Goudsche Courant, woensdag 9 oktober 1889

Donderdag tO Oct d er N 404a 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Goiuia en Omstrekenm De lOBending 7an adTertentifin kan geschieden tot itto uur dea namiddags van den dag der nitgsve 331 Staats loterij V fda KluM trekking ran Dinsdag 8 October No 10087 12608 ƒ 1000 No 1414 10746 12447 12902 16842 400 No BS46 19276 18489 ƒ 200 No 906 8091 6B84 10029 10717 18264 14290 16254 18972 ƒ 100 Frqien T n ƒ 70 s 63 2812 4753 7840 1024S 12240 15342 17717 251 2837 4967 7856 102B0 12382 16362 17770 259 2869 6084 7925 10324 12414 15621 17822 278 2873 5204 7984 10367 12466 16622 17981 289 3026 5316 7986 10481 12687 16871 18269 623 3063 6329 8114 10508 12686 15948 18312 671 3080 5464 8333 10518 12711 15979 18800 896 3323 5660 8367 10586 12862 15988 18878 911 3373 6724 8381 10686 13096 16059 19001 976 3401 6845 8432 10731 13107 16139 19006 1009 3420 6880 8468 10762 13336 16144 19164 1121 3422 6016 8650 10866 13367 16366 19166 1264 3464 6133 8676 10881 13376 16400 19174 1379 3462 6221 8728 10914 13378 16431 19246 1399 3463 6378 8736 10972 13694 16479 19301 1423 3479 6444 8916 11018 13730 16506 19337 1467 3524 6551 9047 11040 13834 16662 19356 1617 3576 6586 9085 11096 14211 16609 19632 1678 3607 6600 9223 11100 14293 16754 19641 1731 3608 6603 9277 11106 14436 16818 19681 1863 3667 8709 9286 11217 14468 16863 19769 1926 3700 6733 9383 11364 14640 16923 19931 1935 3898 7150 9428 11499 14656 16924 20139 2064 3899 7165 9651 11520 14748 17146 20166 2141 4049 7178 9655 11532 14759 17182 20246 2172 4085 7271 9661 11615 14761 17202 20406 2403 4220 7284 9846 11817 14766 17267 20760 2463 4284 7337 9914 11833 14847 17426 20781 251S 4292 7460 9988 11863 15014 17464 20806 2664 4328 7560 9998 11880 15044 17487 20861 2688 4622 787410026 11975 15228 17608 20969 2709 4743 7736 10137 12083 16326 17616 20992 2769 4749 7830 10146 12182 Burgerlijke Stand GEBOREN 6 Oct Antonias Himdrikos ooden W T HiricieD en M vsd den Heavel Maria Petroaella oadera C A SchoaleD a F J SimoDi 6 Petras JobanDefl ooden J Bakker en L vaa Stya BartbolomeDa oadera J bloklaod en C M den Haag Johaa Hendrikaa oadera H J de Vroom en K Bouwmao Arooldus Adrianas qadera A J Verhaar en M P Tier Jan kare ouders C fiinneudijk en J ran Bgawyk Maria Jacoba ouders F van Trotaaobarg en £ Sofaeok 7 Pierre Jeao Theodoor ouders T H Oraua en C Vinken Herman Enno ondera H Enno ran nelder en H A Boeken OVERLEDEN 6 Oct A an den Heuvel 84 j D J Loitjes 1 j S m B van der Stam 10 m 7 H Vermeer faaiarr Tan J J Duijra 26 j i van den Berg 4 m A Degenbart wed F van Vliei 77 j Getrouwd P STIKKER SN H BR0EKEN8 Leeuwarden 8 October 1889 ADVERTENTIÊN Bevallen van een Zoon H A TAN GELDEB BOEKEN Gouda 7 October 1889 Heden overleed mgne geliefde Zuster Mej ALIDA DEGENHARDT Wed den Heer Frans tan Vuet in den onderdom Tan 77 jaren M DEGENHARDT Wed D MoLiAAET Gouda 7 Oct 1889 V De Heer en Mevrouw STIKKER Broekins betuigen ook namens wederzgdsche familie bonnen hartelgken dank voor de vele bewezen van belangstelling bg hun fanwel k ondervonden riaardingen 8 October 1889 € 9 11S € MARKT A 64 ONTVANGEN Groote Sorteering WINTER MANTELS REGEIV en IVAJAARS IIIA TEL $ Zwarte WINTER TRICOT TAILLES Zwarte en Gekleurde DOEKEN en ROKKEN Winterjas Stoffen Flanellen Bevers enz enz Bene ONDERWIJZERES vraagt hg eene beschaafde familie ZOST en mWOMSQ met eenig hniselök verkeer benevens VRIJE KAMER met vnnr en licht Franco brieven met opgave van conditiën onder No 1915 aan t Bureau dezer Courant steei kolëiv Voortdurend in lossihg de lading Grove Rohr Kacheikolen waamit wj tot 70 Cent per Heet J ger Onder oiederen Zt ojoq T77 o11©el contant zonder korting afleveren vrg in hmi bezorgd mits by 2 of meer Heet gelgk ge nomen JAIV PRINCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 8 October 1889 a A 013 1 VEISTB3Sr SCHENK en Zn Mp Grands MagaBins de la Bourse Lea pits vaites magaiii de loireaitéi delaBelgifii BR13XELLES Vraagt den pas verschenen CatalOgUB met de nieuwe Wintermode voor Dames Heeren en Kinderen Wordt grati verzonden Bettellingen boven de 10 Qld worden vrij van vracht en inkomende rechten aan hnis bezorgd Haltose of Mout Suiker Op de Bakkerfl Tdntoonatelling te Bohward Augustas 1889 werd de MALTOSE bekroond met den GOVDÜNSmEDAILLB Aan geen andere Stroopaoort viel een hoogere onderscheiding ten deel Bergen op Zoom Sooiété HoUandaise de Maltose De Directeur C J C HOOGENDIJK Alom te bekomen BE mim MM of de beschrijving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St l Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders en staalh fidi Qm na larBihi la da maaat KraohtlBB an Veraterkands X ina Wljn Aai bavolan door tal van binnen an bnltenlandaeha ftaiaeabearaa Verkr jgba r In Haaaohan k 1 90 en 1 KRABPEUBIN dk HOLM Apotbatara ZnU Depot Toor Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen C THIM Dirk en Wouter Crabeth DOOR CHRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN Een ware schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gebpime uitspattingen is het beroemde werk ZDr Retau s elfbewaringf Hollandsche uitgave m 27 afb Prijs 2 gulden Ieder die üsja de Terschrikkelgke geTolgen Tan deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaariyks duizenden van een zekeren dood Te TerkriJgen bij het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkl 34 franco tegen inzending Tai het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Sociëteit ONS GENOEGEN Ie Adbnnementa Voorstelling DONDERDAG 10 OCTOBER 1889 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten 13 © Kxeicel Tooneelspel in 6 Bedr en 7 Tafer van BIRCH PFEIFFER Gevolgd door Be Brandwacht en zijn liefj Minfaespel in 1 Bedr door Floris v Westervoort Aanvang 7Vj uuri Gewone bepalingen en prü n Gouda Snelpersdrnk van A Bkinkman Zoiw De uitgave dezer Oonrant geschiedt dagelgfcs met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Üzonderl ke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 9 October 1889 Dr J H Gunning J Hzn predikant bg de Ned Herr gemeente alhier staat op het drietal voor predikant te Botterdam Een orgelconcert dat veler belangstelling zal wekken wordt a s Dinsdag s avonds te 7 uren in de Groote Kerk alhier gegeven Behalve den ons aeer gunstig bekenden Organist oer Nioolaas Kerk te Utrecht tullen zich nog doen hooren Mej A de Graaf concertzangeres alhier en de beer Sim van Adelberg soloviolist te Utrecht De heer E Grendel heeft te Amsterdam met goed gevolg het eerste natuurkundig examen afgelegd De heer J M van Baaien alhier deed gistefen te s Gn venhage met gunstigen uitslag examen voor de acte als onderw cer De rechtbank te Eotterdam deed gisteren uitspraak in de beide de vorige week medegedeelde zaken betreffende de ongeregeldheden alhier op 16 Mei 11 Overeenkomstig de vordering van het O M sprak z j de ISjarige opperman C C vrq van het hem ten laste gelegde en veroordeelde de ISjarige sjouwer P B tot één dag gevangenisstraf Hedon middag werd ten Raadhuize dezer gemeente aanbesteed het doen van eenige verfwerken van gemeentegebonwen in 2 perceelen Ingeschreven erd voor het Ie perceel door G Sibbes voor 310 J Vos ƒ 234 G Jansen ƒ 197 M Binnendijk ƒ 188 H Tamse ƒ 183 W van Soest ƒ 180 B Brouwer ƒ 1S4 en voor perceel 2 door G Sibbes 290 J Vos ƒ 247 B Brouwer FEVILLETOX Gabrio en Camilla Hen verhaal uit Milaan DOOB GUILIO CABCANO Fr naar iet Italiaaiuoh DdoH VANESSA 72 XXI Terwijl Camilla in die droevige gepeinzen verdiept was dwaalde Laodice in den tuin rond De jonge moeder boog zich over haar kind en ofschoon zij trachtte te glimlachen toch ontviel haar een traan Op dat oogenblik ging de schel Va n het hek over en Gabrio kwam don tuih in met papieren en ongeopende brieven Hij kwam naar haar toe Lieve Camilla zeide hij mot die heldere on vriendelijke stem die het kenmerk is van een kalmen geest Zij reikte hem de hand on keek hom lachend ann ofschoon zij wat bleek zag had haar gelaat niets van zijne sphoonheid verloren die de moedeijijke liefde no 5 scheen te veredelen Ge Mbt hier nu iemand om u in mijne plaats gezelschap te houden zeide hij zijn kind opnemende en g vergeeft het mij dus als ik n alleen laatl i Ja N at doe ik als go terug komt zeid ƒ 216 W van Soett 200 H Tamse ƒ 16 G Jansen ƒ J51 79 M Binnendök f 149 B0 Staten Oeneraal Twhdz Kamer Zittmg van Dinsdag 8 October In de te halfrier gehouden korte vergadering der Tweede Kamer zyn tegen ainst Donderdag te half twee voor openWe beraadakging aan de orde gesteld de wetsontwerpen tot aanrnlling der internationale overeenkomst tot wering van de druifluis en tot verhooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voqr 1889 voorts de conclnsien over de verslagen nopens het Armbestuur in 1886 dcioholen in 1887 88 en de Kokenkamer over Ï888 eindelqk nog de conclusie over de inlichtingen op t adres van den Baad dor gemeente Norg kosten van krankzinnigenverpleging Het ZoiidafiU d BoUenUim en het Utr Bapil vestigen er de aandacht op dat nabij Botterdam op den linker Miasoerw op igrondgobied van de gemeente Charlois zich eene bewaarplaats van dynamiet bevindt toebehoorende aan de firma Jlietschoten en Hottwens te Botterdam Dteie firma verwierf in 1873 van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland de vergunning om aan genoemden oever zulk eene bewaarplaats te vestigen voor ten hoogste 500 KG dynamiet en maakte van die vergunning gebruik om deze bergplaats neer te zetten nabij het Katendrechtsche veer tegenover het westelgk deel van Botterdam De ambtenaar met het toezicht belast een officier oordeelde dat het dynamiet daar gevaar kon opleveren en eisohte dat de bergplaats verplaatst zon worden Het duurde lang vóór daaraan gevolg werd gegeven maar ten lotte werd de bewaarplaats afgebroken en het dynamiet overgebracht naar een der forten dicht by Utrecht van waar het echter later weder naar den linker Maasoever werd gevoerd maar nu op egn andore plaats Camilla maar intusschon keek zg naar de brieven diè hg in ue hand had Neen er is niets van daag zeide hg uw vader sohrgft niet Neen in hoe langen tgd al nieti Door anderen heb ik wel van hem geboord maar niets nieuws Hij is wel en teeds te Milaan Uwe moeder schijnt bg hare zuster te blg von Hij zeide niets meer en verzonk in gedachten CamÜla heman ongerust Neon ge weet nogmeer maar go wilt het niet zeggen Geloof mij ik weet niets meer Maar ik heb eene andere tgding die u genoegen zal doen We zullen heden een vriend te gast hebben Baad eens De abti Is hg bier Wat zal ik hem gaarne terug zien Ik heb hem buiten het dorp ontmoet hg ging naar zijn vader dan gnajj ij den meester een bezoek brengen maar bij heefr g beloofd ons ook eenuurtje te geven 1 0 Gabrio het doet m j zoovbbI genoegen dat gg hem hoogacht HoogachtP dat is niet genoeg een man als hij moet men liefhebben Zgne woorden komen uit zijn verétand en hart en weinigen die het zwarte kleed dragon gelijken op hem Omdat hij ons getrouwd heeft is t mij ultgd of wij het geluk van ons leven ten doele aan hemte dankeu hebben V ADVERTENTIEN worden geplaairt Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTKB8 worden berekend naar plaatsrnimte Bovendien worden alIè Adtrertentien gratia opgenomen in hefc Ö BETENTIEBLAD t welk des Maandags Terschjnt II Het terreiq waar thans de firma Bietscboten en Houwens haren voorraad dynamiet geborgen heeft is gelegen op ongeveer 1000 meter afstand van da petroleum innehtingen onder Charlois Ten gevolge van de lamp te Antwerpen maken thans velen zich ongerust over do gevaarlyke ligging der bewaarplaats Overdreven ia de bezorgdheid zeker niet B nieuwen aanvoer van dynamiet geschiedde tot hiertoe de lossing vlak naby de petroleumbewaarplaatsen dat is nu althans veranderd er is eene meer verwjderde losplaats aangewezen Daarmede is echter het gevaar niet weggenomen hetwelk de bergplaats zelve oplevert Bg eene ontploffing Antwerpen heeft het bewezen zouden de petroleuminriohtingeD waar gewoonlgk ontzaglgke hoeveelheden petroleum aanwezig zijn tenül in de nab heid meestal tankbooten liggen plmakkelgk door de springstof bereikt worden ei zou dus hier hetzelfde kunnen g beuren wat te Antwerpen gebeurd is Een groot deel der stad op den linker Maasoever en de sohepen die tegenover Charlois op stroom liggen zouden verwoest kunnen worden Het ZondagtUad dringt deswege aan op onverwglde opheffing der bewaarplaats Onder leiding van den voorzitter des hoofdbestuurs mr W H de Beaufort werd gisteren te Amsterdam de algemeene vergadering gehouden van afgevaardigden van afdeelingon en leden van de Nederlandsche Pensioenvereeniging voor werklieden De voorzitter deelde mede dat ook de regeering de zaak met belangstelling gadeslaat hg gelooft dat wanneer de staat in deze iets wenschte te doen dit bestaan moest in het verteenen van zékere garantie Daaraan heeft deze Verooniging wel geen behoefte maar om het fonds meer populair te maken zou eene staatsgarantie zeer bevorderlijk kunnen zijn aan het beoogde doel yeen neen dat heb ik aan u te danken En te kunnen zeggen dat ik geloof nu nog gelukkiger te zgn dan toen wij vereenigd werden i ve eenigd in wiUen en wenschen ofschoon ik toch wel eens zie dat t at ik denk en niet in mijne ziel kon verborgen houden u niet altijd genoegen doet Er dreef eens wolk over het gelaat van Camilla zg sloeg de oogen neder en nam het kind op dat aan Laodice ontsnapt zich aan haar japon vastgreep Kijk hem eens aan Gabrio fluistenle zg onzen lieveling Wg hebben geene andere vreugde we zullen aan hem aUeen denken samen altgd samen Gabrio kuste moeder en zoon toen ging hg zitten en opende de brieven die hg van het postkantoor gehaald had Enkele liep hij haastig door maar er was er één die heel dicht geschreven was en zeer zijne aandacht trok hg ksK naar de onderteekening en ging toen eenige aclpeden verder om vrijer te kunnen lezen toen vouwde hij t papier op en stak het haastig in den zak alsof hij het voor Camilla wilde verbergen nam eene courant keek die in en Ins de laatste telegrammen met gemaakte onverschilligheid voor Camilla hjtd zijne ontroering wel opgemerkt maar daar zg zag dat hg besloten had om er over te zwijgen durfde zg hom niet ondervragen Daar ook zij haro onrust wilde verbergen liep zij haastig naar het kind en ging ongemerkt nm hem in buis Zoodra Gabrio alleen was haalde hij den brief