Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1889

Maandag 7 October 1889 Heden avoDil OPENING VAN DB Brood Bescliiiit en KleingoedTjakkerSj Onder minzame aanbeveling J H GREBAS g ONTVANGEN 2 O WHITER 1 üosthaven B 15 NoöveaDtés i W Speciale Inriclitiiig v oor Goederen naar maat toi i Slt Z TÖBFBAKKEN van de fijnste ÏÏAARDSTELLEIT HAARDSTAWDAARDS Kolenlepels Poken Tangen Heetwalerstoven enz enz gazgn van Ook een groote Collecte HANGLAMPEN van het nieuwste systeem in het Magazfl n J J VAN BEMMEL MARKT A 57 vanaf MAANDAG 7 October en de overige dagen der week hij Gebp DE RAADT Openbare VerJ oopingf te MOORDRECHT op WOENSDAG 16 OCTOBER 1889 middags te 12 uren in het Logement chr PosTHuia aldaar ten overstaan van den te Ootida resideerenden Notaris G 0 FORTÜIJN DROOGLEEVBR van Een goed onderhouden WOOI HUIS GEBOUWEN SCHUREN WERF JKLIIN6ARBNBAAN en ERVEN en nog een HÜIS KOETSHUIS en STAL benevens eenige peroeelen uitmuntend te samen groot 5 Hectaren 44 Aren 88 Centiaren alles zeer gunstig gelegen in het dorp MOORDRECHT En zulks in 9 perceelen Te aanvaarden de Gebonwen enz 1 Mei 1890 en de Landergen den ISe November i Te bezichtigen de laatste 5 Werkdagen vóór den verkoopdag Breeder bg biljetten welke te bekomen zgn bg voomoemdefi Notaris Nadere inlichtingen zgn te bekQU en zóó ten kantore van genoemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEEVER als ten kantore van dea Notaris J P R 8ÜRINGAR te Rotterdam ONTVANGEN de snpra fine FLIKJM nit de beroemde fabriek van den Heer J A VAN pBN DÜNGEN te Nijmegen Tevens weder voorhanden beerlgke Gember Koek goed voor de maag 35 en 65 et per stuk Die verkonden is hale een dgos DROP oit de Blikken Trommel per doos 40 et j j mm Banketbakker MARKT 67 GOUDA H H Schilders De ondergeteekende is voornemens om 15 NOVEMBER a s als g oon den driemaandeIgkschen Cursus in het NA BOOTSEN van HOUT en MARMER uit te voeren J J SIERO Woerden Sociëteit OKS GENOEGEN Ie Ahonnementi VooritelUng DONDERDAG 10 OCTOBER 1889 Ver eenigde Rotterdamsche Tooneelisten 3D © SZrelcel Tooneelspel in 5 Bedr en 7 Tafer van BIRCH PFEIFFER Gevolgd door De Brandwacht en zijn liefje Minnespel in 1 Bedr door Floris v Westervoort Aanvang 7 uur Gewone bepalingen en prgzen Gouda 8nelpersdruk van A Bbinkman Zoon Baiteniandsch Overziciit In ons vorif overzicht deelden wq mede dat de Duitsche keizer eene nota heeft doen pabliceeren waarin by de aanvallen der Krouzzeitung op het kartell i i het verbond tussohen nationaal liberalen sn conservatieven waarmede fiiamarck reeds sedert jaren Mgeert openlijk afkeurt Se liberale bladen zgo nog niet bekomen van hun verbazing over het ongewone verschynsel dat een Pruiaiich koning deelneemt aan den politieken partijstryd der pers Overigens echter strekt het hun ten troost dat nu niet alloen z maar ook de uiterste reactionairen openlijk door den keizer in den ban z jn gedaan Kerbiedig buigt de Xreuzzeitum het hoofd voor de keizerlyVe berisping Het reactionaire bUd verzekert uit overtuiging het Kartell bestreden te hebben maar nu de keizer zich daarmede kan vereenigen zegt het blad buigen w voor deze hoogs besliaaing hetgeen een bewqa i van onzen eerbied voor den koning welke steeds den grondslag van onze beschouwingen heeft uitgemaakt Da Beichsbote het blad van den Christelvken Jodenhatendon volksmenner Stöcker is minder toeaehietelgk tegenover s Keizers woord Het blad keurt de meadeeUng in de Beichsanzeiger scherp af Daardoor ztgt het blad wordt de Keizer geïdentificeerd met het streven der middelpartijen en dit is bedenkelijk omdat ds mogel khcid bestaat dat het Kartell bij de verkiezingen de nederlaag lijdt De Beicksbote dreigt nu dat z n vrienden van de oonaervstieve party aan de verkiöingen niet deel zullen nemen Daarmee zou zeker op de meest praktische wqze aan s Keizers venook worden voldaan Dat het hilusachen een gevaarlijk spel wordt wanneer de Keizer zieh persoonlijk part gaat stallen in de kranten polemiek wordt meer atUzwqgend gevoeld dan openlijk uitgesproken io de Duitsohe bladen Slechts enkele bladen die toch slecht zyn aangeschreven ten Hove durven t verkeerd vinden Het Berliner Tageblatt acht het afdalen van den Keizer in het strijdperk der dagelijksche politiek oen zonderlinge nieuwigheid in de staatkundige zeden De vrqzinnige bladen vinden de Keiurlqke meedeeling hoogst onaangenaam Men heeft van diii tqde steeds bq de verkiezingen gewerkt met di voorstelling dat men met den jeagdlgen Keizer een reactionaire periode tegemoet ging En nu de Keizer aldus met da hoog conservatieven gebroki n heeft kan men met znlk een praa e niet meer vo ir den dag komen De Vossisohe Zeitung meent dat nu de Keiier geze d heeft dat geen partij zyn oor heeft alle partgen zich gelqk mogen achten en dien overe ttkomstig de k ezen by do aanstaande algemeens verkiezingen slechts naar hun eigen beste inzicht kunuen stemmen De ultramontaansche KGermania Zigt s Keizers verklaring is duidelyk en vernietigt vele illnsién opnieuw is de politiek der middenparlgen dus hot wachtwoord De Norddeutsche geeft haar voor t minst half verwante zuster de Kreuazolt nog een trap na de Koizerly ko kasty ling men leert in dat bbd Onder hot masker van koningatrouw was de Kreuzzeitung tlechti van heerschzucht en partjjhaat bezield ea zg gaf zieh daarbq den sehgn alsof dit streven ter hoogste plaatse weerklank vond Door de plompe imtringerigbeid voelde da Keizer zich genoopt dezo wijze van doen ondubbelzinnig af te keuren hetgeen op s Keizers verUngen ter lopenbare kennis wird gebracht Juist iete voor de Norddeutsohe Den Iston October was de t jd verstreken g dtirende welke de oandidaten voor de herstemmingen die morgen in Frankrijk gehouden warden zich konden aanmelden In het geheel hebben zich voor do 180 herstemmingen 86 te Parqs un 144 in de provinoiën 71 nieuwe oandidaten opgegeven en wel 16 te Parijs en 65 in de overige departementen Demeeaten zijn eohteronbeVende mannen die tot dusver nog geen rol in de piditieke wereld speelden De republikeinen zien den strijd met vertrouwen ie gomoet Overal is het beraamde plan inderdaad ten uitvoer gobraobt en hebben de republikeinsohe oandidaten die de minste stemmen verwiema tioh voor die partijgenoolon die meer stommen verkregen terugtrokken Aldui zullen radicalen en opportunisten zander onderscheid den uitverkoren candidaat steunen PETROLEUM NOTEERINGEN van de Uakehiars CaotzU r SebalkwUk te Rotterdam De markt waa heden flauw Loco TankfiO Vn Geïmporteerd fust 8 80 Kovemboron December levering 8 26 unrKerliJke Stand GKBORÜN 2 Oct FuteraelU Mvi cnderi P 1 de Reu m J U Ugtknt S GUIuriu nim D Nwrdhock C diii Heedt Elintttk oadm J da Vci ea B Sebogl BmI t Aris Hwwsw oadm J SarirtJei o 6 H dan Hertog OVEBLEDKM s 4 Oei P ttttm O j k B vai Dill Uj Zereabnlxen OEBORKN Conalia oidars W Bnadharet nJ K Kkf ert Aam oidare F van Slnataa a T H Boer OVERLEDEN A C Boa 1 si OEBI WDi C Hsfiau oa M ÏMtditiiSB Advertentiën Te LEIDDEN wr rdt GEVRAAGD Mn flinke Werkmeid ia een net gexin Zich san te bieden bgMej tf T D BORG Markt Oouda Mevrouw de JONG von Bihi LAGE GODWK ü 45 vraagt direct een DAQMEISJE Openlïare Aanleste g BURGEMEESTER enWETHOODERSran Ooiuia cgn Toornemeni op WOENSDAG den ft OCTOBER 1889 de namiddags ten een nre in brt raadhnie aldaar bg imdirgnng AAN TE BESTEDE Het doen van eenige vettwtxken aan Oemeente gebonwen Bet Bestek is ter inzage op de Stadstimmerwerf en inlichtingen worden gegeven door den GemeenteBonwmeeiter K iXJ M GITSTOOMËN Hej Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 GOUDA A GSNTJSS8B der Koninklijfce StoomKunstververif en Chemische Waeacherij van WINKML JèCo U APELDOORN verzendt eiken MAANDAG de goederen naar de fabriek Speciale Inrichting voor het VERVEN en UITSTOOMEN van alle soorten Ameublementstoffen Dames en Heeren Costnmes enï enz Aflevering V erfgoederen 14 dagen Waachgoederen in karteren Hfd Prljnen billijk I TE flüüR met half OCTOBER of 1 NOVEMBER bg eene Wednvre op nette stand eene Gemenbileerde of Ongemenbileerde VOORKAMER met bediening en met of zonder kost naar keaze een Slaapkamer er bg Brieven franco letter Z ter Boekdruktorg van B A VERZUL Korte Tiendeweg lOFFUANS STIGBTINB Volksgaarkeuken Te beginnen met a s MAANDAG den 7n OCTOBER zal in die inrichting ook ért t0 soep en geatoofdaeten te bekomen zgn De commissie BB m y£BBETERD HOïïTSEOOL BRigUlllTEN zoowel wat vorm als kwaliteit betreft zeer aan te bevelen TÜiiiStoombriquettenfaXtrieU van C JOi GEi RURGER te Auto a d Rux Korte Tiendewegf D 7 De ondergeteekende bericht bg deze dat hg ontvangen heeft een fijne coUectia Heere dassen Boorden Fronts enz enz alsmede een ruime sorteering Beveelt zieh beleefd aan tot het maken en leveren van alle flESRENKLEEDINQ 8TÜKKEN H C TRIJSBURG Pnddincpoeder m 1 smaken 10 et per pakje VaniUesniker de plaats innemende van stokjes Vanille 6jJ t p pakje StonekUl i Tafelzont merk Lot s IlnlsTronw flacons evenals peperbnajes 10 Ct8 per flacon Verkrijgbaar in alleflbuiden en Comeat winkels