Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1889

Woensdag 9 October N 4039 1889 Café VREDEBEST Dinsdagf 8 October is de benedenzaal wcg ens partij des namiddagps na 6 uur gfesloten e Bovenzaal ingfericht tot Café F X HARDIJZER OKTVAIVGEIV de Dieuwste STOFFEN voor DËMI 8AI8 0N8 Winterjassen en Pantalons Door een 25 jarige ervaring in staat gesteld zgnde zoowel wat coupe en qaaliieil betreft naar de eischen des tgds te kunnen leveren blgf ik mg steeds hg het geëerde pnbliek aanbevelen GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Achtend W BOÉH Tailleur De iazanding van adTertentiSn kan geschieden tot één uur des namiddags van den dag der nltgave Zeugfsti aat G 9 NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der gfroote laag kolen Oupeye brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voOr hniselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herstal tot Gouda fl 3 30 h fl 3 4p per last van 2000 kilog De Directeur Gerant Geen ijs Haar meer borg S i booger dito Seli Bat Miatachsppg 4 lager Bnitnduid algemeen raat Amsrika iets flauwer PËTROLEUN I OTfiERINGËN Tan de Makelaars CaatzUsr Schalkwijk te Rotterdam De markt waa heden vaat Loco Tankfuat 8 35 a 8 30 Geïmporteerd fust ƒ 8 S0 Januari leraring ƒ 8 25 November en December lerering 8 26 ADVERTENTIËN Geboren MARIA JACOBA dochter Tan P VA TROTSENBÜRG en B TAN TROTSENBURG ScHKHK Gouda 6 Oct 89 VERLOREN Een GODDEN ARMBAND gaande Goawe Katten Bleeker Plnweelen Singel brug Wa termachine Oost en einde West Haven Die hem terng brengt zal eene goede belooning hebben Adres aan het Bnreaa dezer Courant D LEEFSMA Markt A 156 Hoek Korte Groenendaal ONTVANGEN de nienwste Modellen Dames en Einder Wintermantels Prflzen beneden alle concurrentie NB Wegens Feestdagen a s DONDERDAG en VRIJDAG gesloten EEN FLINKE DIENSTBODE gevraagd tegen 1 NOVEMBER bij M E MONASCH Markt A 89 BROODBAKKERIJ ifJDe KoornbloenC Peperstraat Gouda De Directie maakt het pnbliek van Gou a bekend dat de Depothouder ds WAAL geen brood van genoemde Bakkerg meer verkoopt en zg die door andere Depotbonders bediend wenschen te worden zich daartoe aan te melden des avonds tnsschen 8 10 nar daar alsdan het kantoor geopend is De directie H H Schilders De ondei eieekende is voornemens om 15 NOVEMBER a s als gewoon den driemaandeinkschen Carsas in het NA BOOTSEN van HOUT en MARMER uit te voeren J J SIEBO Woerden Tot DONDERDAG in LOSSING de lading paike Cfrove Rulir EACHELEOLEN waaruit gedurende de lossing wordt geteverd tot 70 cents per mud k k vrg tehuis bg minstens 2 mud gelgk A LAMBERT Turfsingel H De nieuwe LONDOJf is j H k de beste van alle bestaande par fnmerien om het grgze haar binnen ii enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prijs 85 cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar t Gouda bg J H C HülNCK F Hz 122 Hoogstraat 123 M Algemeen erkeod als het beste MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten oals het los worden der tanden tandp n ontsteking zweren bloedend tandrleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelyka gebruik van het echte K K Hof Tandarts UI rwrr S Hondwater in aanmerkelijk vergrootte flesscben voor 60 cents ƒ 1 20 en f 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Or POPP g Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en soboon hoadt Dr POPP s Tandplombeersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden Venns zeep en Zonnebloemen zeep POPP s Gekristalliseerde en Transparant Glycerlnezeepen zyn de fijnste Toilet on gezondheiJszeepen welke ook een rerwonderlqken witten tint te weeg brengen gV Djp namd sels van Anatherin Mond water verwQi ten déBinden binnen korten tyd VI Dr jMq POPP Weenen Depots te öCÜDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkels van Nederland Mm nerlange aitdruUeliH Dr WPP echte Preparaten en neme geene andere J SMEETS STEENKOLEN Voortdurend in lossing de lading Grove Rohr Kachelkoleo waaruit wg tot 70 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in hnis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAIV PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 7 October 1889 ADVERTENTIËN alle Binnen en JSuüenlandacfie Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Sociëteit O fS GENOËGEM Ie Abonnementt VoorstelUng DONDERDAG 10 OCTOBBE 1889 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten TooneelspS in 5 Bedr en 7 Tafer van BIRCH PFEIFFER Gevolgd door De Brandwacht en zijn liefje Minnespel in 1 Bedr door Floris v Westervoort Aanvang 7 uur g Gewone bepalingen en prgzen Gouda Snelpersdruk van A Brinkman ZooU De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie n den is 1 25 franco per post 1 70 Afioaderlgke Nom r8 VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 8 October 1889 Te Leiden is de heer J A Schreuder geslaagd voor het eerste natuurkundig examen Verscheidene schilders en beeldhouwer die op de tentoonstelling te Parijs bekroond zijn hebben gevreigerd die belooning in ontvangst te nemen daar z j die niet evenredig achten aan hetgeen hun toekomt en te zeer beneden de belooning welke hun vroeger ten deel was gevallen Thans heeft een graveur de heer Vaudet wien de jury eene zilveren medaille had toegewezen evenzoo gehandeld Hg heeft deswege een brief aan den minister van onderw s enz geschreven waarin hij zegt dat de juiy voor de fraaie kunsten geen enkelen graveur onder hare leden telde en dus niet bevoegd was om over graveerkunst te oordeelen geluk zij trouivens zelve reeds dadelijk verklaard had Reeds sedert meer dan twintig jaren zijn hem hooge onderscheidingen op alle tentoonstellingen te beurt gevallen Mij kan zich dus niet gelijk stellen met een eenvoudig motaalgieter of dezen of getieu koopman Erfelijkheid van abnormale eigenschappen Hiervan wordt een curieus staaltje vermeld in het AUmm der Natuur Volgens den beer E Pmcal bestaat nl in Frankrijk eene oude familie waarvan bijna alle leden mannelijke en vrouwelijke en welke de kleur van hun haar ook wezen moge zich van kindsbeen onderscheiden door oene witte lok op de eene of andere plaats van het bebaarde hoofd meestal op het voorhoofd Op de oude portretten van de vroegere leden dier familie komt die witte lok ook steeds voor eA de tegenwoordige leden dragend die niet zonder trots In de Vrijdag gehouden openbare vergadering van FEUILLETOM Gabrio en Camilla Hen verhaal uU Milaan DOOB GutLio c ncAjao Vry naar het Italiaamch DOOB VANESSA 71 XX Victor Emanuel en zgn minister dachten er echter üiet zoo over en toen besloot de graaf di Cavour om liever de vertegenwoordii ers der natie als scheidsrechters bijeen te roepen Dat was een zeer verstandige maatregel daar het parlement na ern§ti e beraadslagingen bopaaldp dat men met vertrouwen dezelfdo politiek moest blijven volgen dioihet lot van Italië tot hiertoe zoo gunstig had geleid Toen kwam er een dag waarin de dictator zich grooter vertoonde dan hij ooit in de grootste veldslagen geweest was Toen de Napolitanen iij eene volksïergadering aan den koning het oppergezag opdroegen over de zuidelijke provincies kon de over furnaar van Marsala zich buigon voor den soldaat VM Palostro en deze edele woorden uitsprekep Ik bjeng u den wensoh ovor van negen millibenen burgers die zich verooniggn met hen die reeda door rij en onfifhnnkelijk geworden zgn en zoo is uwe Gedeputeerde Staten van Groningen had het verhoor plaats van den heer H Dik lid van den Gemeenteraad van Vvinschoten zooals bekend is door eenige aannemers te Winschoten beschuldigd van in strijd met de bepalingen der gemeentewet leveranties te hebben gedaan ten behoeve dier gemeente De voornaamste beschuldiging tegen dan heer Dik ingebracht betrof de levering van steen ten behoeve van den kunstweg van Winschoten over Beerla naar de Pruisische grenzen De heer Dik gaf een overzicht van de feiten zooals zy zich hebben voorgedragen Er z in 6 commissarissen belast met de zorg voor den bedoelden weg waarvan 3 benoemd zijn door den Kaad van Winschoten en 3 door dien van Beerta de commissarissen uit Winsohoten zijn leden van den Gemeenteraad die uit Beerta echter niet Toen de opzichter die beiast is met het opzicht over den weg ziei werd is door commissarissen dit opzicht hoofdzakelijEdon heer Dik opgedragen Toen et bestekken moesten gemankt worden voor het onderhoud en het herstel van de weg weid er op gewezen dat de steenen daar ter plaatse zoo schaars te vorkrygen zijn De heer Dik deelde toen mede dat hij uog steenen genoeg in voorraad had en daarvan wel wat wilde missen Op verzoek van alle aanwezigen heeft hy hun opgave gedaan van den prys Don volgoudon dag kwam eeft hunner Havinga weer bij hem mot de vraag of de prijs nog niet wat lager kon gesteld worden daar hij dan lager kon inschrijven en hg dus meer kans had aannemer te worden waaraan hem veel gelogen was Werkelijk heeft de hper Dik den prgs nog wat verlaagd Havinga werd aannemer hetgeen trouwens ook het geval zoude geweest zijn zonder de prijsverlaging der steenen De heer Dik heeft toen aan de andore commissarissen medegedeeld dat er kans bestond dat hg de steenen voor de bestrating zoude leveren Hg voegde daar nog bg dat men dan zekei kon zgn van goede qualitait en dat het werk op tijd zoude plechtige belofte vervuld dat Italië aan de Italianen toebehooren zou Zeker is er geeno schoonere bladzijde in de geschiedenis van dien buitengewonen man Toen de rots van Gaeta het laatste bolwerk van den laatsten Bourbon van Napels gevallen was vereenigden zich in het begin Februari 1861 voor de eerste maal de afgevaardigden van Italiè in de parlementszaal te Turin die van Venetië en Kome ontbraken echtor nog De 21ste van die maand was de schoonste dag voor Camilla di Cavour Hij stond op van zijn zetel en bood met eane luide en vaste stem aan het parlement de wet aan welke aan Victor Emanuel II dien heiligen naam geeft die fijn grootmoedige eed en zgn zwaard hem hebben doen verdienen Zoo veroverde sen volk dat onder heC lijden was opgevoed en in het geheim aan zoo menige galg en in het openbaar op zoo menig slagveld het leven van zoovelen zijpor beste burgers voor de heiligste mensohelgke rechten had opgeofferd in minder dan tweo jaren zgn vaderland zoo werd eene groote onrechtvaardigheid die maar al te lang geduurd had m Europa uitgewischt Wef was do bevrijding van Italië nog niet voltooid maar twee entwintig millioonen v zijne burgers erkenden elkaar alsbroeders en waren slechts cén volk En zoo in tweo steden die men in oude tijden als de moeders der vrijheid bdschouwen kon da zon nog de vreemde bajonnetten bescheen was er toch goen enkel Italiannsch liart dat niet gevoelde datbinnejj weinige jaren ook Venetië on Kome aan Italië be ADVERTENTIËN worden geplaatet van 1 6 regels 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GROÖTB LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt geschieden en niet zooaU voorgaand jaar eerst laat in het jaar gereed zoude zijn Een paar weken later heeft Havinga de steenen genomen De heer Dik zeide dat hij meende geheel in het belang van den weg te hebben gehandeld Hg had niet kunnen denken dat hij daarinede iets onrechtmatigs verrichtte In 1885 toen hg lid van den Gemeenteraad werd was hg nog tot Mei aannemer van het onder houd van dien weg en hg was dat gebleven zonder dat bij gedacht had dat dit in strgd met de gemeentewet was De uitspraak is bepaald op een nader aan te wijzen dag Aan een particulier schrijven ontleent de Fra kf Ztg de volgende besch gving van bet spoorweg ongeluk bij Stuttgart De brief is van een dame Ge weet zoo schrgft ze lat ik met majoor Von Dedekind samenreisde in een coupé niet rooken Te Vaihingen even voor elf uur moesten wg wachten om den anderen trein te kmiseil en al tentand heette het dat men een trein die was blgven steken met een tweede locomotief te hulp moest komen Het was een eeuwigdurend heen en weer telefoneeien Eindelgk rijden wij af de heer majoor en ik waren juist in een druk gesprek toen een vreeselgk gekraak een jammerkreet uit honderd kelen zich deed hooron Ik zag hoe de zoldering van den waggon heen en weer ging en instortte boe de wand voor mij op mij aankwam daarop werd het donker om mg heen ik voelde nog dat mijn lichaam omgeslingerd werd als een bal Dat alles geschiedde met de snelheid van den bliksem Hoelang ik zoo lag kan ik niet zeggen Toen ik tot mij zelf kwam voelde ik dat mij de haren voor de oogen hingen en ik nog was vastgeklemd terwijl ik vol hout en glassplinters zat Ik zag om mij hoen maar kon door den stoom en het gesis eener machine vlak naast mij niets zien en hooren Ik voelde evenwel hooren zoudeA Graaf di Cavour zeide in die dagen dat het zijn nut had dat Italië nog niet volkomen zijne onafhankelgkbeid en eenheid veroverde Hgkoesterde toen nog eene andere hoop hij vertrouwde dat het hem zou gegeven worden om een einde te maken aan dien langen en zwaren strijd tusschen het burgerlijk gezag en de kerk tusschen de vrijheid en de onderdrukking en een nieuwen godsdienstvrede te teekenen Maar tot ons ongeluk waren zgna dagen geteld en hg kon dat groote werk moeielgker dan al wat hij reeds gedaan had niet voltooien Maar toch kon hij tot de zonen des konings en tot de 7 en des volks met zijn bekenden glimlach zeggen Voortaan zal het u steeds welgaan En kort daarop toen hij volkomen bg zijne konnis stierf riep hg uit Do zaak is in orde wees verzekerd dat de zaak in orde is a Die jaren zullen wij nooit kunnen virgeten zg gingen ook blijde en gelukkig voorbg voor do jeugdige echtgenooten wier huwelgk wg in do nederiM dorpskerk in Brianza zagen inzegenen Maar gelgk andera oeproevingen en gevaren voor het vaderland in aantocht waren zoo bewaarde de toekomst ok voor hen andore Smarten en andere vreugd Zoo is hot leven XXI LICHTEEN SCHADUW Eon onafzienbr reeks van jaren ijn in elk oogenblik vereend H ToMMso De hèmol was omfloersd met de eorsto dampen