Goudsche Courant, maandag 14 oktober 1889

ÖOÜBA October 1889 BiLMMÊMm è € berichten hunne geachte Clientele de ONTVANGST der NOUVEAUTÉS voor M Winter Saizoen Speciale vermelding verdient de samenstelling ran het Mooie Assortiment Dames r Kinder WINTEB mm EN NmHSMTELS Tsn af de goedkoopste tot de beste soorten TRICOTAGES Zwart en Gekleurd Pelterijen Japonstoffen Garneeriiigeii Afgepaste COSTUMES ROKKEN Gemaakte Jongde Heeren Jasjes en Tricot Pakjes De NIEUWSTE STOFFEN voor HEESEU COSTUMES m OVEBJASSEN zoomede nog Terschillende andere NOUVEAUTÉS COSTUMES voor Dames en Kinderen worden naar den laatsten smaak verraardigd tkant uMgiOMuikt iai aeo unifonn vaa laken van donkerblaawB klear mits overigens wat snit en oitmonstering betreft aan de wet voldoende is modelnniform Bq die beslissing wordt onder moeroverwogen dat waar by de wet alléén aan den Koning de bevoegdheid is verleend tot bet geven van vooraehriften omtrent de oniform kleeding der sohotterijen en het desbetreffend koninklyk besluit aangaande nheid of klenr van laken geen voorschrift behelst aan een ministerieele aanschrijving die aangeeft de tint van donkerheid van kleur en den graad van Qnheid van laken geen rechtsgeldigheid mag worden toegekend Dese beslissing komt geheel overeen met de conelusie door den heer auditeur mr H G Jordens in die saken in den schultersraad genomen en door dien heer daarbq juridisch uitvoerig toegelicht Daar de schuttersrasd destijds bij het w jzen van het vonnis geheel ging buiten de conclusie van den auditeur kwam deze zaak door appèl van de zijde der veroordeelde schutters ter beslissing van Gedeputeerde Staten die thans door vernietiging dervonnissen en beslissing als boven een voor velen belangr ke quaestie hebben uitgemaakt en daardoor d zienswijze van den auditeur in alle deelen hebben bevestigd Men leest in de Arnh Ct vMet eenigen trots wijst het wapen der infanterie op het zoogenaamde garde of keurkorps en k kan niet worden ontkend dat hel negende infanterieregiment in velerlei opzichten de roem der residentie uitmaakt ledera medaille heeft echter haar keerzqde zoo ook hier Immers hoe men bij de overige infanterieregimenten ook ingenomen mogen wezep met het bezit van een korps wapenbroeders die in gestalte aan de garde van Frederik den öroote herinneren on in geoefendheid voor de best gedrilde Duitsche troepen maar weinig behoeven onder te doen toch werpt de moeiel kheid welke zich telkens voordoet om het korps officieren daar geregeld aan te yullen een donkere schaduw op het even geus zoo hel4er verlichte en zonnige levenspad van vele infanterie officieren Die moeielqkheid zit niet lA de omstandigheid dat er gebrek is aap sollicitanten verre van dien ook niet hierin dat het ofBoierskorps der 8 overige regimenten weinig personen telt waardig om in het gudekorps opgenomen te worden integendeel Juist de keuze is zoo uiterst lastig Hier geldt telkens en telkens weer l embarras du choix Dat uit zulk een toestand onaangename gevolgen f eboren worden zal niemand vreemd vinden Deze omen dan ook tegenwoordig nogal eens voor en zouden zich uiieraard in nog kwaadaardiger vorm vertoonen en in grooter getal aan den dag treden wanneer bij het hoofd wapen de promotie wat sneller ging Eigenlijk dus alweer een geluk bij een ongeluk DCrch scherts terzgde Wat is ons bezwaar Eenvoudig dit wanneer onder het officierspersoneel van het regiment grenSdiers en jagers bevordering gemaakt wordt dan is l et tegenwoordig mode om ïeer lang te wachten met het aanvullen der opengevallen plaatsen Voor het korps zelf is die mode lulk een groote ramp niet omdat de offidieren vrywel kompleet zjjïij piaur het gevolg is flat dan ook andere plaatsen die bij de overige regimenten mochten opengekomen zqn niet worden aangevuld Twee drie soms vier luitenants b v wachten tot in den treure omdat tengevolge van l embarras du choix rattennest veel eer aandoet Waar was je tochP In den kelder bezig met doopenP Wat Beltmmolo Toen rondkjjke ide zag hjj den officier en de illustrissimoi £ n l ij nam den muts at ft vraag u wel vergiffenis 1 ik kan geen woord zeggen ik ben geheel éon usi maar ofiehoon ik een goeden kelder i fii h ftniqne heiberg tae dikwijls de eer om zulke gttiote heerên te hüisvesW Bedienden hebben we 6p het ogenblik Met en tot de vrouw van de markt te Besano terugkomt was ik maar een bee e in het hooi gaan slapen Sedert hoe lang vriend Waterman Och dat weet ik niet precies ik geloof dat het twaalf sloeg £ n t za an haast zes uur slaan God zegen me Nu bleef de officier met gebogen hoofd en over de borst gekruiste armen stilstaan zag den waard die allerlei str kages maakte en zeide Beltramolo ik had immers gezegd dat ik niet herkend wilde worden noch door hem noch door iemand anders lUnstrissimo ja en de soldaat zette zich in postuur en raakte zqne muts aan Dat komt dat m n geheugen zoo slecht is maar ik zeg niets meer Toen wendde hij zich tot den waard Heb je t begrepen W j rijn niemand En de andere Ik heb het verstaan Zi gingen de kenken binnen het vuur was uit de fornuizen waren uit en er heerachte zooveel wanorde dat Beltramolo er geheel door verslagen werd Iiq had honger de arme man en durfde het niet voor het gaidekotpi maar geen offioier kan gevonden worden In ernst waar geen wapen treffen zoovele teleurstellingen als het hoofdwapen B de zeemacht ziet men onmiddellj k de vacatures aanvullen bq artillerie en cavalerie begrypt men het evenzoo slechts de in nterie zoekt in isolement haar kracht Toen onlangs d z een tiental dagen geleden eenige hoofdofficieren van den provincialen en plaatselqken staf naar men fluistert niet dan op herhaald aandringen bq den tegenwoordigen Minister werden gepensioneerd verwachtte ieder eene spoedige aanvulling Maar ziet daar kwam onder de bevorderden tolj hoofdofficier een kapitein voor van de grenadiers en alle kapiteins vaoaturea bleven onvervuld Men sohrqft uit Londen aan de N R Cl betreffende De werkstaking onder de scholieren het volgende Gelijk alle wereldsche zaken biedt de eerst in OostLonden en daarna over Schotland doch nu ook over Engeland losgebroken en steeds uitgebreider wordende werkstaking onder de scholieren een dubbel gezichtspunt Bij den eerstem oogopslag ligt er iets onbeschrijfelijk komieks i die knapen welke de andere werkstakers in hunne tactiek na apen van hunne scholen wegbleven andere schooljongens trachten over te halen zich bq de beweging aan te sluiten optoohton houden met banieren en muziek om vervolgens hunne grieven te luchten op vergaderingen en hunne eisohen te stellen Men kan nagaan hoe dol prettig de jongens het vinden om werkstakertje te spelen die vervelende leerboeken inden hoek te flansen de onderwijzers mat te zetten en te stoeien of vliegers op te laten in plaats van mmm te verbuigen amo te vervoegen de sommen af te doen de rivieren van Kusland te leeren opnoemen en in Bomeinsche geschiedenis Ie doen Met zulk een program was er dunkt mij niet veel intimidatie noodig om nog blokkende scholieren tot lanterfanten en pretmaken over te halen Als ik my goed herinner dan zgn wq op dien gulden leeftijd maar al te zeer daartoe geneigd en hebben wij wezenlqk geene aansporing noodig Niets doen d w z niets leeren om den ganschen dag aan knikkers tollen en andere tgdverdrijven der jeugd meer te besteden is het ideaal van eiken schoolknaap en dat ideaal vinden wij teruggespiegeld in het program der jonge werkstakers op verschillende punten des lands Het wisselt natuurlijk naar gelang der plaatselij1 omstandigheden maar het stemt merkwasitdig ojverem in edtele hoofdpunten Vermindering van werknreè is wei het voornaamste daaronder Daarby moet men de slimme gematigdheid der jongens bewonderen Zjj speculeeren ook alweer op de sympathie van het publiek zoo goed als de dokwerkers en zij hebben weerstand kunnen bieden aan de verleiding om door overvragen die sympathie te verbeuren Nergens hebben nog de oproerige scholieren b v de afschafiing van alle inrichtingen voor onderwas hoe ook genaamd in hunne eischen opgenomen evenmin het decreteeren van V f vacantiedagen in de week en van eene groote vacantia van zes maanden midden in het jaar op den koop toe Te West Hartlepool vergen de strikers inderdaad dat de schooluren slechts zullen zqn van tien tot kwart Voor elven s morgens eti van drie tot half vqf sns ggen De Waterman deed alles te gelqk liep waggelend overal heen blies de laatste vonken in de asch weer ai k kreeg pannen en ketels en zoeht in de beschimmelde kast of hij iets kon vinden om voor te zetten aan de gasten die zoo uit de lucht waren komen vallen Oaleazao en zijn krqgsmakker gingen intusschen naar hunne kamertjes die niets bevatten dan een groeten stroozak op eene lage bank twee vuile stoelen en eene ruwe tafel En zal de signer marchess hier den nacht doorbrengeuP Vtei ja we hebben het wel erger gehad En hoe sliepen we dan in het kamp Ouder den blooten hemel dat was heel wat andera Maar ik ik heb geen plan om hier te slapen Ge weet wat ik n bevolen heb ga naar de keuken en eet eerst wat want ik begryp niet hoe ge nog op uwe beenen kunt staan Éltramoio Dan moet ge zonder er iemand iets van te zeggen dwars door het land naar het kasteel gaan Dan moet ge den huisbewaarder opzoeken heel in t geheim en hem vertellen wat ge wilt dat is uwe zaak I maar ik moet over een half of op zgn allerlangst een heel uur in ons huis kunnen binnenkomen zonder dat iemand en hq t allerminst er iets van ziet of merkt ik wil daar den nacht doorbrengen De soldaat krabde zich achter de ooren maar durfde niets zeggen En als ge dat gedaan hebt dan komt ge weer middags doch ig staan in dit opzicht d iBt De meeste jonge werkstakers stelles au minimidli voor schoolbezoek van tienen tot twaalven s morgtsa en van tweeen tot vieren s namiddags maar dan ook vaoantie des Woensdags en des Zaterdags namiddags Zulk een ernstig offei aan de vereischten van slootjespringen knikkeren en andere ontspanningen van lichaam en geest achten de knapen al heel nobel Daai m ook willen zq niets meer hooien van huiswerk dat overblq el uit eenen ouderwetschen tijd Bq onze tegenwoordige ontwikkeling zijn vier uren studie op vier dagen van elke week ruimschoots voldoende iM ooideeleu de strikers en om te doen zien dat het hun ditmaal werkelijk meenons is staan zy op de afschaffing van alle lichaamstraffen Zq moeten niet gedwongen kunnen worden wat gematigder te worden in hunnen afschuw van alle spraakkunst alle wetenschap der cijfergroepeering der geschiedenis en der aardrijksbeschrijving Zij moeten door stokslagen of plakreglement niet genoopt kunnen worden een handbreed af te wgken van hunne principieele eischen I Met dat al heeft deze werkstaking hare ernstige zijde Het is een leelqk symptoom van vroeg rijpheid dat knapen van twaalf en veertien jaren al praten van eischen stellen protesten voorwaarden afpersen schoolvossen doodhongeren en dergelijke meer Veel van dit alles is natuuriijk mallepraat van andere menschen afgeluisterd mooi gevonden en daarom in praktijk gebracht Doohmen zou toch verkeerd handelen als men geen acht et sloeg De schooloverheden zei ven knnnen niet veel aan de zaak doen maar de ouders der kinderen heel veel Het ligt nn aan die oude de geknakte schooltucht te herstellen en hun kroost weer op den rechten weg te brengen Verdere afdwalingen zouden niet enkel eene volkomen zij het tijdeljjke desorganisatie van het schoolwezen ten gevolge kunnen hebben maar tevens eene bepaalde benadeeling van de verstandelijke ontwikkeling der kinderen BurEorllJKe Stand OEBOBENi 10 Oet Jsesbni BerDsnlgi oidcn V J Jshmo en K Kiter Uaru Jiooba ouden P C Vliet eo A viD der Tree Kmtt ouden D Hoogeaboon BD A M Vollour 11 Oenrda Ntcoliae Nlogetje ooden O N Kraiiheer en D Sehoatep 12 Margsretbe flesdnlu oudere C L Rietnld a M H D knio Leeoderr older J Tek eo de Boom OVKRLEDKN I 11 Oet R Blok 5S j 8 B I ewut wed vea S M Saodfri 86 j ONDERTROUWD 11 Oo J Boiiina tk Rotterdaa 87 j 1 L looje 88 j D de Pater 10 j n D Lokam 81 j lir 1 H B Nicme er en E A D Dapper te Hautreebl 10 j 331 Staats loteriJ Vyfde Klasse trekking van Zaterdag 12 October No 8770 60 000 en Premie 80 000 É No 17078 Premie ƒ 8000 Imf No 1288 en 7862 ƒ 1000 No 5946 en 11851 200 S No 2118 6948 en 12600 ƒ 100 Prijzen van 70 1046 8766 648110687 11478 18183 16637 182111922 4668 9880 U164 12099 16464 17746 20407 22191 491110486 11488 12629 hier zorg dan goed voor de paaiden voor u ielven ook In een van die twee hokken zult ge wel kunnen slapen en morgen ochtend Aan het leelijke geacht dat Beltramolo trok was duidelijk te zien dat die bepaalde bevelen hem alles behalve naar den zin waren Zoodr zijn heer zweeg waagde hij dus te zeggen Goed en morgen ochtend Dat zal ik morgen wel zeggen voor t oogenblik heb ik niets meer Ga nu maar heen Maar wil meneer niet eerst wat eten en ziek j wat verfrisschenP Ik heb geen honger En weer begon hij zyne afgemeten en eentonige wandeling De soldaat die gewoon was zijn meester altijd vroolijk en onbezorgd te zien zel in het gerMht van San Martino kon maar niets begrijpen Tan die diepe neerslachtigheid en ging heen terwijl hij in zichzelven zeide Hoe is t nu mogelijk als men vier en twintig uren gevast heeft zich Jen honger te verdrijven met de kamer als een vrachtlooper op en neer te stappen Bij mg zou dat middel juist andersom werken Hij ging daarop naar de keuken en at in een oogwenk de beide dampende schotels leeg waarin de restantjes van de geheele week door zijn vriend tot een geurigen ragout waren toebereid besproeide alles met een half pin e van het hem welbekende duivensap bezweek niet voor de verleiding van een tweede en haastte zich om weg te komen JTordt tmrwlgi ABVKUTENTlEii Ondertrouwd Dr J H BAKKER NIBMEIJEB Arts Wed Tan A A Eomun IN ELIZABETH A D DOPPER Gouda 12 October 1889 Okxn Receptie Heden overleed tot groote smart van hare Kinderen Behuwd Klein en Achterkleinkinderen Mej de Wedawe O M SANDERS eeb LivruT in den oaderdom van circa 86 jaren Dit aller naam JACQUES SANDERS Qouda 11 October 1889 Etnige en Alganeene Kmnitgeving Voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het overladen van onze g hefde Zuster en Behnwdznster BBNJAMINA MARIA yam GOOR betuigen vra onzen hartel ken dank J M NOOTHOVEN va GOOR J A P NOOTHOVEN VAN GOOR ROIST TAN LiMBCBO E LÜLID8 VAN GOOR BoMBiJN Gouda 12 October 1889 Zg die iets te vorderen hebben ran ofver achnldigd znn aan de Nalatenschap van ALIDA DEGENHAEDT Wednwe van Frans van Vliet gewoond hebbende te Gouda en aldaar 7 Octotor il overleden worden verzocht daarvan vóór den 1 November a s opaaai oi betaling te doen ten kantore van oen Notaris G C PORTÖUN DBOOGLEEVERteöoudo Onderbroekea Borstrokken enz TOOT Beeren Dames en Kinderen nitslnitend ver vaardigd in de gerenommeerde door Prof Dr O JAEGJSB eeoig geconcessioneerde Fabriek van W BENQER Söhnb e Stuttgart tot de laagste prgzen Éénig Depot voor Gouda en Omstreken D HOOGE BOOM STËEAIKOLËN Voortdarend in lossing de lading Grove Ruhr Kachelkoleo waaruit wg tot 70 Cent per Heet contant zonder korting afleveren jvg in hnis bezorgd mits bg 2 of meer Beet gelgk genomen JAN PRINCE Cie s Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 12 October 1889 De Nouveautés in ONTVANGEN Prachtige modellen en nieuwe Bontsoorten SCHENK Zn E per Flesch ƒ 1 20 per Liter ƒ 1 50 bU Slotemaker en Co Openbare Verkooping en te REEUWIJK ten OTerstaaii van den Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER te Gouda op VRIJDAG 18 OCTOBER 1889 des morgens te elf uren in het Koffiehuis van K RaDiiiiAKis aan de Reeuwgksche Brug van Twee goed onderbonden WOO Hl IZEi mime TIMMERMANSWERKPLAATS ERVEN en GROND aan de Breedevaart dicht bg de Reeuwgksche Brug te Reeuxeyk Wgk E No 27 te samen groot 10 Aren 60 Centiaren Te aanvaarden 1 December a s Te bezichtigen de 4 laatste werkdagen TÓór den verkoopdag En op WOENSDAG 6 NOVEMBER 1889 des morgens te 10 uren aan de Toorschreren Timmermanswerkplaats van Zwaar Timmermansgereedsdiap KETTINGEN TOUWEN BLOKKEN KELDERWINDEN eene HEISTELLING een smalle SCHOUW een partg WERKHOUT eenige MEUBELEN en HUISRAAD enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde I$otaris FORTUUN DROOGLEEVER te Gouda in de Groote of St Janskerk te GOUDA op DlDSdag 15 October 1889 des aTonds te 7 uren te geven door Mejuffironw ANNA de QBAAF Zangeres te Gouda de Heer 8 van ADELBSBO 1 Solo Violist W i JBT2J Organist der Nicolaïkerk Toegangsbewgzen bg inteekéhing ƒ 1 buiten 1 25 Voor Leerlingen der Stedelgke Muziekschool zgn Toegangsbewgzen verkrggbaar bg den Concierge van Arti Legi ƒ 0 50 De firma Wed Bosman Tiendeweg D 84 GOUDA Bericht door deze de ontvangst der complete collectie Folter ij e an Zwarte lange DAMES BOAS van at 2 Zwarte Kinder en Dames Moffen 75 Ot Pelsmutsen voor Dames en Kinderen 1 25 Ook in de betere soorten een RUIME KEDS tegen billgke prgzen Zwart Lapinrand van af 25 Ct Veeren Rand 30 Ct Openbare Verkoopingp te MOORDRECHT op WOENSDAG 16 OCTOBER 1889 desmiddags te 12 uren in het Logement chbt PosTHCis aldaar ten overstaan van n te Gouda resideerenden Notaris G C FORTÜUN DROOGLEEVER Tan Een goed onderhouden WOOI JHÜlS GEBOUWEN SCHUREN WERP KLEINGARENBAAN en ERVEN en nog een HUIS KOETSHUIS en STAL benevens eenige perceelen uitmuntend te samen groot 5 Hectaren 44 Aren 88 Centiaren alles zeer gunstig gelegen in het dorp MOORDRECHT En zalks in 9 perceelen Te aanvaarden de Gebouwen enz 1 Mei 1890 en de Landergen den 15e November a s Te bezichtigen de laatste 5 Werkdagen vóór den verkoopdag Breeder bg biljetten welke te bekomen zgn bg Toomoemden Notaris Nadere inlichtingen zgn te bekomen zóót n kantore van genoemden Notaris FORTUUN DROOGLEEVER als ten kantore van den Notaris J P R SÜRINGAR te Rotterdam Nieuwe Dassen A V OS Az Kleiweg E 73 en 73