Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1889

N 4034 Donderdag 3 October 1889 Ondergeteekende maakt zgne geachte stadgenooten bekend dat hg a s ZATEBDAQ 6 OCXOBEft zgne Brood Bescliiüt en ELEINSOEBBiEEEÜIJ zal O PUS MN voor levering van alle soorten gewoon BROOD PAIN de LüXE BESCHUIT in bussen enz hg zich beleefd boodt aanbevolen Bestellingen worden van af Woensdag a s gaarne aangenomen r H CRËBA8 Oosthaven B 15 J ger Ondefgoedbren Zware Eog TRICOT ONDERGOEDEREN Donkerbruine Onderpakken JACHTVËSTEIN SCHEI IK Zn GOUDSGHE COURANT IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Insending van advertentidn kan gescbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave en gegronde critiek det liberalen heeft gemaakt dat aan de deugdelgkheid der openbare school minder afbreuk is gedaan en dat de verplichte schoolgeldfaeffiag door het aannemen van een laag minimum minder nadeelig zal werken de gemeentefinanciën worden niet in verwarring gebracht teirwgl de waarborgen voor goed onderwas aan de bgzondere scholen zgn versterkt Wel staalt daar tegenover de vermindering van hot v iacbte getal onderwgzers en de mogslgknaid dat het subsidiestelsel een aantal gebrekfiige bgzondere scholen zal te voorschgn ro n maar in dit opzicht kan de uitvoering door het schooltoezicht veel ten goede 1eid n Het komt ons nnttig voor onze lezers instaat te stellen sich een denkbeeld te makenvan de aangebracht gzigingen door inkorte trekken een oveisi l der nieuwe wettegevan V De Igst der vtrplitiit vakkm ran het lager onderwgs is nitgebreid en gewijzigd Vervallen is het vak d b insclen der vormleer t en daarvoor in de plaats gesteUi de eerste oefeningen in het hattdUekenen t Verder is erbg gevoegd de vrge en orde oefeningen der gymnattiek t Beide wijzigingen zgn tevens beluDgrgke verbeteringen Nu aan bgzondere scholen rijkssubsidie zal worden toegekend is de omschrgving van het karakter ijran openbare en bijzondere scholen gewgzigd Openbare scholen zullen voortaan alleen zgn die scholen welke door het rgk Waterleiding Haatschappijs Geabonneerden wordt herinnerd de betaalda gpen der Abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER D ü W VAN DER LAAR Dz Dir LINNENGOED A V OS Azs Kleiweg E 73 en 73 331 S aats loterij Waterleiding Haatschappijs Geabonneerden wordt herinnerd de betaalda gpen der Abonnementsgelden zijn van 1 tot en met 8 OCTOBER D ü W VAN DER LAAR Dz Dir LINNENGOED A V OS AZs Kleiweg E 73 en 73 331 S aats loterij HALTOSilPABIlIEK te Bergen op Zoom Het JSureou voor Chemisch MicroteOpiteh Onderzoek Directeuren de Heeren D P F VAN HAMEL ROOS en A HABMENS Wz Spuistraat 146 te Amsterdam schreef ons dd 6 December 1887 o a het volgende cDe Mahoeestroop verdient naar de meening van ondergeteekenden voor zeer vele doeleinden de voorkeur boven de glucose van den handel zoowel wegens hare zuiverheid als wegens het niet aanwenden van Zwavelzuur en Kalk bg de fabricage Daar h et Zwavelzuur vanden handel dikwgls artenicumhoudend bevonden is geworden wordt door het niet aanwenden van deze stof eene onwillekeurige bron van verontreiniging van likeuren siropen enz vermgden t Verdere inlichtingen bg onze bekende Vertegenwoordigers alsook bg den Generaal Agent den Directeur C BBBDAEL Breda C J C HOOGBNDIJK HALTOSilPABIlIEK te Bergen op Zoom Het JSureou voor Chemisch Microscopisch Onderzoek Directeuren de Heeren D P F VAN HAMEL ROOS en A HABMENS Wz Spuistraat 146 te Amsterdam schreef ons dd 6 December 1887 o a het volgende cDe Mahoeestroop verdient naar de meening van ondergeteekenden voor zeer vele doeleinden de voorkeur boven de glucose van den handel zoowel wegens hare zuiverheid als wegens het niet aanwenden van Zwavelzuur en Kalk bg de fabricage Daar h et Zwavelzuur vanden handel dikwgls arsenicumhoudend bevonden is geworden wordt door het niet aanwenden van deze stof eene onwillekeurige bron van verontreiniging van likeuren siropen enz vermgden t Verdere inlichtingen bg onze bekende Vertegenwoordigers alsook bg den Generaal Agent den Directeur C BRBDAEL Breda C J C HOOGBNDIJK Vyfde No No No No 6701 66 182 222 225 237 238 334 349 396 409 467 496 530 566 696 703 800 842 980 1292 1327 1398 1424 1431 1481 1492 1627 1682 1683 1715 1718 1741 1828 1851 1933 Vyfde No No No No 6701 66 182 222 225 237 238 334 349 396 409 467 495 530 566 696 703 800 842 980 1292 1327 1398 1424 1431 1481 1492 1627 1682 1683 1715 1718 1741 1828 1851 1933 Klawe trekkinu van Dinsdag 1 October 4470 6871 12647 20866 1000 3421 4713 6857 10127 10898 400 16176 16758 18562 19758 200 891 1809 2001 2288 2880 4S8S 6177 7238 8296 12076 19166 ƒ 100 Prijzen yan j 70 1964 4860 7409 9667 12606 16229 186ié 7540 9704 12694 16235 18641 7592 9844 13030 16422 18736 7607 9901 13058 16428 18798 7636 9918 13086 16467 18824 7702 10004 13124 16462 18981 2454 6254 7719 10012 13290 16464 19022 2632 5267 7756 10017 18314 16478 19117 7764 10021 18826 16540 19140 7770 10027 13411 16697 19168 7838 10100 13483 16652 1920S 7877 10642 13501 16677 19450 7895 10639 13604 16889 19477 7960 10643 13574 16776 19629 8081 10712 13679 16891 19790 8160 10756 13773 16897 19882 8183 10884 13987 16991 19854 8186 10931 14024 17026 19901 8209 11161 14049 17167 19928 8403 11176 14074 17168 19957 8422 11180 14102 17230 19993 8606 11204 14494 17290 20069 8716 11562 14506 17810 20158 3819 6464 8808 11611 14671 17602 20226 3830 6491 8909 11723 14631 17526 20281 8913 11767 14780 17766 20362 9028 11901 14889 17966 20418 9302 11985 149U2 17974 20441 9377 12007 16385 18045 20447 9429 12009 15676 18089 20449 9506 12066 16641 I8I1I 20476 9613 12179 16722 18217 20576 9530 12202 16797 18250 20625 9607 12468 16079 18260 20 61 9636 12474 16165 18498 Klawe trekkinu van Dinsdag 1 October 4470 5871 12647 20866 1000 3421 4713 6857 10127 10898 400 16176 16758 18562 19758 200 891 1809 2001 2288 2880 4S8S 6177 7238 8298 12076 19166 ƒ 100 Prijzen yan j 70 1964 4860 7409 9667 12606 16229 18 ié 7540 9704 12694 16235 18641 7592 9844 13030 16422 18736 7607 9901 13058 1B428 18798 7636 9918 13088 16467 18824 7702 10004 13124 16462 18981 2454 6254 7719 10012 13290 16464 19022 2632 5267 7756 10017 18314 16478 19117 7764 10021 18826 16540 19140 7770 10027 13411 16697 19168 7838 10100 13483 16652 1920S 7877 10642 13501 16677 19460 7896 10639 13604 16889 19477 7960 10643 13574 16776 19629 8081 10712 13679 16891 19790 8160 10766 13773 16897 19882 8183 10884 13987 16991 19854 8186 10931 14024 17026 19901 8209 11161 14049 17167 19928 8403 11176 14074 17168 19957 8422 11180 14102 17230 19993 8606 11204 14494 17290 20069 8716 11562 14506 17810 20158 3819 6464 8808 11811 14671 17602 20226 3830 6491 8909 11723 14631 17526 20281 8913 11767 14780 17766 20362 9028 11901 14889 17966 20418 9302 11985 149U2 17974 20441 9377 12007 16385 18045 20447 9429 12009 15678 18089 20449 9506 12066 16641 I8I1I 20476 9613 12179 16722 18217 20576 9630 12202 16797 18250 20625 9607 12468 16079 18260 20 61 9636 12474 16165 18498 liberale Eerste Kamer heeft de meerderheid in of de gemeenten zgn ingericht en worden de Tweede toegeeflgker gestemd de krachtige onderhouden De woorden geheel of gedeel 1962 5060 1967 5106 2121 5138 2212 5169 2347 5220 1962 5060 1967 6106 2121 5138 2212 5169 2347 5220 die dingen niet En dit bruidspaar geop andere Zy hebben al loed genoeg gehad en het is een wonder dat het nog zoo ver met hen gekomen is Wie zijn die twee heeren De eene is zeker familie van den marohese De andere ken ik niet maar hij kwam met den bruidegom ik hoorde hem advocaat noemen Zeker de getuigen Nu gaan zy de kerk binnen Wij zullen ook een plaatsje zoeken waar wij goed kunnen zien als zij de ringen wisselen En zij drongen voort tot bij de balustrade van het altaar Eene enkele was bij den ingang blijven staan en leunde onverschillig tegen een pilaar Zij scheen vreemd aan al wat haar omringde en zag nog bleeker dan de bruid zelve De schoolmeester voor wien allen dadelyk plaats maakten ging vriendelijk naar haar toe Hq bood haar den arm en ondervraagde haar met een blik vol liefde en het meisje keek hem met onbeschrijfelyken angst aan Toen rees voor het eerst een vermoeden in hem op van den verborgen hartstocht die bet hart van zijne arme dochter ij zich met tranen e dachte te verdrijven Kom zeide hij alsof Laodice hem verstaan kon ik heb u overal gezocht het is niet goed dat ge bier nog langer blijft Het is te aandoenlijk en ik kan u met zien schreien f we ziel is geheel liefde en zeker denkt gij aan den vriend van uw vader en Igen I lijkt niets 2657 5276 2674 6404 2727 6471 2828 6499 2975 5542 2978 5666 3002 6789 3012 5862 3043 6878 3246 6012 3289 6048 3390 6096 3609 6116 3706 6270 3798 6333 2657 5276 2674 6404 2727 6471 2828 6499 2975 5542 2978 5666 3002 6789 S012 5862 3043 6878 3246 6012 3289 6048 3390 6096 3609 6116 3706 6270 3798 6333 3869 6644 3970 6899 3987 6742 4087 6773 4212 6793 4368 6913 4643 6922 4691 6989 4712 7011 4716 7349 3869 6644 3970 6899 3987 6742 4087 6773 4212 6793 4368 6913 4643 6922 4691 6989 4712 7011 4716 7349 ADVjERTENTIËN alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda ADVjERTENTIËN alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouda Snélpersdruk van A Bbinkman Zoon Gouda Snélpersdruk van A Bmnkman Zoon het schild roeren Nathalies aankomst is in elk geral rustig afgeloopen Er was een talrqke rolkamenigte op de been welke de terugkeerende vorstin toejoicfate maar orerigons werd de openbare orde niet Terstoord Dat de radicalen ook nn bq de verkiezingen voor de Skuptachina de overwinning zonden behalen was te verwachten De uitslag is nog slechts gedeelteljjk bekend maar toch blqkt nu reeds dat de radicalen nog talrijker in de volksvertegenwoordiging lullen terugkeeren dan ty zelven verwachtten Onder de li6 afgevaardigden zal de liberale oppositie vennoedeljk niet meer dan 16 leden tellen Het voornaamste verschil tusschen deze beide partijen ligt in de verhouding tot Busland De liberalen grootendeels vertegenwoordigers der ontiwikkelde klassen z jn nog heftiger Russen vrienden Ikn de radicalen Indien men hun zm deed zou SWvie zich geheel onder Kuslands beschermheerschap stellen en bovendien het Huis Obrenovitsch door prins George Kareageor ewitch vervangen De radicalen daarentegen zqn trouwe aanhangers der Obrenowitch en daarbij sluit hun eisch Servië voor de Serviërs uit dat het land in een staat van afhankelgkheid komt jegens Busland Evenals de liberalen haten ook de radicalen Oostenryk en zijn zij groote vrienden van Eusland maar zij willen voor deze vriendschap niet het minste van s lands zelfstandigheid offeren Te Weenen tracht men zich zoo goed mogelyk over den loop der zaken in Servië te troosten Het officieuze Frentdetélatt doet uitkomen dat de overwinning der radicalen bjj de stembus den toestand met verandert en hoopt dat de regenten zich krachtig genoeg zuUen toonen om ruatverstonng door konin u Nathalie te verhoeden ROEPOKIMENTI W De BUH6EMEESTEB van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 6 October 1889 des namiddags 12 uur op het Baadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor ieder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kontelooa rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinten Gouda den 1 October 1889 De Borgemeester voornoemd VAN BEEGEN iJZENDOORN pëtrolëum noteëringën van de Makelaars Caotzlaar Schalkwük te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 60 Geïmporteerd fust ƒ 8 50 Januarilevering f 8 50 October levering ƒ 8 60 Novemberen December levering 8 60 BËURSBËHIGHT AMSTERDAM 1 October Ptr Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Aremburg e Deli Bat maatsch 2 Kon Stoomb maat schappy l g hooger Buitenland vast Amerika iets flau wer uurgerlljke Stand GBBOKEN 27 S ipt WillepiM Csrolios onder J Swsaaeiibiiri cd A van Vliet 26 Cftthariaa Ëlixabetb ouders O i Boawman en M de Jonge Alida ouders J de Hoop en C lan kooij Hendrik Mattheus FraociBcoe oudere J J A FraticoUa en W A tan der Noot 29 Oeertrnida ooders J A Heeweien n J Leofenink Petronella Johjinna Maria oaders C tan Ham en W M Lamera Gerarda Martina oaders Heg en O Boot SO Elsje ouders J F Putters en H J van der Pool OVERLEDEN 28 Sept N Zandioort 2 j 4 ra J W Veeoendaal 2 m L M Laarier 1 j 1 m M G van Bertim 11 m 29 C an der Tnyn 3 n 30 1 de JoBfe wed G Hoosboek 84 j G Kabel 62 j D de Wener bnisir van H Bobberse 27 j GEHUWD 30 Sept K G Goedewaagen en M A Nieowenhnis ADVERTENTIËN Heden overleed na een kortstondig mMtr gedoldig Igden en voorzien van de laatste H Sacramenten onze innig geliefde Vader de Heep GËHABOUS KABEL in den ouderdom van 62 jaren Zgne diepbedroefde Kinderen ANNA J M KABEL MICHEL C F KABEL Govda 30 Sept 1889 De zaak zal op demelfden voet worden voortgezet Heden overleed te Amsterdam in den onderdom van ruim 66 jaren onze geliefde Yader en Behuwdvader de Heer B P van CITTBRT B P VAK CITTBET Jb A P VAN CITTBRT HoBB Gouda 30 Sept 1889 Algemeene Kennisgeving De ondergeteekenden betnigen bgdeze mede namens hnnne Kinderen bannen harteIgken dank voor de zoo talrgke blgken van deelneming die zg mochten ontvangen bg de ziekte en bet overlgden en de ter aarde bestellini van bannen geliefden ondaten Zoon W VAN SOEST A E VAN SOEST Jaabsvelo Gouda 1 October 1889 Aan allen die mg bg mgne 40 Jarige Dienstvervulling bg de Firma KN00R8 en Co blgken van belangstelling gaven vooral mgn Patroons en het Personeel betuig ik mgn weigemeenden dank OUDEN en JONGEN MMNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr Jtfüller over Verstoorde Zenaw en Geslacbt Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert JBduard Bendt Braunschweig OUDEN en JONGEN MANNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr Jtfüller over Verstoorde Zenaw en Geslacbt Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert JBduard Bendt Braunschweig J N VAN BLOKLAND De uigave dezer Courant geschiedt dagelgk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prg per drie maanden i 1 25 franco per post 1 70 Afaonderlgke Nommera VIJF CENTBN De gewijzigde onderwijswet I De wet op het lager onderwga die onlangs door de Tweede Kamer ia aangenomen en eerlang onderworpen zal worden aan degoedkesring der Eerste Kamer verdient in hooge jaillt de aandacht omdat er alle kans bestaat i dat zg door dit hooge Btaat lichaam zal worden bekrachtigd Het is eene proeve om den jarenlangen schoolstrijd te verzachten door eenigszins te gemoet te komen aan de bezwaren der niet liberale partijen Als zoodanig is zg dan ook door een deel der liberalen in de Tweede Kamer aanvaard Niet omdat deze van meening veranderd zgn omtrent de waarde der openbare school voor onze volksontwikkeling maar ten einde van hnnne zgde bet bewgs te leveren dat zg ter wille van den binnenlandscben vrede b ieid qJQ tot eoncessiën nn dit geschieden kon zonder te groote benadeeling der openbare school en hooi zakelgk door een zwaarder last te leggen op de schatkist Het verwondert ons niet dat vee landere liberalen vooral nu de leerplicht niet in de wei is opgenomen huiverig waren hun stem daaraan te geven het nemen van een proef is altgd hachelgk Maar aan den anderen kant kan niet worden ontkend dat de wet znoals zg thans naar de Eerste Kamer is gezonden aanmerkelijk verschilt van het oorspronkelijk voorstel dat in Mei werd ingediend Het schrikbeeld van t votum der FEVILLETOIV Gabrio en Camilla Sen verhaal uU Milaan nooa QCILIO CARCAHO rrü naar Ast lialüuuuci DOOS VANESSA 86 XIX Ze zeggen dat hij die medaille op het slagveld gekregen heeft te San Martino daar kreeg hij ook eene wond en van daag is t voor t eerst dat hü zijn arm niet in een draagband heeft Wat ziet bq er opgeruimd uit nn hy zijne bruid de haud reikt I Zij zijn wel gelukkig en ze verdienen het ook I En zijP zeide eene andere hebt ge ooit zulk eene mooie bruid gezien t Zij lijkt wel eene steri Ja met dat witzijdon kleed en dien glinsterenden sluier ziet zij er uit als een engel Maar wat ziet zij bleek tis of zij beeft uEn ze heeft geen armbanden geen halsketting niets dan dat kransje levende bloemen die wel jasmijn lijlcen Brulden van onze soort pronken nog met nieuwe zilveren spelden en haarnaalden met oorbellen n nngen heel mooi Och ge weet er niets van De groote lui dra ADVBBTBNTIEN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTESU worden berekend naar plaatamimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt telgk zgn bg die omschrgving vervallen Het ontvangen van subsidie doet derhalve de bgzondere school haar karakter niet verliezen De gemeenten mogen voortaan aan geene bgzondere school snbsidie verleenen dan in de gevallen en onder de voorwaarden in de wef genoemd Als kweekelingen worden ook toegelaten personen l 0 en lt jaar die reeds de onderwgsakte hebben verkregen In plaats van het voorschrift dat de kweekeling slechts werkzaam mag zgn onder bet rechtttreeksch toezicht en de leiding van een bevoegde is nu gesteld dat hg voor geen werkzaamheden in de school mag gebezigd worden dan onder het toezicht en de leiding van een in hetzelfde sehoolvertrek aanwezigen bevoegde De tosscbenkomst van den arr schoolopziener wien ten minst drie dagen te voren van de toelating kennis jBort vfordkik K P n wordt vereiseht 3 maanden na de toelating door bet hoofd der school die beroep heeft op 3en districtsschoolop ziener Ook aan bijzondere kweekscholen kan een rjjksbgdrage worden verleend en bovendien aaB normaallessen $ n hoofilen van scholen voor elk der door hen opgeleide personen die de akte behalen De in de openbare scholen toegelaten kinderen zijn verplicht om in elke klasse aan het onderwgs in alle de daar onderwezen vakken deel te nemen behalve de gymnaitUk De ouders hebben dus niet het recht hun kinderen alechts een deel van het onderwgs te doeo bgwonen aan ijn gelnk Kom laten we maar heengaan Margen zal ik het bruidspaar wel gaan gelnkweaschen want ook wjj willen deelnemen aan hunne blijdschap Het meiqe volgde hem zonder weerstand te biedeo nog eenmaal wierp zij een blik in de kerk en haar Tader zag dien blik niet waaruit zooveel woede sprak Toen gingen zij samen heen Intusschea was het bruidspaar bij het altaar gekomen waar de geestelijke hen in zijne met goud geborduurde stoel wachtte en eemge koorknapen die grootsoh op hnnne heldere koorhemden en rooskleurige onderkleederen aan weerszijden stonden van de met een damasten kleed bedekle bidstoelen en met moeite zware waskaanen recht hielden Zooals wij weten vhis don Vitale dienzelfdec morgen op het kasteel gekomen en had den pastoor verzocht om hem zijne plaats af te staan bij de inzegening Tan het huwelijk Deze had zich niet laten bidden en nu stond bi op den drempel der sacristie Camilla was neergeknield en bad Het waren plechtige en afgebeden oogenblikken een dag die verteerde Zijne oogen vulden zegen verspreiden zou over haar geheel volgend leve hij trachtte die angstige ge maar in hare blijdschap mengde zich een gevoel van I bitterheid to n zij aan hare moeder dacht Oabrio stond rechtop aan hare rechterhand en zijne ernstige rustige ziel dacht aan de lange toekomst die voor hem lag waann zij op wie nu zijne blikken rustten hem steeds met troost en hulp zou ter zqde staan De omstanders bewonderden het vastberaden en eer