Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1889

g en pqn en beproefde my t bewegen Dat ging niet ik stak tot san het hoofd in den bouwval van den waggon Onder mij klonk een akelig gekreun Ik riep wie daar was O help help ik moet sterven Door een gat kon ik den mfyoor die deze woorden gesproken had zien maar alleen het hoofd dat geheel rood zag van bloed Kog iemand diep onder ons rochelde als een stervende In dozen toestand brachten wij een kwartier meen ik door tot men my het eerst uit den verbrijzelden wagf on droeg en ouder een boom zette Daarop Tolgden mijn medereizigers Byna geen enkele passagier kon alleen staan Gelukkig waren de beide laatste waggons derde klasse onbeschadigd en de rekruten hielpen wakker de nog levende beambten De eerste over wien ik struikelde lag hulpeloos met gebroken voet op den grond niet ver van hem verwijderd lag dwars over de rails de doode machinist met akelig verwrongen trekken Welke tooneelen nu op elkander volgden kan ik niet beschrijven als ik my niet vergis werden oUeen uit den eersten waggon 3e klasse vijf dooden gedragen men wrong de lyken alle door het portierraam heen afgrijselijk Ik hielp waar ik kon maar de ongelukkigen hadden geen drop water daar was niets waarmede hun smarten konden orden gelenigd Eindelyk kwam er een trein uit Stuttgart met geneeaheeren en alle noodzakelyke hulpmiddelen en werden dooden en gekwetsten in het langzaamste tempo naar de genoemde stad vervoerd Van het tooueel van de ramp kan ik my nog geen nauwkeurige voorstelling vormen De overblijfsels der verschillende waggons lagen dooreen en een der locomotieven lag naj noeg geheel onderste boven By de aankomst van den trein verdrong zich een dichte menigte in den omtrek van het station de menachen zaten tot op de daken der huizen Ik was sprakeloos en kon op de vele vragen waarmede ik bestormd werd geen antwoord geven Toon myn vriendinnen die mij verwachtten mij ontdaan maar gezond aanschouwden vlogen zij luid schreiend op mij toe Ik beefde over al mijn leden en waa doodmoede Nog heden twee dagen na de ramp ben ik niet in ataat te komem Éeeds het fluiten van een locomotief doel my huiveren en t zal lang duren voor ik mij weer ip een spoortrein durf wagen Aandeelhouders der Ned llhijnspoorweg Mij hielden Zaterdag te utrecht eene alg Vergadering waarin 28 718 aandeelen vertegenwoordigd waren ter behandeling vau de overeenkomst mot don Staat Mr Aug Philips die door de directie waa belast met het voeren van de onderhandelingen met de Regeering deed eenige mededeeling tot toelichting van het bedrag dat boven de som van ƒ 30 467 568 die het gestort bedrag der in omloop lynde aandeelen van de maatschappij vertegenwoordigt door de Regeering aan do Maatschappij zal worden uitbetaald De Regeering had aanvonkelijk voorgesteld het geheele bedrijf over te nomen tegen een som bedragende het gestorte aandeolen kapitaal vermeerderd met 20 pCt Daarop waa toen betoogd dat dit veel te weinig waa De Eegeering wilde I echter op dat punt niet toegeven maar zij heeft j die 20 pCt toch verhoogd met een bedrag tot tegemoetkoming in de koaten lie voor de maatschoppij zullen voortvloeien uit de liquidatie en uit de schadeloosstelling die zjj moet uitkeeren voor en grauwe nevelstrepen van den herfst welke de jonge zon gewoonlijk spoedig optrekt Het was tegen het einde van September Sedert eene week stonden de vonators van de villa Campello die zoo lang onbewoond was geweest open de lane waren opgeharkt de rozenstruiken van de afgevallen bladeren gereinigd en onder een treurVilg die een prieeltje vormde stonden eenige tuinstoelen rond een tafeltje Camilla had zich dien morgen daaT neergezet om de lucht iarer dierbare heuvelen in te ademen en dicht bij haar op het gras gehurkt zat een jong meisje dat al hftre aandacht wijdde aan een knaapje dat nog niet veel meer dan één jaar md kon zijn Het kind scheen blijde dat het daar len mocht te midden van die bloemen en terwijl het lachend nu eens zijne moeder dan het meisje aankeek beproefde het eenige stappen te doen Of bhoon de moeder ijverig aan een jurkje zat te naaien Terloor zy toch geene beweging van haar kind uit het oog en nauwelyks uitte hij den flauwsten kreet ofzy sprong op om hem in hare armen op te vangen en deed het meisje door teekenen verstaan dat zy hem te veel aan zichzelven overliet De laatste fronste het voorhoofd en keek haar strak aan terwyi hare zwarte oogeii vonken schoten Dat was Laodice Hoe kwam zy daar in dat huis alsof zy tot de familie behoorde Had misschien de tyd in het hart der arme doofstftmme den verborgen hartstocht uitgebluscht die het geheim van haar i leven waa en die hij die er het voorwerp van was t gemis yan hunne betrekking aan de leden der directie die uit den aard der zaak niet overgaan by oen andere maatsohappq aan dn hoofdambtenare i die niet willen of kuunon oversjaan en aan de ambtenaren die reeds een leeft jd hebben bereikt waarop do overgang moeielyk ie Vau de ƒ 6 808 928 die wordt uitbetaald als schadeloosstelling wegens vervroegde naasting is dus 666 328 bestemd om te strekken tot schadeloosstelling voor de leden der directie en de ambtenaren en ƒ 50 000 voor Uquidatiekosten Ook dat bedrag is ttog lang niet voldoende Het is eigenlijk belachly te meenen dat van oonezaak die loopt over een ontvangst en uitgaaf van 36 miUioen de liquidatie zon kunnen geschieden voor 50 000 terder is het bedrag van ƒ 865 000 te gering om te voldoen aan de billijke eischen die het personeel recht hsd te stellen en die t van het hoogste belang was te bevredigen iu de besluiten van deze vergadering omdat indien het personeel niet verzekerd was vau een behoorl gko schadeloosstelling de maatschappij kans had zich door haar personeel verlaten te zien en haren dienst tu zien desorganiseeren Het is niet gelukt een hooger cijfer van de regeering te bedingen Intusschen blijkt uit hot slot van art 6 der overeenkomst dat in het bedrag dat de üegeering heeft toegestaan voor meer dan vier ton gouds begrepen is de soKadevergoeding van het personeel buiten de leden der directie waarvan men rekende dat het niet zou overgaan by eene andere maatschappij Een der aandeelhouders bestreed do overeenkomst op grond dat juist nu de voorifltziohten voor de maatschappij weer beter worden Se voorzitter mr B J graaf Schimmelpenuinck van Nyeuhuis antwoordde dat hier een zeker voordeel staat tegenover onzekere beloften voor de toekomst Al kunnen de antecedenten der maatschappij moed geven voor de toekomst spr achtte zich in gemoede toch niet gerechtigd dezo ontwerpovereen komst te verwerpen De Staat doet zeer zeker oen goede zaak met do overneming van het bedrijf der maatschappy maar ook voor do aandeelhouders is iu de gegeven omstandigheden de overdracht niet onvoordeelig De proaident direoteur mr H Ameahoff voegde hieraan loo dat het standpunt der directie in deze zaak was dat in geen geval het voorstel aan het oordeel der aandeelhouders mocht onthouden worden vooral omdat 1898 nadert Wnro de Kegeoring overtuigd dat het vooftbestaah der maatschappij in t behing is van het algemeen dan zou er kans zyn om verlenging van de concessie te erlangen maar nu de Hegeering zich op het standpunt plaatst dat het algemeen belang de overneming van het bedrijf der maatschappij vordert om eene betere verdeejing te kunnen verkrijgen van het Nederlandsche spoorwegnet zijn de vooruitzichllen op verlenging van de concessie na 1898 ongunstig De directie wilde daarom hare eigenliefde niet op den voorgrond stelled maar aan de aandeelhouders de beslissing over de vooren nadeelon van deze overeenkomst overlaten Met 855 tegen 6 stemmen word daarna de overeenkomst goedgekeurd Commissarissen w tden len slotte benoemd tot commissie van liquidatie waarna de waarschijnlijk laatste alg verg idering van aandeelhouders derstervende Ned Ehynspoorweg Mij onder dankbetuiging werd gesloten in het minst niet vermoedde Neen de ongelukkige leefde steeds in dezelfde wereld vol vurige wenechen en smartelijke herinneringen geen enkele lichtstraal waa in haren naeht gevallen Zij had nog lief doch zonder hoop En toen zij den man weder zag voor wien steeds hare gebeden ten hemel stegen had zij reeds berust in het denkbeeld van hem aan de zijde vau eene andere te zien die waardiger was dan zij zelve om zijne gade te zyn Zij ging dan met haren vader naar Campello en nauwelyks had het lieve krullebollotje dat juisf begon te loopen haar gezien of het wOr Niangetrokken door hare eenvoudige lieftalligheid en wilde haar niet meer verloten en zij had het kind plotseling lief met al het vuur van haar jeugdig hart Camilla werd er onaangenaam ontevreden door gestemd Eene soort van verdenking een gevoel bijna van afkeer maakte haar de komst Tan hét doofstomme meisje op de villa gedujjg onttaugenamer Maar toch durfde zy haar niet wegzenden noch Gabrio iets laten merkel van wat haar kwelde Zij zou het niet heblen durven doAi en zoo bad zij er zich uit liefde tot haar kind aan gewend Qm bijna eiken dag de dochter van den schoolmeester weder te zien Die twee jaren waren voor den jongen ingenieur maar al te snel voorby gegaan Na zijne langdurige studies had hij behoefte ge voeld aJll een werkzamer en nuttiger leven En daar hij dank zij de tusschenkomst van graaf Gian Einaldo spoedig het geluk had in betrekking te komen met ebne groote Drie en dertig Nederlanders mannen van naam ei stand hebben zich tot hunne medeburgers gewend met eene oproeping om deel te nemen aan de oprichting van een bond ter bestryding vau het misbruik van opium in Indië Zy wyzen er in hunne circulaire op hoe ondanks alle veranderingen in het pachtstelsel het gebruik van opium steeds toeneemt en dat ten duidelijkste blijkt dat de voorname oorzaak van die toeneming schuilt in het pachtstelsel zelf Ter wille van de pachtsommen wordt de inlandsche Voor den smokkelhandel moeten inlandsche hoofden en ambtenaren omgekocht worden en ook van deze zijde werkt dua de heiilooze invloed der pachten Bovendien moet de pachter ter wille van de pacht ontzien worden en woekert in duizenden geheime opiumkitten het kwaad Tegen den smokkelhandel werd wel iets maar nog veel te weinig gedaan Geleidelijk en gestadig verergerde de toestand De Javaan wordt lichamelijk en zedelijk verdorven door het hem toegediende vergif Bij het voortwoekeren van dezen kanker loopea roductief vermogen en volkswelvaart rust en veilig eid groot gevaar De smokkelhandel moet dus h streden en de bestaande regeling verbeterd en daarvoor wordt nu het Nederlandsche volk opgeroepen om een krachtig protest te doen hooren en een bond op te richten die zich ten doel stelt het misbruik van opium in Indié te bestrijden en mitsdien voor alles te streven naar opheffing van het tegenwoordige pachtstelsel en naar invoering van eene regeling waarbij niemand persoonlijk belang heeft bij het toedienen van dit verderfelijk heulsap Eerste onderteekenaar der circulaire is jhr mr W C A Alberda van Ekensteyn lid der Eerste Kamer te Groningen BDltenlandscli Overzicht De afloop der Zondag in Frankrijk plaats gehad hebbende herstemmingen komt hierop neer dat er gekozen zijn 126 ropublikeinen en 48 oandidaten der oppositie De Kamer zal dus samengesteld zyn uit 362 republikeinen en 205 opposanten ongerekend de afgevaardigden uit de koloniën die de republikeinsche meerderheid ongetwyfeld met een achttal leden zullen versterken Evenals in de provincièn heeft Parys zich voor verreweg het grootste gedeelte tegen da Boulaagiatón verklaard Ziehier de meest beteekonende uitkomsten der herstemmingen iu de hoofdstad Yves Guyot minister van openbare werken gekozen met 6113 stommen tegenover Turquet met 5417 Barodot met 5635 tegenover de Mónorval lid van den Kaad met 4285 Berger directeur generaal der tentoonstelling met 6il86 tegenover Andrieux met 4867 Floquet met 5284 tegenover Nicot met 3208 Lookroy met 7911 tegenover Massard met 1320 Onder de republikeinen die te Parijs gevallen lzyn verdient in de eerste plaats genoemd te worden Frederic Passy die met 5114 stemmen heeft moetenwijten voor Martin op wien 6831 werden uitg bracht Van jle Boulangisten zijn verder gekozen Mermeix directeur van la Cocarik veroordeeld wegens het ontijdig openbaar maken van de gerechtelyke stukken industrieële vereeniging welke zich bezighield met het leggen van spoorwegen in ons land was hij zeer mot ajn lot tevreden en vroeger dan hij gedacht had zag hij de toekomst voor hem zelven en zyne Vrouw verzekerd Intusschen hadden beiden met belangstelling en liefde de groote gebeurtenissen in Italië gadegeslagen waardoor voor allen een nieuws morgen scheen op te gaan Maar wanneer hij deel nam aan den strijd der verkiezingen kon Gabrio niet altijd do smartelijke herinnering onderdrukken dat hij zijn zwaard verbtoken had na den eersten veldslag Het was als een gevoel van berouw dat hem de eerste dagen van huiselijk geluk bijna vergalde De jonge moeder die daar onder den wilgeb m feat te kijken naar de vroolijke bewegingen von hïar kind dacht ook terug aan die jaren waarin zij zoo gelukkig was geweest naaar tevens daclit zij aon hare moeder welke zij in al dien tijd uiet had terug gezien En toen kwamen ha woorden in de gedachten die Gabrio op zekeren dag et eenige gestrengheid tot haar gesproken had Het is niet noodig dat ge brief op brief aan uwe moedor schrijft zij antwoordt u toch niet Maar ofschoon zij zich ni t om ons bekommert kan zij ons toch niet haten en wij wij zullen haar altijd flen verschuldigden eerbied bewijzen Gij draagt nu mijn naam den naam van een eerlijk man dien niemand kan vernederen zelfs uwe moeder niet Wordt vervolgd in het proces tegen Boulanger Dillon en Qonri Eochefort Laiiant en Naquet In Belleville is Henri Bochefort gevallen Oonstans minister van binnenlandsche zaken heeft te Toulouse den Boulangist Susini geslagen Met het oog op de toekomstige partyvorming siet men dus de opening der Kamer met grooto spanning te gemoet vooral omdat hel lot van het ministene Tirard dan spoedig zal worden beslist Voorloopig zal de heer Tirard nog wel aan het bewind blijven want eerst indien de wenschen der nieuwe meerderheid met zekerheid bekend zijn kan de president der republiek deze tot richtsnoer nemen by de samenstelling van een nieuw ministerie Men spreekt nu reeds van een minUterie Constans doch in elk geval wordt zeker verwacht dat de minister van binnenlandsche zaken die bij de bestrijding van het Boulangisme een zoo groote rol peelde ook in het nieuwe Kabinet een invloedryVe plaats zal innemen Bij gebrek aan ander nieuws houden zich de Duitsche bladen nog uitvoerig bezig met de kastijding door den Keizer aan de Kreuzzeitung toe De voorzitters van tweehoogoonservatieveBerlijnsche kiesvereenigingen hebben hun betrekking neergelegd Daar zij noch den Keizer ongehoorzaam wilden zijn noch hun eigen politieke over luiging geweld wilden aandoen bleef hun nadat de Keizer zijn zienwijze had kenbaar gemaakt niets anders over dan zich uit het staatkundige leven terug te trekken Tegenover de geruchten volgens welke verscheiden honderdmillioenen van den Rijksdag zouden verlangd worden voor militaire ♦ doeleinden verneemt de National Zaitung van betrouwbare zyde dat er op aanvragen om geld van dergelijke of in het algemeen van gewichtige beteékenis geen uitzicht bestaat INGEZONDEN Mijnheer de Medaoteur Het is zeker een gelukkig verschijnsel dat goede boeken voor geringen prijs worden verkrygbaar gesteld en eveneens mag worden gewaardeerd dat er onbemiddelden zijn die zoo de betaling gemakkelijk wordt gemaakt lust gevoelen zich een of ander werk aan te schaffen Intusschen dreigt van tijd tot tijd het gevaar dat men zich laat beet nemen en dan meen ik dat het plicht is in het openbaar daarop te wijzen Vergun mij daarom te waarschuwen tegen de ini H ekening op en werk dat thans door eenige colporteurs alhier en in de omstreken wordt aangeprezen on dat inderdaad het bovenbedoelde gevaar oplevert Bij een op oranjepapier gedrukt prospectus onder den verleidelijken titel van de oedkoopevolhuitgave wordt de inteekening opengesteld op een werk getiteld Maria Stuart en haar tijd tegen 10 et per aflevering en als premie een oleographie Over het werk zelf kan ik niet oordeelen maar het viel mij op dat onder de voorwaarden van inteekening staat het werk zal in ruim 48 afleveringen compleet zijn Op hoeveel afleveringen moet men nu rekenen Voor lieden voor wie elk dubbeltje er een is is dit niet zonder gewicht En daarom meen ik te moeten waarschuwen tegen de inteekening op een werk dat veel kais heeft den inteekenaren teleurstelling te geven Uw Dw Br A BRINKMAN Oud Boekeerkooper DOOVEN Iemand die door een eenvoudig middel van 23jarigedoofheid en van geréisch in de ooren genezen is zalde beschrijving van dat middel in het HoUandsch gratis eenieder op aanvraag toezenden J H NiOHOLBON 21 Bedford Square W C Lotdonl Brieven uit de Hoofdstad Amsterdam 4 October De beweging in den ejouwerstand die zich van Londen ujt naar Kotterda m heeft overgeplant heeft zich in kleine natrülingen ook in onze veste doen gevoelen Tegelijk dat er uit de Maasstad berichten van eene werkstaking kwamen bleek dat ook aan onze kade het uit Londen gegeven wachtwoord werkstaking herhaald werd Wie ermee begonnen waren de losse werklui van de General Steam Navigation Qomp Zy vroegen vijf cent per uur meer of dreigden met werkstaking De ploegbaas die belast 18 met het aannemen dezer losse werklieden stemde evenwel na kort beraad in den eisch toe en ditzelfde deed hjj de aankomst van een volgende boot de andere aannemer van werkkrachten dezer maatschappij venwel onder de zeer eigenaardige voorwaarde dat elt de andere maatschappijen diezelfde verhooging zullen toestaan Door deze beperking is den werklieden feitelijk de verplichting opgelegd de andere werkgevers te dwingen tot gemeenschappelijk optreden met de toegevende maatschappij en wanneer die andere mochten aarzelen of weigeren zal het een der werkgevers zijn die de werklieden tot en werkstaking tegen hen noopt Ongetwijfeld een nieuwe vorm van besleohfmg der sociale verschillen en nog de slechtste niet Want als eenmaal een der werkgevers de rechtmatigheid der eischen van de sjouwerlui erkend heeft kunnen de andere zich moeilijker blyven verzetten tegen gelijke eischen Hoe het eigenlijk in onze stad met die sjoi0 wers aan de kade gesteld is valt niet gemakkelijk te onderzoeken omdat het zoo uiterst moeielijk is op de hoogte te komen van de beteékenis onzer scheepvaart Dat wy eene nog zeer belangryke binnenscheepvaart over de Zuiderzee hebben aarvan kan eene enkele wandeling langs de de Buyterkade waar de tallooze booten gemeerd liggen ons gemakkelijk genoeg overtuigen Maar hoe is het met de groote booten gesteld Wij weten dat wij vaart hebben naar Engeland naar O Indie en naar Amerika maar wanneer men eene wandeling langs do Handelskade maakt moet men al juist de aankomst eener boot treffen om een indruk van een eenigszins levendig verkeer te krijgen Hoe leed t mij ook doet dit te moeten betuigen ik kan de bekentenis niet onderdrukken dat onze Handelskade tot heden toe nog in het minst niet aan haar doel beantwoordt t Ia er vreeselijk doodsch en leeg en wanneer de statistiek ons niet leerde dat er toch nog wöl wat schepen aan en afgaan zou men er toe komen bij een bezoek aan die kade Amsterdam voor een uitgestorven stad te houden Gelukkiger gaat het elders in den omtrek levendiger toe maar wanneer men uit Rotterdam komt waar voortdurend de zwaar dreunende sleeperswagens u voorbij rollen staat mon hier over de geringheid van het verkeei verbaasd Dat komt echter vooral hierdoor dat dit geheel aan de buiten Noordzijde der stad blijft en onze kaden niet als in Rotterdam het voornaamste deel der oude stad vormen Vroeger is dit anders geweest Toen kwamen de schepen tot aan den Dam en bestond er meer onmiddelijk verband tusschen de dusgenoemde eilanden in het Noordwesten en de Lastage ten Oosten met het hart der stad Maar het is vooral de aanleg van den spoonvegdijk geweest en de demping van Damrak en N Z Voorburgwal die langzamerhand het scheepvaartverkeer los maakten van den Dam terwül de uitbreiding der stad in het Zuiden en Ooste n het middelpunt der stad zelve verplaatst beeft Een en ander heeft ten gevolge dat het gros der Amsterdammers vau de scheepvaartbeweging onkundig blijft ook nog bierdoor dat het vervoer der goederen door de stad zelve meer te water dan te land gebeurt En geboomde schuiten dringen zich minder aan de aandacht op dan voortgesleepte wagens en karren Met dat al beginnen wij hier toch te lijden onder eene geheel andere werkstaking en wel van de heoren die aangezocht zijn om zich met het baantje van wethouder van financiën te belasten De vorige week heeft onze Raad reeds een derde benoemd en wol mf Treub het kortelings gekozen radicale raadslid Maar mr Treub die uitstedig is heeft aan B en W geschreven dat ook hij voor het baantje meent te moeffen bedanken nu hij de zekerheid mist dat de dooi hem voorgestane denkbeelden omtrent het gemeetebeheer niet worden gedeeld door de meerderheid vau den Raad Zijn benoeming tot Wethouder is gesohied met 14 stemmen van de 25 aanwezige leden en daar onze Baad er 39 telt is de heer Treub dus nog alechts zeker van den steun van een derde van den geheelen Êaad Dit zou nu nog minder lyn wanneer diezelfde Raad niet nog pas kortelings den heer Van Lennep tegen wien de party van den heer Treub by de verkiezingen eveneens geyverd had tot Wet houder van onderwijs had herbenoemd Daardoor tooh heeft die Baad blijk gegeven van zich niet aan de oppositie der kiezers die mr Treub hebben afgevaardigd te storen en hun ouden gang te gaan Onder deze omstandigheden blyft het te voorzien dat de heer Tteub èn in het college van B en W en in den Baad zelt voortdurend op tegenstand zou stuiton en daardoor de afdoening van zaken belemmerd worden Eu het ia daarom dat hy hoewel hij andera na de weigering van twee anderen zich verplicht had geacht de benoeming aan te neiu gemeend heeft dit niet te moeten doen Naar hét my voorkomt is er op deze houding niets aan te merkon Niemand kan het den heer Treub kwalyk nemen dat hij nu de omstaodigheden hem een zeker échec voorspellen weigert zich daaraan bloot te stellen Trad hij op als wethouder van financiën hy zou verplicht zyn de verbeteringen aan te brengen welke hij zelf geelsoht heeft maar die thans toch niet door den Baad zouden worden goedgekeurd Was het op hem uit gebracht stemmenaantal slechts hooger geweest hy zou wellicht nog anders gehandeld hebben Ja hq zou daartoe verplicht zijn geweest Hij zou dan de door hem gewenachte wyzigingen aan den Raad hebben moeten voorleggen ze met volle overtuiging verdedigen en zoo ze werden verworpen by de eerate verkiezing de kiezers uitspraak moeten laten doen tusschen hem en den Baad Intusschen kon hy er op rekenen dat zyn collega s in het Dag Bestuur hem by het indienen dier voorstellen ook wel niet de vrije hand zouden laten en er zou dus alle kans op bestaan dat hij met den besten wil heel en al niets kon uitriohten Aan een dusdanig échec zich moedwillig blootstellen is inderdaad een don Quichotterie on het verbaast my dat men van verschillende zijden dit niet heeft willen insien en de tegenstanders van den heer Treub zyn weigering in min gunstigen zin hebben kunnen uitleggen Ala een verstandig staatsman er de voorkeur aan geven den goeden tijd af te wachten in stede van als een eerzuchtige aanatonda den aangeboden wankelen zetel te gaan innemen verdient m i lof en geen blaam Het valt moeilijk in deze dagen over politiek te spreken nu de kunst juist zooveel van onze aandacht en belangstelling vergt Op dit oogenblik toch vertoeven in onze stad twee groote vertegenwoordigers van de toonoelspeelkunst in de twee voornaamste Europeesche landen Coquelin en Eriedrich Mittorwurzer de een van het Theatre fran9ais de ander van het Burgtheater te Weenen Dat Coquelin die bekend is die Eranschman is die eengoed althans zeer voldoend ensemble met zich brengt en optreedt in bekende stukken van het repertoire Le gendre de mxtns Poirier Tar tujlfe en La joie Jait peur de meeste toeschouwers naar den schouwburg lokt ia zeer begrypelijk Een zeer talrijk publiek is komen genieten van zijn drie creaties den lakenkoopman Poirier een echt philistor man zonder veel geweten den huichelaar Tar tuff e en den gemoedelijken huisknecht Noël welke drie scheppingen elk in haar soort af zyn zonder den indruk van gekunsteldheid na te laten Zijn kunstbroeder uit Weenen tot kortelinga hier een onbekende treft het bij deze mededinging slecht Zoo talrijk is het publiek t welk hooge prijzen betalen wil hier niet dat het tegelijk twee schouwburgzalen vullen kan en het is bovendien voor een vreemde niet zoo gemakkelijk te winnen Daarbij heeft men den heer Mittorwurzer een groote fout doen begaan door hem iiiK twee rollen te laten debutoeren waarin hij zijn toleiit niet kon ontwikkelen Eu dat dit talent groot is heeft hij getoond door de wijze waarop hij later in Schiller s JHe Jtauber den Franz Moor speelde Hij was er griezelig van valschhoid en gemeenheid maar in de laatste tooneelen bij het weergeven van den angst en de gewetenswroeging ongemeen aangrijpend Zijn techniek is niet zoo afgerond als die van Possart maar zijn kunst staat meer onder den indruk van de oogenblikkolijke gomoedabeweging zij is niet gekunsteld en gaat van het hart tot het hart Een uwer lezers wiens vernuft hem op het spoor van mijn waren naam moet gebracht hebben schreef mij dezeï dagen om mij te vragen of het waar was dat de beraamde voorstelling van Nora door het gezelschap dor Variétéa tooneelisten ten uwent niet doorgaat Ik heb daarop inlichtingen ingewonnen en men heeft mij medegedeel d dat bij de gevoerde onderhandelingen over den huur der aohouwburgzaal zoo weinig bemoedigende verwachtingen omtrent het geldelijk succes zyn uitgesproken dat de bedoelde directie gemeend heeft het met te mogen wagen Zij heeft daarom van het geven der voorstelling afgezien in afwachting of het groote succes overal elders tot nu behaald ook van uit uwe stad het verlangen naar die voorstelling zou doen uitspreken Mijn geëerde briefeclirijver wiens belangstelling zeer gewaardeerd werd weet dus thans langs welken weg hij die zou kunnen bevredigen Gh 14BB V Aemstel PETROLEUM IVOTÉERINGEIV van de Makelaars Caotzlaar Schalkwük te Rotterdam De markt was heden vast l oco Tankfust ƒ 8 25 ii 8 30 Geïmporteerd fust ƒ 8 30 Januari levering 8 2 i November en Decemberlevering 8 26 BEIJRSBËKIGHT AMSTERDAM 8 October Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Ned bank 1 hooger Buitenland algemeen vast Warschau Weenen 3t2 lager Amerikaanachen flauw