Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1889

b ide is gekomen meent bet bUd die zaak meer pobliak te moeten maken Wat eigenlijk de zaak in gesoiiU is zegt de JfaiuMe echter nog niet Alleen karakteriseert zq volgenderwqze den toestand in het algemeen De vorige burgemeester heeft 28 jaren lang zijn ambt uitgeoefend was niet Katholiek zooals de groote meerderheid der bevolking maar verheugde zich in de algemeene sympathie waarvan hem bij de viering van zyn zilveren burgemeesterschap een schitterend bewijs door de bevolking gegeven werd Wegens zqn 84 jaren moest l j eindelijk aftreden anders zou hq nog burgemeester z jn Al zou de tegenwoordige burgemeester 100 jaar lang dat ambt bekleeden op zijn eeuwfeest zou zelfs geen vlaggetje uit de nederigste woning wapperen Wel misschien als hij aan het hoofd stond eener gemeente in Busland niet nu hij heeracht over een gemeente in het vrije Nederland Zoo noodig zal de Maaabode later n ere b zonderheden meedaelen In een bijkantoor der Banque de Paris et de Paj a Baa te Para s bood dezer dagen een net gekleed beer die zich voor baron uitgaf een kasbrieQe voor fir 20 000 aan dat door een Amsterdadisch handelshuis scheen afgegeven Daar de kassier aaa de echtheid twqfelde deed hij nader onderzoek en bevond dat hel stuk valsch was Een politie agent werd geroepen en het bleek toen dat de baron een Amerikaansche dief was die Henry Smith heet en een aantal valsche kasbrieven op Brusselsche en Parijscbe bankinstellingen ten bedrage van 100 000 firos bij zich had Men heeft hem daarom in verzekerde bewaring genomen In het oosten van Earopa schrijft de correspondent der Standard te Weenen wordt sedert eenigen tgd een strijd gevoerd tusschen een aantal ondernemingen tot verspreiding van nieuws en het Agentschap Havaa dat sinds omstreeks 20 jaren het monopolie voor den nieuwsverkoop bezit een strijd waarin de bondgenooten over Frankrijk hebben gezegevierd Met het doel de Agmce Havo haar monopolie te ontnemen hebben Reuters Company te Londen Die Cmtinentale Telegr Oymp Berlijn 6iii3aaiEX2 efe r Correspondent Bureau Weenen eene vereenigmg gevormd die beoogde in elk land een onafhankelijk sain agentschap te vestigen dat desgawenscht door de regeeriug zou worden gecontroleerd Al deze agentschappen zouden zioh weder onderling moeten verbinden hunne berichten tegen elkaar nit te wisselen Uet spreekt wel van zelf dat de regeeringscontróle aldus beter kon geschieden dan wanneer het agentschap Hams te Parijs de zaak in handen had Dezer dagen zyn twee nieuwe agentschappen opgericht VAgeiux de Constantinople en l Agence de Belgrade terwyl twee andere VAgence Boumaine en VAgencé Balcanique reeds in April en Augustus waren gevestigd welke alle volkomen onafhankelijk van de Pargsche onderneming zullen zijn zoodra de overeenkomsten daarmede zijn afgeloopen Dit zal bi inen eenige maanden het geval wezen Ook de Ageiuia Stefani te Eome lot nog toe een bgkantoor van Havas zal daarvan onafhankelijk worden 3r Op 1 Januari zullen de veraenigde telagraafonder nemingen te Parijs e n kantoor openen om Suros peesch nieuws aan do Fransche bladen te verkoopen waarmede zij de Agmce Savas dus op haar eigon ld grondgebied denken ie bestaken Hieruit schijnt te blijken dat het Agentschap Havat in geenerlei faejn trekking ook niet van nieuwsuitwisseling tot te da veraeniging der andere ondernemingen staat of in wensoht te staan Ook het noordsche Xelegraaf9 9Agentschap te Petersburg weigert de overeenkomst 3te teekenen en zal zioh vermoedelijk na afloop der IS overeenkomsten van de rest van Europa afscheiden lu ot zich alleen met Frankrijk verbinden zoodat de staatkundige groepeering der mogendheden door de ir nieuwsonderneraingen zal worden nagebootst fs Aan de eene zijde staat het drievoudig verbond 1 waaraan ook Engeland Turkije en de Balkanstaten deelnemen en dat zijn invloed uitstrekt tot de Scan1 1dinavische landen waarschijnlijk ook tot Spanje waar het Agentschap Fabre gevestigd is Aan den anderen 1kant bevindt zich het Russisch bondgenootschap dat na eenigen tyd eigen agentschappen in Turkije en in de Balkanstaten wil vestigen evenals in de Ie westelijke landen waar havas reeds afzonderlijke J correspondenten bezit Het heeft b v te Weenen r en Berlijn vertegenwoordigers dia aan de ebeuri tenissen welke zij naar Parijs seinen die kleur e geven welke het best voor den Franschon smaak a geschikt is t Il Uit Ceylon wordt de dood bericht van een trouwen t dienaar der Britsche Begeering namelijk den olifant 1 Sella die haar 6S jaren lang zijne krachteu heeft gewijd voornamelijk bij openbare werken Sella was een der honderd olifanten welke in 1815 na den val des laatsten Koning van Candy in het bezit der Britsche Kegeering over gingen liy was toen vermoedelijk reeds 15 jaar oud 1 Toen in 1880 de Britsche Eegeering al hare oli fanten verkocht werd Sella het eigendom ven een burger te Colombo De olifant was een leerzaam t gewillig en werkzaam dier Tot voor driejaren nam I hij dikwijls deel aan de jacht of het temmen van I wilde olifanten bij werd toen blind maar tot het laatst van zijn leven bewees hij diensten bij den landbouw Later zal ik u Maar ja er is ook een brief van Paolina Van Paolina I En dat hadt ge mij niet eens geze Zij schrijft niet over zichzelve maar alleen over moeder en zegt dat zij zich beter schikt in hare afgezonderde bijna kloosterachtige leefwijs Paolina wijdt zich uitsluitend aan baar toe Onze zuster vindt dat zij niets meer doet dan haar plichUj zeide Camilla en zich tot den abt wendende 0 zij is voor mij meer dan eene zuster zooveel deugd on liefde en zelfopoffering Gelukkig zyn in het geluk van anderen dat is het deel van de edelste en reinste zielen hier op aarde onbekend bq de wereld klopt haar hart over elke vreemde smart Ja dat is waar zeide Gabrio Maar ik moot mijn tijd gebruiken en een paard zien te krijgen om mij naar Monza te brengen Intusschen zal de abt u gezelschap houden want ik denk toch niet dat hij zijne vrienden zoo spoedig verlaten zal Morgen het is spoediger dan ik gehoopt had Maar ik heb toch mijn vader nog eens gezien Die arme man Sedert hij de deuren on vensters van het kasteel niet meer openzet schijnt hij wel tien jaren ouder geworden te zijn Kom tob daar maar niet over misschien zullen de eigenaars van t kasteel wel spoedig terugkomen en hem weer wat opvroolijken en die oude muren ook reene goede definitie olaasifioatie der verschillende beroepen zal de grootst mogelijloe zorg worden ba 1 steed A onderlijke beroepskaarten worden niet gm n vraagd en daar er voor mannen en voor vrouwen kaartan van varsobiUande kleur worden gebezigd vervalt de vraag naar het geslaciit t Tan aanzien van het tweede onderwerp raadhais f to Woerden verdedifit de minister de instandhouding tengevolge van aankoop door het rijk die eerst t sedert 24 Juli jl het gebouw ter beschikking kreeg ir van een voor kennis van onze bouwkunst bijzondern merkwaardig monument dat geacht mAg wordene eeh der meest volledige typen te zijn van de raadhui ezen in onze kleine steden en dat zoozeer getuigenis aflegt van den smaak en den kunstmin onzer voor d ouders Daar het hnis thans bestemd voorpost en n telegraafdienst tot eene roomsche kerk wordt inge 1richt wordt het gebouw waarin Ihans het kaotonge r reent wordt gevonden voor dien filienst bestemd n omdat het raadhuis bij minder verbouwi skoston meer geschikt is voor kjntongereqht Ut nieuwe e inrichting van het post njtelegraafkantoer zal niet e meer dan 2000 kosten dfie van het kannmgereoht e niet meer dan f 12000 Wegens gemij Mn ruimte n kan niet een en hetzelfde gebouw tot b ido doel einden Vorden best md ngezien de geieele her rstelling en verbouwing by eene aanbestMing kank geschieden wordt het vflla bedrag ad T 12 000 aangevraagd en in dieu ziii de suppletoire sigiootlng jgewyzigd a Alvorens bat vooi l tot restauratie gedaan werd t is gebleken dat het Webquw aan de nieawik bestem ming kan voldoen f I ft I I j I i j M Balt olan rscb Overzicht 9 Bg gebrek aan andfer politiek ni uws wordt nog veel geschreden over W Fransche verkiezingen In de eer e plaats over de samenstelling van da 1 linkerzijde Men weet dat haar rechtervleugel is versterkt d er meer gematigden zijn verkozen 1 aan den anmren kant zijn er minder radicalen dan 1 vroeger en te kampioenen voor de revisie zullen t wel gedwonglen zijn een lager toon aan te slaan 1 Tot deze verblijdende gevolgtrekking komt men wanneer men de samenstelling van de vroegere Kamer vergelijkt met deze De gematigde linkerzijde met De minister van binnenl zaken heeft het verslag beantwoord over de suppletoire begrooting voor zijn departement dienst 1839 welke de Volkstelling en do Gebouwen te Woerden omvat Ten aanzien van hot eerste spreekt de min tegen dat de nieuwe methode by de eerstvolgende tienjaarlijksche volkstelling te volgen noodeloos duur en omslachtig zou zijn Voor het bewerken der uitkomsten is toch de nu voorgestoldo methode eenvoudiger en veel lekerder Boven het dusgenaamde pointeeringssysteem dat algemeene afkeuring hoeft gevonden verdient de bewerking met individueele kaarten de voorkeur omdat deze vlugger kan geschieden en meer waarborgen voor naunjjceurigbeid geeft Wegens het groote belang van hetVbezit van nauwkeurige uitkomsten eener goed ingerijitte volkstelling Ifan de minister de qualificatie faa noodeloos duur niet onderschrijven Eene betrouwbare statistiek van het aantal al of niet schoolgaande kinderen is beter dan bij eene volkstelling te verkrijgen door toepassing van art 80 Ier schoolwet of door de opgaven van hoofden uer scholen Aan inbegrip van de opportunisten telden 140 stemmen de radicalen 156 waaronder 80 van t slag van Clemenceau en 75 roeden of uiterste linkerzijde verder 95 zoogenaamde onafhankelijken waarvan gewoonlijk de eene helft stemde met de gematig den de andore helft met de radicalen Nu zijn de zoogenaamde onafhankelijken van 95 tot 36 ingekrompen terwyl de radioalen van 155 op 125 zijn gedaald en men kan rekenen dat de gematigde republikeinen van 140 J 40 onafhankelijken zyn gekom op 236 Het is ook in da nieuwe Kamer wel mogelijk dat er een anti republikeinsche meerderheid wordt gemaakt daar de oppositie monarchalen en Boulangisteo ruim 200 stemmen maken maar het zal in geen geval zoo gemakkelyk meer gaan als vroeger Omtrent het karakter der nieuwe kamer luidt algemeen het oordeel dat hot een kamer van zaken zal zijn door den Franschen bourgeois wars van Wilsonisme zoowel als van Boulangisme naar Parijs gezonden In de ecdboroische politiek zal haar meerderheid het prosteotiouisme voorstaan Het groota ziju vriend te nemen Gabrio drukte hem hartelijk de hand en haastte zich toen om weg te komen Halfweg de laan kwam hij zijn zoontje tegen en nam hem op zyn arm tot groote blydschap van het kind Laodice stond op eenigen afstand Toen zij den tuin doorgingen leunde Camilla die ondanks de opgeruimdheid van haar man hem toch niets had durven vragen op zynen arm en fluisterde doch zoo zacht dot hy haast niet hoeren kon Gabrio zeg my toch het is toch niet het ongeluk van mijn vader dat u van mij wegroapt Verberg my toch niets Wat doet u dat denken lieveP Och ik weet het wel het is zeker waar Neen neen gij tobt zonder noodzaak indien ik iets zeker wist zou ik het u zeggen Zoudt gij t mij zeggen Nu zeg het dan Kom wees bedaard Als het tyd is zult ge alles weten nu is het onmogelijk ik weet het zelf nog niet Uw vader dien zullen wij misschien spoedig zien en als ik terugkom Goede God heb medelijden met hen Ën zy omhelsde hom en hield hem lang omvat eindelijk maakte Gabrio zich los kuste zy n kind en gaf hem aan haar zeggende Denk aan onzen zoon en stel vertrouwen in uwen Gabrio Toen hy weg was ging de abt met Camilla weder naar huis maar hij was te ontroerd om een gesprek te begiunen Jfordt tenoU d Zoo brak Gabrio een gesprek af dat zijne vroww oen zucht had afgeperst Onder voorwendsel van een en ander voor zijn vertrek in orde te brengen ging Gabrio heen en verzocht den abt met hom mede te gaan Onderweg vertrouwden zij elkaar hunne bezwaren toe Ook de abt had al sedert lang gemerkt dat de zaken van den marchese zachtjes aan achteruit waren gegaan en dat alles in de war geraaict was maar hy had er met zijn vader niet over durven spreken daar deze er zooveel verdriet van zou gehad hebben Gabrio kon hem dus in vertrouwen zeggen wat hy l proeven wilde te doen hem tevens verzoekende om er niemand allerminst Camilla iets van te zoggen Misschien zeide hij is nog niet alles verloren Toen zij terugkwamen was Gabrio opgeruimder en vroolijker dnu eerst doch de abt bemerkte dat hij vermeed om met zijne vrouw alleen te zijn Voor de eerste maaal stond er een geheim tusschen hen Tegen den avond gingen Gabrio en Camilla in den tuin zitten terwijl Laodice met het kind bloemen zocht Zij zwegen beiden Toen begon Gabrio over vorige dagen en over Italië te spreken dat nog niet geheel vereenigd was maar hij ontweek elk vertrouwelijk gesprek Toen het uur van vertrek gekomen was kwam het gewone rijtuig voor en de boerenjongen die voor koetsier moest spelen klapte vroolijk met de zweep De abt was nog even teruggekomen om afscheid van wenscbt de binnen len en vooral dan madedinging Bij da walke in 1892 ilijken gedaan is daarover ir zegt o a de zal weldra niet voor do partij welke vereerders van een e en Kaquet hebben tot president der opgeven Derhalve rste bedrijf der Bou Id Zal ar nog aan of het niet BooUnger verloren toagt dat alleeh een oor vergetelheid kan t biad er sarcaitisch la r 11 gn8 valt BonWnger m ta bewtreu dat ait alleen to wijten i ouUuHr want kerl ezan delfaoldalou i I lUlan smto n lie party weifa dringen teltiUi X zoo i erschiB leger er en en vindt onje jd a in adicaleii W dar afgevaardigdei Isndsohe industrie te beichl eigen landbouw tegen vraami bahandeling der handelstfacl vervallen zal dit overvloedig Bat bet nu met Boulai jjjo allen het eens Boul heer Magnard in do Figat meer zijn dan een lasti qn naam draagt Zelfs leaerasl als de heeran iKt roomeman om Boulai npubliejc te maken moi ba men aaunemen dat hel Imgiatische oomedia is nfge tweede bedrijf komen lic Ie nedei Ijen dl M moeiiS Eeniiit ta U oii nérzie iSi il der gron wat blij li l en pUr zy is Mmengl lende elsraaften datf Wallt aamenhangeilu gSheel uij is Boulangistsii socialistM cletii zaïtk ii e h pc zeker log Ook de Orleanisten achten Mtoige p 8 de Soleil die jfermetdle slag den genei lei maar dit voagj niet in Boulangi beer Paul do en gaat zelfs zoo g der anti repubj overijlde vluct aanvoerder weg msligdec MublU einail die ittsanldoor den eischoU grond t8betzienUê btiaaM worden gehouden Dat Sfa Mki niet MrkelmwfiAl Uijven daarvoorstaat de alq wezigheiaj botó mn jflan heer PaulDtelède die nu reads in tia iVestl verklaart dathq vournemens is zich in di nieuweJKamar geduchtte eren j Wat de Gonservatiaven betreft dezen aanvaarden met nteer kalmte den uitslag dien zij trouwens 22 September als nvermydelyk beschouwden Man loudt zelfs geen ellenlange nabetrachtingen over da znkko meerderheid waarmede sommige republileinen over hun reactionaire mededingers zegevierden flevergeefs merkt gy mij op sohryft Magnard ia den Figaro da iitdieit men twee of drieof vierhonderd stemmen had kunnen verplaatsen de aeerderheid aan de andere zijde zou geweest zy n Du is volkomen waar doch man beeft deze stemmen niet verplaatst en gelijk een oud spreekwoord i Atic des si et des mail on mettrait Paris daiu vat hadeüle Het belangstelling ziet men thans de houding der monarchisten tegemoet of zij den wenk van den Figaro e a zullen opvolgen en mat de gematigde republikeinen zullen willen samenwerken dan wel of de graaf van Parys volhardt by de politiek door hem sedert twee jaren gevolgd en waarby hij de eer zijner parlij op het spel gezet en verloren beeft De Pransche Kamer zal in de eerste helft vanNovember vermoedelijk 12 worden bijeengeroepen De Ministers zullen blijven totdat zij in de Kamereen nederlaag lijden Zoo wil t bet constitutioneele gebruik Eindelijk zal Czaar Alexander dan toch den Duilscheu keizef te Berlijn bezoeken Hedenochtend komt de Czaar in de hoofdstad van het Duitsche lijk waar hij zich hoogstens twee dagen zal ophouden Ns alles wat reeds over dit zoo herhaaldelijk uitgestelde bezoek is geschreven zal niemand daaraan poote politieke betwkenis hechten Hot bezoek liet elk keizer Wilhelm na de aanvaarding zijner X ring te Petersburg bracht kon natuuriijk niet intwoord blijven Dit tegenbezoek na te laten eeft gelijk eene Berlijnsohq correspondent onlangs Mlooode nimmer in de bedoeling des Czaren gelegen maar door versobillende omstandigheden is de uitvoering van dit plan steeds uitgesteld en dit uitilel werd op zoo verschillende wijze verklaard dat iel allengs inderdaad aan politieke beweegredenen veril loegesohravan Toch zijn de Panslavistsn zeer boos dat de Czaar jwr een bezoek brengt aan den Duitschen keizer He Moikowkga Fedomosti het bekende orgaan van Jlen den heer Katkoff geeft lucht aan zijn toorn riendschspsbewijs jegens Duitschland door een lioftigen aanval tegen de Duitschers welke ook HMe andere Russischo bladen weerklank vindt ïrm Bismarck zal echter in geen geval de gelegenheid verzuimen om den Czaar te spreken DefjJSskjMelior is reeds uit Friedriohsruhe te Berlijn gekomeu ten einde zy n opwachting te maken büd g t des keizers da ri f verkiezing te Peterborough waar liaan Morton met eene meerderheid van ki ij B 742 stemmen de overwinning op den Unionist Purvis wordt door de iKbsBlde oorvechlers van Home Rule mot uitbundig gejubel begroet terwijl aan den anderen kant de organen der unionisten en conaarvatievau hunne teleurstelling niet zoeken ta verbergen Peterborough zond jaren lang den conservatief Fitzwilliam naar bet Parlement het blijkt intusschen nn deze afgevaardigde ovorledeni is dat zijne gelrouwe kiezers meer ijnen persoon dnnzijne pjjitieke beginselen aanhingen De Standard hoopt op eene overwinning in Nairn welke de nederlaag te Peterborough ruimschoots vargoeden zou Overigens troost het blad zich met de overweging dat de Gladsloniaansche meerderheid welke langzamerhand in aantocht schijnt eene meei derheid wezen zou die in stukken zou vallen zoodra haar leider trachten tou tot zijne voor de eenheid des rijks noodlottige oogmerken gebruik van haar te maken Kantongerecbt te Gouda itting van den 9 October 1889 Mr J FOftTUJJN DEOOGLEEVEE Kantonrechter Plaatsvervanger A W 0 WENTHOLT Ambtenaar van het Openbaar Ministerie i m te navolgende personen zijn veroordeeld J N L K en 8 B No 1 wegens hl Ouda dom hetreiken en No 2 en 3 wegeins het I Gouda betrekken van eene nieuw gobouwde Voning zonder dat door een desbetreflknde erkla ing tvan Burgemeester en Wethouders de oltooi S ieider è 50 of 1 dag geblekpn No 1 1 of 2 dagen fo 2 X te Nieuwerkerk a d Usel wegeia hetidspuitbeambte afwezig bUjven bij oen rand if 2 dageii 1 e Zevenhuizen il egens het verwekken van wa rdJor de naohtrost kon worden ver ƒ Stjdlf a dagen Ci v ii en u v H wegens bet te zamen en in Vereeèiging verwekken van rumoer waardoor de nachtrust kori worden verstoord ieder l of 1 dag F J A te Gouda wegens het plegen van straatschending 3 of 2 dagen K j J te Beeuwyk wegens het jagen op eens anders grond zouder vergunning ƒ 2 of 2 dagen J B te Berkenwoude wegens het jagen op eens anderf grond zonder vergunning ƒ 2 of 1 dag L V T en J K beide te Zevenhuizen wegens bet te zamen en in vereeniging in gesloten jachttijd zonder consent of buitengewone magtiging niet behoorlijk zorg dragen om te beletten dit de honden die zij bij zioh badden wild dreven en grepen ieder 10 of 3 dagen J 8 en H v d H beide te Stolwyk ieder wegens bet visschen in eens anders vischwater zonder vergunning ƒ ï of 1 dag P B ta Oouderak wegens openbare dronkenschap 1 of 3 dagen J K ta Zevenhuizen wegens openbare dronkenschap ƒ 3 of 3 dagen M H B te Gouda wegens openbare dronkenschap ƒ 4 of 3 dagen M J V L G H B P H aUen ta GoudaJ B te Beeuwijk C v B zonder bekende woonplaats ieder wegens openbare dronkbnschap 0 50 of 1 dag l P C A K en H N beide te Goudaüeder wegens openbare dronkenscbap 1 60 of 2 dagen Bovenstaande personen zyn tevens allen veroordeeld in de kosten van het rechtsgeding Ontslagen van recitsvervolging zyn H J N en C J K beide te Gouda ter zake van het te Gouda een aanvang maken met het bouwen eener woning aan den openbaren weg zooder dat daarvoor vooraf door Burgemeester en Wethouders dier gomeente rooiing was gegeven de kosten op dit rechtsgeding gevallen te dragen door den Slaat Kleinhandel lo Sterken Drank BUBGEMEESTEB en WETHOUDERS vau Gouda brengen ingevolge art 6 der Wet van 28 Augustus 1 881 Staatsblad no 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen van de navolgende persoon een verzoekschrift waarbij vergunning wordt gevraagd om in de bij zijn naam vermelde localiteit sterken drank in het klein te mogen verkoopen als Naam van den Verzoeker Aanduiding der localiteit Pieter Ziere Fluweelen Singel B No 685 Gouda den 9 October 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBOEN IJZBNDOORN De Secretaris BROUWEB KEMMSGErilMG INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF JIINDEB KUNNEN VEROORZAKKN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Geóen art 8 der Wat van den 2n Jnni 1875 StaaUèlad No 95 Doen ta weten Dat zy vergunning hebben verleend aan de Gebroeders de Baadt en hunne rechtverkrijgenden om hunne door brand vernielde fabriek met stoomvermogen tot bet zuiveren en bereiden van bedveeren te herstellen en opnieuw in te richten gelegen aan de Peperstraat geteekend K no 8 kadaster sectie D uo 2086 GOUDA den 9 October 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemdj VAN BEBGEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWEB PETROLEÜM IVOTEERINGEN van de Makelaars Cantzlaar SchalkwUk te Rotterdam De markt was bedeu vast Loco Tankfu6t 8 25 a 8 80 Geïmporteerd fust ƒ 8 30 Januari en Februari levering ƒ 8 25 Novemberen December levering 8 25 j L MARKTBERICHTEN Qouda 10 October 1889 De kleine aanvoer ruimde heden tot iets hoogere pi zq vlug op Tarwe Jarige Zeeuwsohe 7 10 a ƒ 7 40 Nieuwe dito ƒ 7 40 a ƒ 7 70 Mindere dito ƒ 6 90 a 7 10 Nieuwe Polder ƒ 5 75 a ƒ 6 25 Afwijkende 5 50 a 5 75 Boode Tarwe ƒ 6 è 6 26 dito Angel 6 70 i ƒ 6 75 Boggo Zeeuwsohe fi ra a ƒ 5 60 Nieuwe Po der 4 ƒ 4 50 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 4 60 a ƒ 4 75 Gerst Winter ƒ 4 60 a ƒ 4 75 Zomer ƒ 4 26 a ƒ 4 6o Chevalier ƒ 4 75 Haver per Heet 3 a 3 75 per 100 kilo 6 75 a 7 26 Hennepzaad Nieuw Inlandsch ƒ 7 a ƒ 7 25 Buïtenlandsch ƒ 5 a 5 25 Erwten kookerwten 8 a ƒ 8 50 met kokende ƒ 5 76 a ƒ 6 Boenen bruine boenen 8 60 a 9 50 duivenboonen ƒ 6 60 a 6 80 paardenbooneu ƒ 5 a 6 80 Kanariezaad ƒ 7 25 a ƒ 7 75 Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed ƒ 5 75 a ƒ 5 85 Odessa f 5 70 a ƒ 5 80 Cinquantine ƒ 6 50 a ƒ 6 75 De veemarkt met goede aanvoer handel blyft vlug en prijzen zoer hoog Vette varkeus tamel aanvoer handel gewoon 24 a 26 et per half kilo varkens voor Londen tamel aanvoer handel gewoon 22Vf a 23 et magere biggen goede aanvoer handel vlug ƒ 1 20 a ƒ 1 70 per week vette schapen weinig aanvoer handel traag ƒ 20 a 25 weilammeren goede aanvoer handel traag 13 a ƒ 17 Graskalveren groote aanvoer handel vlug ƒ 45 a ƒ 86 Aangevoerd 70 partijen kaas handel vlug 1ste kwaliteit ƒ 26 ƒ 29 2de kwaliteit 23 a 25 Zwaardere 30 Noord Hollandsche 25 a 29 Boter tamelijk aanvoer handel vlug Goeboter 1 45 a 1 60 Weiboter 1 20 a ƒ 1 35 Burgrerlljke Stand OEBOBEN 7 Oct Jin oodcn A Bosman en A ru Blankeo 8 Nicoius Jacobus oaders C fan der KleQ ea J van der Kraan OVERLEDEN 7 Oct A C Nienitenhniieii 6 w 8 P Zgjjdield 69 j H O Koetsier 2 o 9 K van den Berg baisvr van A Smit 81 j A P den Hertog 1 j 2 m N fireokmaii 2 m W Hortensios 5 m GEHUWD 9 Oct 1 an Adnchem en S S Verhart 10 A Steensma en I C iï IJsselatijn Stolwljk GEBOREN Margaretba Neeltje oaders P A Qoint en J Koatstaal Oouderak GEBOREN Marinna ouders B ran RijtKijk en M van der Graaf OVERLEDEN A van der Under ived L ran IClaüven 80 ADVERTENTIEN ♦ Getrouwd GEÜS STEENSMA en LENA C M IJSSELSTIJN die namens wederzgdsche betrekkingen hnn nen dank betuigen voor de vele bewezen van belangstelling bg bun Huwelgk ondervonden Gouda 10 Oct 1689 Voorspoedig bevallen van een Zoon A M HOOGENBÜOM VÖLLMAB Gouda 10 Oct 1889