Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1889

oeeiie tot drooglegging van het zuidel k gedeelte4ur Zuiderzee met buiteolating Tan de monden vanden IJsel De afsluitdijk zal ongereer zes kilometerbeneden Enkhuizen een aanvang nemen eerst inniidoosteUjke richting en daarna in oostelijke richting loopen De ui estrektheid gronds die alsdan bloot zal worden gelegd zal ongereer 170 000 hectaren bedragen Het plan zelf moet de goedkeuring van den minister en van bekwame technici hebben weggedragen en de onderhandelingenalleen nog loopen over de voorwaarden welke doorde gemachtigden van genoemde kapitalisten namensdeze worden gesteld Deze hebben betrekking op definancieele hulp welke de regeering in dezen zoukunnen verleenen Jmaterd Staten G neraal Tweeuk Kame Zitting T n Woensdag 2 October Zonder discussie of stemming werd aangenomen het wetsontwerp tot nadere regeling van den dienst en het gebruik van spoorwegen waarop met beperkte snelheid wordt vervoerd Dit was een verplichte herziening van de wet van 1878 en had uitsluitend ten doel de toen gemaakte bepalingen in hoofdzaak te bestendigen doch op grond der ervaring de eisohen aan locaal spoorwegen en tramwegen gesteld iets minder streng te maken Gelijk de telegraaf ons gisteren reeds berichtte be on de beraadslaging over de consignatie kas met een woord van hulde aan den heer Greeve uitgesproken door den heer Van der Loeff De bestaande gedeeltelqk nog van Franschon oorsprong zijnde bepalingen omtrent geconsigneerde gelden die in sRgks kas zyn opgenomen door anderen te verTangen kan uit een formeel jnridisch en siaatsTechterl jk oogpant bezwaarlijk een groote weelde genoemd worden Dat de tegenwoordige Regeoring het initiatief nam tot dezen arbeid moet echter behalve aan een loffelijk streven tot verbetering onzer wetgeving zeker voor een groot deel worden toegeschreven aan de practische overweging dat het wenschelijk is die geconsigneerde gelden rentegevond te beleggen hetgeen tot nu toe niet kon geschieden De wijze waarop de Eegeering voorsteldu Tan de geconsigneerde gelden partij te trekken kon de goedkeuring niet wegdragen van don heer Van der Iioeff Terwijl de Kegeering het bestanddeel der rijkskas hetwelk als geconsigneerd geld is te beschouwen wil besteden tot aankoop van inschrijvingen op een der grootboeken van de Nat Schuld of wel tot ter leen verstrekking tegen onderpand voor ter benrze van Amsterdam verhandelbare eifeoton wilde de heer Van der Loeff in deze gehandeld hebben door middel van de Bykspostspaarbank Zqn denkbeeld werd door den min van finanoién en den heer Gleichman bestreden Met deze sprekers zonden wij in deze regeling eer vermeerdering van omslag dan voordeel zien Alle bezwaar tegen het beheer door den Minister van Financien vervalt als de boekhouding maar goed is De a onderlijke kss is ten slotte slechts een fictie een hoofd van Tekening maar in dezen zelfden zin zou zij ook Uijven naar de heer Hartogh opmerkte als de postspnnrbank zich met het beheer belastte Dat de consignatiekas eigenlijk geen bijzondere instelling is Ueek ook hieruit dat erkend werd dat bij opvordering van gelden moest worden aangesproken de Minister van Financien vertegenwoordigende den Staat weer samen verzoenen kan Een ding tegelijk en er is al veel gedaan het ga t er mee als met ons gezegend Italië begonnen doch niet afgedaan op zijn tqd zal alles wel in orde komen Het spijt mij zeide de oude man met haperende stem dat het feest niet zóó is als ik gewenscht had We zijn maar onder ons maar weinig gasten maar voegde hü er bij met eene poging om te glimlachen het is mijne schuld niet Het zijn democratische tijden Laten wij maar blijde zijn dat wij die ongelukkige tijden beleefd hebben hernam de graaf vroolijk Wie er niet mee ingenomen is die is er t ergste aan toe Vader en dochter bleven een oogenblik alleen in de groote zaal terwijl de overigen naar de feestzaal gingen waar vèrfrisschingen gereed stonden voor de gasten die zich vergeefs lieten wachten Op de buffetten en op de lange tafels prijkte het oude familiezilver met het adellijke wapen en de bedienden droegen hunne rijkste livrei Het was de laltste Tertooning van eene ondergaande grootheid Dit is een van die oogenblikken die ons ontergetelijk zullen blijven begon de marcheee tern l bij zijne dochter vol teederheid aanzag Ik weet niet of wij ooit weder zamen zullen zijn in deze voorouderlijke zaal Misschien zal ik hier terugIcomen misschien ook niet het hangt af van Hem die daarboven woont HiJ zweeg een oogenblik en ging toen voort lk denk nu naar uwe moeder te ga n en zal eenigen tijd langen Het algemeen debat liep af maar bü de behandeling der artikelen bleef de Kamer steken in art 1 waarop een amendement van den heer Veegens in behandeling kwam Het artikel bepaalt dat consignatieu kunnen geschieden in geld muntpapier of bankpapier do heer Veegens wil tevens verklaard zien dat het aanbod van gereede betaling dat tegenwoordig alleen in wettig betaalmiddel kan geschieden voortaan ook in bankpapier kan plaats hebben De minister van financiën vond dit tdee uitstekend de minister van justitie had theoretische bezwaren aan hot burgerlijk wetboek ontleend doch liet doorschemeren dat hij voor de practijk wel wensfihelijfc zou Tindon indien de Kamer hel amendement aannam Over geheel Duitschland heeft de herfst met ongekende heftigheid zijn intocht gedaan Storm regen en zelfs sneeuw voeren er heerschappij In het reuzengebergte sneeuwde het dezer dagen zoo hevig dat een gezelschap reizigers een sledetocht konden makeu vau Fetersbande tot bü Agnetendorf zonder paarden door zich met de slede van de helling te laten glijden Daartoe is het natuurlijk noodig dat de weg dik met sneeuw bedekt is Door den ongunstigen zomer was het brievenvorvoer uit de hoogste bergstrekon die gewoonlijk door reizigers bezocht worden veel geringer dan in andere jaien Het hoogste postkantoor in Duitschland staat op den top van den Schneekoppe ia het Reuzengebergte van waar niet meer dan 63 311 brieven eu telegrammen verzouden werden of ruim 7000 stuks minder dan in 1888 Van de 91 zomerdagen regende het op 18 terwijl 19 mistig en 12 stormachtig waren De hoogste temperatuur op den Schneekoppe was bqaa 65 en de laagste 33 graden Fahrenheit Baiteolandscb Overzicht Gisteren is den heer Tisza een groot feestmaal aangeboden Na een dronk op den keizer werd een toost uitgebracht op den heer Tisza die in zyn antwoord verklaarde dat de vrede thans verzekerd is voor zoover menschelijke berekening kan gaan De Pransche regeering is reeds begonnen de geestelijken die weigerden zich buiten den verkiezingsstrijd te houden te straffen Wegens overtreding van hot verbod van den minister van justitie is reeds tien geestelijken in de diocese Tarbe medegedeeld dat met 1 October hun bezoldigingen niet meer zullen worden uitbetaald De Duitsohe Keizer zal op zijn reis van Athene naar Konstantinopel vergezeld worden door de Keizerin Het bezoek aan de Turksche hoofdstad zal acht dagen duren De Rijksdag is tegen 22 dezer bijeengeroepen Dat men daar spoedig zal kennis makeu met een ontwerp tot vervanging van de socialistenwet wordt thans tegengesproken en verklaard voor een nationaalliberalen wensch waaraan hoogstwaarschijnlijk geen gevolg zal worden gegeven De zaak schijnt eigenlijk dus te staan de Regeering helt er toe over om dezen Rijksdag voor te stellen du bestaande socialistenwet weder voor den gewonen tijd te verlengen De nationaal liberalen hebben echter te duidelijk verklaard dat zij tegen zulk een verlenging zullen stemmen dan dat zy nog met goed fatsoen zouden kunnen veranderen De verwerping van de tijd misschien bij haar moeten blijven Intusschen neem ik de overtuiging mede dat ik zooveel ik kon voor uw welzijn gedaan heb en door heden den man dien gij gekozen hebt tot zoon aan te nemen alleen gedacht heb dat uw geluk daarvan afhing Camilla verborg weenend haar gelaat aan baars vaders borst Dat God u vergezelle op uwen volgenden levensweg vervolgde hy terwijl hy zich losmaakte uit hare teedere omhelzing Zij waren niet meer alleen Gabrio stond by hen en zag zwijgend naar zijne weenende vrouw en haren ouden vader Die verlatenheid en de gedachte aan de ongelukken die zooals hij wist de familie bedreigden en spoediger dan de marchese verwachtte zouden losbarsten deden bittere gevoelens in zyne ziel opkomen in dit oogenblik nu slechts blijdschap en tevredenheid daarin moesten wonen Zonder een woord te spreken drukte hy zijn schoonvader de hand en deze zeide Gaal kinderen ik zal u uitgeleide doen het rijtuig wacht En met Gabrio ging hij naar de zaal waar de weinige gasten hem wachtten terwyl Camilla naar hare kamer ging om zich voor de reis te kleeden De oude kamenier en het jonge meisje dat haar steeds bediende hadden tranen in de oogem Zij nam hartelijk afscheid van haar wierp een laatsten blik op het geliefkoosde vertrekje waarin zij hare gelukkigste uren had doorgebracht en ging toen met een beklemdfaartnaarbeneden Haar vader kwam haar tegemoet allen vergezel verlenpng in den Ryksdag staat daarmee ast ea dg Begeeiing zou na die verwerping terstond den Bijh dag ontbinden en tegen het voorjaar nieuwe wr kiezingen uitschrijven Het wachtwoord zou jm zijn bescherming der maatschappij tegen sooitb gevaren anarchisten dynamiet enz De conservatieven vinden dit goed maar de nationaal liberalen vreezen dat zij in dit geval te veel zullen te lijden hebben van het geroep over onderdrukking der vrijheid Een definitieve beslissing schijnt door de Regeering nog niet genomen De tegenwoordige socialistenwet loopt tot 30 Sept 1890 veel haast is er dus nog niet bij De Minister van Financiën Scholz is te Berlijn terug en heeft zijn post weer aanvaard De heer Scholz schijnt dus zoo ziek of zoo blind niet te ma als bericht werd Herhaalde malen werd als zeker door de kranten bericht dat Scholz zou worden vervangen door dr Miquel een der hoofdleiders van de nationaal liberalen Dat de blokkade der Oostafrikaansohe kust bij Zanzibar is opgeheven ia reeds gemeld Alleen ds Duitsche admiraal heeft nog het verbod van invoer van wapens en krijgsbehoeften in de Duitsclio bezittingen gehandhaafd De blokkade begon den SOsten November van het vorige jaar en duurde dus bijna een geheel jaar Het doel was den invoer van krijgsbehoeften en den uitvoer van slaven te verbinderen doch de Duitsche en Engelache admiraals achten nu de blokkade overbodig nadat de sultan van Zanzibar geljjl men weet aan de mogendheden het recht he toegestaan alle schepen in de wateren van Zanzibar aan te houden en te onderzoeken De Duitsohe regeering doet haar best om nu ook Engeland en Zanzibar over te halen het verbod raa den invoer in het gebied te handhaven maar tot dusver is door geen van beiden nog een besluit genomen INGEZONDEN Een raad aan Den Raad Onze achtbare gemeenteraad ontving in do zitting van 2 October 1889 een zoor onaangename afstraffing door de mededeeling dat de Minister van Binnenlandsche Zaken zijne goedkeuring niet hechtte aan de benoeming van eenen Leeraar aan het Gymnasium alhier t Was wel Ie verwachten dat Jit bericht een pijnlijken indruk op de Raadsleden te weeg bracht enkelen hunner drukten hunne bevreemding en verbazing uit over de handelwyze van den Minister en endosseorde den ontvangen klap aan hot Collegie van Curatoren die er evenwel niet van gediend waren De klap blijft dus zitten op de Heeren Raadsleden zonder te spreken van eene meerderheid of minderheid het geheele Collegie heeft hem beet Maar nog veel treuriger dan de kastijding zelve scheen ons het pleidooi van een paar Raadsleden die de handelwijze van den Minister unfair durfden noemen en zelfs in overweging gaven aan Z E om inlichting te vragen en hem eenige bevreemding over het besluit te kennen te geven Hoe kan in dit geval hot denkbeeld rijzen om na het ontvangen van óéneu klap beleefdelijk om een tweeden te vragen P Is het niet meer practisoh en ziedaar onze raad dat de Raad zioh zelven en wel zeer ernstig de den haar naar het voorplein Op het oogenblik dat de jonggehuwden in het rijtuig stapten en de anderen afscheid namen zeide de marchese die zich niet van zijne kinderen kon losrukken Ach wy zullen elkaar wederzien spoediger misschien dan wy nu denken Het rijtuig reed wog en toen hy alleen was bleef de oude man staan luisteren naar het wegstervende geraas der wielen toen ging hij naar binnen en liep nog lang door de ledige zaal op en neer XX TWEE JAREN LATEB En aan den hemel Prijkt reeds Itaaijee zon A AlEAWJI Terwijl de pastoor van een onbekend dorpje in Brianza al blazende en hygende van de groote inspanning in de kast van de sacristie het oude kerkregister wegborg waarin hij den vorigen dag na de namen van zoo velen zijner arme biechtkinderen ook die had ingeschreven van de jonge dame van het kasteel en haar benijden bruidegom borg een eerste minister in de archieven van den staat dat beruchte traktaat van Zurich dat bijna op hetzelfde oogenblik door zes gevolmachtigde minist onderteekend was die moede waren van drie lange maanden om eene groene tafel te zitten bezig met zeer ingewikkelde onderhandelingen met weinig of geen hoop om den bewogen toestand yan Italië te regelen fforM vervolgd vraag stelle Wat zoude den Minister tot zijn streng besluit hebben bewogen Was er in onze keuze iets onwettigs of wat is er onzerzijds gedaan of verzuimd waardoor zulk een besluit van Z E werd uitgelokt f Ken van tweeën is zeker of de Minister maakte een ongemotiveerd gebruik van i a redt tot beoordeeling eer er benoeming aan eene gesubsidieerde instelling van onderwijs öf de Baad maakte op eene hoogst lichtvaardige wijze gebruik van zijne vrijheid tot benoeming van een No 2 op die voordracht En met een blos van schaamte moet het Baadscollegie erkennen dat geen grondig onderzoek van dan aard d r benoeming noch van de overgelegde adviezen hier den doorslag heeft gegeven De hooge belangen van twee inrichtingen van onderwijs werden alleen om nietige persoonlijke consideratiën voorbijgezien Gemeenteraad van Gouda gy hadt in dit geval eene meerderheid die zeker meer reden heeft zicbzelve te beschuldigen dan op naive wyze den Minisier zyn recht te betwisten dat ook hier weder bleek een ffoed recht te zijn Recht treurig vinden wij dezen loop van zaken in t bizonder voor den eerstbenoemde die geen reden heeft zijnen rrienden dankbaar te zijn J Gouda 3 October 89 Mynheer de Eedacteur I Het is mij gebleken dat onder de Goudsche burgerij een bepaald misverstand heerscht aangaande de zaak die in de raadszitting van gisteren en na afloop daarvan ook buiten den raad nogal ëclat maakte Don Gemeenteraad zou aldus beweert men door den Minister eenvoudig frojorma eene benoeming worden gegund want kiest dat college niet dien persoon die de Minister wil dan wordt de benoeming eenvondig vernietigd enz enz Tot goed verstand der zaak moet in het licht gesteld worden wat hier en daar wordt over het hoofd gezien dat het een soort van welwillendheid is althans een gunstige beschikking van de Begeering dat Leeraren aan de Hoogere Burgerschool tevens mogen zyn Leeraren aan het Gymnasium Werd dat niet toegestaan dan zouden die Leeroarsbetrekkittgen de gemeente natuurlijk veel meer moeten kosten dan thans het geval is Uit den aard der zaak wil de Regeering nu niet onvoorwaardolijk beloven ieder die de Baad benoemt ook te zullen benoemen maar alloen on er zekere voorwaarden De hoofdvoorwaarde is dat er tussohen den Inspecteur van het M O en den Inspecteur der Gymnasia overeenstemming besta over den te benoemen persoon Beide heeren confereerden dus daarover kwamen eindelijk tot overeenstemming en bevalen denzelfden persoon aan Van den Raad wetende hoe de vork in den steel zat zou men dus hebben mogen verwachten dat hy zich ook met die keuze zou vereenigen Hü deed dat echter niet om redenen die thans buiten bespreking kunnen blyven en men kon dus vooruit wel voorspellen dat de Minister niet buiten het advies van den Inspecteur zou omgaan die deskundige is geheel op de hoogte van toestanden en personen en een Gemeenteraad zou volgen die uit den aard der zaak in deze moet afgaan op autoriteiten en niet zelf hm oordeelen De meerderheid van den Raad die eene benoeming doordreef welke niet gewild werd door den Inspecteur en den Minister heefl dus aan zich zelf te wy ten dat de raadsbenoeming werd vernietigd wat naar buiten altijd min of meer een ongunstig idee geeft X X KEXXISGEVIXG BUBQEMEESTEE en WETHOUDEES van Gouda brengen ter openbare kennis dat ter voldoening aan art 69 der Wet van den 4 Juli I860 StaaUblad No 37 afschriften van de Processen verbaal betreffende de benoeming van een Lid van den Gemeenteraad bedoeld bij de artikelen 62 en 67 dier Wet zün aangeplakt in de Korte Groenendaal alsmede dat gelüke afschriften op de Secretarie der Gemeente zün nedergelegd alwoar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag van des morgens tien tot des namiddags een ure GOÜDA den 3 October 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZEIJDOOBN De Secretaris BROUWF SUPPLETOIRE PATENTEN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOUDA brengen ter kennis van alle Patentplichtige ingezetenen wier namen voorkomen op de suppletoire registers voor het dienstjaar 1889 90 Ai lijn zy die na Mei 1889 lich in deze Gemeente hdien gevettigd of na dien tijd lich voor het Patentrecht heiien aangegeven dat de PATENTBLADEN in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente verkrijgbaar zyn voor hen die zich daartoe persoonlyk aanmelden van den 7 October 1889 tot en met den 19 October daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tyd door de belanghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der Directe Belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien cent worden uitgereikt terwyl de nalatigen vervallen in eene boete van vijftien gulden zoo ziJ hun PATENT of een afschrift daarvan niet kunnen vertoonen wanneer dit verlangd wordt GOÜDA den 2 October 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTBERICHTEN Gouda 3 October 1889 De aanvoer van granen was heden weder zeer matig In de pryzen kwam weinig verandering Tarwe Jarige Zeeuwsche 7 a 7 30 Nieuwe dito ƒ 7 26 a f 1 60 Mindere dito ƒ 6 75 a 7 Nieuwe Polder 5 76 a 6 25 Afwykende 5 50 a ƒ 6 75 Roode Angel ƒ 6 70 a 6 75 Sogge Zeeuwsche 5 25 a ƒ 5 60 Nieuwe Polder fi a ƒ 4 60 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 60 a 4 60 Gerst Winter ƒ 4 60 a 4 75 Zomer ƒ 4 26 a ƒ 4 60 Chevalier 4 75 a ƒ 5 75 Haver per Heet 3 a f 3 75 per 100 kilo ƒ 6 50 ƒ 7 Hennepzaad Nieuw Inlandsch 6 75 a 7 25 Buitenlandscb ƒ 5 a 6 25 Erwten kookerwten ƒ 8 a ƒ 8 50 niet kokende ƒ 6 75 a f 6 Boonen braineboonen ƒ 8 50 a 9 50 doivenboonen ƒ 6 76 a 7 26 paardenboonen ƒ 6 a ƒ 6 80 Kanariezaad ƒ 7 26 a ƒ 7 75 Maïs per 100 kUo Amerikaansche Mixed 5 70 a 5 80 Odessa f 5 50 a ƒ 6 70 Cinquantine 6 50 k f 6 75 De veemarkt met tamel aanvoer handel vlug en prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer handel vlug 24 a 28 et per half kilo varkens voor Londen tamel aanvoer handel vlug 22 t 23 et magere biggen goede aanvoer handel willig 1 20 a ƒ 1 60 per week vette schapen tamel aanvoer handel minder 20 a f 37 weilammeren groote aanvoer handel idem 14 i f II Qraskalveren groote aanvoer handel vlug 46 a ƒ 80 Aangevoerd 77 partyen kaas handel vlug 1ste kwaliteit 37 i 29 2de kwaliteit 23 a 25 Noord Hollandsche 27 4 29 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 35 a 1 50 Weiboter 1 05 a 1 25 Inhoud lode afl V ragen van den Dag Dr J E Alberts De voeding van den gezonden en den zieken menach Slot Waterdamp mist wolken en regen Natlonalisatie van den grondoigendom als oplossing van de sociale quaestie I Heniy George Vraagbus Dr H Blink Wandelingen in den Achterhoek en in Twente Slot Winterswük Enschede Hengeloo 01denzaal te T nkenberg BEIIRSBEUIGHT Buitenland en Waraohau Weenen AMSTERDAM 3 October Per Telegraaf Binnenlaudsche fondsen met weinig variatie Certif Arenberg 10 Aand Deli Bat Maatschappy 6 Certif dito 4 hooger flauwer PETROLEÜM NOTEERIIVGEN van de Makelaars Caotzlaar SohalkwUk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust 8 40 8 45 Geïmporteerd fust ƒ 8 45 Januari Februari en Maart levering f 8 40 November en December levering 8 40 JUurRerlljke Stand GBBOKBN 80 Sept Cornelii coders P Sproit en C J den Ol 1 Oct Cornelia Anton oodori J H Donnai eo A M Radder Alberto Johannea onder A Bont en W Nobel 2 Barendioa Margaretha onder B 1 Scholten eo D F lan den Hoek OVERLEDEN 1 Oct l ie Jong 3 m A A van Balgou 13 j 10 m GEUl WD 2 Oct B Dgkitra en A van Boiiren Reeuw k GEBOREN Janaje onder D Schouten en M Kort Arle ouaer H Koiter en M C de Gom Conieli Flora ooder G Be eo en M H Hoogeboom Maria oodert a Goadawaard en M A van Gilst OVEELEDEN B Berkooiren 34 j GEHUWD G Jongeneel en J Ket SSV Staats loterij Vyfde Klasse trekking van Donderdag 3 October No 1865 2000 No 3130 1500 No 2236 8062 1000 No 11309 12785 400 No 3351 7222 12208 15422 19446 ƒ 200 No 311 1324 1914 2082 7215 10414 16978 19309 19599 19714 100 Prijzen van 70 80 2479 6230 7792 9540 12242 14920 18404 97 2545 6330 7795 9644 12318 14936 18462 139 2640 5621 7806 9738 12491 16276 18466 169 2715 5569 7826 9763 12563 153 34 18732 250 3718 6596 7852 9928 12733 15473 19125 335 2835 5757 7911 9943 12877 15551 19198 459 2962 5899 8069 10008 12886 16754 19312 499 3087 6Ö36 8071 10307 12901 15803 19499 3135 6006 8141 10321 13133 15935 19534 626 3306 6163 8146 10386 13204 15998 19593 668 3374 6166 8167 10423 13226 16017 19624 3489 6283 8214 10679 13276 160S 6 19653 761 3558 6304 8256 10786 13322 16364 19701 816 3571 6377 8298 10829 13418 16502 19778 1098 3687 6384 8313 10945 13484 16845 19787 1362 3701 6448 8316 11080 13646 17 339 19879 1411 4084 6611 8514 11131 13587 17400 19980 1524 4337 6833 8573 11165 13604 17434 20165 1543 4474 6932 8683 11194 J3631 17432 20177 1574 4480 7012 8703 11319 13645 17604 20251 1639 4621 7036 8911 11436 13694 17540 20392 1684 4555 7110 8966 11483 13731 17783 20439 1714 4584 7136 8967 16135 13868 17786 20473 1736 4597 7149 9107 11560 13877 17849 30500 1938 4610 7191 9119 11634 13982 17958 20606 1970 4616 7242 9194 11648 14070 18062 20749 2260 4652 7286 9260 11694 14110 18160 20899 2271 4771 7436 9271 11912 14333 18169 20985 2418 4786 7611 9278 11996 14368 18174 20990 2425 4900 7606 9282 13004 14699 18832 20999 2434 4966 7671 9300 12059 14773 ADVERTENTIËN Bevallen Tan een Meisje E Dï VEN ScHDYT Best Gouda 3 October 1889 Alle Straatlantaarns te Gouda zgn voorzien van de wereldberoemde SÜGG s en PARKINSONS zelfreguleerende GASBRANDERS voor gasbesparing en helder licht Bovengenoemde Branders en Gasornamenteu worden geleverd door den Agent te Gouda F W STUTE Te L E I D E 1 wordt GEVRAAGD een flinke Werkmeid in een net gezin Zich aan te bieden b Mej M T D BURG Markt Gouda Openbare Aanbesteding Burgemeester en wethouders van iouda zjja voornemens op WOENSDAG den 9 OCTOBER 1889 des namidd s ten een ure in het raadhuis aldaar bg inschr ving AAN TE BESTEDEN Het doen van eenige verfverken aan Qemeente gebouwenBet Bestek is ter inzage op de Stadstimmerwerfien nliohtingeu worden gegeven door den Gemeente Boaivmeester ADVjERTENTIËN alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadel k opgezonden door het AdvertentieBnreaa van A BRINKMAN en ZOON te Qouda