Goudsche Courant, donderdag 3 oktober 1889

examen de bevoegdheid van apotheker was veHeeod missen de militaire apothekers in kolonialen dienst die na 1 Januari 1866 werden aangesteld die bevoegdheid De regoering wenschte nu aau den Koning de macht te zien toegekend om ook aan deze militaire apothekers de verlangde bevoegdheid te verleenen De heer Roëll was voornamelijk de tolk dergenen die zich niet met dien maatregel kouden vereenigen hij twijfelde of voor de koloniën dezelfde oiscben gesteld werden als hier te lande en zag er dus benadeeling der bestaande apothekers iu Niettemin nam de kamer het ontwerp aan met 47 tegen 20 stemmen In eene namiddag vergadering zal de Kamer heden behandelen het wetsontwerp tot nadere regeling van deu dienst en het gebruik van spoorwegen waarop met b erkte snelheid wordt gereden en dat tot instelling eener consignatiekas Het onderzoek van de staatsbegrooting in de afdeelingen is aan de orde gesteld na afloop van het onderzoek der overige nog in de afdeelingen te onderzoeken wetsontwerpen maar in elk geval niet vóór aanstaanden Dinsdag Uit s Gravenhage wordt gemeld Het Haagsche publiek nam gisteravond op hartelijke wijze afscheid van het Phühannonisch Orkest dat het verblijf in het Kurhaus te Scheveningen avond aan avond dag aan dag tot oen waar genot maakte Het laatste concert in het seizoiu was ook nu weder eigenlijk tot niets anders bestjmd dan om het orkest zijn verdienstelijken leider den heer Kogel en de solisten door de aanbieding van even fraaie kransen als bloemstukken niet het minst door geestdriftvolle toejuichingen op ondubbelzinnige wijze dank te betuigen voor het door hen geschonken kunstgenot Elk nnmmer van het program de aanbieding van elk huldeblijk ging van oorverdoovend applaus vergezeld dat zijn toppunt bereikte toen Weber s Jubeloitvertnre zich in volkslied oplostte Een monsterkrans waarin een tot wederziens was gevlochten vertolkte de meeuing van het zeer talrijk publiek Na afloop van het concert vereenigde de maatschappij Zeebad de artisten aan een luisterrijk souper waaraan mede aanzaten behalve de directeur generaal de gedelegeerde van den Raad van Beheer en de badilocter Een aantal toasten werden daarbij uitgebracht op de vorstelijke famUie beantwoord met een dronk op het stamhuis der Hohenzollem op Den Haag en de Hagenaars op Scheveningen enz Het feestmaal vormde een waardig slotnummer van het groote zomer programraa De Haagsche corr van de Zntf Ct schrijft dat men daar in politieke kringen ook in de Eerste Kamer de aanneming van de schoolwet verzekerd acht Maar ook daar zal het naar alle waarschijnlijkheid niet aan strijd ontbreken Naar hij verneemt is thans ter perse een brochure van een bekend staatsman getiteld de val van de openbare school een brochure die zoewel om vorm als inhoud indruk in den lande al maken DOOVEN Iemand die door een eenvoudig middel van 23jarige doofheid en van geruisch in de ooren genezen is zal de beschrijving van dat middel in het Hollandsch gratis eenieder op aanvraag toezenden J H Nicholson 21 Bedfonl Square W C London j Scbottersraad te Gouda Bij vonnissen van 1 October zgn veroordeeld H V G A C H V A J B P B en C J ieder in een boete van ƒ 0 50 en in de kosten wegens zich niet tijdig doen inschrijven als schutter LIJST van BRIEVEN geadresseerd aan onbekenden gedurende de Ie helft der maand September welke door tusscbenkomst van het postkantoor terug te bekomen zijn Mej de Graaf Amsterdam Wed Moggo en Zn sHertogenbosch H J v Lonkhuijsen Veenhuizen Anna Buwalda Zuidbrook Van Reouwgk Mussaart s Gravenhage BBIEBKAART A Wolffenbuttel BRIEVEN verzonden geweest naar DUITSCHLAND G J van der Flier Howard RUSLAND M Lerenblat Bossian De Directeur van hot postkantoor VORSTBR Aan de goedkeuring van Ged Staten zgn voor het vervolg onderworpen de bepalingen der genieentelflke verordeningen omtrent den leefl d waarop de kinderen aan de openbare school worden toegelaten of ontslagen en de besluiten over hel ontslag Tan onderw zers buiten hun verzoek Bjj de nieuwe regeling van het getal onderwijzers die aan de openbare school behalve het hoofd moeten aanwezig zijn wordt de verhouding in plaats van 1 op 45 leerlingen gebracht tot 1 op 55 Dit is een der scbadel kste bepalingen van het ontwerp De vergelijkende examene voor de benoeming van êchoolhoo den worden bij deze wet afgeschaft Alleen wanneer burgemeester en wethouders omtrent de voordracht van ten minste drie bevoegden niet tot overeenstemming kunnen geraken met den districtsschoolopzie uer of b j aanmelding van meer dan zes beide partijen het wenschelijk achten eischt dp M et een vergelijkend onderzoek naar de geschiktheid der candidaten Ontslagen kan het hoofd eener openbare school door den gemeenteraad worden op voordracht Zoowel van burg en weth als van den districts schoolopziener Tot dusver alleen op voordracht van den laatste Zooals boven is gezegd behoeft zulk een besluit van den gemeenteraad de goedkenring van Ged Staten om in werking te treden Volgens een nieuw art kunnen jongelieden die als kweekelingen zjjn toegelaten en reeds in het bezit der onderwgsakte zyn t del jk worden belast met de taak van den om een of andere reden afwezigen onderwijzer BINNENLAND GOUDA 2 October 1889 De uitslag der herstemming voor oen lid vanden Gemeenteraad is aldus Uitgebracht 772 stemmen Van onwaarde 9 i Geldige 763 Daarvan vereanigden op zich de Hoeren a G van der Post 409 stemmen J S Kampo 35i Zoodat gekozen is de Heer C G van der Post Heden morgen per hullelin aan ome ffeaionneerden bixnea de ttad beiort i In de zitting der Tweede Kamer van heden huldigde de heer Van der Loeff de nagedachtenis van het overleden medelid Greeve die door trouwe plichtsvervulling als Kantonrechter en Kamerlid uitblonk Goedgekeurd werd het ontwerp houdende nadere bepalingen op den dienst der locaalspoorwegen en tramwegen ijke gezicht van den bruidegom ofschoon men daarop nog duidelijk de sporen van de doorgestane vermoeienissen lezen kon maar de schoonheid van de bruid verrukte aller oogen en harten en inderdaad geleek zij op dit oogenblik eene hemelsche verschijning Het gefluister der menigte zweeg toen de priester UB de bruid een teeken gaf om op te staan en de vragen deed die de kerk voorschrijft Toen de antwoorden gegeven waren knielden bruidegom en bruid neder en staken elkander den ring aan den vinger daarop breidde de priester de slip pen van de stool over hunne vereenigde rechterhanden uit en zegenend sprak hij de woorden uit waarmede Christus leefde dat de liefde op aarde niet vergaat Toen voegde hiJ er by dat hij hen tot afecheid eenige woorden van raad en onderwijsing wilde medegeven Hij zeide dat hij sprak als dienaar van den God van liefde en genade en als burger van een vaderland dat aan zichzelven teruggegeven door Zijnen wil van zijne kinderen die vereenigd waren door eene liefde sterker dan de dood een krachtig arbeidzaam en braaf geslacht verwachtte zijne stem beefde van inwendige aandoening toen hij eindigde met deze woorden De dagen die wij beleven zijn door den wil des Hoeren over ons aangebroken en het zou onbillijk zijn zoo wij derzelver grootheid niet erkenden Hij liet die burgerlijke wedergeboorte toe en zal ons kracht geven om die geheel to voltooien Misschien zullen In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 12 Itden werd bijgewoond afwezig waren de hh van der Garden Oudijk Jager en Noothoven van Goor terwijl er ééne vacature Is werd door den Voorzitter medegedeeld dat Gedeputeerde Staten het raadsbeluit van 3 September jl tot verleening van een subsidie aan de Afd Gouda van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw hadden goedgekeurd Voorts deelde de Voorzitter mede dat overleden was Dr J H Slolhouber onlangs benoemd tot rector aan het Gymnasium alhier Spr zeide lat in hem verloren werd een man van groote geleerdheid die tevens een uitstekend paedngoog was zoodat zijn overlijdeu voor het gymnasium en deze gemeente eeu groot verlies moest worden geacbt Voorts deelde de Voorzitter mede dat de Minister van BinnenlandSohe Zaken do benoeming door den gemeenteraad van den heer E J Grotendorst te s Hage tot Leeraar aan het Gymnasium alhier niet had goedgekeurd Er zou alzoo oen nieuwe oproeping moeten geschieden Zooals men weet had genoemde heer No 2 op de voordracht gestaan en was met één stem meerderheid benoemd Deze mededeeling deed versoheidece leden het woord voeren De heer Straver gaf zijn groote bevreemding over de handelwijze van den Minister te kennen die eerst de combinatie van beide betrekkingen aan H B school en gymnasium had goedgekeurd en thans nu de Baad gebruik had gemaakt van zijn recht om uit de voordracht eene keuze te doen zij t dan ook No 2 deze kouze niet bekrachtigde Door den Minister was volgens spr den Raad hierdoor een slag iu het aangezicht gegeven en het was z i wenschelijk den Minister onze bevreemding te kennen te geven over zijn besluit De Voorzitter meende 4lat er een misverstand bestond bij sommige raadsleden betreft ende deze zaak Se Raad had zeker hot volle recht eene keuze te doen uit do voordracht maar do Minister haJ eveneens het recht die kouze al dan niet goed te keuren terwijl natuurlijk ook Z M do Koning ni t rlTir o bennemiug van den Baad van eene leeraar san kit Gymnasium gebonden was denzelfden persoon aan de H B school te benoemen De heer Straver grfooft dat de niet goed keuring van den Minister alleen gerechtvaardigd zou zyu als er iets op het gedrag van don heer Grotendorst is aan te marken Overigens staan de hh Speekman en Grotendorst nagenoeg gelijk De een is doctor de ander doctorandus en dus zijn beide bevoegd terwijl in Ie advertentie van oproeping wel degelijk stond dat het honorarium voor t Gymnasium ƒ 800 voor de H B school ƒ 1100 zou bedragen alzoo ƒ 1900 tezamen daar de betrekkingen zouden worden gecombineerd Dat geschiedde met goedkeuring van den Minister en nu gaat hot niet aan thans de raadsbenoeming niet goed te keuren Spr noemt die handelwgze unfair f De Voorzitter wijst or op dat in de oproeping stond dat wanneer beide betrekkingen gecombineerd werden het iractement ƒ 1900 zou bedragen maar natuurlijk is de Koning niet gebonden aan 6eu besluit van Gouda s gemeenteraad De heer Prince geeft insgelijks zijn groote verbazing te kennen over de handelwijze van den Minister Het is hier een feit dat nog nooit zal zijn voorgekomen Op deze wijze wordt aau den Raad een voordracht ingediend zoogenaamd wel met de volle er nog moeielijke dagen komen dagen vol gevaar misschien is het voor ons weggelegd om nog grootere beproevingen te verduren om nog grootere veranderingen te zien Als gij dit altaar verlaat vergezellen u de gebeden die ik voor u opzend dat de Heer uwe liefde zegene en doe samensmelten met de liefde tot Hem want zooals er geschreven staat nWie niet lief heep ia in deit dood Gij zijt voor mij de voorspelling van eene betere burgerlijke maatschappij noch eerzucht noch vooroordeelen noch de onzekerheid der tijden hebben uwe heilige en reine liefde overwonnen En zoo voor u de strijd des levens nog niet afgestreden is indien ook voor u nog dagen aanbreken vol lijden en beproevingon moge dan nooit in uwe ziel het geloof bezwijken aan de liefde en aan de vrijheid die heerlijkste gaven welke God ons gaf Denk dan ook aan mij den nederigeu verkondiger van zijn woord Het leven is een worstelperk ook ik moet den goeden strijd strijden I En in de liefde die ook een plicht is die vervuld moet worden is u de belooning weggelegd die beloofd is aan allen die gehoorzaam aan de eeuwige wetten en dien weg bestreden die steeds hooger en hooger Voert De menigte begreep niet veel van zijne eenvoudige woorden maar zij vielen diep in de ziel van het bruidspaar en wekten hen op tot heilige gedachten De abt verliet het altaar en trad in de sacristie hem volgden de jonggehuwden en de getuigen de pastoor was hen voorgegaan terwijl hij mompelde vrijheid daaruit een keuze te doen maar nu de Raad no 2 kiest nu wordt do keuze niet goedgekeurd Op deze wijze bestaat er geen vrijheid van keuza Het is niet zoozeer meent spr een klap in het aaii gezicht van den Raad maitr wel een klap in het aangezicht van Curatoren Wie adviseert Curatoren Spr gelooft de Inspecteur en als nu niet de volle vrijheid wordt gelaten om uit de voordracht dien ersoon te benoemen die men het best acht wat eteokent dan die voordracht Spr geeft in overn weging dat de Raad den Minister om inlichting vrage en hem onze bevreemding over zijn besluit te kennen geve De Voorzitter zegt dat dit laatste volstrekt niet aangaat daar de Minister niets deed als van zijn recht gebruik maken Hij kan de benoeming al dan niet goedkeuren terwijl ook de Koning voor de benoeming van een leeraar aan de H B School niet gebonden is aan een besluit van Jen Raad De heer van Itorson beantwoordt den heer Straver die beide personen van de voordracht zoo ongeveer gelijk stelde daar de een doctor en de jnder doctorandus is maar zg slaan volstrekt niet gelijk en ieder raadslid dat het advies van den Inspecteur heeft gelezen en spr moet veronderstellen dat ieder raadslid dat gedaan heeft weet dat rte een ver boven den andere stond Wat curatoren betreft die de voordracht indienden zij waren gebonden door de wet om meer dan één persoon op de voordracht te plaatsen Was dat niet het geval geweest zij hadden ongetwijfeld slechts één persoon daarop geplaatst De heer Straver zegt zeer gaarne op de verzekering van den heer van Iterson te willen aannemta dat hij die No 1 op de voordracht stond zeer geleerd en knap ia maar spr weet uit vele voorbeelden dat niet de geleerdste persoon altijd de meest geschikte is daar deze niet altijd de noodige tact heeft om goed met jongens om te gaan en hen to onderwijzen De heer van Vreumingen wenscht deze vraag te stellen is de bij den Baad ingediende voordracht wettig of niet Zoo ja dan was alzoo do combinatie goedgekeurd en dan had de Raad volle vrijheid No 2 te benoemen Waartoe diende anders do voordracht De Voorzitter stemt toe dat de Raad die vrijheid had maar de Minister heeft het recht die goed of af te keuren Men moet ook niet uit het oog verliezen zegt spr dat de Leeraar aan het Gymnasium alleen dan de instrumenten van de H B school zou mogen gebruiken als hg tevens was Leeranr aan do H B school Benoemden wjj dus een ander dan zou de gemeente zelf zoo n collectie insirumenten moeten aanschaffen wat zeer kostbaar zou zijn De hoer van Vreumingen geeft in overweging dan voortaan met het oog op hetgeen thans gebeurt vooraf do goedkeuring te vragen van den Minister op de personen die op de voordracht staan De Voorzitter merkt op dat de raadsleden als tij de stukkeu gelezen hebben en het advies van den Inspecteur op wiens rapporten ook de Ministor grootendeels afgaat zeer goed konden weten wie de Minister verwachtte dat benoemd zou worden De heer v Vreumingen kan zich niet een Inspecteur voorstellen die iemand alleen voor de vorm op een voordracht plaatst wat de Voorzitter doet opmerken dat curatoren de voordracht opmaken en de Inspecteur alleen adviseert Nu ik had die toespraak eens moeten houden Die don Vitalo past de teksten wel wat wonderiijk toe De naald van zijn kompas is wat onrustig maar den eenen of anderen dag zullen wij misschien wel eenswat anders zien Toen wierp hij zich inden gereedstaanden leunstoel zette den bril op zijn neus en begon in het register te bladeren Hij schreef de namen titels en datum daarop teekenden Camilla en Gabrio op de plaats die hij hun met don vinger aanwees en daaronder de getuigen graaf Gian Rinaldo en de advocaat Toen de bruidstoet door het deurtje dat in de pastorie uitkwam de kerk verliet stroomde die spoedig ledig En de pastoor wreef zich vergenoegd de handen toen hg de gift natelde die de bruidegom hem had gegeven op zijne fluisterende bede Denk aan de armen van het dorp De marchese Francesco Maria wandelde intusschen al sedert een uur de groole zaal van het kasteel op en neder en wachtte op do terugkomst von het bruidspaar nu eu dan sprak hij afgebroken woorden of ontsnapte hem een zucht De ruime zaal werd slechts in het midden verlicht door oene ouderwetsche lichtkroon van Murano met afhangende bladeren zoodat d hoeken van de zaal slechts in half donker gehuld waren daar de geschilderde zoldering slechts weinig licht terugkaatste zoodnt de gestalte van den ouden man zich gedurig in de duisternis verloor Wordt vervolgd Ten slotte wordt de mededeeling van de niet be I nooming van den heer Grootendorst vóór kennisgeving aangenomen De volgende stukken kwamen bij den Raad in 1 Eeno aanbeveling voor lid der Gezondheidscommissie vacature MrJ Van Miorop Daarop staan Mr D J VAN HEÜSDE H GROENENDAAL Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 2 Een voorstel van B en W tot wijziging der remeentebegrooting dienst 1889 Ter visie 3 Een voorstel van B en W om den gemeentebouwmeester een gratilicatie toe te kennen van ƒ 500 als een bewijs van waardeering jvoor de wjze waarop Uj de buitengewone werkzaamheden beeft verricht bg stichting der stedelijke gasfabriek en dus als een bijzondere erkenning van buitengewone diensten Ter visie i Een voorstel van B en W om op het vroegeringekomen adres betr het inrijden van de Korte iroenendaal van slechts één kant een gunstige beschikking te nemen en te bepalen dat het inrijden alleen mag geschieden van de zijde van de Lange Groenendaal Ter visie 5 Eene missive van Dr D Terpstra zijn dank betuigende voor de verleende gratificatie Aangenomen voor kennisgeving 6 Adressen van C van Baaien J T Baron E Buurman T Kooij G Nagtegaal P M Olthuisen 1 Oosterom D van Beede D do Rondeen V d Weijdon verzoekende in aanmerking te komen voor brugwachler aau do brug op de Gouwe tegenover de Turfmarkt Aangenomen voor kennisgeving 7 Het rapport van de Commissie iu wier handen was gesteld de begrooting dor gemeente voor 1890 De Commissie stelt daarin o a het volgendevoor Het staangeld op de Markt te verhoogen de visscherij in de gemoeute niet meer te verpachten de jaarwedde van den sluiswachter ann de IJselhavensluis met ƒ 100 te verhoogen elk lid van den gemeenteraad gratis oen exemplaar van het verslag van het verhandelde in den Raad te doen uitreiken do brug achter de Vischmarkt te doen herstellen de zoogenaamde f kom voor het kerkhof te doendempen of door een koker met deu Torfsingel everbinden en op die vijze van versch water te voorzien de rioleering van de Boelekado te doen voltooien en deze ter hand te nomen vóór do rioleeringdoor B en W voorgesteld de voormalige Gasthuiskerk te verkoopen of verhuren als B en W althansniet binnen kort voornemens tijn een voorstel tedoen daaraan een bestemming te geven op hetMarktplein nog 2 groote lantaarns te plautaen zooals er nu één voor het Stadhuis staat de stedelijke zwemscbool gedurende eenige uren van den dagvoor vrouwen en meisjes open te stellen terwijlde Commissie B en W uitnoodigt binnen kortvoorstellen te doen tot inrichting van het gesticht voor vrouwen en meivjes overeenkomstig het verlangen van Mej Hoffman Ter visie De Raad keurile in deze zitting goed de brgrootingen der gesubsidieerde Instellingen van Wetóadigheid en die voor de exploitatie der Volksgaarkeuken dienst 1890 en benoemde tot Brugwachter aan de brug op de Gouwe tegenover de Turfmarkt C Fortuin met 8 stemmen tetwgl Olthuisen 2 en tan Reede en vau Hofwogen ieder 1 stam kregen Bij de Rijkspostspnarbank werd aan het postkantoor Gouda en do daaronder ressorteerende hulpkantoren gedurende de maand September 1889 ingelegd ƒ 2429 10 terugbetaald ƒ 1259 07 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 1977 Door den Schuttersraad werd gisteren aanbesteed de levering van 20 Schutlersjasseu 20 Pantalons 12 Schako s 80 paar schouder passanten en 50 halsdassen De uitslag is aldus Voor de jassen werd ingeschreven door J G van Dam voor ƒ 9 75 M S Cats voor ƒ 9 80 De pantalons door J G van Dam voor ƒ 6 40 M S Cats voor ƒ 5 70 De schako s door M S Cats voor ƒ 2 50 De passanten door M S Cats voor f 0 19 s en de halsdassen door J G van Dam voor ƒ 0 40 alles per stuk Voor de Rotterdamsche Rechtbank hadden zich gisteren twee personen te verantwoorden als gevolg van de ongeregeldheden in de maand Mei jl alhier plaats gehad hebbende bg gelegenheid van de herkiezing tot lid der Provinciale Staten van den heer mr A A van Bergen IJzendoom In de eerste plaats betrof het een 18 jarigen opperman C C wonende te Gouda die in den avond van den 15 Mei loopende aan het hoofd van eene bende jongens deze in het openbaar mondeling heef e opgeruid om bij sommige ingezetenen de glasruiten i in te werpen Twee getuigen werden gehoord die dit hadden gehoord en wel iedere getuige op eene andere plaats Het O M oordeelde dat bet ten l laste gelegde door de verklaringen der twee getuigen wel was bewezen en daaruit ook bleek dat het ge 1 hoord was op twee verschillende plaatsen Daar dus de feiten uiteenloopen moest er ten deze vrijspraak i volgen I De tweede persoon die terechtstond was de 15 jarige P B die bekende in bedoelden avond geitracht te hebben glasruiten van het huis bewoond idoor den bakker Dercksen aan de Westhaven te ivernielen door met een stuk steen daarnaar te werpen hebbende het werpen echter zgn doel gemist I daar bekl de ruiten niet heeft geraakt Zijne verioordeeling werd gevorderd tot één dag gevange nisstraf Over 8 dagen uitspraak Uit Gorinchen wordt van 1 October gemeld Heden werd het stoffelijk overschot van dr J H Slothouber conrector aan het gymnasium te dezer stede na eone korte ongesteldheid in de volle krach zijner jaren aan zijnen werkkring pntrukt ter aarde besteld Een aantal belangstellenden leeraren oud leerlin gen leerlingen vrienden omringden de groeve Toen de kist met kransen bedekt in het graf was nedergelaten nam ds A de Pecker het woord om ook namens de ambtgenooten van den betreurden doode in korte trekken te herdenken wat de verdienstelijke geleerde als docent was geweest en hoeveel er in hom word verloren voor de wetenschap waarvan hij een even gelukkig als ijverig beoefenaar was voor de jongelingschap wier goed gids op de banen det studie hg is geweest voor zijne vrienden in wier hart hij zich door zijn omgang eene plaats had verworven voor zijnen vader in wiens ouderdom die zoon als de kroon was geweest voor de eenzaam achterblijvemle weduwe met bare kinderen die zjjne zorgende liefde voortaan zoudon moeten ontberen Daarna wijdde de heer üytwerf Sterling student aan de universiteit te Utrecht namens de oudleerlingen aan de nagedachtenis van den beminden leermeester oen woord van eerbiedige hulde dat van dankbare liefde getuigenis gaf Een der broeders van den overledene bedankte voor de laatste eer den onvergetelijken ontslapene bewezen Geheel onder den indruk der aandoenlijke plechtigheid verliet de talrijke schare zwijgend eerbiedig de stille rustplaats der doo len Statea Generaal Tweede Kaueb zitting van Dinsdag 1 October De minister van waterstaat toont bg elke gelegenheid dat hg goed op de hoogte is van zijne taak de kamer zoowel linker als rechterzijde vertrouwt dan ook op zijne inzichten en verzekerin ijen Di bleek ook heden bg de verdere behandeling van de wet op de Waalverbetering Het groote belang in het algemeeen van de verbetering der rivier de Waal voor de gemeenschap van de zee met MiddenEuropa kan wel door niemand worden ontkend De vooruitgang in den scheepsbouw nu het type van een Rijnichip is geworden een schip van 80 m lengte 10 m breedte en 2 40 m diespgang vestigt in het belang der concurrentie met andere zeehavens meer in het bgzonder de aandacht op de groote beteekenis die de verbetering dezer rivier voor onze groote havensteden gelijkelijk heeft Verscheiden leden o a de heeron A van Dedem en Bahlmann maakten bezwaren de heer Tak van Poortvliet was min of meer angstvallig voor het welslagen der onderneming De minister wist echter met klem zjjn voorste te verdedigen de geopperde bezwaren werden ontzenuwd het belang van Nederland bg het werk uileengezet en daarbij betoogd dat wij ten opzichte lan Duitsohlaud geenerlei verplichting hebbeu om de diepte op drie meter te brengen Tegenover de meeuing van den heer Tak gaf de minister te kennen dat hij volkomen overtuigd was van het welslagen der zaak en dat de raming met de meestL nauwkeurigheid is gemaakt zoodat hg niet voor overschrijding der aangevraagde sommen vreest J De Regeerir g had ten slotte de voldoening de wet met 79 tegen 6 stommen aangenomen te zien Nog kwam in behandeling een wetje waarbg aan militaire apothekers in kolonialen dienst bevoegdheid verleend wordt hun vak ook hier te hinde uit te oefenen Dit wetsontwerp had ten doel eene hardheid weg te nemen die naar het oordeel der regeering ten opzichte van sommige militaire apothekers in kolonialen dienst bestond Terwijl toch aau hen die op 1 Januari 1866 den rang van mihtair apotheker in den kolonialen dienst bezaten of bezeten hadden en op eervolle wijie den dienst badden I veriaten bij de wet van 1 Juni 1866 zonder nader I