Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1889

Toonien te iqo ran eene aohiifMqks rergunning Tan den eigenaar ran dat jachtreld A d J en A d J beide te Capelle a d IJsel wegens het in open jaehttijd zonder de Tereischte jachtacte zich behodrlijk lorg dragen om te beletten dat de hond welke lij bij lich hadden wild opspoorden en dreef te urnen en in Tereeniging gepleegd ieder 3 of 1 dagen C R te Rotterdam wegens openbare dronkenschapop twee verschillende tijdstippen t 1 o t dagen voor elke boete P B te öouderak en K W te Gouda ieder wegens openbare dronkenschap ƒ 1 of 2 dagen D T W te Gouda wegens openbare dronkenschap ï of 8 dagen L F te Stolw k en F S zonder bekende woonplaats ieder wegens openbaie dronkenschap ƒ O BO of 1 dagi 0 K en C J G beide te Gouda ieder wegens openbare drookensohap ƒ 1 60 of 3 dagen A K te Gouda wegens openbare dronkenschap 4 of 3 dagen L de B te Gouda wegens openbare dronkenschap 10 of 3 dagen Maandag 7 Octol er m 4037 1889 GOUDSCHE COURANT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken p 331 Staats loteriJ Vijfde Klasse trekking van Vrgdag i October No B51 14669 17378 19739 20698 ƒ 1000 No 742 1041 3746 10270 ƒ 400 No 1602 6672 IBIOO 15384 17366 ƒ 200 No 733 934 1005 1189 1737 1965 4312 4602 4979 6684 10836 13342 1B8B3 16616 17179 18943 18993 ƒ 100 Pryzen van ƒ 0 102 2397 4942 7971 10566 12978 16208 17856 286 2419 5150 8054 10693 13109 15220 17865 302 2588 5278 8149 10704 13282 16247 18112 319 2692 5358 8170 10748 13289 15267 18207 542 2602 5373 8235 lOSOO 13 34 15286 18372 646 2622 5572 8404 10941 13537 15359 18746 716 2633 5689 8481 10947 13780 16673 18771 765 2694 5809 8499 11111 13822 16693 19110 915 2744 5888 8503 11114 13861 16755 19171 965 2760 6891 8661 11143 13938 16930 19268 1019 2785 5914 8662 11225 13966 15966 19295 1090 2839 5942 8751 11287 13989 16006 19306 1128 2920 6120 8783 11394 13991 16136 19317 1140 3010 6130 8791 11606 14078 16244 19411 1328 3019 6251 8877 11663 14096 16302 19438 1310 3067 6330 8989 11596 14162 16365 19500 136 3108 6421 9210 11630 14185 16414 19584 1376 3213 6601 9314 11647 14231 16449 19606 1610 3270 6762 9339 11969 14273 16495 19633 1696 3322 6802 9346 12114 14322 16888 19713 1643 3899 6895 9362 12366 14372 16860 19755 1689 3611 6954 9539 12384 14459 17114 20004 1786 3683 6998 9571 12395 14488 17183 20156 1861 3704 7085 9591 12404 14558 17192 20327 1872 3747 7112 9653 12611 14760 17213 20399 1971 3779 7235 9700 12678 14770 17246 20644 2037 3834 7292 9741 12717 14798 17469 20823 2245 3979 7434 10167 12870 14922 17538 20847 2284 4245 751410247 12886 14991 17646 20869 2334 4333 7704 10261 12897 15179 17742 20900 2338 4386 7818 10516 12950 15191 17788 20902 2393 4545 7864 17851 20987 DOOVEN Iemand die door een eenvoudig middel van 23jarige doofheid en van geroisch in de ooren genezen is zalde beschrijving van dat middel in het Hollandsch gratis eenieder op aanvraag toezenden J H Nicholson 21 Bedford Square Y C London De Inzending van advertentita kan gescUeden tot éta nor des namiddags van den dag der nitgave PETROLEÜM IVOTKERINGEN van de Makelaars Caotzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden flauw Loco Tankfust ƒ 8 35 a ƒ 8 40 Geïmporteerdfiist ƒ 8 40 Januari levering f 8 40 November en Decemberlevering 8 35 BEUR8BEU1GHT AMSTERDAM 4 October Per Telegraaf BInnenlandsche fondsen vaat Certif Arendsburg 17 i hooger Aand Deli maatsohy 12 lager Buitenland onve randerd A merikaansche flauw unrgerlfjke Stand Moordrecht GEBOREN Aotooios HeriMDai ouders D 1 Oirlier m M Tiak OVERLEDEN J de Wilde 8 m ONDERTROUWD W Verborg iS j te Cipellt aio den Iml n W Groenetcld 21 j Oouderak GKBOREN JobeDDi oedtrs A den Oater en C Pili gri f Jobaana OonflU oaden P Kubenn en G di Joo OVEBLKDBN A B Rgkurt 10 m Haastrecht r BBOREN Rmdrik LmdIwI ondm Uii baat w m Uookdaaa Vllst GBBOBgR Girrigja Btrth oaden t 8 SliogtrUnd eg M WMk WiIUbi ij Uirrigje ondwi J Scbep ra N de GrMt C W na Z jll Voortdurend in lossing de lading € ffove Rohr Raclielkoleo waaruit wg tot 70 Cent per Heet ADVERTENTIÊN Bevallen Tan een Zoon T GEBBITSEN DBN HbBTOO Gouda 4 October 1889 contant zonder korting afleveren Trg in hoii bezorgd miU bg 2 of meer Heet gelgk genomen w JAN PRII CE Cle Voor de Tele bewgzen Tan deelneming onderTondeu bg bet overlgden Tan onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder Mejuffrouw KLAEA WIEZEE Weduwe Tan den Heer Adbiands Spabnaah betuigen wy onzen harteLgken dank Uit aller naam F J SPARNAAIJ Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 4 October 1889 B Grands Hagasins de la OURSE Tandheelkundige Inrichting OÜDEVfiST 11 LEIDEN Dagelgks geopend van 9 6 uur uitgezonderd DONDERDAGS van 3 6 nnr lederen DONDERDAG T an 11 1 nnr te Gouda Markt No 141 A A REGEi SBüRG Operatiën pgnloog Lm piu f utei ntguiu dt loirentéa de Ia BelgigH BRDXELLES Vraagt den pas versohenen CatalOgas Oet de nieuwe Wintermode voor Dames Heeren en Kinderen Wordt atU verzopden Bestellingen boven de 10 Old worden vrij vaa vracht en inkomende rechten aan huis bezorgd NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABB OOZ te Herstal hez Luik België Exploitatie der g roote laagrkoleii Oupeye n a g ex © T7 l iaa ls ol©3n brandende zonder wnk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor hniselgk gebruik serres calorifèree Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pöpenovens en derjplgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerhtuigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of Tette kolen t Scheepavracht van Ber l tot Gouda fl 3 30 Jl fl 3 40 per last Tan 2000 kiiog De Directeur Gerant J SMEETS Te L E I D E I wordt GEVRAAGD een flinke Werkmeid in een net gezin Zich aan te bieden bgMej M T D BURG Markt Gouda zgne geachte stadt a ZATMRDAG Ondergeteekende maakt genooten bekend dat 5 OCTOBER zgne Brood Besohiüt en ADVERTENTIÊN rfle Binnen en Buitentandsche Couranten Worden dadelgk opgezonden door bet Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda ELEINeOEOSAmillJ zal OPMNEy Voor de levering Tan alle soorten gewoon BROOD PAIN dï LUXE BESCHUIT in bussen enz houdt hg zich beleefd aanbevolen Bestellingen worden van af Woensdag a s gaarne aangenomen Sociëteit OKS GENOEGEN Ie Abonnementt Voorttelling DONDERDAG 10 OCTOBER 1889 Verèenigde Rotterdamsche Tooneelistén Tooneelspel in 5 Bedr en 7 Tafer van BIBCe PFEIFFER Gevolgd door Brandwacht en zijn liefje Minnespel in 1 Bedr door Floris v Westervoort Aanvan V j uur IÏK5 Gewone bepalingen en prgz J h x rëbas Oosthaven B 15 H H Schilders De De ondergeteekende is voornemens om 15 NOVEMBER a s als gewoon den driemaandeIgksohen Cursus in het NA BOOTSEN van HOUT en MARMER uit te voeren J r SIERO Woerden Gouda Snelperadruk van A Bwnkkan Zoon De nitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Bij deze Courant behoort een BiJvoeKsel De gewijzigde onderwijswet II Volgens de nieuwe regeling der rijkabgdragen in de kosten der openbare gemeentescholen kent de wet in het vervolg in plaats van de 30 pet over nagenoeg alle kosten die ten laste der gemeente zgn gebracht enkel toe een zeker vast bedrag voor eiken onderwgzer die Tolgens art 24 aanwezig moet zgn naarmate Tan het aantal leerlingen en 25 pet voor het bouwen verbouwen of aankoopen van schoollokalen Die bijdrage wordt verhoogd Toor hen die den raag van hoofdonderwgzer moeten bezitten Bovendien wordt nog een bgdrage verleend voor éen ten hoogste taee onderwgzers naar gelang der school berolking die boven het getal in art 24 vereischt igu aangesteld en voor ten hoogste 3 wanneer uitgebreid lager onderwgs wordt gegeven Zoodra de schoolgelden echter ƒ 80 of meer Toor eiken leerling s jaars bedragen Tervalt de uitkeering uit de rykskas in de jaarwedden der onderwgzers Bg overgangsbepaling is beslisi dat de gemeenten welke volgens de nieuwe regeling minder zonden ontvangen behoudens enkele uitzonderingen bg Toortduring de uitkeering Wgven behouden tot het bedrag waarop zg over 1889 volgens de bestaande wet aanspraak hebben terwgl die gunstige bepaling vervalt ook voor t vervolg zoodra de uitzondering over eenig dienstjaar voor de gemeente niet meer behoeft toegepast te worden FEVILLETOX Gabrio en Camilla Een Verhaal uU Milaan DOOB GUILIO CARCANO Fry aar het ItaliaatucK DOOB VANESSA 69 XX Het was in die dagen dat hij in de ziel gewond en gekweld door eene smart die hij in zijn binnenste trachtte te verbergen in de stilte van den nacht deze woorden uitsprak een held waardig die gereed staat om te sterven Moge mijn naam en myn roem vergaan mits Italië slechts bestal Terwijl in Nizza en Savoie door een plebisciet waartegen het overige Europa zich niet verzette het verlang en der bevolking kenbaar werd om zich met Frankrijk te verosnigen gingen in de staten die aan den paus waion gebleven de zaken steeds achteruit Noch de raadgevingen der staatkundige voorzichtigheid noch de voorslagen tot eene schikking hadden weerklank gevonden in de oude zalen van het Vatikaan Toen Napoleon na den slag bij Solferino aan den paus schreef en zich den gehoorzj imsten zoon der kerk noemde had hij tevens gezegd dat van de woorden van den paus het begin Door deze regeling wordt in belangrgke mate te geii oet gekomen aan de financieele bezwaren waarmede de nieuwe regeling vele gemeenten bedreigde Omtrent de schoolgelden wordt bepaald dat ter tegemoetkoming in ds kosten welke voor rekening der gemeente blgven een schoolgeld moet worden geheven van ten minste 20 centen elke maand behalve van onvermogenden De koning kan echter van die verplichting vrgstelling verleenen en minvermogenden worden slechts aan een deel der heffing onderworpen VerTallen is de bepaling dat behoudens de Trgstellingen TOor ouTermogenden het schoolgeld Toor ieder kind van dezelfde klasse der school gelgk is De gemeentebesturen mogen dus het schoolgeld afhankelgk stellen Tan de welgesteldheid der ouders Dat aan bijzondere scholen eene rgksbjjdrage zal kunnen verleend words in een der hoofdpunten van do nieuwe regek ng Daarbg nu wordt bepaald dat door het rjjk OTer elk dienstjaar aan de besturen der bgzondere lagere scholen een bijdrage wordt verleend Tolgens denzelfden maatstaf als bg art 45 sub P aan de gemeente ten behoeve der openbare lagere school wordt toegekend nl een bgdrage voor eiken onderwgzer mits lo de school staat onder het bestuur van een instelling of vereeniging die rechtspersoonlgkheid bezit 2o het onderwgs de vakken omvat in art 2 vermeld onder a j alsmede k nuttige handwerken voor meisjes tenzg wat het laatste vak betreft blgke dat de schoolgaande kinderen daarin elders voldoend onderwijs ont van eene roemrijke toekomst of do voortduring van een toestand vol raoeielykheden en bezwaren zou afhangen Andere bedenkingen evenwel hadden de overhand in de ziel van den ouden kerkvoogd en kardinaal Antonelli ofschoon hij eerst eenige achterdocht koesterde meende duidelijk de verklaring begrepen te hebben door den machtigen vriend van het herstelde Italië afgelegd de verklaring van non interventie en was geruster dan ooit op het welslagen zijner slimme politiek Ofschoon zijne eminentie den stroom der revolutie zag rijzen en naderbij komen werd hij er toch niet door verschrikt en zonder dralen schreef hij aan den nuntius te Parijs dat het antwoord vau den paus aan den minister den hertog van Grammont moest bekend gemaakt worden het luidde aldus De Heilige Stoel kon zich niet vernederen tot traktaten en schikkingen de heilige Vader moet van de aan hem onderworpen landen rekenschap geven aan de katholieke kerk eft kan dus geene politieke hervormingen toestaan vóór de oproerige provincies onder zijn wettig gezag zijn teruggekeerd Intusschen trachtte men oveikl eene Europeesche manifestatie te bewerken ten gunste van het wereldlij k gezag van den pausi Er werden in alle landen troepen geworven en de beschnAing der prorincies die mot moeite onder het geza van den paus gehouden werden werd opgedragen aan een Franschm an aan dienzelfden Lamoriciere die tien jaren geleden niet gevreesd had omj van zijne republi ADVERTENTIÊN worden geplaatit van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags Terschgnt vangen 3o dat het onderwgs gegeven woidt gedurende ten minste 18 uren per week waarvan ten hoogste twee uren in het vak vermeld onder k handwerken van art 2 volgens eeo aan den arr schoolopziener medege eelden en in een der schoolvertrekken op jeen zichtbare plaats opgehangen rooster van lesuren waarop tevens de feestdagen en vacantietijden zgn vermeld en 4o het aantal onderwgzers voldoe aan de voor de 0 enbsre scholen gestelde eischen in de artt 23 en 24 het 3e lid uitgezonderd Voor die bgdragen komen niet in aanmerking de bgzondere scholen o waarvan het aantal leerlingen boven 6 jaren dat als werkelgk schoolgaande bekend staat berekend naar den maatstaf in art 24 Termeld minder daii 25 bedraagt 6 waarvan de opbrengst der schoolgelden eene inkomst oplevert van gemiddeld ƒ 80 of meer per leerling en per jaar wanneer bg vacature in het onderwgzend personeel tusschen het ontstaan daarvan en de aanvaarding zgner betrekking door den bcneemden een langeren tiJd verloopt dan wat het hoofd der school betreft van 6 maanden wat de OTerige onderwijzers betreft Tan 4 maanden d wanneer blgkt dat zjj gebonden worden als winstgevend bedrgf Voor de berekening Tan het sub 6 vermelde wordt het voorschrift gevolgd dienaangaande bü art 45 gegeven het aantal leerlingen Vaamaar het vereischt getal onderwgzers berekend wordt Het onderzoek of aan die voorwaarden is voldaan wordt opgedragen aan Ged Staten met beroep op den koning keinsche tribune dien beruchten en laatdunkenden leugen in t aangezicht te werpen l e Italuum vechten niet De overmoedige vreemdeling kwam spoedig van over de Alpen aan en organiseerde met bewonderenswaardige snelheid de ordelooze benden vrijwilligers die achtereenvolgens uit Frankrijk België en Ierland kwamen Intusschen was Garibaldi met onwankelbaar vertrouwen in eene rechtvaardige xaak in don nacht van den 5den Mei vertrokken uit een dorpje in Liguriè Zoodra hg wist dat de streek waarin b geboren was voor Italië verloren was kwam het plan in hem tot rijpheid om de vrijheid terug te geven aan het geheele zuidelijke gedeelte van het Schiereiland De held des volks ontsnapte als door een wonder aan de Bourbonsche schepen die m de Tyrrhenische zee kruisten en landde in de bijna onbekende haven van Marsala Sedert eenige maanden was Sicilië openlijk tegen Bourbon opgestaan te Napels hield de jeugdige Koning Fi ncesco II zich slechts met moeite staande met eene politiek die wankelde tusschen geweld en lafhartigheid en onbestaanbaar was met de onverwachte gebeurtenissen die op het overige schiereiland zulke groote veranderingen hadden doen ontstaan Bij den ondragelijken last van een slecht bestuur voegde zich nog de openbare naijver tusschen de politieke partijen en daarna de broederoorlog En op het eiland ontvlamde de opstand die even als de Tori maal wel onderdrukt doch niet over m