Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1889

hebben tot dekking van hen die door rustig in Edison heeft zijn phonogrsaf ter beacbikking gehunne binnenkamer bet militair beleid ondergeschikt steld van den keizer graaf Moltke en vorst Biste maken aan h nne zoogenaamd politieke maar marck en zgn vertegenwoordiger de beer Wangemann feitelijk onbevoegde meening telken en telkens betspel bederven wijl zij bet leger beletten om tijdig ea atalen 48 000 in goud en banknoten waarmee ig ijlings te paard wegvluchtten Zij werden verTolgd door bereden politie en weldra achterhaald De dieren losten verscheidene schoten op hunne verTolgers maar geen der kogels trof De een werd door een schot van een politie agent gewond en daarop gevangen genomen de ander gaf zich toen ook over en beiden worden met het gestolen geld naar Kruisdorp teruggebracht Dezer dagen is te Schoonhoven eene bijeenkomst gehouden door eenige leden der Ned hervormde der christelgk gereformeerde en der Nederd geref doleerende gemeente teneinde van gedachten te wisselen over de oprichting eener school met den bqbel De vertegenwoordigers der beide eerstgenoemde kerkgenootschappen verlangden dat er zou vastgesteld worden tot welke kerk de te benoemen hoofdonderwyzer zou behooren Die van laatstgenoemde gemeente konden zich hiermede niet vereeiiigen aangezien hierdoor naar hunne meening partijen onderdrukt en personen gebonden zouden zijn Deswege werd van verdere samenwerking afgezien terwijl thans van de zijde der Nederd geref doleerende de pogingen met kracht worden voortgezet Omtrent het gebeurde te Kotterdam aan boord van het Engelsche schip John Beadhead verneemlli de A B Ct nader het volgende Het schip was den 18en te Eotterdam aangekomen Den 19en was men begonnen te lossen en dit was tot Donderdag voortgezet toen de lading op een gedeelte na was gelost Een troep losse werklieden die aan dat werk tot dusver hadden deelgenomen zijn toen met eene boot naar het schip gekomen om te zeggen dat zij het werk staakten en om hun achtergebleven gereedschap op te eischen hetwelk hun ook terstond werd afgegeven waarna zij heengingen Toen de kapitein daarom met zijne eigene manschappen de lossing liet voortzetten zijn andere werkliteden die de arbeidstaking provoceerden met eené boot naar het schip en tegen den wil van den kapitein aan boord gekomen Er lag toen lijnzaad op het dek en daardoor was het eenigszins glad dientengevolge is bij het opstappen een der werkstakers zoodanig gevallen dat hij aan het hoofd gewond werd en bleef liggen De andereu lieten hem voor dat oogenblik aan zijn lot over en niettegenstaande de kapitein de Engelsche vlag had geheschen en hen sommeerde het schip te verlaten poogden zij zijn eigen volk over te halen insgelijks het werk te staken Toen daaraan geen gehoor werd gegeven tilbben een paar aanranders het mes getrokken en de touwen der lossingstoestellen doorgesneden zoodat de verdere lossing ondoenlijk werd gemaakt Daarna zgn zij heengegaan Hun kameraad die op het dek was gevallen ligt thans nog in het Ziekenhuis De Köliiüche folhzeituitff geeft een resumé van de tusschen de regeering en de Tweede Kamer gewisselde stukkon over verbetering van het vaarwater van de Waal Ten aanzien van de verzekering van den minister dat de Pruisische ministers van buitenlandscbe zaken en openbare werken in tegenstelling van hetgeen in den Landdag werd gezegd Nederland niet verplicht achten de Waal tot eene zekere diepte te brengen maakt de Volkszeitung deze opmerking Wij be badden scheen haar het ongolopfelijkste dat de marchesa het kasteel verlaten had en dat het huwelijk zonder haar zou gesloten worden ook begiepen zij niet hoe zulk een verstandig man als de marchese Francesco Maria een man van ouden adel zonder zich in t minst aan eenige vormen of gebruiken te storen zoo zijne dochter liet trouwen s avonds zooder gasten of feestelijkheden alsof het in t geheim geschiedde Maar laat ons terwijl zij op het bruidspaar wachten zien wat er na t vertrek der marchesa op hot kasteel was voorgevallen en hoe de oude heer alle zorg en alle verantwoordelijkheid in deze ernstige zaak gaarne op zich had genomen De marchesa was naar een stadje niet ver van Milaan gegaan om er den winter door te brengen Zij vond daar eene schuilplaats in het paleis harer inater die weduwe was Toen graaf Gian Kinaldo bet boorde noemde hij het lachend n aar aventijn tcien berg Als iemand van het huwelijk sprak zeide zg Zij hebben het zoo gewild ik bemoei er mij niet mede Zij en de vrienden die haar kwamen bezoeken beschouwden dit huwelijk als een gevolg van den moreolen en politieken toestand des lands Intusschen werden op bet kasteel in alle stilte de toebereidselen tot bet huwelijk gemaakt en zoo Camilla het hoopte dan hield de marchese het voor ontwijfelbaar zeker dat zijne vrouw zoodra de eerste spijt omdat zij had moeten toegeven voorbij was toch terug zou komen om bare dochter te zogenen twijfelen dat onze ministers zich in dien zin hebben uitgelaten Door ons la indeityd herhaaldelijk aangetoond dat men in Nederknd in kringen waar men het weten moest zich voor wèl verplicht hield Men moet echter de zaak nemen looals zy is Een vormelyk internationaal verdrag tusaohen de regeeringen gesloten bestaat zeker voor de drie meter doorgaande diepte niet maar wel eene internationale overeenkomst door de Internationale Sijnvaartoom missie op grond van welke Pruisen besloot tot uitdieping van den Rijn tot de HoUandsche grens en sedert tien jaren daaraan deed werken terwijl Holland van zijn kant tot nakoming zijner gelijke verplichting feitelijk nog niets deed en het nog twijfelachtig voorkomt of er iets zal geschieden Houdt Pruisen zich alzoo voor verplicht dan is Nederland natuurlijk ook gebonden want Pruisens handelingen onderstellen wederkeerige verplichting van Nederland anders waren de 22 millioen Mark voor vaartverbetering geheel nutteloos toegestaan Trouwens zegt de Volksieittm verder de Nederlandsche regeering ziet thans het nut de doelmatigheid en de mogelijkheid eener correctie van den fi jn zelve in Deze verandering is verrassend genoeg om te doen vermoeden dat de wenschen van de Duitsche belanghebbenden by de Bijnscheepvaart van zekere zyde in Berlijn machtige ondersteuning hebben erlangd Des te grooter wordt onze blijde verbazing uu ook de Eotterdamsche Kamer van Koophandel in de laatste dagen bare vigandige althans weifelende houding heeft laten varen en zich beslist heeft uitgesproken voor het voorstel der Kegeering Wij ontleenen onlangs aan het jongste Koloniaal Verslag eenige opmerkingen betreffende de overblijfselen van slavenhandel en slavernij in onze Indien Bleek uit die mededeelingen dat er nog heel wat menschen hun vrijheid kunnen inboeten voor deze laatste overblijfselen geheel zullen z jn uitgeroeid thans lezen wij in de Javabode en de Soer Ct correspondenties waarm molding Wordt gemaakt van gruwelen met dien resteerenden slavenhandel saamhangond on die niet onderdoen voor do vole gruwelen uit den tijd toen deze afschuwelijke menscheuhandel in vollen bloei was Uit Lombok een eiland dat onder onze souvereiniteit staat wordt aan genoemde bladen het volgende gemeld De slavenhandel en de daaraan verbonden gruwelen worden daar op barbaarscher wijze uitgeoefend das ergens in de slavetistreken De bevolking van Amponon bestaat uit Arabieren Cbineezen Maleicrs en inboorlingen Sf zijn zoowat 90 Arabieren meest lieden die van kustplaatsen op Java en op andore eilanden zijn weggeloopen om hunne verplichtingen te ontduiken De voornaamste Arabier is Said Abdullah bin Abdoerahim Alkadrie Deze man verdween een 25tal jaren geloden van Batavia is nu de voornaamste raadgever van den sultan en bijna oppermachtig Men zegt dat hij reeds een 75tal inboorlingen heeft gedood Arabieren koopen en verkoopon slaven zooals kooplieden in rijst en Andere producten handelen De slaven worden zoo verschrikkelijk door hunne meesters mishandeld dat zij 9to ds trachten weg te loopen Als zij op heeterdaad betrapt worden worden zij onmiddellijk geëxecuteerd en het was op don len Aug dat vier menschen tor slachtbank werden geleid twee jonge maniien en twee vrouwen Een der als deze het ouderlijke huis verliet En toen rabrio den brief las dien zgne bruid aan hare moeder wilde zenden deelde hij bare verwachting dat nu do dag van de verloving was vastgesteld het moederlijke gevoel haren hoogmoed zou verwinnen en zij faun vergiffenis schenken zou Die dag was gekomen De oude rentmeester kwam op het kasteel om alles te bezorgen wat de omstandigheden vereischten Eerst bad hij een lang onderhoud met don marchese daarna reed hij naar bet huis van den bruidegom Na eenige complimenten begon bij over de zaken te spreken en zeide zonder veel omhaal van woorden dat het den Signer marchese zeer speet dat hij op dien oogenblik aan zijne dochter slechts oen bruidschat geven kon verre beneden hetgeen de naam eii hot aanzien der familie kondon doen verwachten Hij wachtte angstig hoe dit zou opgenomen worden maar de ronde en openhartige woorden van den jongen man stelden hem spoedig gorust Ik dank don hemel zeide Gabrio die mij do liefde van dit meisje geschonken hoeft ik maak goene aanspraak op het fortuin van baron vader maar alleen op het recht om aan baar die mijne gezellin zal zijn door bet leven een weinig geluk te verschaffen en ik verlang niet dat z j dat aan iemand ouders zal te danken hebben dan aan mij Bij dio openhartige woorden viel een steen van het hart van den zaakgelastigde en toon hij weer naar huis reed haalde hij veel vrijer adem en dacht dat do marchese blijken gegeven had van mannen pi m 20 jaren oad behoorde aan den panghoeloe of priester van de plaats De taiea drie aan Said Abdullah toobehooronde waren gg jongen van 16 jaren en twee vrouwen respectiewji k 20 en 26 jaren Gedurende da maand Juli tndit ten deze 4 slaven te vluchten met een boot mu Boeleleng maar door slechten wind belooMn aakerden zy bq de kust van Lombok werden door den zoon van bun meestor Abdullah herkend en in ketenen naar Ampeuan gezonden Abdullah gelastte nu zonder onderzoek dat do beide jonge mannen aan den zeekant zouden worden gespietst of gekrist morgens te 11 ure ten asoschouwe van omstreeks 500 menschen De beide vrouwen moesten van deze gruweldatd getuigen zijn Een harer kwam vrij met SO roitanslagen een genadige behandeling die zy te danken zou hebben aan haar bloedverwantschap met Abdullah De andere vrouw heeft men echter eerst neni en ooren afgesneden daarna haar lichaam met $ 0 rottanslagen letterlijk gegroefd zoodat zy in haar bloed baadde en ten slotte die diepe wonden ingewreven met een mengsel van zout salmoniak en ktÜ en zoo is zij in ketenen gevangen gehouden tot de dood haar uil die ellende zal verlossen Een ander Arabier een beschermeling van Abdullah heeft zyn slavin met gloeiende tangen mishandeld Eenige Armeniaansche handelaars die van een reis naar Ampanon terugkeerden brachten het treurige nieuws te Boeleleng en werden door resident in verhoor genomen ook de kapitein nu een Chineesche stoomboot was getuige van het beurde en had plan van de 4aak gewag te nukea in een der Singapoorsche en Hongkongsche blad Standaard M Het Indisch Mail overzicht van het Bat HU schrijft I Hoewel onze nederlaag bg Kota Fohama bijkant een maand oud is heeft de Jamfche Ct ook in de afgeloopon week niets vermeld van repréaaillei veel min van een revanche en hoort men zelfs niet van toebereidselen De vgand is alzoo in het bezit gelaten zyner stelliugün en zyner heimelyk ingevoerde kanonnen van Europeesch maaksel en van Ëuropeesche draagkracht Dit stelt hem in staat de reeds aardig gevorderde insluiting onzer liniecn te voltooien en wanneer op den een of anderen dag de Jobstijding komt dat ton gevolge van die insluiting ons vredesgaruizoen niet alleen nieuwe belangrijke verliezen geleden heeft maar zelfs in nood verkeert zal der regeering met het volste recht mogen worden ioegevoerd Vous l avoz voulu Geor t Dandin Maar al te duidelgk toch is de voortgezette workoloosheid tegenover oen in kracht toenemenden vijand wiens overmacht zonder blikken of blozen in de officieelo rapporten erkend wordt du afspiegeling der besluiteloosheid op het Haagsche Plein Daar weet men blijkbaar niet hoe to handelen en door dit gebrek aan wetenschap loopt het militaire beleid op do noordkust van Sumatra in de war en groeit Atjeh Nederland boven hot hoofd Dat het hiermede goed op weg is leest men uit het offioieol vershu van den strijd bg Kota Pohama het eenige nieu dat sedert het einde der vorige maand in de JamêcU Ct gepubliceerd is Zulke rapporten dienen in Indie voornamelijk tot afschuiving der verantwoordelgkheid tot het wijten van den uitslag aan hen die hun loven gewaagd groote Bchrandorboid door zijne schroomvalligheid te overwinnen zijn stamboom te vergeten en aan zijne dochter eene goede partij te laten doen voor dat de geheimen van zijne geldelijke aangelegenheden aan iedereen bekend werden Zoo werden spoediger dan men verwacht had al die moeiolijkhedon uit den weg geruimd die maar al te dikwijls bot geluk van een bruidspaar in gevaar brengen Mglen in den omtrok was er over dit huwelijk gepraat on weinigen hadden bet willen gelooven tot dat zig dien Zaterdagavond zich om de kerk verzamelden die in den morgen reeds voor de eenvoudige plechtigheid was gereed gemaakt De zon wierp van uit het westen hare laatste stralen op de voorzijde van de kerk en dat liefelijke licht half blijde half droevig maakte een contrast met de lampon en waskaarsen die op het altaar brandden toen men twee rijtuigen den heuvel hoorde afkomen In een oogenblik waren allen op hot grasplein voreenigd waar de rijtuigen moesten stilhouden de oude vrouwen maakten dat zij vooraan kwamen en de kinderen klapten in do banden en riepen vroolijk Leve do bruid Terwijl zij uit de koetsen stegen zeide oeno knappe boerin de namen van de boeren aan eenige meisjes die om baar been stonden Die eerste ziet ge met die zilveren medaille dat is do bruigom Een knap man niet waar En dapper ook 0 orM vervolgd ziin plicht te doen en bet daarentegen dwingen ontijdig zijn leven te wagen Terwgl de nederlaag bij Kota Pohama bet politiek beleid tegenover Atjeh treft dienen de rapporten om het militair bewind aansprakelijk te stellen Zoo zal het blijven zoolang de buikjes in Neêrland Indie overbeerschen en hun leeken oordeel den doorslag geeft aan de zaken van oorlog Het is alsof men in Nederland sedert den slag bij Nieuwpoort niets geleerd en niet vergeten hoeft en juist omdat dit zoo is dreigt het Nederlandscb gezag moer en meer in Atjeli zijn ondergang te vinden Aan hetzelfde blad is ook het volgende ontleend Uit het nog altijd voortbestaan der slavernij in den Archipel blijkt boo ontzaglijk zwaar de taak i welke op Nederland als koloniale mogendheid rust Onbegrijpelijk is het daarom dat men bewindslieden aandacht en zelfs warme belangatelling ziet wqden aan zaken bij welker oplossing waarlijk geen haast is Dit is bijv het geval met de zaak der Protestantsche kerk in Indië waaromtrent de minister blijkens de bier ontvangen HoUandsche bladen een uitvoerig schryven gericht heeft aan de Synode Daarin werd voorlichting verzocht over de grondslagen waarop een organisatie dier kerk moet rusten Het verval dier kerk wil de minister tuiten door aan haar dezelfde onafhankelijkheid te verzekeren als aan het bestuur der R Kath kerk toegekend is maar naar onze bescheiden moening zal wanneer de ijtaat de Protestantsche kerk geheel loslaat deze geheel en al vervallen Het is nu vooral de Staat die de kerk in stand houdt De Staat geeft do gelden voor do instandhouding der openbare godsdienstoefeningen de Staat bezoldigt de predikanten het is de Staat dio de voorgangers in staat stelt hunne godsdienstige roeping te vervullen Dat de B Katb kerk vrg is in hare bewegingen heeft zij vooral te danken gehad aan dien ijver ec die zelfverloochening barer dienaren waaraan ook de minister openlijk hulde lirengt maar die uu eenmaal bij de dienaren der Protestantsche kerk minder in het oog vallen en wijders aan baar eenhoofdig autocratisch bestuur terwijl de inrichting der Protestantsche kerk rust op de autonomie der kerkelijke gemeenten Deze laatste zouden indien de Staat zijne bemoeienis met de kerk ophief de predikanten moeten kiezen en dat is blijkbaar ook de w dien de ministor wil inslaan Maar ziet do beer Keuchenius dan niet geheel over het hoofd dat de steeds afwisselende Ëuropeesche bevolking do noodzakelijkheid om de te beroepen voorgangers uit Europa te ontbieden de groote eu steeds toenemende onkerkelijkheid in ludic welke wol niet te veranderen is en andere omstandigheden bot ten eenenmale onmogelijk maken den gemeenten een recht van benoeming te geven Van daar dan ook ilat de herhaalde pogingen om aan de Hervormde kerk eene groote zelfstandigheid te verzekeren mislukt zijn eu bij voorbaat durven wij beworeu dat ook de pogingen daartoe van dezen minisier tot niets leiden zullen Waarlij Ic op nuttiger wgze kon de minister zijne kennis en rijpe ervaring ten bate der kobuieu aanwenden I In Sorawak Indiè beeft bet bestuur een geheim GbinooscU genootschap ontdekt De Bajah gaf onmiddolijk last de plaats waar zg vergaderden op te aporon en allen dio er in gevonden worden gevankelijk uuur de hoofdplaats to brengen of af te makeu indien zij tegenstand boden Dientengevolge begaven de boeren Maxwell resident en Dauberry benevens kapt Peck zich met de noodige gewaponden derwaarts en troffen zij eenige Cbineezen in het gebouw aan hetwelk doorzocht en daarna verbrand werd In dó omstreken werden nog verscheidene hoofdoii on leden van het genootschap opgepakt terwijl uit de gevonden papieren bleek dat zij in correapondontie stonden mot do hoofden van het Triadtienootsobap in Mandor op Nederlandscb grondgebied hetwelk het Nederl gouvernoment in 1886 zooveel last veroorzaakte Te Serawak teruggekeerd stonden do 16 gevangenen voor een speciaal gerechtshof terecht hetwelk uit i Europeanen 4 Maloiers en 4 Cbineezen bestond on daar bij eene wet van 1870 do straf des doods staat op het organiseoren en besturen van eenig geheim genootschap was het vonnis dier rechtbank ala volgt ios der boacbuldigdon die als hoofden gefungeerd hadden werdeu veroordeeld den volgden dag gefusilleerd te worden en de elf overigen ala leden eu agenten tot zes doziju rottanslagen bet kaalscheren hunner hoofden het brandmerken met de letters S S in de handpalm gevncgenisatraf zoolang hot den Rnjah zou behagen en daarna verbauniug voor altgd uit Serawak heeft Dinsdag voor den keizer in het nieuw paleis te Potsdam een seanoe gegeven De keizerin was ook tegenwoordig de beer Wangemann begon met het volgende in den toestel te zeggen Mr phonograph het is de eerste maal dat gg in een ke zerlijk Duitech paleis voor de keizerlgke majesteiten debiteert Mr Edison die in zijne laboratoria vele Duitschers aan het werk heeft en heeft leeren achten was er bijzonder op gesteld dat zij zoo spoedig mogelijk aan Zijne Majesteit wordt voorgesteld Dit geschiedt beden en daarom verzoek ik u Mr phonograph met mij in te stemmen in don kreet Zijne Majesteit de keizer van Duitschland lebe boob I Do phonograaf zeide dit alles na helder en duidelijk de keizer en keizerin waren ten hoogste verbaasd en de keizer liet zich de woorden nog eens herhalen Hierop volgden eenige muzieknummers die eenige dagen vroeger er in opgenomen waren een lievelingsmarscb des keizers een piano solo door een virtuoos te Parijs gespeeld een Russisch lied te Parijs door Hongaarsche dames gezongen dit wekte vooral den bijval der keizerin Zal ik de kinderen laten wokken vroeg de keizerin baren echtgenoot maar het is ook eigenlijk te laat De keizer verzocht den beer Wangemann den volgenden namiddag bot toestel eens voor de kinderen te komen vertoonen Een klein concert volgde nog een clarinet solo in Amerika gespeeld eene fuga van Bach in de kerk SaintSulpice te Parijs op het orgol uitgevoerd enz De keizer merkt op dat do phonograaf in de toekomst bij bet taalonderwijs belangrijke diensten zou kunnen bewijzen voor du juiste uitspraak De nieuwe rollen niet veel dikker dan stevig teekenpapier die kunnen opgenomen worden en in enveloppen verzonden konden den keizer nog niet vertoond worden omdat er nog patent voor moet worden genomen Deo volgenden dag werkte de phonograaf voor de kleine prinsen De keizer en keizerin hadden 24 gasten aan het dejeuner gehad en woonden weer de voorstelling bg Na een marsch en den monoloog uit Fauat Habe nun ach Philosophia verzocht de keizerin dat ieder der knapen er wat in zdnde spreken De kroonprins Wilhelm zong nu Heil dir im Siegerkranz met krachtige heldere stem en hij zoowel als zijne broertjes waren verrukt toen de phonograaf zoo getrouw zijn woorden teruggaf Toen volgde prins Eitel Fritz maar deze was een beetje verlegen en kon niet goed wijs bouden toen hij wilde zingen Ich hatt eicen Kameradon Eene hofdame hielp hem een beetje maar ook dit bracht de phonograaf meedoogonloos uit Prins Adalbert werd nu verzocht een paar woorden te praten en maakte van de gelegenheid gebruik om te zeggen Papa ik zou gaarne een pouey heb bon Hot handig verzoek wekte zoo de algemeone vroolgkheid dat de prins zijn zin wel zal krijgen Edison s agent do heer Wangemann bleef twee en een half uur bezig hij beloofde de opgenomen phonogrammen aan de keizerin en leelde don keizer mede dat Edison een phonograaf tot zijne beschikking zal stellen Omtrent het gevangeniswezen in Amerika meldt Eigm Haard het volgende Men weet dat in Pennsylvanie het eerst bet cellensysteem bij de opsluiting van misdadigers is toegepast en wel met het oog op eene verscherping der straf Ofschoon in vele Staten det Unie is dit voorbeold toch lang niet in alle gevolgd en over t geheel bestaat er oen groot verschil tusschen de gevangemsinrichting In Amerika In alle Staten beeft men echter drie hoofdklassen van strafplaatsen nl stateprisons district prisons en county of city jails De eersten zijn te vergelgfcen bg onze tuchthuizen de tweeden bij onze gevangenissen Overal bestaan good time laws waardoor de gevangene het recht vorkrggt om in geval hij zich goed gedraagt van de straf die hem is opgelegd geheol of gedeettolijk te worden ontheven iets dus als do reeds in üuitscbland en elders bestaande voorwaardelijke invrijheidstelling Bg het gebruik dat van den arbeid der gevangenon wordt gemaakt vallen vier systemen te onderscheiden Ton eerste bot loaso systcm waardoor oen gevangene voor den ganschen duur van zgnen straftijd aan een ondernomer wordt verpacht Dit is natuurlijk een overblijfsel uit don tijd der slawrng en t is te hopen dat het spoedig zal verdwijnen want bij zulk oen verpachting vervalt elk donkbeeld van verbetering en wordt de gevangene te veel geëxploiteerd Naar het tweede systeem het contractayatem betaalt de ondernemer dagelijks voor bot werk van een aantal gevangenen een zekere som per hoofd een gebruik dat ook in Duitsche gevangenissen voel voorkomt Het public account ystem bestaat daarin dat de Staat voor eigen rekening het werk der gevangenen overneemt met de beperking dat de nationale industrie er geen schade door mag Igden alleen aan rijjks of gemeenteinstellingen mag het arbeidsproduct worden geleverd en dan nog bulten den Staat zelren terwgl het duidelijk als govangenisgoed moet zijn gemerkt En eindelijk levert naar bet piece price system een ondernemer de noodige grondstoffen ook zelfs wel de machines en moet dan naar een bepaald tarief den gevangonisarbeid koopen Tegenwoordig acht men in Amerika dit laatste stelsel bet beste Baitenlanüsch Overzicht Op bijzonder luisterrijke wijze bad Zondag mbet Palais de l Industrie te Parijs de uitreiking der op de tentoonstelling behaalde bekroningen plaats welke plechtigheid door den President der Republiek werd voorgezeten Deze die bij zijn aankomst warm was toegejuicht hield eene rede waarin bij zeide dat de rijkdom der tentoonstelling een kostbare mijn ter ontginning ia vooral in een tijd als do tegenwoordige waarin ineer dan ooit op den voorgrond treedt zoowel de studie van vraagstukken die arbeid voortbrenging crediet spaarzaamheid raken waarin tegelijkertijd onze handelsbelangen onderzocht on verdedigd moeten worden waartoe aller waakzaamheid uoodig is oen tijd waarin tevens onze vaderlandsliefde gebiedt voor bet behoud van den binnonlandschon en buitenlandscbeu vrede te zorgen Camot eindigde met de hoop dat de tentoonstelling voor Frankrijk een aera van bevrediging zal openen in welk geval zij de groote zaak van den vrede zal bobben gediend Vervolgens hield de Minister Tirard een rede waarin bij verklaarde dat van de 60 000 inzenders 33 138 door de jury een bekroning waren waardig gekeurd waaronder 903 groote prijzen 5153 gouden 9690 zilveren en 9320 bronzen medailles benevens 1870 eervolle vermeldingen De Minister voegde er bij wij Franacben die thans lerzekenl zijn van den binuenlandscben vrede wij willen in goede verstandhouding loven met iedereen zonder ooit iets op te offeren van onze belangen onze eer en de waardigheid van Frankrijk Wanneer men eenige gevolgtrekking mag maken uil de algemeene stemming in Frankrijk dan zullen de TBrwacbtingen der republikeinen ten opzichte der herstemmingen verwezenlijkt worden en de uitslag voor hen gunstig zijn De radicalen hebbon zich w selgk stil gehouden on de gematigde republikeinen aan hot woord gelaten die op dicbterlgke wijze het plan tot vorming van een groote gematigde republikoinache partij ontwierpen zoodat het vooroppérvlakkigen den schijn had dat men nu eerst de republiek zou krijgen zonder no schaduwen van de laatst jaren Die droom zal zeker menigen kiezer verlokkeh om nu van zijn kant ook nog een duit in t zakje te doen bij zulk een heerlijke toekomst De monaitcbalen hebben wel besloten om bij de borstommingop huil uiterste best te doen en meuigep vertrouwelgkoii handdruk met do Boulangisten gewisseld maar zij kunnen niet geheel ontkomen aan het gevoel van neerslachtigheid dat zich na de verkiozingeu van de conservatieve gemoederen heeft meester gemaakt Beken daarbij da verdeeldheid welke er steeds aan de rechterzijde bestaat ook hot zegel van den Graaf van Parijs beeft de legitimisten niet kunnen doen besluiten zich met de Boulangisten te verbroederen Dat was hun te min En al strekt hun dit tot eer de verdeeldheid in het kamp moet ongunstig terugwerken op de ontwikkeling van kracht bij de verkiezingen De heer Ferry richt een schrgven tot zijn partijgenooten waarin bij wijst op de behaalde overwinning De republiek zegt de leider der opportunisten is met goed gevolg een gevaarlgke crisis te boven gekomen W at doet er dit toe öf ik op bet slagveld blijf De hoer Ferry zal dus niet weer in de Kamer verschgnen Ten einde hem schadeloos te stellen doen zijn vrienden bun best bom te bewegen als gouverneur naar Toukin te gaan want men gelooft dat dit bet eenige middel is om de openbare meening met den Tonkinees te verzoenen De regeering wil den heer Ferry gaarne dezen post opgedragen maar de gewezen afgevaardigde der Vogezen betoont aog geen groeten lust Frankrgk te verlaten Do betrokking is nu open gekomen daar de tegenwoordige gouverneur de heer Piquet naar Madagascar gaat ter vervanging van admiraal Le Myre de Villiors die tot lid uer Kamer is gekozen en naar Frankrijk terugkeert Koningin Nathalie van Servië is te Belgrado aangekomen maar koning Milan is rustig te Karlsbad gebleven Toch is men nog volstrekt niet genist over den toestand daar tnen vermoedt dat de l U3siache gezant en do aartsbisschop Michael de voornaamste vrienden dor koningin nog iets i