Goudsche Courant, zaterdag 12 oktober 1889

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal hez Luik Be g xploitatie der gfróote laagkoleu Oupeye sug ero T lsuzaöLHcoleaa brandende zonder r nk noch mp speaaal aanbevolen als beste kwaliteit voor hniaelök gebrnik Krres calorifères Ankerikaanscbs kachels kalk steen brikken pannen en pgpenoveqt en dergielgke do nnden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktaigen mita er aan toevott e eene geringe ho4 veelheid vette of vette kolen Sch epBvracht van Her té tot Gouda fl 3 80 h fl 3 40 per last van 2000 kilog I Ij d Jpe Dtrectmr Gerant N9 4043 Maandag 14 October 1889 i 1 i GOUDSCHE COURANT JSieuwS en Advek tentieblad voor Gouda en Omstreken De inwading van adveitentifin kan gesobleden tot Mn uur des namiddags van den dag der nltgave 2101 4280 6 2105 4412 6 i29 2173 4438 6388 2193 4455 6442 2193 4482 6472 2227 4623 6540 2301 Trekking van gisteren nog bijgekomen No 12989 70 ADVERTENTIËN Bevallen van eene Dochter D KRÜISHEERGouda 11 October 18S9 Schoutm PETROLEUM NOTEERINCÏËN Tan de Makelaars Cantzl ar Scbalkwijk te Rotterdam De markt vaa heden vaat Loco Tankfuat 8 a5 ik 8 30 Geïmporteerd fust f 8 30 Januari en Pebruari lefering ƒ 8 3R Novemberen December levering 8 25 BEUR8BEH1CHT AM8TEEDAM H October Per TeUgraat Integralen zeer vaat Aandeelen Amerik stoomraart 6 hoojger Buitenland rast met weinig omzet Amerikaanach n minder geanimeerd DOOVEN Iemand die door een eenvoudig middel van 23jarige doofheid en van geruisoh in de ooren genezen is zal de beschrijving van dat middel in het Hollandsch gratis eenieder op aanvraag toezenden J H Nicholson 21 Bedford Square W C London u u r g erlijke Stan Moordreobt d OVERLEDEN A Tom 70 ONDERTROUWD W A Verbrolge voiieDde te Wad dlDXfeen en J F Ei lto GEHUWD B Verboeff en W I Verhoeven ssa 331 Staats loterij Vijfde Klasse trekking van Vrijdag 11 October No 18428 ƒ 100 000 No 7139 ƒ 10 000 No 2815 7908 1B898 19234 ƒ 1000 No 12250 13131 19729 ƒ 400 No 771 4734 8193 13652 14774 18617 ƒ 200 No 5610 7052 7700 8322 14089 19964 ƒ 100 Prijzen van ƒ 70 14 2355 4572 6568 9657 12281 15028 18346 285 2382 4592 6748 9691 12306 15050 18384 393 2402 4614 7020 9712 12448 16082 18515 498 2630 4625 7056 9730 12458 15170 18563 587 2700 4658 7073 9811 12695 15174 18635 877 2951 4721 7079 9823 12734 15374 18740 910 2977 4790 7172 9927 12741 15517 18804 977 3136 4815 7203 10097 12768 15556 18948 983 3203 4890 7274 10116 12872 15593 18998 998 3239 4905 7298 10232 13067 16649 19166 1023 3268 4914 7311 10291 13113 15695 19280 1122 3283 4999 7429 10387 13439 15848 19491 1221 3356 5088 7476 104U3 13B42 15938 19524 1270 3362 5145 7492 10433 13751 15970 19528 1394 3363 5228 7569 10478 13763 15985 19628 1419 3415 5238 7593 10543 13814 16044 19649 1439 3438 5327 7763 10675 13853 16120 19670 1450 3466 5375 7781 10697 13895 16128 19766 1500 3573 5385 8089 10754 14005 16224 19803 1527 3622 5540 8132 10771 14048 16279 19881 1566 3684 5640 8165 10805 14076 16391 19889 1584 3815 5762 8169 10840 14083 18566 19920 1592 3843 5820 8189 31138 14097 17099 19992 1629 3887 5866 8203 11262 14101 17411 20065 1646 3896 5887 8720 11339 14123 17471 20149 1662 3943 5892 8810 11365 14131 17509 20182 1782 4000 5954 8861 11423 14332 17586 20203 1973 4002 5991 9009 11540 14364 17626 20408 2023 4171 6090 9023 11594 14439 17677 20468 2069 4200 6106 9157 11829 14498 17707 20501 9273 11671 14546 17786 20538 9388 11725 14572 17828 20546 9413 11869 14581 18118 20572 9421 11977 14689 18236 20715 9441 12046 14882 18253 20742 9609 12204 14942 18298 20877 20933 Beden overleed na een langdurig Igden mgne geliefde Echtgenoote JOHANNA van EEUWEN in den onderdom van 27 jaren mg nalatende een dochtertje te jong om haar verlies te beseffen C VEBMEIJ Cz Schoonhoven 10 October 1889 M iOn ndB Hagas s dé la OüRSE im tai TutM Mguiu it Inntit i 4 It Belgifit B BU XEiLLE Si j Vraagt den pas verschenen CatalOgUS met de nieuwe Winteri iode voor Dunes Heeren en EindereilV Wordt ati ve nden Bestellingen boven de 10 Old ivorden vrij van vracht en inkomende rechten aan huis bezorgd i STEENKOLEN Voortdurend in lossing de lading Grove Robr Kachelkolen waarnit wj tot 70 Cedl per Heet contant zondeï koïting afleveren vrjj in hnis bezorgd mita bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAIV PRmCE Cle Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 11 October 1889 Alom te bekomen SE 80UmE QLAZEN of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der caTtonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wooter Crabetb Prijs 80 Cents A BRINKMAN Bij E OPFENHEIMEB Kruiskade 19 Gtednreode de Zomermaanden worden alle Heeren en DamesKleeding stukken gestoomd en geverfd tegen verminderde prijzen en m 4 dagen als nieuw geleverd Specialiteit voor het verren van Gordtfnen Behangsels Tafelkleeden alle de nieuwste kleuren Eenig Depot voor Gouda en omstreken bg de Heer A van OS Az Kleiweg E 73 en 73a Gouda MEETS in l 3Se GrdoM of 8t Janskerk te I i f ÖÜDA op Dliisdag 15 October 18$9 j dei avonls te 7 nrSn a i te given idoor ¥ 8 van W PBTÏ de He ELBMBO te UtrtM VMst W JflSTUIf Organist der cola ikerk ToegBngsfaewgzen bg inteekening 1 bniten 1 6 Voor Leerlingen der Stedelgke Mnzieksdjlpol zgn Toegangsbewgzen verkrggbaar bg Concierge van Arti Legi i f 0 50 Steenkolen Depöt Eliijnspoor HIBERIVIA en SHAMROCK branden schoon weg en geven zeer weinig walm Zeer grove Kaclielkoleii per HL 73 Gents S D BOON stationschef der Ned Rhgnsp l Algemeen erkend ls het knie MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden uker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Anatherln noDd water in aanmerkelijk vergrootte fleaschen voor 60 cents 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP B Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezand en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Krniden Zeep tegen eiken huiduitelag en voortreffelijk voor baden iVenas zeep en Zonnebloemen zeep POPP S I GekrlstaUlseerde en Transparant Glycerinezeepen zijn de fijnste Toilet nn gezondheidszeepen welka ook een verwonderlgken witten tint te weeg brengen 8V De namaaksels van Anatherin Mond watef verwoesten de tanden binnen korten tijd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Droost Verder in alle Drogist en Parfumeriewinkel van Nederland Men verlange aitdrukkelyk Dr FOPPe echte Preparaten en neme gpene andere aan Gouda Snolpersdruk van A Bkinkman ZooN De nitgave dMer Courant geschiedt dagel met nitzön lerittg in Zon en Feestd iL De prgs ér drie maanden ia 1 25 finmfl per post 1 70 ikizonderllke Non er YIJF CENTEN T il l lBUdefflBC m B j deae Conrant tehoort een BMvftegael NENLAND GOUDA 12 October 1889 VBEGADEEING VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsd den 15 October 1889 des namiddags ten 1 ure f I Aaii de orde Het voorstel tot wijziging der Oemeeate begrooting dienst 1S89 Het voorstel tot bet rerleenen eenor gratificatie aan don Oemeente Bouirmeeater Het adres T n A Homes Hz e a betreffende het inrijden van de Korte Oroenendaal Het adres van J Sohultz e a betreffende het brugje achter de Vischmarkt bij het Vischsteegje Een voorstel tol w ziging van het eindcijfer der Gemeenterekening dienst 1888 De benoeming van pen Lid der Openbare Gteiond heid Commiasie Reclames in zake de Flaataalijke directe belasting op de Inkomsten dienst 1889 De kiesvereeniging De Orondxei te s Hage beeft bü acclamatie als eenig voorloopig candidaat voor de Tweede Kamer gesteld het lid van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland mr Van Bylandt vroeger liberaal candidaat te Kede Het bleek dat de inspecteur van den waterstaat Conrad voor de candidatuur had bedankt Andere voor te stellen candidaten werden tegenover den heer Bylaodt teruggetrokken De Haagsche briefschrijver der Zu k Crt vestigt de aandacht op een in de toelichting op de begrooting van binnenlandsche zaken voorkomende zinsnede betreffende de beurzen der rykskweekseholen Het getal beursen aan de rijkskweekscholen zoo lezen FEVILLETOK Gabrio en Camilla Men verhaal uit Milaan 6UILIO OARGAHO Fry naar tel Italiaantei nooB VAJfESSA 76 xxn Om het lage en doékere gebouw binnen te treden behoefde men niet dé moeite te doen om de deur te openen waarvan slfohts eenige oude planken meer over waren een ver uitstekend dak wierp zijne schaduw op de vensters in den muur en aan f i langen stok slingerde boven de deur een uitbtf bord waarop deze calabistisohe figuren stonden t LOGEMENT Dit half uitgewischts opschrift scheen een overblijfsel uit een overouden tijd of van eene verloren taal Deze eenzame boerenherberg lag aan den weinig beganen weg tusschen Cnmpello en het kasteel Die vervloekte kastelein en ik we kennen mekaar ging de soldaat voort Zijn wijn IS echte dievenwijn en misschien heeft hg al meer christenzielen naar den hemel gestuurd dan de beste dokter in Milaan Ze noemen hem den Waterman en ik heb dien kwakzalver hooren zeggen dat zgn wij is op IB voor elke inrichting voorgesteld Het ia zegt de correspondent nu een jaar geleden dat door den minister M ekay als bezuinigingsmaatregel erd oorgeateld alle beurzen bij de Rijkskweekscholen af te acbatfen In het voorloopig verslag werd echter aangetoond dat het gevolg van dien maatregel geen ander lou zqu dan de kweekscholen te ontvolken want dat zich zonder beurzen zeer weinig leerlingen souden aanmelden De Minister wilde dat niet toegeven maar hg liet zich toch overhalen van de 20 beurzen voor elke inrichting er voorloopig nog 10 te behouden Ware dat niet geschied dan zouden op alle kweekscholen de laagste klassen reeds b na geheel ledig zgn want er waren slechts zeer enkelen die zich kwamen aanmelden om zonder beurs toegelaten te worden Nu is de Minister bekeerd en brengt bg in plaats van 10 voor elke school f bearzen op de begroeting Waarom geen 20 mag mea vragen Waarom niet ronduit erkend dat de proef geheel mislnkt is en den ouden toestand geheel hersteld De Minister zegt wel dat dit niet noodig ia omdat voor de leerlingen van de opgeheven kweekschool te Ng megen op de andere scholen plaats is gemaakt maar dat argument gaat niet op want die kweekehngen nit Nijmegen zitten geen van allen in de hoogste klassen De Minister deed dus beter het cgfer van 20 maar terstond te herstellen te meer omdat er zelfs onder het nieuwe artikel 24 nog onderw zers noodig zullen zijn De gemeenten Nieuwe en Oude PekeU sturen in de laatste dagen elkander met de trnm telkens een arme vrouw toe waarvoor geen der beide gemeentebesturen de zorg op zich wil nemen Zij woonde vroeger te Nieuwe Pekela en vertrok van daar naar Papenburg In t vaderland teruggekeerd vestigde zij zich te Onde Pekela als werkvrouw en schoepstrekster doch w rd er ziek en kwam onder behandeling vdn den gemeente geneesheer Toen zij kelder beter voorzien is dan die van den onderkoning nu wat blieft Maar zijne vaten Signer marohese ik heb van allemaal geproefd toen ik het geluk had de livrei van zijn vader te dragen nu ik weet er van mee te praten Een landwijntge ja en w water Ik verzoek u wel excuus maar hoe is u op het denkbeeld gekomen om hier op te houden zoo dicht bij het kasteel Hola Waterman leeft ge nog De officier die in gedachten verzonken rondkeek liet zgn paard voomltachieten en keek den soldaat met zulk een blik aan dat deze wel begrijpende dat hij wat te veel gezegd had achter zgn heer bleef terwijl de paarden voorzichtig tusschen de poelen en mesthoopen van het erf doorstapten Zij stegen af en nog was er niemand gekomen Terwijl de officier in gedachten het voorhuis dat naar de keuken leidde op en neer liep nam de soldaat beide paarden bij den tengel en bracht ze naar en stal die eveneens ledig stond haalde de dekkleeden voor den dag en spreidde die over de dampende dieren uit blijde dat hg hen na de lange reis eens kan laten uitblazen Die arme beesten bromde hg tusschen zgne tanden zij zgn er niet best aan toe Een paard zooal geen een officier in het heele regiment er een heeft en dat zulk een tocht te laten doen Waarom Ja dat mag Onze lieve Heer weten Eerst naar Milaan neen meneer omgekeerd en naar hier toe Hg heeft zgne bevelen en een oogenblik ADVBBTBNTIBN worden gepla t t van 1 5 regels 50 Centen iedere legel meer 10 Centen GBOOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatamimte Bovandien worden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt eenigszins beter was werd zij op last van het gemeentebestuur van Oude Pekela naar haren stiefvader te Nieuwe Pekela per tram verzondMk die haar echter niet in hnis wilde hebben i@lat zij op straat bleef liggen Een menschlievend ingezeten verleende haar voor den nacht onderdak doch de burgemeester van Nieuwe Pekela oordeelde dat ofschoon men haar fèn nacht had onder dak gebracht dit geen reden was om zich verder haar lot aan te trekken nu ook de gemeente Nieuwe Pekela voor haar onderhoud moest zorgen Na een dokter te hebben geraadpleegd werd zij Maandag met de tram naar hare woonplaats Oud Pekela teruggebracht doch des middags kwam z weer te Nieuwe Pekela onder geleide van den gemeente veldwachter van Oude Pekela die haar op hut van zijn burgemeester 25 cent ter hand stelde Wat er en gebeuren zal weet men met Door Gedeputeerde Staten der provincie Overijsd is in de bij de schutter te Deventer algemeen bekende uniformquaestie een beslissing gegeven In de zaken namrfqk tegen de schutten J J B G W E en H J J zijn in appèl de tegen hen door den schuttersraad gewezen vonnissen vernietigd en is daarbij de uniformquaestie geheel in het voordeel van genoemde schutters beslist Door den commandant der schutterij namelijk eerst mondeling en later bij bataljonsorde gelast dat de schutters der nieuwe lichtingen zich moesten kleeden in uniform die behalve aan de bepalingen der wet ook moest voldoen aan de voorschriften van de ministerieele aanschrijvingen van Juni en Augustus 1828 waarmee meer bepaald werd bedoeld dat het laken der kleeding van qualiteit en kleur gelgk moest zijn aan dat der uniformen van gemeentewege aan schnt rs ventrekt Het dragen van zoogenaamde fijne uniform werd alzoo verboden Bij beslissing van Gedep Staten van Overijsel is later weet hij er nieta meer van luj zegt dat hg naar zgne moeder wil gaan dan weer naar t kasteel dan wil hij weer naar zijne zuster en als ik t hart heb om één woordje te kikken dan kijkt hg nüj aan met een paar oogen I Die arme jongen I sedert eenigen tijd is hij niet meer te herkennen Hier komen tien passen van t kasteel af en dan in dit hol logeeren Maar kom er is niemand bier ik moet voor alles zorgen En hoe de wjn is ach dat kon mij na zooveel niet meer schelen die zal me nu niet meer beet hebben zooals drie jaar geleden het slokje dat we krg gsn is mg al ruim genoeg Dus de zinnen bg mekaar houden want van daag zal ik mgn hoofd wel noodig hebben Hij ging den stal uit verbaasd dat al die drukte de onzichtbare bewoners nog niet gewekt had da officier liep in het voorhuis op en neder Nu zag men een rond en rood gelaat meteen paar levendige oogen en eene roede muts door een kattegat van den hooizoldor kijken daarop kwam de oude vriend van wien de soldaat gesproken had de Waterman in persoon te voorschg n zgn fiuweelen buis hing over zijn arm zijn geheel uiterlijk was in tegenspraak met zijn bijnaam en deed betwijfelen of hij zelf wel dronk van den wijn dien hg zijne gasten voorzette Ben jij de man van dat halve uithangbord Ontvang je zoo menachen van onze soort Kom gauw wat hooi haver en eene kamer de beste die je hebt voor mgn meester die je 1