Goudsche Courant, vrijdag 11 oktober 1889

N 4042 Zaterdag 12 October 1889 looker s Cacao t FIJNSTE merk 1 60 8SctsJ5cl GOUDSGHE COURANT JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken m Alom te bekomen BE SOÜDSOEE Mïï ATTENTIE Advertentiën niet door ons onderteekend I IËT zyn van ons A KOK COMP Boekhandel NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der g roote laagfkolen Oupeye lv£sLg er © T7 l© aaa 3s olean brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevallen als beste kwaliteit Toor bniselgk gebrnik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pÖpenovens en dergelpe doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toeyoege eene geringe hoeTeelheid vette of j vette kolen Scheepsvracht van Herstal tot Gouda fl 3 30 a fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS De liuendiiiK Tan advertentida kan gesobieden tot ódn aar des namiddags van don dag der nitgave Bbii Zn Bergambacht tegen half Weerbaarheids Vereeniging De Schietoefeningen zullen a s ZONDAG den 13 dezer geen doorgang hebben HET BBSTDÜR PriTaatlessen HoogduitscL Een Duitscher leeraar M O met acte B zal voortaan een of tweemaal per week naar Gouda komen tot het geven van Privaatlessen in het HOOGDÜITSCH Inlichtingen verstrekt desverlangd de Heer F G G VALETTE alhier Brieven onder Hd bij den Boekhandelaar H C EDAUW Jr alhier GEVRAAGD te NOVEMBER eene n iet beneden 23 jaar goed kunnende koken en werken Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden Franco brieven onder lett S hnlppostkantoor Bergambacht STEEi KOLËN Voortdurend in lossing de lading Grove Rnhr Kachelkolen waaruit wy tot 70 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits bij 2 of meer Heet geiyk genomen im PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 10 October 1889 Onder en Bovenrokken SCHEIVK VLEESCHPEUZEK 40 50 60 45 50 45 40 VLEESCH zonder been 45 Cent per 5 Ons RÜNDERRIB ROASTBEEF BEEFSTEAK RUNDERHAAS LAPJES ROLLADB GEHAK KLAPSTUK VAEKENSVLEESCE VARKENSLAPPEN 42Vs KARBONADB 40 SCHIJF 45 1 ROOKSPEK 40 H VAN WILLIGEN Lange Groenendaal LINNENGOED A V OS Az Kleiweg E 73 en 73 OUDEN en JONGEN MANNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr Muller over Verstoorde Zenuw en Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder couvert üduard Bendt Bra tuscfit eig HMiHaHMHMHHaaagtaÉi der beroemde geschilderde t Janskerk te of de beschrgving Eerkglazen van de Groote of St Ter Goude benevens de geschiedenis der Si Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbfl is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Sociëteit ONS GEMOEGEr Ie Abonnemenii Voortttlling DONDERDAG 10 OCTOBER 1889 Vereenigde Rotterdamsche Tooneelisten Tooneelspel in 5 Bedr en 7 Tafer van BIRCH PFEIFFER Gevolgd door De Brandwaclit en zijn liefje Minnespel in 1 Bedr door Floris v Westervoort Aanvang 7 uur fl Gewone bepalingen en prgzen BEIIR8BEU1CI1T AMSTERDAM 10 October Per Telegraaf Integralen zoer vast Certif Deli Bat Miurtsehappij 4 Aand Deli Maatachappij 6 lager Buitenland onveranderd Warsolisu Woenen flauw Nashville l j hooger Vyfde Klasse trekking van Donderdag 10 October No 8227 9236 16979 ƒ 1000 No 2891 10676 14673 1834B 2040 400 N 4120 5202 14168 14621 ƒ 200 No 3041 B274 7449 762B 16192 18030 18497 19071 19816 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 42 3105 5636 8127 11066 13320 163L6 1880 60 3112 5666 8166 11095 13379 163 0 18817 165 3217 5707 8266 11266 13563 163 9 18840 179 3267 5728 8303 11292 13679 16417 1891B 364 3297 5830 8378 11376 13581 16607 18983 384 8364 5912 8406 11390 13860 I66i 3 1902 428 3385 5933 8411 11441 13782 167 8 19145 457 3436 5938 8419 11543 13804 16716 19224 490 3459 6994 8523 11675 13847 169115 19263 628 3480 6014 8664 11698 14202 169116 19447 963 3518 6036 9029 11717 14261 170115 19460 972 3648 6067 9192 11730 14271 170ill 19467 1093 3822 6063 9247 11826 14431 171 9 19484 1226 3939 6340 9290 11839 14457 17319 19497 1271 3977 6417 9304 11995 14713 174 2 19618 1345 3989 6447 9406 12086 14736 175t5 19563 1349 4020 6578 9584 12134 14754 17564 19600 1360 4042 6648 9606 12138 15010 17637 19662 1493 4071 6665 9620 12266 15101 17700 19775 1638 4164 6678 9794 1 312 15106 17786 19798 1663 4286 6810 9836 12314 15287 17891 19801 1671 4466 6876 10044 12402 15288 17963 19936 1708 466Ö 6928 10048 12463 15402 18013 20009 2168 4591 7010 10094 12612 15561 18153 20291 2166 4711 7206 10138 12807 15620 18163 20315 2192 4742 7t24 10252 12860 16781 1817S 20617 2356 4893 7461 10257 12871 15916 18191 20675 2485 4924 7481 10343 12875 15920 1820 20770 2673 6058 7658 10441 12894 15947 1822 20850 2703 5065 7855 10464 12998 16029 1833 20875 2719 5148 7900 10601 13037 16077 1834 20928 2963 5394 8044 11032 13287 16146 Zoon Gouda Snelpersdpuk van A Beinkiun De nitgave dezer Coarant geschiedt dageljks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden ii 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 11 October 1889 ij kon besluit van 9 Oct zgn benoemd totkanton eohter te 6oada mr D J van Hensde thans griffier bq het kantongerecht aldaar en tot kantonrechter te Schoonhoven mr J K van Weel thans griffier bij het kantongerecht te Ond Beieriand Tot onderwijzer to Moordrecht Dirksland t is aan de openbare lagere school ioemd de beer H Speqer te Men schrijft uit het Westland De late appelen en peren irordeh thans druk gepinkt De bellefieurs getren bq de meeste tuinders niet meer dan een half beschot sommigen die jonge hoornen bezitten hebben nog een vol gewas hangen Jolige boomen geven hier dit jaar alleen voldoende dit is voor alle vruchten w r Zq schijnen de tegenspoeden van 1888 het best te hebben kunnen verduren De meeste belleilean zijn aan de opkoopers verkocht voor 3 die ze vrij hebben behalen hg de hooge markt thans aanzienlijk voordeel £ r is veel vraag naar appelen voor Frankrijk en Dnitschland voor ƒ 4 De kleiperen geven nog slechter beschot dan de appelen waardoor de prijs in de vorige week reeds tot ƒ 6 liep In het algemeen lijn ook de andere peersoortcn in het gewas beneden het middelmatige gebleven De qualiteit van appelen en peren is echter uitmuntend de vruchten zijn good volgroeid en volkomen gaaf waardoor zij hut rawe weder der laatste September dagen konden doorstaan zoodat de tuinders door afval niet veel schade leden FEVILLETOX Gabrio en Camilla Ben verhaal uit Milaan Dooa GUILIO CABCAWO frii naar het Italiaatuch Dooa VANESSA 74 XXI Kort daarop verontschuldigde hij zich dat hij haar moest verlaten en toen hq wegging zag hij Laodice nog onbewegelijk bq het tuinhelc staan hare oogen waren stijf op den weg gericht waarlangs Gabrio heen gegaan was doch de abt zag de tranen niet die langs hare vermagerde wangen vloeiden Toen Gabrio van de zqnen ofscheid nam en de hand van zq n vriend drukte had hq haar zelfs geen blik toegeworpen Toen het geheel donker was vond Camilla hoar op dezelfde plaats op het gras zitten jnet de ellebogen op de knieën geleund en t gelsm in de handen verborgen zij had Camilla met hooren aankomen Yerschrikt sprong zq op toeh deze haar aanraakte hare oogen stonden nog vol tranen Camilla zag het doch wat zij ook deed het gelukte haar niet om de oorzaak van die tranen te outdekkon Het 30e jitsrverehig van het Nederl gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders te Utrecht dezer dagen terschenen is opgedragen aan de nagedachtenis v prof Donders wiens fmi gelijkend portret op dè eerste pagina priikt Het verslag wordt door prof H Snellen ui briieht die sedert 1863 met Donders heeft samengewaikt Wat de stithting van dezen grooten geleerde voor de lijdende menschheid is geworden kan blijken uit het aantal patiënten die er verpleegd werden Ia het eerste tiental jaren beliep dit getal gemiddeld 1260 in het tweede tiental 1738 het derde 2556 In 1888 bedroeg het getal mtienton 3087 Het getal consulten beliep 21768 d i verdeeld over S IO werkdagen gemiddeld 70 contilten per dag Het verslag brengt een woord van lof aan het personeel der stichting In de behoefte san een gebouw waar reeds in 1882 door Donders op gewezen werd kan worden voorzien zoodra genoegzame fondsen aanweüig zijn daar reeds een terrein in het Sterrebosch tMschikbaar is Prof Swllen doet een beroep op den liefdadigheidsnn van h Nederlaadsche volk om in deze mede te werken Aan berichten uit A eh Kotta Radja is het volgende ontleend De vqand toont thans zijn overmoed De posten worden drukker heviger en met meer succes beschoten Er lijn zelfs berichten dat hij de een of andere benting zal afloopen en ook onze hoofdvesting zal aanvallen Als een gevolg van bet gevecht van den 26en Juli zal te Kota Fohama eene batterij met zwaar vestinggeschut verrqzen om Kota Toewankoe en andere omliggende bentings van den vqand te vernielen Over de feiten van den 26en Juli jl sprekende werd ook hier ter sprake gebiacht een voorbeeld van trouwe plichtsbetrachting van het trampersopeel op dien dag De ingenieur Van Dorp die zich op dien daft onver Haastig droogde het meisje hare oogen af stond op drukte Camilla stuipachtig de hand en keek hoor toen uitvorschend oon De uitdrukking van hare oogen was echter zoo vreemd dat CailiiUa er van schrikte Het meisje werd spoedig weer kalm en gaf door teekenen te kennen dat het laat werd en zij dus naar huis moest terugkeeien Camilla liet hoor heengaan maar kon ha zonderling gedrag maor niet vergeten dat hare ziel met onbestemde vrees had vervuld Zq ging vroeg naar hare kamer waar ook het wiegje van haar kind stond Toen bet rustig sliep ging zij naar het balkon opende zacht de deur en ging naar buiten Door was alles rustig Achter het donkere kastanjeboschje dat langs den tuin liep zag zij door het nachtelijke nevelfloers op de helling van den heuvel de zwarte gebouwen van het kasteel die duidelijk afstaken tegen den door de maon ve lichte hemelt Hare treurige gedachten dwaalden daar rond haar gansche hort was dtór Er zq n van die uren in het leven waarin elk voorbijsnellend oogenblik eene wereld van herinneringen in ons opwekt eni wq al de jaren die zijn voorbq gegaan weer doorleven in een enkelen ademtocht in é ae enkele zucht Camilla leunde in gepeinzen verdiept op de bolastrade VUi tusschen die oude muren was zij begonnen te leven en liefhebben en nu stand het kasteel ol bijna twee jaren lang gesloten en Ie tum was verlaten en de heuvel was eenzaam afsof de ADVEBTBNTIBN worden geplastrt van 1 5 regels i 50 Centen iedere regal meer 10 Centen GE 00 TB LETTBBS worden berekend naar plaatsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis ogenomen in het ADVBRTENTIBBLAD t welk dea Maandags verschgni moeid uu te Kota Ea ja dan weder te Paken Kroang Ijoet bevond om den loop der tremen te regelen en voor overvulling der waggons te waken heeft met behulp van zqn personeel de hoeren Kidee Kruger en den monteur de 50 extra treinen die op dien dag geloopen hebben zoodanig geregeld dat de dienst der gewone tremen niet behoefde gestookt te worden Slechts de gewone trein van Kota Eadja noar Olehleh dea n m om 6 uur ging op dien dag een paar uren loter Ook het lofwaardig gedrag van den officier van gezondheid dr V Lehmann is meldenswoord Terwyl de kogels hem langs de ooren floten woo hij steeds daar waar zqn plicht hem riep Telkens door s vijands vuur gaande om de verspreide gewonden te Terbindeu en verder te doen vervoeren heeft hij getoond woten uoed te bezitten De dienst van den geneeskundigen dienst in het hospitaal is thans zwaorder Behalve bq de vele gewonden benben en koortolijdera woidt de hulp der geneesheeren ook ingeroepen bij choleralijdet die aanhoudend naar het hospitaal worden Tervoerd Deze ekte heoB sedert den 9den Augustus tol van oflOTs geeiseht Ook ds marioe heeft baardoel gekregen De Btadjermam ligt met de gele vlag in top op de buitenrede te Oleh leh Niettegenstaonde het bezoek von die vreeselijk ziekte en de dooidoor ontstane neeislochtigheid heeft de UoUandsche en Dnitsche tooneelwrijeniging gelegenheid gevonden eene voorstelling te geven waarvan de recette bestemd werd voor de gewande kameraden De vooistelling was goed bezocht en de recette ook naar wensch Wederom hebben tweede dwangarbeidere die des nachts de trambaon moeaten bewaken eene door de A jehers aangelegde granaatmijn van 12 cM ontdekt op den 6en en ons alweder behoed tegen eene vernielmg der boon tusschen Lamdjomoe en BUng bewoneTB dood waren en het goed aan niemand toebehoorde Haar voder en moeder dochten er niet aan evenmin als zq dachten aan haar wier eenige schuld doorin bestond dat zij de eerste oprechte genegenheid des horten bod vostgehoudeu £ n zij woron misschien voor oltqd ver von hoor ver van den eenigen zoon op wien zq eens al hunne hoop gevestigd hadden zq wachtten in eenzaamheid de jaren af woorin de kring steeds kleiner wordt en men zoo veel meer behoefte heeft oon de dierbüen die zqn overgebleven En treuriger wos het nog te moeten denken dat zij na gewoon te zqn geveest aan een rustig leven omringd von alle weelde en gemakken nu in dien moeielijken toestond waren die een ommekeer der fortuin altqd veroorzaakt en dot in die jaren woorin men meer behoeften heeft dan vroeger Dan was er nog iets dat haar kwelde Sedert meer dan een joor bod zü geene tqding ontvongen von hoor broeder die vroefer zoo zeer oon boor gehecht was en wot zij er toevollig van vernomen hod of opgevangen uit gesprekken die echter steeds afgebroken werden als men haar zag was wel treurig Door zqn zorgeloos leven zijne gehechtheid aan het spel en zqne minnanjen indien ten minste do geruchten waarheid behelsden verspdde de jonge officier niet slechts zqne krachten en zijn leven maar ook het overschot van zqn vermogen en bracht de eer van zqn eigen naam en die zijner familie in gevaar Maar waarom had Gabno hoor nooit iets doarvan gezegd Zijn stil