Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1889

S1 I£S Sϧ @1 @1S9 EUG BLOEMEN Roermond Depot voor GOUDA en OMSTREKEN J WELTER Hoogstraat De Toornasmste Teranderingen gebracht in de artikelen over de akten Tan bekwaamheid z u dat Toor de hoofdakte het examen in wiskunde is vervallen en door de onderwyzeresseu het examen in de nuttige handwerken niet tegelijk met dat in de andere vakken behoeft te worden afgelegd Hetzelfde geldt van de gymnastiek De examens zullen in bet vervolg niet min t4iu twee malen maar ten mimte eenmaal gjaars plaats hebben De deelnemers moeten voortaan een bydrage in de kosten vooraf voldoen en wel ƒ 5 voor de akte van onderwijzer ƒ 10 voor die van hoofdonderwijzer en ƒ 2 75 TOor een of meer afzonderlijke vakken BINNENLAND GOUDA 5 October 1889 Naar wij vernemen is door den Inspecteur van H O namens den Minister de waarneming der lesten in de Wis en Werktuigkunde 4e en 5e klasse aan de Rijks Hoogere Burgerschool tijdens de bestaande vacature opgedragen aan de leeraren A Boozeboom wisk en A L van Uven werktuigk De heer C J Groothoff alhier leerling derKijka Hoogere Burgerschool is alsnog door den Minister van Uorlog geplaatst aan de Militaire School te Haarlem zoodat beide leerlingen dezer school die aan het vergelijkend onderzoek deelnamen zijn geslaagd Menigeen zal zich ongetwijfeld nog met genoegen den aangenamen avond herinneren in het vorig seizoen toen Mad Thénard met medewerking van den heer de Mey de bekende Fraosche artisten hier ter stede optraden £ n het zal daarom voor velen een welkome tajdiug zijn dat zg binnen kort wederom ons zullen bezoeken ui Donderdag 31 October e k Het programma luidt aldua t 1 Causerie par M Thénard sur Alfred de Mu et Anecdotes inédites recitations Poste Sestante Comédie en 1 acte jimui monologe dit par mr de Mey A i ovi fflt HOfi Comédie iaédite en I acte Entmlé Piece oomique en 1 acte Naar wij vernemen zullen in het a st seizoen van wege het Nut minder leesavonden worden gehouden dan gewoonlijk De belangstelling was de laatste jaren niet byzonder groot en van daar dat het Bestuur van het Goudsche Departement heeft bepaald dat slechts een drietal sprekers zullen optreden nl 26 November de heer M J Mees uit Haarlem 28 Januari de heer J Brainwold Riedel uit Amsterdam en 18 Maart de heer P Heering nit s Grsvenhage Door de Oommissie die zich hier ter stede welwillend belast had op verzoek der Hollandsche Club te Antwerpen om voor de ongelukkigen aldaar geldelgko bydragen te verzamelen heeft een bedrag van 1000 francs naar Antwerpen overgemaakt In den winkel van de heden avond te openen nieuwe broodbakkerij van den heer J H Crebas op de Oosthaven zal een kunstig geïmiteerde Eiffel wonnen was opnieuw bij de verschijning van Garibaldi die den ouden grond deed weergalmen van den wapenkreet van zijne duizend metgezellen Het vereenigde Italië en Victor Emanuel Het was dezelfde kreet die weerklonken had van de hoogten van San Fermo van Varese en op de oevers van den Ticiuo En met dien kreet verjoeg hij de troepen dte nog gehecht bleven aan de banier maar niet aan den zoon van den meineedigen koning Van Marsala trok hij overwinnend naar Salani waar hij in naam van Victor Emanuel de dictatuur over het eiland in handen nam Bij deze vreeselijke tijding schrikte het zwakke ministerie van den Bourbon en voelde dat het verloren was Te vergeefs trachtte het de schuld van deze woeste rooverstochten zoo al £ zij het geliefden te noomen op het bestaur van den koning van Piemont te werpen te vergeefs stemmen de dreigende nota s van Oostenrijk en Rusland in met zgne diplomatieke reclames te vergeefs klopt de pauselijke nuntius bg alle ambassades an Napels is in feestgewaad en het volk in de straten der hoofdstad juicht de Piemonteesche zeelieden toe die vrijheidsliederen zingen Voortaan zgn de schijnbare toegevendheid en vrijgevigheid van den gehaten monarch die altijd tusschen woestheid en laaghartigheid geslingerd werd niet voldoende Odn iemand te bedriegen Zelfs de Lazzarooi bij ia men ontevredenheid trachtte op te wekken geven geen gAoor aan de belofte van nienve vrijheden de liberale burgers glimlachten medelijdend toren van enkel wittebrooddeeg gemaakt leer net geomeerd te bezichtigen zgn die zeker veler aandacht zal trekken Ook bij den heer Louis Janssen banketbakker op den Tiendeweg staat een EilFeltoren van chocolade geëtaleerd die keurig gemaakt is en veel bekijks heeft Ten einde bij ijsgang hoogen watervloed of andereongevallen aan Lek en IJseldyk van de Krimpenerwaard ten spoedigste de benoodigde manschappen ingereedheid te hebben zijn onder anderen iu degemeente fiergAmbaoht 75 en in de gemeenteAmmerstol 25 personen aangewezen om als djjkleger dienst te doen Volgens de Tijd zou de Minister van Financien voornemens zijn b j de herziening van de Per neele belasting de grondslagen deuren vensters en haardsteden te doen vervallen en in de plaats daarvan als grondslag het ifoauoppervlak aan te nemen In oene buitengewono alg Vergadering van de Maatschappij t exploitatie van Staatsspoorwegen te houden op 17 October komen aan de orde twee overeenkomsten een met de Regeering over de verdeeling van de eiploitatie van spoorwegen de tweede met de Hall IJz Spoorwegmaatschappij tol regeling en het medegebruik van wederzijdsche lijnen Bij de eerste overeenkomst wordt de maatschappij belast mrt de exploitatie van thans door haar beheerde lynen en met die van Amsterdam Mngs Utrecht naar Arnhem en Zevenaar met de vertakkingen te Amsterdam naar hot Entrepotdok naar de zuidzijde van het spoorwegbassin in de Stads Rietlanden en naar het centraal station van den staatsspoorweg van Breukelen naar Harmeien van Gouda naar s Graveuhage met den verbindingsweg tusscheu de beide stations alhier en van de stoomtram Scheveningen van Utrecht langs Gouda naar Rotterdam Aan de M t E v S wordt verleend het medegebruik dat de Staat voor baar van de H IJ S M heeft bedongen van den door die maatschappij aan te leggen spoorweg tot verbinding van het gemeenschappelijk station van den Staats spoorweg en den Holl IJz spoorweg aan de Delftsche poort te Rotterdam met bet station van den spoorweg Utrecht Rotterdam te Rotterdam in de richting van Schiedam tn Capelle In de ontverp overeenkomst tusschen H S M en S S worden de lijnen die gemeenschappelijk worden aldus omschreven 1 Almelo Salzbergen 2 Hengeloo Gronau 3 Winterswijk Zevenaar 4 Emmerik Zevenaar Arnhem 6 Arnhem Eist 6 Kleef Nijmegen 1 Venloo Boksmeer Nijmegen Reijsen 8 Amersfoort Utrecht 9 Utrecht Gouda Rotterdam N K S 10 verbindingslijn Rotterdam uitgaande van station I P met afbuiging van Schiedam Capelle U Rotterdam Esschen Op de lijnen onder 1 3 6 en 10 op het door den Staat te bouwen gemeenschappelijk station Amersfoort en 9p het station Rotterdam N R 8 wordt het beheer uitgeoefend door de H S M op de anderen door de S 8 De spoorweg Zutphen Hengeloo zal treden in de plaats van den spoorweg Almeloo Salzbergen en het bestuur op de lijn Zutphen Hengeloo Gronau zal door de H S M worden uitgeoefend indien door omstandigheden in de overeenkomst omschre toen men trachtte om de constitutie die in 48eer8t gegeven en toen weer ingetrokken was weder in te voeren geen enkele kreet verhief zich om haar t begroeten latusschen trok de held des volks zegevierend door het eiland van Catalafini ging hij snel naar Palermo vervolgens naar Milazzo Messina Syracuse en kondigde den 3den Augustus het statuut von Ksrel Albert af In Turin volgde graaf di Cavour met groote spanning die plotselinge en verbazende verandering in de zaken van Italië Hij had de blijde geestdrilt der bevolking niet willen niet kunnen onderdrukken noch de onderneming stuiten Ook hij zou even als zij die dit waagstuk volvoerd hadden vol geestdrift zijn leven gegeven hebben voor dezelfde zoakj hem viel een minder in het oog vallende minder dank bare en tevens veel lastiger taak ten deel om namelijk de vorsten en ministers van Europa iu bedwang te houden welke al verklaarden zij ook dat zij er zich niet in mengen wilden zich toch met onze zaken bezig hielden Van alle kanten hoorde hg raadgevingen en niet zelden bedrei ingen vooral ontnistte hem het weinig oprechte voorstel tot eeM alliantie tusschen den koning uit het huis BourflOn en koning Victor Emanuel hetwelk hem door twee Napolitaansche a evaardigden gebracht werd op hetzelfde oogenblik dat Francesco II te midden van zijne godsdienstige gewetensbezwaren en tot wraak aangespoord door zijne moeder aan den heiligen vader liet zeggen dat hij zich nooit zou laten overhalen om iets te doen tegen de rechten der kerk Wat bleef Cavour ven het voor de H S M onmogelijk wordt lanti Deventer Wierden Almeloo Salzbergen een in ali opzichten bruikbare verbinding te verkrijgen of u behouden Hoe menigeen is rijk en weet het niet dachten we onwillekeurig bij het nazien van de lijst der onafgehaalde hoofdprijzen op turksche loten gevallen voorkomende in het Nieuw Alg mf U van 27 Sept waaronder 3 frank 600 000 7 frai 4 frank 60 000 2 frank 25 000 14 6 frank 10 000 23 frank 6000 66 frank 2000 61 frank 1250 en 298 frank lOÓ o totaal 511 hoofdprijzen tot een gezamenlijk bedni van frank 6 305 760 gevallen op loten die zich nog altijd in handen van hun bezitters bevinden welk bezitters geen kennis dragen hoe groote sommen misschien reeds sinds jaren voor hen gereed liggen Al geschiedt de betaling ook slechts met 58 pCt dan vertegenwoordigen zij alleen de kleinere pm zen onder frank 1000 zijn iu ile Iqst niet vermeid het respectabel bedrag van 1 461 784 121 Ubl V Zuid Uoü Omtrent den dood van den luchtsohipper Lerosiwordt nader uit Beval bericht De opstijging weiddoor schoon weder begunstigd men kon het ziciaan het zeestrand in den horft niet beter wenachsi Leroux was vroolijk en schertste over het koude hi dat hem zonder twijfel te wachten stond Nauweljk was de ballon eenige duizenden voeten gestegen t eaeen krachtige luchtstrooming hein zeewaarts dreef Ontsteld zag de verzamelde talrijke menigte den ballö zich hoe langer hoe verder van het strand verwijderen Leroux schijnt het hem dreigende gevaar in hetgeheel niet bemerkt te hebben want anders hadJUideaballon op zulk een afstand van het strand niet l zirnparachute verlaten Het valscherm was volkoraeniaorde maar dreef zigzagsgewyze verder en verderzeewaarts Met ontzettende snelheid viel de luchtreiziger in het water Terstond haastten zich de gereedliggende drie stoombooten en vgf sloepen in derichting van het valscherm maar in vergelijking metde snelheid waarmode dit zic h bewoog kwamen tijmaar langzaam vooruit Van de stoombooten zag menden ongelukkigen aeronaut in het water neerstorten Wegens den grooten afstand kwam hulp te laat Deaanvankelijke pogingen om het lijk te vinden blevenzonder gevylg alle duikers van Beval zetten daarophet onderzoek voort en aan ben is het eindelijk mogengelukken den drenkeling op het droge te brengen Na ir alle waarschijnlijklieid sloeg Lercvni met zoogroote kracht tegen het water dat hg bewustelooswerd en onmiddelijk zonk Leroux had op zijn reis door Rusland welke zoo noodlottig is afgeloopen reeds met allerlei tegenspoed te kampen gehad Te IPetersburg kon hij tengevolge oener politieverordening niet eens opstijgoD te Moskou mislukto tot tweemaal toe de vulling van den ballon en toen hij eiwielijk was opgestegen brachten de boeren uit den omtrek van Moskou waar de ballon neerkwam aanmerkelijke schade aan het luchtvaartuig toe Te Odessa wilde de politie hem eveneens beletten op te stijgen Niet dan na veel moeite kreeg hg daartoe vergunning De nieuwe methode welke de Regeering bij gelegenheid der zevende tienjaarlijksche volkstelling voorstelt te volge ontmoette geen onverdeelde in over in dit oogenblik zoo vol gevaar In schijn de stoute onderneming op Sicilië afkeuren in t geheim dezelve ondersteunen en zóó die nieuwe overwinning der vrijheid tot zijn eigen doel te gebruiken Het oude koninklijke paleis te Napels stond verlaten toen de erfgenaam des Bourbons zag dot zijnemiiiisters onbekwaam waren om hem te ondersteunen legde bij de regeering neder bijna op hetzelfdeuur dat het kleine troepje vnn Garibaldi het kanaalvan Faro overstak en in de stilte van don nachtzijn aanvoerder volgende den voet zette in Calabrié Het was tegen het vallen van den avond van don 7 den September toen de koning het paleis zijnervaderen als een vluchteling verliet om in het fortvan Gaëta eone schuilplaats te zoeken Van hetschip dat hem wegvoerde zag hij nog van verre detrotsche stad en de golf waarop de feestlichten ontstoken werden en hoorde de toejuichende kreetender menigte toen zijn minister in naam van hetnieuwe gouvernement aan Garibaldi bekend maakte dat Napels ongeduldig verlangde om den verlosservan Italië te begroeten De dictator van Siciliëkwam den volgenden dag met twintig zijner dapperen in de oude hoofdstad des rijks het was eenware triomftocht want de gansche bevolking kwamjuichend op de been om don heldhaftigen soldaathulde te brengen de gemeenteraad ontving hem meteerbewijzen en de burgerij die als met een tooverslaggewapend was ging hem in statigen optocht tegemoet W M vervolgd temming in de afdeelingen der Tweede Kamer I enkelen oordeelden haar noodeloos duur en omslachtig o Mocht echter de voorgestelde methode gevolgd worden dan vroegen sommige leden of deze niet zou kunnen worden dienstbaar gemaakt aan het verkrijgen eener betrouwbare statistiek van het aantal al of niet schoolgaande kindoren Anderen wezen op het voetspoor van hetgeen in andere rijken geschiedt op het belang eener statistiek der lijders aan epileptische ziekten Tegen de verhooging voor de restauratie van het voonnalige monumentale raadhuis te Woerden werd n verschillende bezwaren ingebracht O a dat de reeds hooge kosten voor historische gedenkteekenen thans nog voor het loopende jaar werden verhoogd terwijl men vreesde dat bet totaal bedrag in werkelijkheid vrij belangrijke vermeerdering zal ondergaan Uit niets blijkt dat het gebouw thans voor kantongerecht gebruikt daarvoor ongeschikt is en evenmin dat de op den Slen Januari 1890 afioopende hnor van het post en telegraafkantoor niet kan worden vernieuwd Volgens het oordeel van sommige leden zouden de bij hen bestaande bedenkingen zeer verminderen wanneer en kantongerecht èn post èn telegraafkantoor in één gebouw vereenigd werden in welk geval het gebouw voor ket kantongerecht verkocht kon worden Voor het Gerechtshof te Waenen ia op het oogenblik een zeUzame procedure aanhangig Ongeveer een jaar geleden werd een danseres van de opéra aldaar ontslagen omdat zij hare bekoorlijkheden had verloren met andere woorden dat haar persoonlijk uiterlijk niet langer van dien aard was dat zij op het tooneel van de Hof opera kon worden toegelaten De balletdapseres vroeg het pensioen dat ingevolge de bepalingen van deze instelling aan artisten in geval van algeheele ongeschiktheid wordt toegekend De administratie van het pensioenfonds was evenwel van oordeel dat hier slechts een begin van betrekkelijke ongeschiktheid voorhanden was en dat de Fraulein ofschoon niet langer do gewenscbte aantrekkelijkheid bezittende om tot het corps de ballet van de Weener Hof opera te behooren evenwel nog een aannemelijke artiste was voor een ander tooneel Üe rechtbank besliste in het voordeel van de danseres doch het Hof was van een tegenovergestelde meening Het benoemde experts de directeuren van twee kleinere schouwburgen ten einde te verklaren in hoeverre de Frauleia al of niet betrekkelijk ongeschikt is om op het tooneel van de Hof opera te verschijnen Het is een feit zegt de correspondent van de Daily Newt dat by geen tooneel ter wereld zooveel waarde gehecht wordt aan jeugd en schoonheid als aan do Hofopera te Weenen Geen pardon voor embonpoint of vermindering van schooaheidsvorm Veel wordt door de vingers gezien als de balletdanseres maar feach dat is levendig en lief en bovenal bekoorlijk is Men zegt dat deze hoedanigheden bij een balletdanseres voor de Hof opera te Weenen in de aller eerste plaats voreisoht worden BEIJR8BEK1CHT AMSTEBDAM 5 October Ptr Telegraaf Binnenlandsclie fondsen zeer vast Aandeelen DeliMaatscftappij 2Vj lager Buitenland mot weinig handel doch vast Amerika iets flauwer ADVERTEWTIÈN Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Moeder Mejuffrouw JACOBA tbn BRUMMELER Weduwe van den Heer Jacob Leïüwïnhoek in den onderdom van ruim 79 jaar Namens de Kinderen L LEEUWENHOEK JoHs LEEUWTBNHOEK Executeuren Stein bö Gouda 5 October 1889 Aan allen die ons bewezen van deelneming hebben gegeven bfl het overljjden van onzen geliefden Vader en Grootvader betuig ik mede namens de familie harteljjken dank J PlLMS Gouda 5 Oct 1889 Den 9 October a s hopen onze geliefde Ouders FKANE Dl WEQEB ELISABETH v d VALK hunne SO JABIGE XCHTVEB BENIOINQ te herdenken Hunne dankbare Kinderen Aanbehuwd en Kleinkinderen VooiTadiff de NOUVEAUTÉS in Najaars en Winterstoffen Van deb SLOOT Haven B 49 Wollen Dekens uiUlnitend GEGARANDEERDE KwaUteiten Laagste prgzen SCHENK Zn Openbare Verkoopingfen te REEUWIJK ten overstaan van den NotarisG C FORTÜIJN DROOGLEEVERte Gouda op VRIJDAG 18 OCTOBER 1889 des morgens te elf uren in het KofSehuis van K RaDKHAKKB aau de Reeuwgksche firug van Twee goed onderhouden WOONHUlZEi ruime TIMMEfiMANSWERKPLAATS ERVEN en GROND aan de Breedevaart dicht bg de Beeuwgksche Brug te Reeuwijk W k E No 27 te samen groot 10 Aren 60 Centiaren Te aanvaarden 1 December a s Te bezichtigen de 4 laatste werkdagen vóór den verkoopdag En op WOENSDAG 6 NOVEMBER 1889 des morgens te 10 uren aan de voorschreven Timmermanswerkplaats van Zwaar Timmermansgereedschap KETTINGEN TOUWEN BLOKKEN KELDER WIN DEN eene HEISTELLING een smalle SCHOUW een party WERKHOUï eèüige MEUBELEN en HUISRAAD enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere ilichtingen geeft voornoemde Notaris FOBTUW J DROOGLEEVER te Gouda ao Ori a per FI 2 50 2 öd a 50 W1 25 per Liter 2 50 1 80 1 50 b SLOTEMARER Co STEENKOLEN Voortdurend in lossing de lading Grove Rahr Kachelkoleo waaruit wg tot 70 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrij in huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 5 October 1889 ONTVANGEN Nieowe gedroogde Groenten en GROËl TËi in blik EN T CREBAS W SCHALEKAMP Jr Confiseur Cuisinier OOSTHAVEN B 7 levert met succes ZANDKOEKJES Celestines Punschgebak Appelbolleo Roomhorens SAUCIJSBNBROODJES Kattentongen Paleisbanket enz enz Tricot Ondergoederen voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn OPENBARE VEEEOOPING op DINSDAG den 8 OCTOBER 1889 des morgens te 9 uren aan het lokaal wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda van Meut elen en Huisraad als Kasten Stoelen Tafels Ledikanten Bedden en Beddegoed Kachels Lampen Glas Koper Blik en Aardewerk gewerkt GOOD en ZILVER enz en eenige aan het Rijk toebehoorende Genie en Hospitaal Goederen De goederen in de Peperstraat zjjn daags vóór de verkooping des morgens van 9 tot 12 en des namiddags van 2 tot 4 ure te zien terw l de Geniegoederen te bezichtigen zijn aan de Kazerne te Gouda op denzelfden dag van 9 tot 4 uren ADVBRTENTIËN alle Binnen en Buitenlandsche Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda