Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1889

vilde dieren te urnen Den menach vallen zg eeral a wanneer z lioh in gevaar bevinden en door hem bedreigd worden en in den regel verscheuren ig hem niet wanneer ze den smaak van menachenvloMch nog niet kenijeo Betrekkelijk groot is het aantal personen die onder de klaauwen van tijgers cqn geweest en genoien Heeft het dier er echter eenmaal den smaak van beet zoodat hij volgen de Hindoes menscheneter geworden is dan wil hij bgna geen ander voedsel gebraiken Drie jaren achtereen is een district in Br Indië verontrust door een tqger die 24 menschen per jaar verstond Om het land van tggers te bevrgden doet een snugger man het volgende middel aan de hand dat een nabob uit Oude op wolven toepaste Hg bond de wolven die hg ving en die de inlanders weerhouden door een bggeloovige vrees voor latere wraak evenmin als de tijgers willen dooden een luidklinkende bel om den halS en liet de dieren dan weer los Zoo werd hunn nadering reeds uit de verte aangekondigd en de wolf die geen beest meer vangen kon stierf van honger Valken tegen postduiven Men schgut inDuitachland zich bezig te houden met het zoekennaar middelen om de onderlinge gemeenschap vande legerkorpsen des vgands door middel van postduiven te verhinderen of te belemmeren eu heeftvoorgeslagen daarvoor valken te gebruiken Ofachoon nu uit den aard der zaak het slagen vanzulk een middel hoogst twijfelachtig is beproeft hetItaliaansche ministerie van Oorlog een middel omdie duiven tegen de valken te beschermen Hetis bekend dat de Chineezen gewoon zijn aan detwee bovenste staartpennen van duiven zekere zeervernuftig ingerichte en daarbij zeer lichte fluitjes tebevestigen die wanneer de dieren vliegen een echelen langdurig gefluit doen hooren De Sevkta militare Italiana nu meldt dat het ministerie een aantalzulke fluitjes hoeft bekomen en dat door den kapitein G MalagoU belast met den dienst der postduiven bg het leger proeven zijn genomen die wat het schel on langdurig gefluit aanbelangt volkomen de verwachte uitkomsten leverden Men zalna proefnemingen doen in de Alpenstreken waarhet van roofvogels krielt ten einde uit te makenof die fluiten werkelijk in staat zijn de roofvogelsop de vlucht te drijven A d N Zooals men weet worden de zittingen van het Engelsche Parlement s av inds gehouden terwijl zij dikwgls een groot gedeelte van den nacht voortduren Hét getal slapers onder de zittingen is dan ook meestal niet gering Men herft zelfs leden die van het slapen een vaste gewoonte maken Zoo bijv do markies van Hartington Zoodra de zitting begonnen is zoekt deze een rustig plaatsje op trekt zich den hoed diep in de oogen eu is dan enkele minuten later in een geruste sluimering verzonken f Zelfs Gladstone kau niet altg d wakker blijven bij een vervelende redevoering zit hg met ds armen over elkaar gekniist torwijl hij het hoofd achter op zijn bank laat rusten doch weldra valt hem dit knikkebollend op do borst Als men wil zien of de ritthig belangrgk is geweest heeft men slechts op te letten of het overhemd van Gladstone verfrommeld is of nog glad zit Zelfs de pranier van het Kabinet do markioa van Salisbury doet wel eeus een dutje en moest nog troepen kampeenden bij Tesi en Osimo De kommandant van de pauselijke legermacht ziende dat zij het hoofd zouden moeten bieden aan bekwamer en beter geoefende troepen dacht den tijd te hebban om zich in Ancona te versohanzen en er al zijne krachten te vereenigen maar de Italianen trokken langs de kust en sneden deu vijand den terugtocht af en na Caatelfidardo bezet te h ebben noodzaakten zij hem om op den 1 8den September slag te leveren Vroeg ia den morgen van dien dag voerde bij de samenvloeiing van de Musone oen jong en vurig vreemdeli £jle voorhoede van het pauselijke leger van de ho Hr vau Loreto tegen eene colonne Italiaansche bersapieri Deze te gering in aantal zijnde trekken a£hteruit maar andere colonnes naderen en er begint een hevige strijd aan den voeTvan die heuvelen voor eenigen tgd is de uitslag twijfelachtig Het zgn Belgen Franschon en Oostenrgkers tegen Italianen Zg weerstaan moedig den aanval van een sterkeren vijand maar toen zij den jeugdigen bevelhebber zien vallen geraken zij in verwarring en slepen in hunne vlucht de bataljons mede die tot hunne hulp gezonden waren een enkel korps Oostenrgksche jagers houdt stand om de vluchtelingen te beschermen Het gelukt Lamoriciere slechts met gioeite om zich met een dertigtal der zijnen in Anoona te werpen waarop deze veldtocht spoedig geëindigd was Honderdvgftig stukken geschut en weinig minder dan vijfduizend soldaten bewaakten de van alle benoodigdheden wel vediziene stad maar het kanon onlangs harde woorden hooren van lord Ca mavon omdat hg terwgl deze aan het woord was voortdurend had geslapen Niet lang gelodan ook bespeurde Bradlaugh dat een zgaer tegenstanders tot wien hg een heftige redevoering hield tegenover hem in diepen slaap zat verzonken Dit gezicht deed zijn dritt nog meer stijgen Verder tot hem het woord richtende liet hg elk lijuer argumenlen voorafgaan door de woorden Indien de geachte afgevaardigde wakker is moet ik hem opmerken of wel Indien de geachte afgevaardigde niet weer is ingeslapen enz Ben der leden die trouw aanwezig is maar ook J eregeld zit te slapen is lord Temple die daaraan den bijnaam heeft te danken van den sohoonen slaper The sleeping beauty Ook aan het publiek deeltzich somtgdsde slaperigheid van de vergadering mede nu en dan moet iemand die op de tribune te hard snurkt verwijdert worden Omtrent de slaapzucht van vroegere leden zgn mede verscheiden anecdoten bewaard gebleven Eens toen een oude bepaling ter sprake kwam volgens welke de nachtwakers van Londen verplicht waren o verdag t slapen i ten einde s nachts wakker te kunnen zgn vroeg een jichtige baronet of dergelijke bepaling ook niet verplichtend kon gesteld worden voor de Parlementsleden Hijzelf zeide hij zou zich gaarne aan dergelgke wet onderwerpen Een geducht slaper ook was lord North Op zekeren avond beklom kolonel Barre het spreekgestoelte om een redevoering te houden over marineaangelegenheden Dat zal vervelend worden zei lord North tot zijn buurman ik ben overtuigd dat hij de geheele geschiedenis van de Engelsche marine gaat ophalen van den aanvang af zonder Francis Drake of do onoverwinnelijke vloot te vergeten Maak mij maar wakker als hij ongeveer aan onzen tgd is gekomen De vriend deed tóó Hoe ver zijn wij vroeg de slaper toen de ander hem wakker schudde Wij zijn aan den zeeslag van La Hogue Maar mijn waarde vriend riep lord North uit gij hebt mij een eeuw te vroeg gewekt Ëeu andore maal werd lord North door een van zijn tegenstanders gequalificoerd als de staatsman die kon slapen terwijl hij bezig was zijn land ten gronde te richten Daar ik zóó hatelijke redevoeringen moet aanhooren van mijn tegenstanders antwoordde lord North zou het wreed zgn mij te weigeren wat aan eiken veroordeelde wordt toegestaan een nacht rust vóór de executie Tegelijkertijd echter bewees hij dat bij met éóa oog juister met een oor dicht geslapen had door zijn aanvaller te overtuigen van het verkeerd a nhalon van een latijnschen schrijver bij de klassiek gevormde engelsche lords een zaak die wat zeggen wil Tij Sedert 1876 heeft er in New York New Yersey en andere punten van de Atlantische kust zoo meldt men van daar geen storm geUeerscht die zooveel scBade te land en te water heeft aangericht als die welke don lOden Uden en 12dan Sept die kusten heeft geteisterd Mijlen en mijlen ver was het strand bezaaid met wrakhout van vergane schepen Alleen te Lewis Deleware tolde men 17 gestrande schepen De schade aan schepen en ladingen wordt aan de Delaware breakwater alleen op 5 000 000 doll deed zich van de zee en van de landzijd hooren Eu de Italianen die in weinige dagen van alle kanten aansnelden deden een hevigen aanval Zooals altijd war n de bersaglieri de eersten bij den aanval porta Pia wordt vijf malen genomen en verloren eindelijk door hen behouden Intusschen beschieten drie fregatten die voor de linven geposteerd lagen het havenhoofd en den vuurtoren en als een van dezelven da Carlo Alberto stoutmoedig loorwaarts dringt zijne veertig vuurmonden laat spreken beginnen de muren te wankelen on alle verdere tegenstand wordt onmogelijk Men onderhandelt over de overgaaf weldra worden de voorwaarden buiten de muren onderteekend de Italianen trekken Ancona binnen en de vreemde bevelhet ber die hen zoo trotsch had veracht is blijde dat hij met krijgsmanseer mag aftrekken In zijn eigen vaderland vergoten stierl hij kort daarna in een afgelegen hoek van Bretagne Weinige dagen daarna den 3n October begroette do bevrijde stad den Italiaanschen koning binnen hare raurep Vandaar beval VictorEmanuel aan het leger om onverwijld naar de Napolitaanscheprovinciesoptetrekken Do steeds waakzame en achterdochtige politiek hield de krijgsbewegingen in het oog en zich nog niet geheel overwonnen rekenenile trachtte zij don troon van den Bourbon weer op te richten De russische i inbassadeur bij het sardinische gouvernement was door den czar teruggeroepen de eerste ministor te Berlijn keurde de stoute onderneming tegen zijn beschermeling af de keizerlijke raadslieden te Wee berekend behalve hetgeen nog onbekend is Hoevaei menschenlevens er verloren zgn is vooralsnog onbekend Negen loodsen die stoombooten van NewYork in zee hadden gebracht konden niet wordea afgehaald zoodat ze de reis mede moesten makea naar Europa IJzeren pieren sporen badhuizen hotek kortom bgna alles is aan de kust verwoest Doch niet alleen aan de kust maar zelfs in de stad NewYork steeg het water zoo hoog dat vele kelders vol water liepen waardoor groote schade is veroorzaakt Gelukkig zgn er zoo ver bekend ij geen menschenlevens aan land omgekomen Men noemt die buitengewone hooge opstuwiag van water een tidal wave die met sterke oostelijke winden langs voornoemde kusten gewoonlijk zoo veel schade aanricht Ook de Golf van Mexico maakt het door aanhoudende oostewinden aan de kusten van Texas vooral in de maanden Maart en Sedtember zeer gevaarlijk Vele familien begeven zich in die maanden naar hoogere plaatsen in het binnenland Naar men uit Antwerpen aan de Ferzekeringtboie schrgft is de ramp welke die stad heeft getroffen ook met het oog op het verzekeringswezen zeer opmerkelgk Er is misschien geene stad waar vooral in arbeidskringen de verzekering tegen ongelukken zóó algemeen is Behalve de Winterthur zijn er tal van andere binnenen buitenlandsche Maatschappijen die er dflrgelgke verzekeringen sluiten Daaronder bekleedt ook eene in Nederland gevestigde Maatschappij de Eerste Nederlandsche op het Leven tegen Invaliditeit en Ongelukken eene eerste plaats Van het werkvolk in de dokkon is het overgroote deel bg die Maatschappg rerzekerd maar het toeval wilde dat slechts een klein deel dier arbeiders tgdons de ontplofling aan het werk was In de nabgheid van bet kruitmagszgn stond echter een klein fabriekje waarin zich toen de ontploffing plaats had negen wetklieden bevonden allen bij de Eerste Nederlandsche verzekerd De slag was zóó hevig dat van het gebouwtje letterlijk niets bleef staan en dat zelb de machines welke er zich in bevonden verbrijzeld werden Men dacht niet anders of alle werklieden zouden er het leven bij ingeschoten hebben Dat was echter niet het geval Van de negen kwamen acht bgna geheel ongedeerd van onder de puinhopen te voorschijn en slechts één werd vrij belangrijk gekwetst Dtór kwam die Maatschappij du al heel goedkoop af In eene dezer dagen te Londen verschenen brochure worden zestig redenen aangegeven voor hervormingen in het Èngdlsche postwezen Het kan niet ontkend worden dat er nogal een en ander opmerkelijks in te berde gebracht wordt Ein brief bgv uit Engeland naar de meeste Britscbe koloniën kost tweemaal moer dan een die uit Duitachland of Frankrijk derwaarts veraonden wordt Vele Londensche kooplieden on dagblad redactien laten daarom zegt de schrijver een groot deel vah wat zij te verzenden hebben naar verre landen in Frankrijk op de post doen ééne firma spaart meent hij te weten daardoor 1300 p st in het jaar uit Een brief uit Nieuw York naar Singapore over Engeland kost 2i s st maar een brief enkel van Engeland naar Singapore kost 5 st Van de Fidjieilanden naar Engeland kost de frankeering 10 st van Engeland naar do Fidji eilanden maar zes st Waarom eene courant naar Australië één stuiver en non daarentegen verheugden zich daar zij van die nieuwe en gewaagde politiek den ondergang verwachtten van den overwinnaar van San Martino Het was een uur van angstige onzekerheid toen de dagbladen berichtten dat èr eene samenkomst had plaats gehad tusschea de keizers van Rusland en Frankrijk te Varsavia en men ivilde doen gelooven dat eene alliantie op til was tegen datzelfde Italic dat pas opgestaan i nu nog zóó onrustig was dat zij het den vorstooraer van den vrede der wereld noemden Nog waren geen anderhalf jaar voorbijgegaan sedert de onafhankelijkheidsoorlog begonnen was en reedsverhaastte de drang dor omstandigheden den dag waarop hot nationale werk zijn loatsten triomf behalen zou Het leger des konings trok intusschen met groote dagreizen het Napolitaahlche grondgebied binnen Garibaldi die hen in het tamp bij Vulturno afwachtte zond vol openhartig vertrouwen en brief aan Victor TSmanuel waarin hij deze veelbeteekenende woorden schreef Daar uwe msgesteit te Ancona is moest zij over land qf ovor zee een reisje naar Napels doen De onversaagde legeraanvoerder volbloed republikein als hij was bleef hardnekkiger dan ooit vasthouden aan zijn plan om nog andere overwinningen aan het hoofd zijnor strijders te behalen en ook Eome en Venetië met het nieuwe Italië te vereenigen wnt de oppositie der diplomaten betreft zeide hij die moot men overwinnen door or zich doof voor te houden en ze te laten schreeuwen Worit nervoU i een brief van hetzelfde gewicht vier shillings moet kosten begrijpt de schrijver niet Ettelijke Engelsche bladen meenen dat hij zijn pleit gewonnen en bewezen heeft dat hervormingen bepajd noodig zijn Maatregelen tegen het gebruik van tabak bij kinderen In verschillende Staten der Vereen Staten van N Amerika is men er op bedacht maatregelen te nemen om de gezondheid van kinderen tegen de nsdeeligo uitwerking van de tabak te beschermen In Connecticut is reeds eene wet afgekondigd die aan kinderen beneden den leeftijd van 16 jaren het gebruik van tabak verbiedt In die wet zijn nog andere strenge bepalingen opgenomen Zoo wordt aan een ieder die aan kinderen cigareften of tabak verkoopt aflevert of ten geschenke geeft eene boete opgelegd van hoogstens dol 60 terwijl kinderen beneden 16 jaren die op straat of in eene publieke plaats rockende worden aangetroffen beboet worden met hoogstens dol 7 M tegen vermhching enz Weder is Ie Xew York een prijskamp in het gomkauwen gehouden ditmaal om het meesterschap der wereld hij ging uit van de Tutti frutti club en de prijs was een gouden dames horloge Tutti frutti is de meest geliefde soort van chewing gum men weet dat alle Amerikaa ische misses van de hoogste tot de laagste klasse de min of meer vieze breiachtige lijmstof met volharding kauwen ditmaal waren echter de mededingsters meest uit de lagere klasse Er waren tweeduizend dataos ingeschreven ieder mocht een heer meebrengen ieder ontving aan de kas oen pijp steenharde gom en met het fijnkauwen van deze bij de tonen der muziek begon de feestelijkheid Voordat de dans aanving bestegen vijf jonge meisjes de tribune en het prijskanwen begon Iteeds na de derde pijp gom gaven drie der concurrenten het op dat wil z ggen zij kregen kaakkramp eu moesten naar huis gereden worden De viordo kauwster bracht het tot zes pijpen de prijswinster kauwde niet minder dan S j pijp gom en verkreeg daarmede het goudon horloge en d n fraaien titel van championgomkauwster der wereld Do bekroonde van verloden jaar die het maar tot zeven pijpen bracht vertoeft op dit oogenblik in het gekkenhuis Uit Londen wordt dd 27 Sept gemeld Gistermiddag omstreeks 3 uur kon men zoowat op het midden van den London bridge een ongeveer 18jarig in een langen ulster gehuld meisje zien staan dat den Swan Pier met opmerkzame blikkeu gadesloeg Terzelfdertijd stiet vandaar een boot f waarin drie of vier personen gezeten waren terwijl op de landingabrug zelf eenige journalisten met hunno notitiobookjos in de hand op en neergingen Plotseling wierp het jonge meisje hoed on ulster nf sprong in een eigen badcosluum op de leuning der brug en voordat de constable die aan den andereu kant geposteerd was de brug bail kunnen oversteken was hot meisje miss Pinney in do troebele on vuile golven van de Theems verdwenen Te gelijker tijd was ook een heer die zicTi professor Tinney noomt met zijn kleoren aan uit da boot in de Theeras geeprongen en deze hielp het meisje toon het ongeveer twee seconden later weer aan do oppervlakte kwam in de boot Het was hnar broor In de Swa n Inn maakten zij daarop toilet Twee constables waren inmiddels buiten adem bij do laudingsbrug gekomen en toen men hun verklaarde dat er hier slechts sprake was van het afleggen van een proof in de duikkunst en niet van eon poging tot zelfmoord dropen zij hoofdschuddend over de dwaasheid der jeugd en met de juiste opmerking dat dat toch niet geheel in den haak was af D e hoogte van den sprong is ongeveer 45 voet Daar de Engelsche bladen van de vergadering der Britsch association over de vrouwenkleoding een topic o He dag maken jvillen wij er nog even op terugkomen Mrs Carmichael Scopes wilde niet tegen schoonheid of versiering opkomen maar enkel het ongezonde onzedelijke en leelijke bestrijden Zij verdeelde de doenwaardige dingen in het vrouwentoilet in tweeerlei de tijdelijk belachelijke of schaaelijko on de voortdurend verderfelijke Tot de eerste categorie behoort iedere soort van crinoline tournure queno de Paris opgebonden rok trekbanden iedere soort van dofmouw lazaretmantel strakke pélerine forme visite iedere sloep ieder zwoar of wijd garnituur als do vrijheid dor Touw belemmerend Een modiouse vrouw heeft aan haar beenon niet genoeg om to loopen gaat zij een trap op dan moet zij haar japon opnemen om er niet op te trapp en gaat zij een stoep af dan heeft zij oen hand noodig om het vuilmakéa of scheuren of haken te voorkomen steekt oen modderige straat over dan inoet zi beide handen gebruiken en is hulpeloos Zij is dtt i veroordeeld tot physische weerloosheid gemis aan hchaamsoefening zwakte anomie etc Voorts blij ven in de lange of wijde kleederan meer bacillen hangen en men kan er gemakkelgk mee inbrand vliegn Do blijvende nadeelen zgn erger Vooreerst het ongelijk kleeden over dag in bont en laken avonds gedecolleteerd met een los omgeslagen èortie in een vochtige koude koets Dan de hooge hakken geen vrouw die hooge hakken diaagt heeft de volkomen beschikking over haar hersenen Dan het corset waarover alles reeds gezegd ia Wij vermeldden ook de tegenspraak die Mrs Carmichael Scopes op dit punt ondervond Een der bladen had in aansluiting hiermede een artikel dat interessanter was dan de geheele zitting over het schilderachtige in de kleeding Vindt men dan werkelijk een dun middel zoo mooi vraagt de schrijver Werkelijk niet niet alleen de schilders maar de heeren in t algemeen dweepen niet het meest met het dunste middel Waarom dragen de vrouwen dan zulke nauwe corsetten Alleen omdat de litteralituut ze geprezen heeft en omdat de naaiers haar kunst willende hoog houden er op blijven aandringen Als do vrouwen niet meer meenden mooier te zijn door een nauw middel zouden zg zich zoo sterk niet meer rijgen En voor het opgeven van die meening zoudon wel gronden zgn Vooreerst woidt met zich inrijgen de rug ronder dit ia onloochenbaar precies in dezelfde verhouding als het middel inkrimpt Dan Igdt in negen van de tien gevallen de neus er onder Hij wordt niet rond maar rood on wie is schilderachtig met een roeden nous Het is waar dat men den neus poederen kau en dat gebeurt veel maar een klein toeval een voile een zakdoek een handschoen brengt de ware kleur aan het licht eu het wollig uiterlgk van een gepoudrederizde neuspunt is ook al niet mooi Het is voor magere vrouwen met smalle schouders en rechte houding niet moeielijk zich schilderachtig te kleeden Sarah Bernhardt weet het wpl Zij hebbon alleen goedkoope stoffen en hoekige lijnen te vermijden hoe rijker costuum hoe beter het haar staat Bont brokaat fluweel pluche tournure dofmouwen struisveerranden alles is voor haar gemaakt en dit alles kan door dé anderen slechts met voorzichtigheid gedragen worden on nog 13 het schilderachtige vaak ver te zoeken Zeer weinig schilderachtig zijn korte jacquetten in een andere kleur dan het kleed zij schijnen de figuur in tweeen te snijden met een scherpe onnatuurlijke lijn Het beste Is steeds oen geheel costuum uit één kleur Dan helpen de lange loshangende mouwen welke in golvende harmonische lijnen die der figuur vervolgen Het is inderdaad opmerkelijk zoo gedistingeerd elegant waardig menig figuurtje er in een eenvoudige ulster uitziet Schilderachtig is zeker de boa als hij goed gedragen wordt om dezelfde verlenging der golvend harmonische lijn en evenzoo de sleep maar weer niet de halve sleep Schilderachtig is ook mooi haar maar niet schilderachtig ia een stijf geregen middel Mocht men het bedenken Een ander artikel door dezelfde vergaderinggeïnspireerd stelt Mrs Carmichael Scopes in eendwaas daglicht Wat draagt Mrs Scopes toch vraagt de schrijver Is haar japon tot op doknieën afgeknipt Draagt zij geen tournure engeen corset Zorgt zij wel dat haar zakdoek enhaar handschoenen hygiënisch onderzocht zijn Het blad heeft een dozijn groote couturiers en modistes laten interviewen Hunne meeningwas dat do kleeding over t algemeen zeerrationeel in t geheel niet ongezond en hoe langerhoe gracieuser wóïdt De daraes rijgen zich over t algemeen niet sterker dan zg verdragen kunnen de hakken zijn niet buitensporig hoog en zullenhet niet weer worden ook als sleepjaponnen toevallig weer in do mode komen zal men ook weerde pages de rideaux en andare hulpmiddelenkrijgen om ze op straat op te nemen Dat tournures nog steeds gedragen worden moesten de liedentoegeven maar zij vonden hot zeer natuurlijk datwie zich niet gestoffeerd genoeg acht van nature dit door kunst tracht aan te vullen En do moraalvan alle gesprekken was de dames kleeden zichom mooi te zijn wij helpen hun daarin wie zaldanriu ooit verandering brengen Amst Baitenlanüsch Overzicht Gisteren zijn in Frankrijk de herstemmingen gehouden welke beslissen over de samenstelling dor nieuwe volksvertegenwoordiging Bij de eerste stemming werden gekozen 230 republikeinen en 160 conservatieven monarchisten en Bonapartisten tor fgl nog onvervuld bleven 186 zetels van welke de republikeinen uu minstens 130 hopen te veroveren De herstemmingen vallen doorgaans gunstig uit voor de republikeinen omdat deze zich eerst dan aaneensluiten om samen tegen den antiropublikein op te treden Hot sterkste kwam dit uit in 1886 Bij de eerste stemming werden toon gekozen 17 monarchisten en Bonapartisten en 129 republike neu dofsh bg de twe le stemming bracht het dreigend gevaar de republikeinen weer bijeen zoodat toen 242 republikeinen en 26 reactionairen werden gekozen De meerderheid was toen den republikeinen weer venekord Ook nu hopen de republikeineu op de meerderheid Indien hun verwachting wordt vi rvuld zullen de republikeinen in do nieuwe KamiT 360 leden tellen terwgl de vereenigde oppositie over ongeveer 200 zetels beschikt De verhouding tusschen de partijen blijft dan ongeveer dezelfde als voorheen De groote vraag is echter of ook de onderlinge verhouding tusschen de republikeinsche groepen dezelfde zal blijven want in dit geval blijft de Kamer en de republikeinsche regeering even machteloos als gedurende de laatste jaren het geval was Aan de Kölnische wordt uit Hamburg gemeld men beschouwe dit echter als een vorm dat de Czaar slechts twee dagen in Berlijn zal blijven Den oersten dag wordt het KeizerAlexander regi ment bezichtigd en den tweedon een jachtpartij gehouden Do Czarin vergezelt haar man tot Kiel en keert van daar met de kinderen op deDerschawa over zee naar Potersburg terug do reisnaar Berlijn geschiedt door den Gzaar den volgenden dag alleen Volgens de Kölnische wordt de Czaar Donderdag a s 10 dezer in de Duitsche hoofdstad verwacht Het blad voegt er nog bij dat de Eussische Kroonprins zeer tevreden is over zijn reisje naar Hannover en hij niet naar do Parijsche tentoonstelling gaat èn de Czaar èn de Kroonprins waren tegen dit bezoek zoodat er nooit eigenlijk spraak van is geweest Voor korten tijd werd het politiseerende publiekverrast door het bericht dat de Porto voornemenswas een nota aan de mogendheden te richten endeze daarin uit te noodigen ten einde in Boelgarijegeregelde toestanden overeenkomstig het Berlijnschotractaat in het leven te roepen en ernstige gebeurtenissen te vermijden prins Ferdinand van Coburgals vorst van Boelgarije te erkennen Nauwelijksechter was dit bericht alom bekend of uit Konstautinopel werd gemold dat de Porte van hetzenden eeuor nota over Boelgarije aan de mogendheden afgezien had Langzamerhand werpt de houding der oflicieuae Oostenrijksche en Duitsche pers eonig meerder licht over dezo plotselinge we iding in de Turksche politiek ten opzichte van Boelgarije Het is vrij j waarschijnlijk dat Turkije niet uit eigen beweging I op dit donkbeeld is gekomen In den laatsten tgd moet de triple alliantie aanmerkelijk aan invloed te Konstautinopel gewonnen hebben waarvan men een bevestiging ziet in het voorgenomen be zoek van keizer Wilhelm oan den sultan Oostenrijk schijnt thans het oogenblik gunstig Ie achten om j de netelige kwestie van vorst Ferdinands wettige verkiezing voor het tribunaal van Europa te brengen uit vrees dat Euslands invloed die met reu1 zenschreden voortgang maaki op het Balkan schiereiland ten slotte ook Boelgarije vermeestert zooals het roods Servië en Montenegro heeft gewonnen en iu Koomauie vasten voet heoft gezet Verdient een officieus Duitsch Oostenrgksch bericht geloof dau hoeft Oostenrijk evenwel niet zelve maar Engeland de kat de bellen aangebonden Na vertrouwelijke gesprekken van den groot izier met den Britschon gezant White toonden Turkeche ministerraad en sultan zich gunstig gestemd voor hot plan tot Eusland zich er mede bemoeide en Abdoel Hamid het een en ander deed weten dat hem bewoog de Boolgaarsche kwestie nog wat te laten rusten Na al helgeou sedert jaren te Sofia is geschied staat het toch vast dat Alexander III nimmer den Coburger als wettig gekozen vorst van Boelgarije zal erkennen Te Weenen was do beurs Vrijdag zeer ontstemd wegens het gerucht dat do Servische regenten hadden besloten do gewezen koningin uit Servië te verwijderen Dit is echter het geval nog niet Wel is waarzijn wegens de halsstarrigheid vaa Nathalie de onderhandelingen afgebroken maar vorder zijn doregenten nog niet gegaan Een beslissing zal nietwierden genomen voor 13 October de dag waaropdo Schupschina bijeenkomt De leider dor radicalepartij Paschitsch zal dau zeker een groote rol spelen bij het besluit dat de vergadering zal nemen Van Paschitsch is het bekend dat hij een vgandvan koning Milan is maar overigens zijn de radioalen volstrekt niet allen gunstig gestemd voor dekoningin die door haar onverzettelijkheid en eerzucht ook reeds velen harer vrienden van zich begint te vervreemden BËIJRSBEUIGHT AMSTERDAM 7 October Per Telegraaf Binneniandsche fondsenl iels lager ertif Arem