeg ent weet best waarom hij dat doet Wat trouwt hij ze niet zelf Wel neen niet hij maar die priester die door Vitale nu die heeft ook genoeg van zich doen spreken hij is een vriend van den ingenieur een die de vrijwilligers nnliep in den oorlog Het zal eene mooie inzegening zijn ADVBBTBNTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels ik 50 Centen iedere reg meer 10 Centen OBOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte f Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Blaandags verschgnt Doch de goeden laten zich door de kwaden ophitsen en is t een niet te versmaden karaktertrek ren het rolk dat er kameraadschap onder hen heerscht waar die echter gereed wordt door vrees wordt het lafheid en is zg zeer te misprijzen En dat is hier tgeral velen willen maar durren niet In Se Maasbode lezen wij Dat de rrouwen der werklieden weinig ingenomen zijn met de werkstaking blijkt herhaaldelijk uit allerlei feiten Van een paar waren wg getuigen Een vrouw bracht haar man in de Boompjeshet middagmaal Toen zij hoorde dat hij ook onderde wnkat CMt bAoorde wierp zij den schotel tegen den gRWd wnilnt t in duizend stukken en de spg orenï mnt tfn Vi met werkt zeide xg bêhorf i eten Een aadere raauw ging aan de Westerkade naar baar maa omzien en hem rindende riep zij bem toe Q ook ai ouder de werkstakers Ja ik i n Vameniadt ééa antwoordde kg Gij luilak hernam zg wat praat gij ran werkstaken In de laatste rgf jaar hebt gij niet gewerkt maar het uw wijf laten doen Daar luilak dit zeggende gaf zij hem met haar ruist een slag in het gezicht Laat ge u slaan door uw wijf riepeu de omstaande werklieden Hij hij schetterde de vrouw hij heeft geen banden om te werken denkt gij dat hij handen heeft om mij terug te slaan Ging het zoo in het openbaar dan behoefl men niet te rragen welke tooneelen Zaterdag binnen de rier muren werden afgespeeld Een brutale diefstal werd onlangs te Kmgeiadorp in ZuidAfrika gepleegd Twee mannen kwamen daar in het kantoor van de Standard Sant dwongen met het pistool in de hand den directeur hun den sleutel ran de brandkast te geren boeiden hem en den bediende staken beiden eer prop in den mond De andere vrouwtjes waren niet weinig verontwaardigd orer die praa es van Prudenza doch niemand durfde iets zeggen Maar eindelijk kwam er eene andere bij die zeide Nu wil ik ook eens wat zeggen Dat ge hier op den drempel der kerk van den naaste komt kwaadspreken is al heel leelijk onverschillig of hetgeen ge zegt waar is of niet maar het is eene groote zonde om kwaad te spreken van twee jonge menschen zoo als die welke hier den zegen van den priester komen rragen Ik ken ze beter dan zij die er zoo venijnig over spreekt En t is eene heilige waarheid als ik in mijn ongeluk en op mijn leeftijd een dak boren mgn hoofd en een stuk brood heb ik het slechts aan hunne goedheid te danken heb want die brare menschen hebben steeds liefde betoond aan mij arme ziel die mets dan smart en armoede kende Ach als allen waren zooals zij Gezegend zg de dag toen zg aan mijne deur kwamen Moge de Heer hunne gebeden verhooren Die oude vrouw gebogen door den last der jaren had zich op haar stokje naar de kerk gesleept het was Maddalona die haar hutje verlaten had om met haar oprecht hart den dag te zegenen die hen vereenigon zou die zij gewoonlgk hare beschermengelen noemde Allen keken intusscben naar den kant vanwaar d e bruidsstoet komen moest voor het oogenblik deed de nieuwsgierigheid de kwaadsprekendheid zwijgen Van alles echter wat die oudjes vernomen