Goudsche Courant, zaterdag 5 oktober 1889

et TerstMMÜger geweest indien debeao mde ogr de eer bedankt had toen hg bemerkte I to miailter beswaar maakte hg had dan de eer aan zich zelf gehoaden Maar na dit niet geschiedde moest de minister wel tosschenbeidekomen om het gebenrda ongedaan te maken H9 kon toch met het oog op het Terrolg niet toelaten dat eeoigdig werd a eweken ran de overeenkomst dan stelde hg zich bloot aan hst blgkens deze ondervinding niet denkbeeldig gevaar dat de gemeenteraad eigenlgk voortaan de benoemingen zoa doen TOor eene rgksbetrekking Met het oog op de hem toevertrouwde rgksbelangen kon de minister inderdaad niet anders handelen Indien er dos gelgk een der sprekers jl Woensdag zeide aan den raad een slag in het aangezicht is gegeven dan is dit de schuld Tan de ondoordachte wgze waarop de meerderheid is te werk gegaan Wg betrearen deze zaak vooreerst omdat het prettige der gemeenteraadsleden daarbg niet kan winnen ten andere omdat geheel onnoodige en voor beide inrichtingen schadelgku wrijving en spanning ontstaat tnsschen colleges en personen die geroepen zgn eendrachtig aan den Moei daarvan te arbeiden Het eerste en voor het oogenblik meest tastbare nadeelige gevolg is zooals wij reeds zeiden dat van 1 Sept tot wie weet hoe lang nog het onderwgs in de wiskunde aan de rgks hoogere bnrgerschodl in de 4e en 5e klasse geheel stilstaat en dat het natuurwetenschappelgk onderwgs aan het gymnasium slechts zeer onvolkomen kan gegeven worden Onze Gondsche jongelui zullen zeker den raad niet vriendelgk gezind zgn indien zg vernemen dat persoonIgke overwegingen daar zwaarder hebben gewogen dan de belangen van het hooger en middelbaar onderwgs BINNENLAND GOUDA i October 1889 Met den meesten eenvoud werd heden het overleden Kamerlid en Kantonrechter de heer Oreeve op de algemeene begraa laata te 9 Hage begraven Op verlai n van den overledene werd niet geaproken Tot den leer uitgebreiden kring van belangstelleoden behoorden de miniaten van Justitie Watentsat en Harine den Voorzitter der Tweedo Kamer met het bnreau tal van Kamerleden waaronder de Haagsche Bedeafgevaardigden rechterlijke ambtenaren enz Be ohoomoon de heer O Smants bedankte voor de groote aympathie Gisteren deed te Utrecht met gunstigen uitslag de heer J Prince bet propaed examen geneeskunde D de heer W F van Essen het eerate natuurkundig examen de voorgestelde confederatie toch beproefd kon worden Aan alle brave oprechte burgers scheen het geneesmiddel erger dan de kwaal en de weinigen die het ala een tqdelqken maatregel zonden hebben willen beproeven durfden er niet voor uitkomen Er werden in het geheim officieele onderhandelaars gezonden alle middelen werden in het werk gesteld evenals yóót den ooriog om een oongrea te Parijs bqeM te krijgen waaraan vohnacht son gegeven worden om het traktaat van Zorich nit te voeren n te bekrachtigen Sr kwam lelfs een oogenblik waarin souvereinen en ministen meenden nog eennaai het nieuwe gevaar bezworen te hebben Op tekeren dag lag men graaf di Cavonr zijn voorvaderlijk kasteel ran Leri veriaten waarin hij nch teruggetrokken had gelijk de oude Romeinsche dictator op Eq n landgoed aan de overzijde van den Tiba Het was hem onmogelqk om rust te nemen in lijn geeat waren nieuwe plannen gergpt en de dag eheen gekomen om het afgebroken werk weder op te vatten Op een zekeren morgen tsgen de bewoners van Turin hem weder door de drukke straten rijden en zooals hij wemige maanden vroeger gewoon was door de deur aan de rechterhand de trap der ministen opgaan en weder zgn kabinet aU eente minister binnentreden Om al die politieke verwikkelingen te ontwarren was er nog iets anders oodig dan de gevatheid van een advocaat Ksuwelijka was hjj op aqn post teruggekeerd d gnaf di Cavonr maidEte de mannen die met zooveel be Frankrijk waren afgestaan De vijanden van Cavonr want ieder groot man heeft vijanden die nooit sbipon schreeuwden luide dst dit de koop was tePlombière gesloten dat de Iteliasnsche minister debakermat van de koningen van Piemont had verkocht en den held des volk Garibaldi zijne vadentodontroofd had Want de mensohen en de volkerenorkennen slechto met moeit de noodzakelijkheid enden dwang der omstandigheden het offer van hetkrachtige Savoie maar vooral van het heldhaftig Nizza scheen inderdaad al te gioot Maar de keizerzeide dat nu do tijd gekomen was om een pUn teverwezenlijken dat door hem en den koning reeds gevormd was bg de eerste onderhandelingen te Plombières opdat de Pranschen het hem niet zouden ten kwadeduiden dat hij den Italianen hulp had verleend De onderhandelingen over den afstond werden gedurende twee maanden m het diepste gehoim gevoerd en de Itoliaansche minister beproefde doch te vergeefs elk middel om Nizza te behouden Maar hij moest het hoofd bniI Mi en stipt de voorwaarden van de alliantie vervullen Hg bood het traktaat van Maart met ernstige doobneenlachtige woorden aau het Parlement aan en dewoede der partijen trotseerende en wat nog smartelijker was de volksgunst van zjjn pas vereenigd vaderUnd in de waagschaal steUende voorzag hij toch niet dathem spoedig in deze zelfde zaal de ergste beleedigingnaar t hoofd zou geworpen worden die ooit eenburger verdragen moest dat hij een verrader van zijntand zou genoemd worden Wordt vervolgd Heden middag is aan den straatweg van Gouda op Bodegraven opgehaald het mk van v D Met ingang van 1 Januari 1890 is benoemd tot geneeabeer by het Bozendaalsoh armbestuur in de gemeente Uaaatreeht de hser F W Mali geneec heer aUaar Uit het Westland achrgft men De druirenoogst is in vollen gang en in bet vooruitzioht dat ook de Uuitste trossen tot rijpheid zullen komen gaat de tuinder onverpoosd voort met snjjden nu lijne waar goede markten vindt Kngeland blyft vragen tegen 60 ot het kilo en ook binnenslands betaalt men dezen prqs en voor de ttste qualiteit nog meer Bij deze gunstige markt is het minder voordeelig dat er vele trossen en korrels waardeloos lijn wegens stilstand in den groei tijdeni de regenmaand Augustus konden zy nl niet tot rijpheid komen en bleven rood of lam zooals men hier legt Volgens de aanwijzing der commissie voor verbetering van den Westlandsohen fruithandel hebben vele tuinders proeven genomen met verzending in kisses Deze verpakking voldoet uitstekend De druiven komen ook na de langste reis in uitmuntenden toestand aan Bovendien is de nieuwe verpakking goedkooper daar een Ids e voor 8 kilo 10 et en een mandje voor die hoeveelheid 16 tb 18 ot kost Sen goede tuin heeft 160 a 200 roe muur die per roo bij behoorlijk gewas 10 kilo druiven opleveren en dit berekend naar een gemiddelden pr js van 40 ets geeft eene opbrengst van 600 è 800 per tuin En in het Westland liggen zeker ruim 600 zulke tuinen I Ëene eigenaardige teelt voor de druivenmuren is die der pommea d amour Ook deze vruchten vragen veel zon en kwamen dit jaar tol rijpheid In de vorige week brachten zg aan de Amsterdamaohe markt 60 ets per mandje van 10 lit r op Staten Oenersal Twmm Ka me Zitting van Donderdag S October De kamer is roorloopig san het einde barer openbare werkzaamheden gekomen De wet tot instelling eener consignatiekaa of liever tot belegging van geconsigneerde gelden ia aangenomen met 66 tegen t stemmen Het amendemeot Veegens waarover wg gisteren spraken werd aangenomen met 47 tegen 24 stemmen Het debat was vrg onbeduidend Van de meeste beteekenls was een amendement van den heer Van der Kaay dat de strekking had den Staat te verplichten in meer gevallen dan de rageering voorstelde rente over de geconsigneerde gelden uit te keeren De regeering wenscht dit slechts te doen voor gelden van afwezigen onbeheerde nalateosofaappen eu gelden uit faillissementen en boedels van kennelijk onvermogenden de heer Van der Kaay achtte het gepast waar de Staat rich gereed maakt te profiteeren uit de oonsignatiën ook aan rechthebbenden zoo min mogelijk rente te onthouden De meerderheid echter gaf aan t stelsel der Begeering de voorkeur Overgenomen eindelgk werd een amendement om de belegging der geconsigneerde gelden te beperken tot fondsen dia de Ked Bank en beleening of prolongatie neemt leid Smilia en Toscane bestuurden bekend mot de voontellen van Frankrijk en Engeland doch hg liet niet na er bg te voegen met die vastberadenheid welke men zoo terecht voorzichtige stoutmoedigheid noemde dat het tot nu toe zgn en ons geluk geweest was om altgd goreed te zijn om in naam des konings den wil van de volkeren van het ohiereiland te eerbiedigen welke andermaal besliisen zouden voor hunne vereeniging met Piemont De provincies aan welke dus volkomen vrijheid gelaten werd verlangden geene verdere beloften Binnen den loop van eenige weken hadden Parmo Piocenza Modena en Bologna de vereeniging geproklameerd Italië stond eensgezind vrij b gewapend op en zijn koning gaf gehoor aau den vrijwilligen wensch waardoor elf millioenen burgera vereenigd werden En zoodra Napoleon zag dat zijn keizerlijke vijand van gisteren den vrede niet durfde verbreken of ontrouw worden aan het onderteekende traktaat of de laatste Fransche regimenten trokken de Alpen j weder over Enkele dapperen slechts die gewond waren in dien snel geeindigden bevrijdingsoorlog bleven nog onder ons en zg zegenden de Lombardische vrouwen die het ambt van pleegzusters met zooveel liefde vervulden Kort daarop werd door brieven en dagbladen oen gerucht venpreid dat eent niet geloofd toen tegengesproken daarna met boosaardige list overdreven en met den gowonen naam van verraad bestempeld werd namelgk dat Savoie en Nizza door ons san Den 28n Sept is het wegens zg n kunstschatte beroemde paleis van prins Sonsevero te NaoriToT deeltelijk inpstert Des nachta te ia m TiS de portier zich naar den kelder om éen melosi halen Nauwel s was hg beneden of hij ho t eea dof onderaardsch gedruisch en zag de kalk t3Z t p r K t 8 mZ dadelijk de bnmdwacht hiervan kennis en dme k merkte dot het gebouw op het punt was in teste ten Tegelgk werd het stadsbestuur gewaarscliuiri en dit beval tentend het paleis en de omlmeeadi huizen te ontruimen Slechts met tegenzin de bewonen aan dit bevel gehoor Eenige mmuteii vóór 6 uur s ochtends stortte met een ontzettend draisch als van een aardbeving de geheele noordoü zgde van het paleis vijf verdiepingen hoog in D brugweg tusschen het gebouw en de beroemde hi tonsche kapel Sansevas werd verwoest en ook di kapel eenigszins beschadigd daar de deur en eenin figuren van het gedenkteeken van het huis SamnI en Sansevera in het portaal door het neervÏÏmd puin getroffen werden In het verwoeste gedeelte van het paleis bevond zich de groote zaal met frescoes van Luca Giordano Alles IS verwoest ook de waterwerken en bMna het geheele meubilair van de bewonen van deien vleugel Het eente nommer van De Inditeke Tolk het nieuwe blad door het Nieum va dm Dag uitgegeven is verschenen Het staat onder hoofdiedactit van den heer P Heyting en stelt zich voor Indii ki eigenlijke leven in onze koloniën aldaar meer beksii te maken dan door de gewone berichten in de Nederlandscbe dagbladen uit de Indische overgenomen kan geschieden en ten opzichte van Insulinde althns het spreekwoord onbekend maakt onbemind to liat te doen En wat het streven van het nieuwe blad aangitl de redactie schrijft o s En opdat er geen onzekerheid beste omtrent hetgeen men te dien opzichte van ons te wachten heeft stellen wij er pigs op al dadelgk de richting au te duiden die wij daarbij wenschen te volgen Het uitgangspunt voor onze beschouwingen iiI steeds zijn dat Indië vroeger geheel maar ook an nog te veel als een wingewest beschouwd en behandeld bovenal om Indié zelve geregeerd moet worden Immen al moge reeds in menig opzicht met de oude exploitatie politiek gebroken zijn een begin van goeden wil zijn getoond nog veel blijft er te doen over eer met grond kan worden getuigd dat Nederland voorgoed an zg n traditioneel koloniaal beheer waarin het egoïsme de hoofdfactor was heeft afgezien En daar moet het been De éénig wan beginselen van recht en billijkheid brengen mede dat de bevordering van den bloei en de welvaart van Indië om de wille van die door de natuur zoo ryk gezegende eilanden zelve bg ons koloniaal beleid op den voorgrond behoort te staan In den nacht van Zondag op Maandag heeft er in den 8700 meter langen tunnel tusschen Ariano on Pianerottolo op de spooriijn Napelt Poggia een botsing tusschen twee treinen pUsto gehad De bedoelde lijn heeft slechte een enkelvoudig spoor io dat de treinen van Napels en Poggia elkander t Monteoalvo afwachten om de rei te vervolgen Toen nu de trein van Napels te Monteoalvo wa gekomen was die van Poggia er nog niet gearriveerd Eentgeooemde trein ging daarop door om naar een dor volgoide station te toaBMn Hoe dit kwam of er esn verkeerd sein wa gegeven door den stationschef te Chiasso geiyk door sommigen wordt beweerd is nog niet met zekerheid bekend Genoeg zij het dat de trein vso Poggia in volle vaart over eene helling kwam aanrennen en den trein van Napels in den tunnel ontmoette Ben vreeselgke scliok volgde De loeomotief en acht rgtuigeu van van den Napelschen trein werden verpletterd Gelukkiglijk wareo de eente wagens van beide treinen gevuld met vee meestal runderen Hoeveel personen er gedood en geweend werden was bü het a enden van het bericht nog niet bekend Drie dooden en meer dan twintig gekwetsten waren intusschen reeds weggevoerd Daar de liehten van de beide treinen door den schok waren uitgedoofd en de tunnel zelf niet verlicht was liepen de penenen en dieren die ongedeerd waren gebleven of licht gekwetet waren al achreeuwende eu brullende door elkander om den uitweg te zoeken Soldaten en inwonen van ds nobg gelegen pUataen achoten zoo poedig mogelijk toe om hulp te verleenen doch het reddingewerk ging moeielijk van de hand De miniater van openbare werken ia onverwijld naar de plaato der ramp vertrokken Een Engelach geneesheer de heer Gell hsefl volgen het Britith Medical Journal ontdekt dat de tolephoon aanleiding kan ziin van oorziekten Niet alleen bij vrouwen taaar ook bij aterke mannen ontdekte hg teekenen van een zeken ovenponning der gehoorzenuweo veroorzaakt door de aanhoudende inapanning van het gehoororgaan bü menachen die de telephoon zeer veel gebruiken In sommige gevallen achaen het oor door het herhaalde Hiherpe trillen der ohel of door het getoeter der geluiden in een staat van overgevoeligheid gebracht ton gevolge waarvan het of doof werd ht niet meer in staat was geluiden te verdragen evenals bijv een ontstoken oog bet licht niet kan velen De patiënten leden aan zenuwachtige opwinding aanhoudend gedreun in het oor hoofdpijn enz verschijnselen die ook bg personen welke voortdurend tusschen het gedreun en geknan van machines verkeeren worden waargenomen De schrijver van Van dog tot dog in het HU thana te Parijs vertoevende is het met FnnfoiaCoppée eens ten opzichte van diens bekend oordeelover den Eiffeltoren Door een spoorwegpglor en een tons naar hetzelfde model te bouwen zoo schaft hij ondernam hij Eiffel ieta dot zeer practiacb maar buitengewoon leelijk is Zeker hg kan al de bouten loaelaan al de balken en latten en bogen van ijzer uit elkander nemen gelgk men na £ 9 kermis de spuUebazen dat ziet doen en voor een betrekkelijk zeer kleine som kan de geheele steiger weer eldere worden opgericht wat echter voor een steiger meer dan voor een toren oen verdienste ia Eau mooi woord toch dat hoUondsche steiger Het duidt het doel en den vorm vsu dezen toren beter aan dan veel bladen beschrijven Een baaierd van gekruiste balken en latten stelt in staat hoog op te klimmen om ieto blijvend tot stand te brengen Het is moeilijk te verwezenlijken dat de steiger alles u dat met den stnger het g bouw gereed ma De leelijke dop of ohampagnekurk welke op den top de opgaande lijn breekt ontneemt voor het oog aan die ledige holle obeliik van g zer bovendien een gedeelte van zg n werkelg ke hoogte wat juist zijn onderscheiding en reden van bestaan is Het is een knap werk Het is bewonderenswaardig in tal van oprichten De beklimming geeft diepe en onvergetelijke indrukken als een korte ballon reis des nachto als de lijnen veriicht zijn wordt de toren daar men dien niet ziet maar slechto gist zelfs schoon doch zulk een gebouw moet een kunstwerk zijn en t is slechto een kunstig werk Van vlak nabij genen als men den top niet aanschouwt en men opiqjkt naar de breede bogen der eente verdieping die den bunder gronds waarop aoh honderden bewegen hoog overspannen heeft de toren ieto grootsch en onverwacbta doch op eenigen afstand als een geheel gerien blijf Bt een ijzeren monster vinden zonder ieto dat naar kunst zweemt of een schoonheidsdenkbeeld wekt En wat hem het meest veroordeelt F Na een week begint de toren zoo ontzaglg k te vervelen is men zoo ben zoo moe van die Ig nen dien stijven vorm dat nwn de Farijzenaan beklaagt die minsten twintig jaren lang den kermis reus zullen moeten aankijken In de laatote jaren ia reeds van verschillende zg dei nu en don het denkbeeld geopperd om de badplaato Soheveningen ook des winten als verblijf te doen strekken vooi de vele landgenooten en vreemdelingen vo r wie het inademen van de frissche zuivere zeelucht de beste knur tot genezing is te meer wijl in het algemeen de badartsen zoowel in ons land als in den vreemde gewoonlijk nog meer de zeelucht dan wel de zeebaden ola geneeamiddel aanprijzen Thans deelt men ons mede dat niet alleen plannen zijn gemaakt om dit denkbeeld te verwezenlijken maar dat reeds het volgende jaar aan die plannen een begin van uitvoering zal worden gegeven Eenige particulieren te sGrevenhoge voorgelicht door den bodarto Dr W Franckeo hebben de handen in een geslagen en besloten om op een geschikt terrein nabij het Kurhaua eene inrichting te doen verrijzen waann waarschgnlijk reeds met 1 Mei a s een beperkt aantal kinderen koatehMs zullen kunnen worden r nomen de verpleging zal daar zoowel drs winten des zomen doorgaan nau gelang hiervan voor den patient heil wordt verwacht Is er in den wintertijd geen spraak van in zee te baden in de inrichting zullen dan warme zee en zoetwaterbaden worden aangewend Met deze proef wenscht men aan te toonen dat wat Nordemey voor DnitaeUand en Middelkerke voor België i Scheveningen voor Nederland kan worden Slaagt deze proef dan zal de ondernemingsgeest te Scheveningen nog een zeer vruchtbaar veld te bearbeiden vinden De meeste gebouwen toch zgn geheel en al ingericht voor zomerverblijf en er zon dan alle reden zgn om een aantal nieuwe op te trekken waar men ook des winten behoorlijk geherbergd kon worden Balteolaodsch Overzicht Woensdag is te Washington offieieel het internationaal Amerikaansch of zooals het ook genoemd wordt Panamerikaanach congres geopend dat ten doel heeft de grondslagen van een bond te ontwerpen die Zuid en Noord Amerika nauw zal vereenigen Het congres hield een voorbereidende zitting die door e dertig gedelegeerden uit NoordMiddel en Zuid Amerika werd bijgewoond In beginael i besloten alle uitoluitend politieke quaeatiën buiten bespreking te Uten niettemin doorziet men zeer goed de bedongen welke de heer Bbiine met de bijeenroeping van dit congres heeft Beeds als staatssecretaris onder generaal Garfield ontwierp Blaine een grootsch plan san welks verwezenlijking hij thans ondsr president Harrison begint te arbeiden Blaine is gelijk men weet een vurig aanhanger van Monroe s leer Amerika aan de Amerikanen en wanhoopt niet of hg ail eenmaal zijn wensch vervuld zien Om hiertoe te genkeu begint hij met do toepassing van Monroe s stelsel op handelsgebied Sedert lang strewn de Vereenigde staten naar sn soort hegemonie een overwegenden invloed in geheel Amerika Te oordeeUn naar het programma van het thans te Waahington bijeengekomen congres verlangen de Vereenigde Staten voor het oogenblik nieto meer don hun economische beginselen de politiek van het proteotioniame in alle Amerikaanache ataton te doen zegenvieren door middel van een machtigen ZoUvtrem die de industrie der nieuwe wereld in staat stelt door haar eonoumntie de nijverheid der oude wereld te vermorselen Eenheid van posten muntwazen in Amerika verbetering en uitbreiding van het verkeer te water en te land behooren evensens tot de onderwerpen welke op het congres zuUen behandeld worden Uit aUes blijkt dat men te doen heeft met het ontwerpen van een geweldige politieke en economische alliantie van het Ponamericaniame dat zulk een vurig kampioen in Blaine bent tegen Europa en Aai Waarschgnijjk is het niet dot men reeds nu tot verwezenlijking vsn dit stoute doel zal geraken niettemin blijft ket een feit dat dit congres de eente stap i gezet op den weg die tot Blaine s patriottisch ideaal voert In de eente plaato meent men dat de naijver van de Zuidelijke stoten op de Vereenigde stoten een beletsel zal zgn in de tweede plaato gelooft men niet dat de vrijzinnige stoten van Zuid Amerika die den vrijhandel voontoan zich tot het proteotioniame van de Vereenigde Staten zullen bekeeren In Engeland zoekt men zijn bezorgdheid omtrent Blaine a pbin onder apot te verbergen De Kmet meent dat het congres olies vervuld zal hebber wat men er van verwacht wanneer de gedelegeerden tevreden naar huis terugkeeren over da uitotepjes naar de Niagora waterv en en andere merkwaardigheden der Vereenigde Stoten gemaakt welke tot het feestprogremma Irahooren In Frankrijk en Duitochland bekijkt men dit congres van een meer ernstige zijde omdat men niet zoo gerust is omtrent het onvruchtbare resultaat dat het zal opleveren als men het in Engeland wil doen voorkomen Groot oprien baart in Duitsohland een mede deeling in den officieelen Beichsanzeiger waarin de Keizer nadrukkelijk de wijze afkeurt waarop de Kreuzzeitung van 26 Sept jL in hare stoatku ige beschouwingen rich over andere partgen uitlaat Het ia aan geen portg veroorloofd het te doen voorkomen alsof zij in het bijzonder den steun des Keizen bezit De Keizer ia van meening dat de partgen welks de bekngeu van den Staat behartigen elkander met versohooning moeten behandelen daarin ligt de s n van het puiementarisme en de wijze waarop de Knuzzeitong rich over het kartelverbond uitatoat voUoet daaraan geensrina evenmin als zij in overeenstemming is te brengen met de achting voor den Keizer en voor de geveatigde instellingen De kastijding is niet onverdiend want het conservotiere blad ging in den butsten tijd geweldig te keer tegen aUes wst vrij conserratief of nationaalliberaal was De Keizer die deze voor een vorst minder gewone wijze van meedeelen gebruikt had kunnen bedenken dat het vrome bUd wel wat vergeven kon worden met het oog op den zeer zennwachtigen toestand veroorzaakt door het gerucht van de benoeming van een nationaal liberaal tot Ministfr van Financiën zoo ieto toch had de Kreuz zeitung nooit gedacht te moeten beleven en dot onder een Keizer die wel jong is maar van wien men vroeger altijd vertelde dat luj zoo goed oonaervatief wa Do Fransche ministerraad heeft besloten een gerechtelijke vervolging in te stdlen tegen do beer Bochefort omdat deze in zijn blad de IntroMigeaiU beweerde dat de regeering tgdens den verkiezingsstnjd de gewone fondsen heeft gebruikt ten einde haar doel te bevorderen De redacteur van den Intraiuigeant zal nu worden opgeroepen om zijn beschuldiging te bewijzen Van verschillende zgden wordt gemeld dat ds ka der Boulangisten uitgeput is Generaal Boulanger zal zgn dure woning te Londen verlaten en zich voorloopig in het eiland Jersey vestigen Naar men verzekert hebben de graaf van Parijs de markies van Breteuil en de hertogin d Uzès nog eene Uatate bijdrage geschonken maar hebben zg nu de verkiezingsstrijd is geëindigd hun verdere bijdragon ingetrokken Te Belgrado is de beslissing nog niet gevallen Het onderhoud tusschen den gewem koning en den regent Bistitoh is zeer heftig geweest maar heeft nieto opgeleverd zoodat Nathalie nog niet bij haar zoon i toegelaten De regenten hebböi de noodige voorzorgsmaatregelen genomen ten einde een mogelijkon volksoploop te beletten Te Weenen is men echter nog niet gerust vooral niet sedert de Bussisohe gezant Pertioni wiens denkbeelden men kent als bemiddelaar tusschen beide partgen is opgetreden KaDtongerecht te Gooda Zitting van den 2 October 1889 Mr J FOETÜLTN DROOGLEEVEB Kantonrechter Plaatevervanger Mr A W C WENTHOLT Ambtwiaar van het Openbaar Ministerie De navolgende personen zgn veroordeeld P d O H P M beide te Eeeuwgk en 8 v E te Gouda ieder wegens het te Beeuwgk in strgd met een door den Burgemeester dienaangaande gegeven bevelschrift op den weg laten losloopen van zijn hond niet voorrien van een volgens vastgesteld model ingerichte muilkorf ƒ S of 1 dag J B te Zevenhuizen wegens het op een weg in de Provincie ZnidHollaad ala geleider van een hondenkar de aangespannen honden niet voorrien hebben van een muilkort ƒ 1 of 1 dag H A S te Gouda wegens het te Gouda als machinist en als zoodanig bestuurder van de looomotief van den trein van een stoomtram op het oogeablik dat een bespannen rijtuig dien trein achterop reed doen ontsnappen van stoom 10 of 3 dagen F P te Beeuwijk wegens het vissehen in eens anden vischwater zonder acte en zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar van of rechthebbende op dat vischwater 2 X l of 2 dagen voor elke boete met verbeurdverklaring van de stekken K V d H te Stolwijk wegens het vissehen in eens anden vischwater zonder schriftelijke vergunning van den eigenaar van of rachthebbends op dat vischwater ƒ 1 of 2 dagen J de B te Moordrecht wegens het jagen in gesloten jachttijd ƒ 3 of 1 dag met verbeurdvwklaring en bevel tot uitlevering van bet geweer en de 3 eendvogels bg niet uitlevering te vervangen door betaling van ƒ 16 voor het geweer en ƒ 0 26 voor iedere eendvogel bij niet betaling te vervangen door hechtenis van een dag voor iedere nietuitlevering Deze peraoon is oHttlageHvaitrecMnervolginjiMake van het jagen op eena anden jachtveld zonder 4