Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1889

Dinsdag S Oetotor N 4038 1889 GOUDSCHE COURANT JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Oe inmadinK van adTertentlAn kan geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der uitgave 3 Tra aa HBEIC Heeft ontrangen een zeer oote partg WINTERPANTOFFELS De kwaliteit OTertreft yerre die der vorige jaren terwfll de prj wn NIET verhoogd zjn Van deze soort Is hjl te Gouda ep omstrek en eenig verkooper Magazyn van Tapijten en Beliaigselpapieren B W VAN de paVOORDT D 80 KORTE TIENDE WEG JD 80 ONTVANGEN een prachtige keuze in alle grootten ën breedten Verschillende soorten Fantasiekleedjes in de nieuwste Patronen eigengemaakt en Fabriekswerk enz enz Waterleiding Maatschappij Geabonneerden wordt herinnerd de betaaldagren der Abonnementsgelden zijn van t tot enmet 8 OCTOBER B ü W VATH DEB LAAR Dz Bir ZLiyERE FRAiXSCHE WIJNEJV verkrijgbaar Voorts alle MeSken Prijscoiranten gratis en frl o Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar A res WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Eli ster Magazijn Atelier va Electrische Apparaten enz LEIBEIV Oude Rijn 136 a ISPIRLET WerktdigkundiVe beveelt zich aan 4ot het AANLEGGEN van ELECTRISCHE SCHEL en TELEPHOÓNOELEIDINGEN en het verrichten van aUe w erkzaamheden op Electrisch gebied Stoo32n bierToxo a TxrexiJ ezi DE EEAAF m DE DRIE SITOEEEIT Firma A P van EEïïESSE Co te Gorfeim Vraagt Renesse s Bier Het BMondsle en krmihtigste van alle Biersoorten Qeetf kunstbier dat door bijvoeKinKvan aehadelgke bestanddeelen zich slechts korten tfld goed hondt op het historopdeflescbSSSo conserveert waardoor het bewfls wordt geleverd dat het BENEöSE s BIEB zuiver is en alleen wordt gebrouwen van het beste mout en hop zonder biivoeirinevan eenig Surrogaat b MT TTTTTÜPTTÜT ® versterkend aan te bevelen overtreft daarin alle R iJÏ rt 1 uT rl f wkröébaar op fust van 20 Liter en bn enz üottelaars op heele en l ve Flesschen Prijscouranten gratU verkrijgbaar Höofd Ageat voor iSouda F l IGilIAi g Splerlogstraat 54 De Notaris H J F HEIJMAN gevestigd te Haastrecht zal op Woensdag 16 October 1889 voorm 10 nre ten huize van JOCHBM vak DUE GRIFT aan de Platteweg onder r eumjk verkoopen om g ereed g eld 2 KOELIEN 3000 kilo HOOI de opstand van een 4 roedigen HOOIBERG STALMEST 300 bossen BLADRIBT VLONDERS BRÜQ GEN een partg AARDAPPELEN en APPELEN voorts Bou en Melkgereedschappen MEUBELEN HUISRAAD enz Voor een ieder te bezichtigen twee uren voor den aanvang der verkooping HULSTKAMP s OUDE GENEVER verkrijgbaar in V o V Vi Uter kruik Tevens verkrggbaar mm mmmn M J de GRAAF voorheen C MESSEMAKEB 14 October êl k Ondergetsekende heeft de eer te berichten dat de gewone halfjarigè op bovgngemelden datum een aanvang neemt en noodigt JJ Ed die daaraan ndg wensohen d el te nemen beleefd uit zich tot hem te wenden H F GORISSEN J M VAiv miI IDËIV TAND ABTS heeft de eer z ne stadgenooten bekend te mak i dat zfln Zoon PHILIP Fabrikant van Losten en Religiense zaken te Parijt aldaar heeft tentoongesteld op de algemeene Tentoons lling met een Zilv eren Medaille is bekroond geworden STEEJVKOLEIV Binnen een pair dagen komt in lossingf eene lading p kwaliteit grove schoonbrandende waaruit gedurende de lossing wordt geleverd voor 0 70 ct perH L contant vrflaanhni Beleefd bestellingen verzoekende aan de Smederö van D KAPTLIN in de Roosendaal en aan de Fluweelen Singel R 593 bfl üw Uw Dr A KAPTIJ Gouda 5 Oct 89 Het schip zal komen te loesëh aan de Hooi mansgraeht LINNENGOED A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 Qoud Snelpendruk van A Biunkjun k Zoom De uitgave dezer Courant geachiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 7 October 1889 De gomeente begrooting van Moordrecht voor 1890 door den Baad vastgesteld bedraagt in ontrang en in uitgaaf 16 371 10 De kosten ran onderw a zqo geraamd op ƒ 4450 die van het armirezen op 2S20 De boofdelqke omslag bedraagt ƒ 2600 Ook uit schelpen wordt sinds korten tyd zijde verkregen i De pinna een schelpdiur uit de Middellandsche Zee be dt de eigenschap eeno taaie zgde te spinnen echter op geheel andere wgze dan de zijderups Deze heeft den ooooc slechts roor korten tyd noodig de pinna omspint zich gedurende haar geheele Ieren met oen sterk weefsel dat zg uit een taai deeg in hare schelp rerborgen maakt Het dit vree el hecht zq zien aan de ratsen het is uitent fijn on 4c8n roor den handel op Sicilië ran groote beleekeiris worden Met reel moeite maakt man de bosjes weefsel ran de rotsen los waaokt ze mat zeep en water ran de schelp droogt en kamt zo en spint ze inet een draad zgde samen Het spinsel wordt met trater en Citroensap gewasschen en dan met een heet ijzer gestreken Het is mooi geel bruin heeft een goudglans en wordt reeds voor allerlei artikelen op SicUie doeken beurzon kousen handschoenen enz gebruiktDe hoofdzetel dezer nieuwe industrie is Palermo ook in het weeshuis te Lucca wordt er allerlei n werk ran gemaakt Men heeft ook uit de kuit van verschillende rogsoorten een rezalstof afgescheiden die als zijde gesponnen kan worden Sedert eenigen tijd traoht een groot aantal wel FEVILLETOBi Gabrio en Camilla Hen verhaal uit Milaan DOO GÜILIO CARCANO Vrij naar het Italiaatuch 1 DOOB VA NESSA 70 XX Het was eene geestdrift geerenredigd aan de bewondering die de welgeslaagde onderneming afperste De troepen die nog aan hunnen rroegeren meester getrouw waren gebleven trokken zoo goed mogelijk rereeni d orer de Volturno en kampeerden tusechen CspuB en Gaeta De vurigste patriotten en de stoutmoedigste democraten die zich met geheime praktijken en openlgke republikeinsche demonstraties bezig hielden meenden toen Mazzini te Napels kwam dat het geschikte oogenblik gekomen was om den rerolutionairen oorlog af te kondigen En misschien stelde de dictator in de verroering van zijn triomf voor een oogenblik vertrouwen in dat plan maar en dat was een groot geluk het politieke gezand verstand behield de overhand orer zqn krygshafljgen inborst Hij liet zich niet overhalen door hen die hem omringden hij rerlangde dat het Napolitaansohe ataatsschip aan Victor Emanuel zou toevertrouwd meenende personen tot zeer verschillende nationaliteiten behoorende aanhangers te winnen roor de oprichting ran een Permantute IniernatmuUtn Baad van Opvoedioff De taak ran dezen raad zou moeten zijn paedagqgiache quaestién te ondensoeken bepaald met het doel om eena rraddiereude toenadering tasseben rolksstammen en natiën in het leren te roepen en de oorzaak ran het groote kwaad oorlog geheeten ran een zuiver paedagogisch standpunt op te sporea ten einde intematiouale eenheid op het gansche gebied der oproeding tot stand te brengen Dat de roorstanders dezer aak de ramp ran den oorlog tot uitgangspunt bij hun streren kiezen geschiedt wijl daardoor het gebrek aan eenheid in de grondbeginselen der oproedkunde bij rerschillende rolken op de meest tastbare wijjze bewezen wordt De leden van den r ad zullen door de laodsregeeringen benoemd worden op roordracht ran de aanhangers dezer denkbeelden wier aantal door toedooa ran een niorloopig comité en door middel ran eene oSlangs in acht talen opgestelde en rerspreide oproeping r ermeerderd zal worden Ook roor het geral dat eene Jandsregeering niet geneigd mocht zijn de benoeming der leden ran den raad op zich te nemen tracht bet roorloopig comité zich toch ran den beginne af te rerzekeren ran de ondersteuning of indien dit mogelük is ran de medewerking ran iedere regeenog De briereu ran instemming met da zaak nu reeds ran wege orerhfidspersonen en miniliterien in en bniten Europa ontrangen zijn in het correspondentieblad der vereeniging medegedeeld in drie talen Het aantal adbesiebet4igingen uit 17 rerschillende landen bedraagt thans reeds meer dan duizend Uit de Vereenigde Staten ran Noord Amerika kwamen er S9 uit de Argientijnsoha Republiek 1 uit België 5 uit Denelmarken S2 uit Duitschhind 52 uit Engeland 45 uit Spanje 1 uit Frankrgk worden Dat was zijn grootste roem omdat hg rich zelren vergetende de eenheid ran het raderland redde Het was niet mogelijk langer te aarzelen of te tranaigeeren en graaf di Carour was er de manniet naar om zich te schikken naar het getalm derpolitiek waafdoor zooreel kostelijke tyd rerlorengaat Zijne taak was het op te beletten dat hetvolk ran Napels dat door de dronkenschap der rrgheid scheen weggesleept te worden tot uiterstenorersloeg de nationale politiek moest ten koste ran wat het i lde zegerieren Men zag al de steden ran Umbrie en de Marken na elkünder opstaan ongeduldig om het pauselijk gezag af te werpen Lamoriciere intussohen de generalissimo ran het saamgeraapte pauselijke leger regeerde met ruw soldatengeweld en deed in de stad die hij bezet bad dennaam ran den vader der christenheid verrloeken Hg W88 het die in die dagen schreef Wanneerde rerolutie een oor of het puntje ran den neuslaat kgken dan moeten wü er op loshakken alsofhet een doUe hond was Zoo groeide de rolkshaat steeds aan en werden de afschuwelijkste wraakoefeningen gepleegd Den 7aen September deed Carour in naam ïes konings aan den kardinaal secretaris van staat aanzeggen dat de aangewarren on onder het bevel ran den vreemden commandant staande troepen waardoor de rust rfm het overige Italië bedreigd werd moesten tenafgedankt worden jn geval van weigering zou j et Italiaanache leger binnen drie dagen de grenzen ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 regels 50 Centen iedere legel meer 10 Centen GR 00 TB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt 131 uit Mexico 42 uit Nederland Waar zich and fr den naam Pax H ma itate eene reraeniging tot bereiking ran het internationale doel gerormd heeft 300 uit Noorwegen 3 uit Oostenrgk Hongarije 3 uit Bumenié 8 uit Busland 3 uit Zwitserland 14 uit Zweden 119 Leden ran het roorloopig comité zgn roor Nederland de heeren J H Eggelte Pz te Amsterdam H O Boodhuijzen te Amsterdam fi M Kool ran Kasteel oud institeur te Loenen a d Vecht C ran der Zeijde leeraar te Zaandam Seoretatis terens stichter is de heer Herm Molkenboer uit Amsterdam thans te Bonn a Bh Belderberg Een geregelde oorlog wordt in Britseh Indie tosschen den menscb en den tijger geroerd In 1887 doodden de tijgers 1063 menschen en de menschen 1408 tijgers De kansen staan dna ongereer gelijk Niettemin üfTiet te betreuren dat de roEeering niet krscbtigei tegan Ut Bgadierto optreedt Terwyl de leeuw zich slechts weinig last zien gaat de tijger rerslindend om nadert de woningen rooft bet ree en beft eene belasting dia drukkender wordt naarmate zijn eetlust toeneemt In 1887 werden 27 617 dieren door tijgers verslonden Het schijnt dat het beest zooals de inlanders zeggen die den garreesden ryand niet eens bq zijn waren naam durren noemen het rieesch ran tam ree boren elk ander roedsel rerkiest Herten zijn te moeilijk te rerrassen troepen buffels rormen een sterken muur met de dreigende horens naar den aanraller gericht wilde zwgnen rerdedigen zich dapper tórwgl daarentegen de bedaarde ossen en koeien der Hjndoes niet in staat zgn den minsten weerstand te bieden De slangen die nog geraarijjker zijn buiten rekening latende kaq men zeggen dat de tijgers bgna aren groote rerwoestingen aaijHchten als alle andere overtrekken De diplomaten verbaasden zich over dit nieuwe waagstuk van den Piemonteesohen minister maar hij zag duidelgk in dat het voldoende was dat Napoleon nadat hg zooveel voor Italië had gedaan zijne verklaring ran non interrentie hield welke ook door Engeland was aangenomen Door behendig steeds den middenweg te houden en tooh niets toe te geven in wat het belangrijkste was belette de groote staatsman aan de minder bekwame diplomaten van het overige Europa om zich in onzezaken te mengen en bestuurde alleen de gebeurtenissen met die politieke wijsheid die hem zeker tot zijn doel roerde En het was slechts door zgn g zeren wil dat Italië nieuwe en g xmter geraren kon afwenden Het oogenblik was gekomen zonder langer aarzelen rerkondigde bg het recht der natie om zich tot cén onafhankelijk geheel te vormen Langs twee wegen trok het Italiaansche leger de grenzen orer één gedeelte marcheerde langs de kust van de Adriatische zee en het andere door de valleien van den Tiber Citta di Pieva in UmbriS Urbino en Fossombrone hadden koning Victor Ema nuel reeds uitgeroepen De onzen streden tegen ééa leger uit alle landen van Europa saamgcraapt soldaten zonder vaderland De Italianen trokken haastig voorby Cirita di Castello naar de muren van Peru gia alwaar n een hevig geveeht aan de poorten en in de straten de witsersche huurtroepen van den paus zich tuet hun bevelhebber gerangen gavon Todi atond op zg ne beurt op toen het zag dat onze