Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1889

If t Ml lMdw M letltdaNtd SaUtn Omrani vernomen dat liet wetsvooratel Bahlman in de afdeelingen der Tweede Kamer bij de rechterz de gunstig ontvaagen ia Wordt het vooratel tot wat bevarderd dan ud men in Nederland voorspdit het blad den priji van het biaod met 2 caat per kilo den iqaen De belaating aldus berekent het verder die men op het punt staat op onze schonden te leggen bedraagt zoo ongeveer ƒ 14 600 000 zegge veertien en een half milUoen guldens per jaar Om dat sommetje bijeen te Jgygen zal voortaan ieder bete broods belast worden voor lederen hap die een hongerige doet zal belaating betaald moeten worden en voor ieder pond brood dat straks als de winter komt door den werkelooze zal gekocht worden zal hy 1 cent belasting moeten nederleggen Wq bakkers die d behoeften en nooden van het Tolk beter kennen dan iemand anders wjj weten niet waar hoe in slechte tqden aan het einde der week minder brood gehaald wordt dan in het begin Wq weten precies wanneer deze of die fabriek het loon betaalt wij weten dat als het geld van den werkman op is hi geen brood meer koopen kan Wq weten wanneer het meeste geborgd wordt Menig gezin zal zich als die twUtbelasting door de reokkriijde zal worden aangenomen met een paar brooden per week minder moeten tevreden stellen en menig ouderhart zal weer meer gefolterd worden door zijne kinderen aan het einde der week s avonds met leege maag naar bed te moeten sturen Maar wat uoodi Menig landheer zal daarb gebaat worden en de meel brikanten zullen hunne jaarlijksohe inkomsten met tonnen zien aangroeien I Want deze belasting beoogt tweeërlei doel den landbouwer te helpen en den meelfabrikant rijk te maken iiR k te maken zeggen we want het bedrag dat de maalindnstrie zal ton goede komen bedraagt 2 300 000 Twee millioen en driemaal honderdduizend gulden zal ten goede komen aan de maalindnstrie waarbq fabrieken zyn die in de laatste jaren gemiddeld 16 pCt dividend hebben uitgekeerd De meelfabrikanten vroegen vóór 2 jaren toen ze en slecht jaar hadden eon verdedigingsrecht van BO cents per 100 KG maar thans nu de bron zoo rqkelqk vloeit krijgen ze niet 50 maar 80 cents per 100 KG Bovendien is sinds dat jaar het aangevraagde verdedigingsrecht volkomen overbodig geworden Bovengenoemd bedrag zal dienen om het onvermogen der msalnqverheid nog te vergrooten Het blad gebruikt het woord onvermogen omdat de groote hoeveelheden meel die ingevoerd worden den bakker moeten dienen om de mindere soorten der Nederlandsche maalngverheid te verbeteren De recbterzqde onzer vdksvertegenwoordiging zal besluit de Bakken Ct bij aanneming een onverautwoordelqke daad verricht hebben Uit Berlijn schrqft men aan de N M Ct Sinds eenige weken houdt het geheele publiek zich hier bezig met Edison s phonograaph De slimme Amerikaan heeft bij zqne terugreis uit Berlin een z ner vertegenwoordigers hier gelaten met een uitmuntenden phonograaph waarmede die persoon bq allo vorstelijke en andere hooggeplaatste personen rondreist De Keizer Bismarck Moltke enz enz iwijgen was haar smartelgk iBovenal wasj zij ongerust over zijn plotseling vertrek en vreesde dat er nog grootor gevaren dreigden dan zg zich verbeeld had En zgne weinige woorden zgne buitengewone achterhoudenhmd en de gemaakte opgeruimdheid waarmede hij haar had willen gerustetellen deden haren angst nog vermeerderen In sommige oogen Uikken is de verbeelding veel meer geneigd om zich iets kwaads dan iets goeds voor tA stollen en Camilla ofschoon volkomen vertrouwWe op de oprechtheid en liefde van Gabrio verdiepte zich toch in de onzekere toekomst en beefde voor hen die zij liefheid vooral wanneer zg bedacht dat hare trot sohe moeder nooit de hulp zou aannemen van deu man dien zij niet als zoon had willen erkennen En indien nu de pogingen van haar echtgenoot om hun val te voorkomen dien eens verhaastten Was het dan niet Gedeeltelijk h e srhnld En zg stelde zich haie ouders voor in armoede gedompeld terwijl zg zelve ofechoon in een nederigen stand toch een gelukkig en rustig loven leidde Gelukkig Hoe komt het toch dat als onze wenschen vervuld zijn er toch te midden van die kalmte oogenblikken komen dat onze ziel vreest ofschoon er bijna geen wollge te zien is aan onzen helderen hemel Een twgfel eene herinnering eene flauwe schaduw dat is zooals de dichter zegt het stofle dat het oog onzer ziele verduistert Er kwam eene ongekende moedeloosheid over haar langzamerhand namen hare duistere gevoelens een allen ontvangen m Ueaoek t i dm hor lboBograaph moeten in den toestel spreken hooren wat anderen er in gesproken hebben en geven hunne verbazing over de wonderbare uitvinding te kenaem Men moet evenwel in aanmerking nemen dat het instrument nog niet too volmaakt is als Bdison het mettertijjd hoopt te maken Om te hooren moet men nog evenals b de tel hoon eene gehoorhuis aan het oor honden Edison gelooft echter het wel zoover te zullen kunnen brengen dat zulk eene buis niet meer noodig a en de phonograaph derhalve zonder buis d n vastgehouden toon in volle sterkte en natuurleken omvang doet hooren Gisteren heeft de vertegenwoordiger voor een uitgelezen publiek ten voordeele der veneniging JBerlmer Frette eene voorstelling gegeven die netto 1400 marie heeft opgebracht Het aardigste wat men daar vernam zal wel dit zijn dat Edison 10 000 phonogrammen laat vervaardigen van hetgeen prins Bismarck bg de bezichtiging van den toestel er in gesproken en gezongen heeft Die phonogrammen zullen aan autoriteiten geleerde genootschappen vaderlandsohe vereenigingea enz in Duitschland warden gezonden ten einde die allen ook na Bismarck s dood j g eens diens stem zullen kunnen hooren De grootste curiositeit zal alsdan wel zijn Bismarck ook eens als zanger te kunnen hooren want de oude heer heeft bij die gelegenheid onder anderen het begin van het studentenlied nOaudeamu igibtr het eerste coupletje van een Amerikaansch lied en een lied van Uhland ten beste gegeven Dat zal wel uiterst raar I klinken want zolfe da vurigste aanhangers van Bismarck durven niet beweren dat ApoUo hem met de gave van den zang heeft bedeeld Integendeel in een ouden blikken ketel zit meer muziekale toon dan in de keel van Bismarck die voor muziek volstrekt niete gevoelt en haar zelfs wel eens minachtend eene Samijilung mn OerSmchen heeft genoemd Een naar t schqnt groote dieventroep is met maar al te goed geluk in verscheiden groote steden werkzaam Te Munohen braken zy in een juwelierswinkol en ontvluchtten met een belangrijke hoeveelheid geldswaardige voorwerpen Te Chemowitz wisten een aantal l en van dit bandieten gezelschap in een bankiershuis door te dringen en gingen op den loop met ƒ 56 000 aan rumeeusch geld 6000 Napoleons en een groot getal andere stukken van waarde Ook een bankinstelling te Jassy moest het ontgelden Een troep dieven welke daar inbrak is met ƒ 60 000 in rumeensoh geld 7000 Napoleons en ƒ 15 000 aan andere waarden spoorloos verdwenen Yan een nieuwen reddingsgordel voor schipbreukelingen wordt in Duitsche bladen melding gemaakt Het is een lucht en waterdichte holle gordel welke om het middel wordt gegespt en als hg ledig is zeer gemakkelijk is te dragen Aan dien gordel is een kleine ijzeren flesch verbonden welke saamgeperst koolzuur of koolwaterstofgas inhoudt Om den gordel welke 100 liter kan bevatten met gas te vullen zijn 200 gr vloeibaar koolzuur en 20 gr absolute alkohol om het verstijven van het gas te voorkomen voldoende Na het openen van een klepje in de flesch wordt de gordel terstond met het lichte gas gevuld Een op zg aangebrachte klep met een veer voorkomt het springen van den gordel door overvulling Daar uu 100 Uier gas een even vorm aan Onwillekeurig kwam haar een avond in de gedachten waarin eenige sluwe woorden haar aan het kwaad hadden leeren gelooven die sombere winteravond die beslijkte straat de voorbggangers en onder hen een jong mensch met een meisje aan den arm De gedachte aan die smnrtolgk verschijning was verflauwd en verloren in de dagen van haar geluk maar het gedurig bijzgn van Laodice de hartstochtelijke gehechtheid welke deze voor het kind betoonde had n dezelve weer opgewekt en zelfs het medelijden van Gabrio als hg over haar sprak scheen haar al te hartelijk soms scheen hot haar of er eenig berouw uitsprak En van de eene gedachte kwam zij op de andere sg herinnerde zich hoe haar man haar dikwijls als zg zich in ideale levensbeschouwingen verdiepte tot de werkelgkheid had teruggeroepen en gewezen op den strgd van het dagelij ksche leven op de souvoreine onafhankelgke zelfgenoegzame macht van den mensohelgken wil Sedert twee jaren waren zij vereenigd nooit had Gabrio mePóón enkel woord hare godsdienstige overtuiging gekwetst maar na deu trouwdag hadden zij nooit meer samen voor het altaar geknield alsof God niet de vriend was voor alle dagen des levens en alsof zij Hem niet noodig hadden dan alleen als het gevaar dreigde Misschien zoo sprak zij in zich zelve misschien zou hij zoo ik vóór hem heenging niet voor mij bidden en de goddelijke hoop van met mg hereenigd te worden niet gevoelen En hier vertoonde zich aan haren geest gOn droevig tooneel van een troosteloozen doodstrijd groote volume water verdringt en da oifM i een gewicht van 100 kilogram boven water kan houden rekent men dat een schipbreukeling daar mee Toorzien met goed gevolg den ttrqd tegen de golven kan volhouden In volle lee is behalve deze gordel nog een waterdichte tasch met eenige levensmiddelen noodig om den schipbreukeling voor den hongerdood te bewaren Men schrgft uit Londen aan het Hbl De belangrgkste speculatie had plaate in de miikt van Transvaalsche goud en landaandeelon Men kan zich hiervan geen denkbeeld vormen tenzg men getuige ware van de tooneelen na 4 uur op straat vóór den ingang der beurs De speculatie in de Transvaal landaandeelen heeft Toor het oogenblik die in de goudaaudeolen geheel verdrongen en men mag veilig sommige der transacties waanzinnig noemen Een voorbeeld de aauaeelen van n dier maatschappijen waren eenige weken geleden voor 16 sb onverkoopbaar den volgenden dag werd er tot 6 p st geboden den dag daarna 11 p St en eenige uren later waren de aaudeelen voor 6 p st aangeboden Deze soort van zaken doet zeer veel nadeel aan de bonafide maatschappgeiC Wij stellen vertrouwen in den rgkdom van do ftansvaal doch raden hun die geld in bovengenoemde aandeelen willen plaatsen aan dit niet te doen dsa na rgp overleg en raadgevingen ontvangen te hebben van personen die niet zelf bij de plaatsing der aandeelen belang hebben De gemeenschap met de Transvaid is tegenwoordig van dien aard dat men binnen betrekkelgk korten tgd alle inlichtingen omtrent de meeste maatschappgen kan verkrggen Toen hier gedurende de vorige week iemand inlichtingen vroeg aangaande de aandeelen van eew landmaatschappij welke voor verscheidene ponden werden verhandeld ontving hij tot antwoord dat de maatschappij nog geen land had gevonden doch ni zoekende was naar geschikt land met goud Of dit nu waarheid was kunnen wij niet zeggen doch ker is het dat de persoon die het antwoord gaf i de Transvaal goed bekend was en niets bijzonders omtrent de maatsohappij ken mededeelen Hot is buiten kgf dat de aandeelen van een groot aantal maatschappijen belangrijk te hoog in koers staan en de tot heden verkregen uitkomsten niet aan ds te hoog gespannen verwachtingen beantwoerden Wanneej men met beleid en voorzichtigheidaandeelen koopt kan dit bUjken eene goede speculatie te zijn doch men wachte zich voor het wilde dobbelspel in aandeelen waarvan de waarde aan cM kooper onbekend is Met enkele uitzonderingen zjUlen teleurstellingen het gevolg zijn Het blgkt dat de storm die over groot BrittaiJié woedde en waarvan wg niet meer dan het staat ekregen een ware cycloon ia geweest wier middelpunt zich uit iiuidwestelgke richting verplaatst Terwgl na de hevigste vUgon in Ierland de ba meters weder rezen daalden zij snel in de oostelglce streken van Groot Brittennié l De storm naderde snel en onverwacht maar dwr het netwerk van telegraafdraden dat de buitenpostag met het meteorologisch instituut verbindt kon tüd worden gewaarschuwd zoodat men hier en dafr voorzorgen kon nemen terwgl de storm op dein Atlantischen Oceaan in aantocht was Niettemin hadden een aantal scheepsongelukkenplaat i In dit oogenblik deed een zachte zucht van hit kind haar uit hare overpeinzingen ontwaken Haast g ging zij naar binnen liep naar het wiegje waarin haar lieveling rustig sliep zg sloot de venster knielde weder bg haar kind en hare ganaohe ziW smolt weg in een stom gebed omdat geene woorden in staat waren om het uit te draken PLICHT BOVEN ALLES II Hebt gg den gansohen laat U opgelegd gedragen Eu uw weg Ten einde toe geloopen L Cabk Holal Volkl HoU Niemand antwoordde Een van tweeën de kastelein zit in den kelde r met zijn oudje en maakt buitenlandschen wgn of ze zijn allebei dood Gn maar binnen men L Hola Zoo schreeuwde een ruiter met een bruin gezicht en breede schouders terwijl hij zijn hggend paard deed stilstaan tot een officier die hemopeenpaMO van echt eugelsch ras volgde Do snelle ademhalin en het schuim dat rossen en ruiters bedekte dee duidelijk zien dat zij uren lang gereden hadden zonder rust te nemen fTardt tenolfé Te E 2 tte d verkeidleB de aaonen die dch in dw vuurtoren bevonden in den grooteten angst Se zee stond in de benedenvertrakken en had reeds alle meubelen weggeslagen Groote gaten sUiegen de golven in de onmMdelMjke na jbeid vin de fondamenten van het gebouw zoodat het geheele gebouw dreunde en men voor ernstige ongdukken vreesde Bij Dsndadna werden de opnrenden ven een chip dat in nood verkeerde met de grootste moeite gered In het Manchetterkanaal werd de kade zwaar beschadigd en op verscheidene plaatsen werd de dgk vernield en stroomde het water het land binnen De telegraafgemeenschap van Manchester naar tol van andere steden was geheel verbroken Op de Mersey te Liverpool heeft het ook geducht gespookt en in de stad werden vele personen door den winddruk tegen den grond geworpen Een ander i vloog tegen een tramwagen en moest ernstig gewond naar het gasthuis orden vervoerd Heel Dublin lag t onderste boren De straat was vol gevallen boomeu schuttingen luiken telegraaf graafen telepboonpalen en draden GaaUntarens woeien omver en glazen in Groote schade werd ook in de parken aangericht In 20 jaar had men daar ter stede zulk een hevigen storm niet waargenomen De kanonneerboot Sntrtpute die van Plymouth naar Liverpool gesleept werd moest worden achtergelaten strandde en verging De bemanning werd aan reddingsignen naar land getrokken Zij meldden in Camarvonbaai een schip te hebbra zien stranden dat vermoedelijk met man en muis vergaan was In een golfbrekershoofd bg Holyhead is een gat geslagen van 60 roet lengie en 7 voet breedte Groote steenen van 7 voet lengte werden door de geweldige zeeën ojlgenomen en meegevoerd alsof het keisteentjes waren Te Bangor verging het jacht Plekme doeh de bemanning werd ger Do bartloK van Windsor Nova jBootia met 17 man en 2 vronwen aan boord geraakte in Cardiganbaai aan den grond maar werd den volgenden dog door een sleepboot uit haar geToarlgken toestand bevrijd TOOIsTEIBIj Gisteren avond had de eerste tooneelroorstolling plaate in het nieuwe seizoen van het Botterdamsohe gezelschap onder dir der hh La Gra k Haspels Opgevoeni werd Dx Kkxkxl van Ch Biroh Pfeiffer en D BeaWdwacht in zUN liiWJE van Floris van Westervoort Beeds aanstonds bg het binnenkomen der zaal werd de aandacht van den toeschouwer getrokken door het nieuwe gordgn dat een uitstekenden indruk maakt Reeds lang genoetr hadden wg in de pauzes moeten staren op een rerflensd doek dan dat wg niet met ingenomenheid van deze verbetering zonden kennis nemen De frissohe kleuren imitatie fluweel en satgn met goudki koorden afgezet doen het oog aangenaam aan terwgl de nieuwe manteaix den indruk verhoogen Soch ook op het tooneel zelf is aan de decoratien veel verbeterd De tuin en boschdeooratie die wg gisteren in verschillende tafereelen mochten zien is met talent geschilderd de 2 balustrades de i jour gewerkte boschfriezen en het achterdoek maakten een zeer goed effect en in plaate van den lealgken boom die zoo dikwgls dreigde te vallen en dit eene enkele maal zelfs werkelgk deed waardoor menig lief tafereeltje soms totaal bedorven werd is een nieuwe gekomen waarop het oog met genoegen rust Het geveltje van Tadeft huis zag er keurig uit en de d ren in Vader JBarbeaud t kamer niet minder terwgl nog verschillende andere kleine verbeteringen waren aangebracht Bg oen volgende voorstelling zullen wg waarschijnigk met de andere decoratien kennis maken waaronder de sabn in de eerste phuta die nog onderhanden ia Wat wg gisteren van de restauratie zagen doet den vervaardiger alle eer aan en mot lof mag hier de naam worden genoemd van den heer J J Poutsma deooratiesohilder te Botterdam aan wien dit werk ras toevertrouwd Het Botterdamsoh gezelschap heeft b het nieuwe seizoen een drietal nieuwe artisten gewonnen die gisteren allen medewerkten Mevr Phil Jonko en de hh van Kerokhoven en Chrispgn Deze laatste was voor het Goudsche publiek een oude bekende reeds vroeger was hg te Botterdam verbonden eerst aan den groeten daarna aan den kleinen schouwburg en speelde laatatelgk in Amsterdam bij ds troep van den heer de la Mar waar hij o a als Jack the Mpper vele lauweren behaaldel Gelukkig voor zijn toekomst als artist dat hij weder in eene omgeving is teruggekeerd waar dogelgker en fijner stukken worden gegeven De beide anderen kwamen van het Antwerpsche tooneel en deden zich reeds bij deze eerste voorstelling al dadelijk van een gunstige zgde kennen Mevr ïooIem hwft aet heM um tm irfne i mend gelaat en speelt met een gevoel en een hortatocht die bg HoUaadsche actrices zeldzaam voorkomt Haar eigenaardige entréit de chambre in het Ie bedr f wn wtatekand en de langzame overgang van een wild natuurkind tot een meisje dat in den Tweelinghof door allen gaarne welkom geheeten wordt werd goed weergegeven evenzeer kwame de samensfrakeo met Landiy eo Didier goed tot hun recht Wat de heer Van Kerokhovan betreft deze had een minder dankbare rol aangezien de toeschouwer die den roman van Georgo Sand waaruit dit stuk is getrokken niet haddan gelezen lang in t onzekero bleef over zijn karakter Doch zijnjuiste gestes zijn goede voordracht en vooral ook zgn uitstekend stil spel doen ons de hoop uiten hem mèt mevr Jonken nog dikwgls hier te zien optreden Voorts traden in t stuk op Mevr Burlage als de oude heks die de eer eener terugroeping genoot nadat zg Fader Sarbeaud zoo duchtig de waarheid had gezegd Mevr Coelingh Vorderman als Madelo Mevr Eaaasen als moeder Sarieaud en Le Gras als haar echtgenoot Deze kweten zich als van onds zeer goed van hun taak Het stuk zelf is iet of wat ouderwetach Uar en daar lenümented maai zeer geschikt om aan ééae actrice gelegenheid te geven haar talent te doen uitkomen wat bij deze vomsteUing zijn goede zijde had doch overigens geen aanbeveling verdient Het nastukje was eeo miane vu EkRM n Westervoort den bekwamen regisseur van den Antwerpscheu schouwDurg ook hier te lande als schrijver van een paar veel beroken romans bekend Daarin zagen wg mevr Jonken als dienstbode met een keurig kometje en een paarsch katoentje on de heer Van Kerckhoven als brandwacht die ons als zoodanig een ander kgkje gaven op hun schoon talent De eente vooratelling kon in alle opzichten goed geslaagd heeten BolteDlaDdseh Overzicht De Ennsche regeering he besbten de kamer niet bgeen te roepen voor 12 November Het ministerie Tirard blgft dus voorloopig aan het bewind Aan een correspondent van het Journal des Dóbats heeft Emilio Castelar verklaard dat z i de aijgeloopen verkiezingen de Eransohe Bepubliek voorgoed hadden bevest gd en dat de gematigden van rechter en iinkerzqde vadurlandslievend genoeg behoorden te zgn om samen te werken Zoo had hgzalf vanouds republikmn het zgne bggedragen om den gorgelden gang van zaken ouder het gevestigd bewind in Spanje te bevorderen hot belang van vaderland en vrgheid boven alles stellende ofschoon trouw blgvendü aan de verkondiging der door hem eeuwig waar geachte beginselen Men ziet ook Castekr is met de jaren wat bedaarder geworden In het kamp der Engelsche radicalen heerscht uitbundige vreugde over de gansch onverwachte overwinning bg de stembus te Peterborough behaald De Gladstonianen wonnen hier opnieuw een zetel op de unionisten Door den dood van den conservatief Fitzwilliam was een verkiezing van een lid voor het parlement uoodzakelgk welke de zegepraal van den radicalen eandidaat Morton tot resultaat had De verkozene verkreeg 1893 zgn unionistischliberale mededinger 1A42 slemmen zoodat de radioalen een meerderheid van 251 stemmen hebben In 1886 en 1886 bedroeg de meerderheid der conaarvatieren 258 en 289 stemmen eau verschuiving ten gunste ren Gladstone alioo van ruim 600 stemmen Aan radicale zgde beschouwt men dezen uitslag als een gelnkk voorteeken voor de eeratvolgende algemeene verkiezingen wgl de Gladstonianen te Peterborough den dertienden zetel in het parlement bg de partieele verkiezingen sedert 1886 wonnen De Saüj Nem ziet in de verkiezing van Peterborough een scMtterend bewgs van da afkeuring welke ten deelt valt aan het onwaardig en onheilspellend bondgenootschap tusschen mannen die eens liberalen waron en mannen die nooit iste anden kunnen zgn dan toriee Zoo goed fflogelgk verbergen de unionisten hun teleuntelling Zij vleiden zich op hun beurt met do Jioop dooi het geluk begunstigd te warden bij de verkiezing te Elgin en Nairn die eeri istereu plaate vond en aldaar een zetel op de Gladstonianen te winnen De telegraaf berichtte echter reeds dat de goede verwachtingen der tories zich niet verwezenlijkt hebben en bun te Elgin en Nairn geen equivalent is geschonken voor het te Peterborough geloden verlies De unionistische partij zal thans goed doen den raad haar door lord Churchill onlangs in een openlijke redevoering gegeven zoo spoedig mogelijk op te volgen Indien de unionistische partij het vertrouwen van de meerderheid der natie wilde behouden 0 wtmlt UtM ort ierrUU fler t aeA p 4 diende zg niet alben de lenche landqaaestie maar ook die van de uitbreiding van ploateelijk zelfbastaur en die van het onderwijs in lertand spoedig tot eene behoorlijke oplossing te brengen De Engelsche bladen hechten groote waarde aan het bezoek hetwelk keizer WilheUn heeft gebracht aan het Engelsche eskader in de haven van Kiel Nauwlgks waren de Engelsche oorlogsschepen in Duitschlands oorlogshaven aangekomen of de keizer begaf zidi van Berlijn naar Kiel ten einde de Engelsche admiralen te begroeten en te hunner eer een feestmaal aan te richten Nu is de Duitsche keizer wel is waar sedert eenige maanden admiraal der Engelsche vloot maar toch moet natuurlijk een dergelijke beleeftheid des keize wel bijzonder in het oog vollen De ïïmet de Standard e de Mommg Pott vinden daarom aanleiding in de reis des keizers nogmaals te doen uitkomen hoe voortreffelijk tegenwoordig de betrekkingen tusschen Engehiud en Duitachland zijn Van des te meer beteekonis acht de Tunet s keizen bezoek omdat zelfs vermeden is de reis tot een dubbel doel te doen strekken want daar de czaar eenige dagen daarna te Kiel aankwam zou het zeer natnurlgk zijn geweest indien de keizer te Kid tevens de aankomst van den czaar had afgewacht Dit is echter niet geschied keizer Wilhelm keerde naar Berign terug en zal daar zijn gast die aan het Lehrter station afstapt met groote eerbewijzen ontvangen Niet alleen wordt de czaar verwelkomd door keizer Wilhelm prins Albrecht van Pruisen en lUle andere te Berign aonweóge prinsen van den bloede maar ook door prins Bismarck alle ministen de generaals en de hoogste burgerlijke autoriteiten Met groote militair vertoond wordt de czaar dan geleid naar het paleis van graaf Schuwaloff den Bussischen gezant waar Alexander zijn intrek zal nemen en dan volgen gedurende Vrijdag Zaterdag en Zondag een reeks van feesten van verschillehden aard De Duitsche keizer heeft dus niets verzuimd wat kan dienen om het b zoek van zijn gast op te luisstereu blijkbaar om toch vooral niet den schijn te versterken dat het zoo herhaaldelijk uitgestelde bezoek daarom minder aangenaam zou wezen Langzamerhand dreigt er rondom koningin Nathalie een even poote leegte te ontstaan als rond Boulanger valt op te merken De konmgin heeft nog altijd haar zoon niet gezien en in strgil met een tegenovergesteld bericht zond koning Milan nog geen antwoord op de depêches der regenten en hun aanvragen hoe zij verder te handelen hadden Waarschijnlijk bevreesd voor de meer en meer toenemende misnoegde stemming der Servische radicalen over den huiselijken twist van het koninklijk paar heeft koningin Nathalie een stop naar de zgde der regeering gedaan walke misschien tot een schikking leidt en haar eindelgk de lang gewenschto samenkomst met haar zoon zal schenken L it Belgrado wordt althans gemeld dat zij bereid is zie mondeling een ander bericht zegt schriftelgk te verbinden zich niet in de politiek te mengen en Belgrado te verlaten zoodra de ex koning er terugkeert Bijna eenstemmig driegt de Servische pers er op aan dat zoowel aan koning Milan als aan koningin Nathalie zoodra mogelgk het verbl f in Servië ontzegd wordt Men acht het ook vrij waarschijnlijk dat de Skoeptchtuta in dezen goest een besluit zal nemen De vrienden van Rusland zouden daarin een verderen stap tot verwezenlijking hunner wenschen zien daar zg niet anden verwachten of de jonge koning zou spoedig zijn ouden in ballingschap volgen Indien hg dit niet vrijwillig doet welnu RnsUnd heeft in Boelgarge bewezen voor geen middelen terug te deinzen zoo het er op aankomt zich van een gehate dynastie in de Balkanstaten te bevrijden Nationale Militie Oproeping tot den werkeiyken dienst De müioien verlo 8nger KORNELIS NIESSING plaatevervanger der lichting 1884 No 14 der Gemeente Gouda behoorende tot hot 2e Regiment VeldArtillerie in garnizoen te sGravenhage wordt bij deze opgeroepen om zich voorzien van zijn Verlofpas het Zakboelqe en van de kleêdins en equipementstukken voor looverre die nog bij hem voorhanden zijn op Vrijdag uen In Novembef aanstaande aan to melden bij zgn Korps to s Gravenhage ten einde over te gaan tot den werkelijken dienst De oproeping geschiedt wegens overtreding van art 143 der müitiewet GOUDA den 11 October 1889 j De Burgemeester VAN BERGEN IJZENDOORN