Goudsche Courant, dinsdag 15 oktober 1889

4 Woeosdli U OctóHef 1880 N 404I 9 qQ GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Goudeh en Omstreken VBUI VEEMARKT te Amersfoort op VRIJDAG van elke Week VUIJCAQ 18 OCTOEEE 1S89 Q S ® g H ig S S 1 De markt wordt g ehouden aan het 8t Janskerkhof in welks omtrek gpelegfenheid tot staUingp bestaat NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der groote laagkolen Oupeye 2v£3L exe TT 13 320 Dsole brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen m pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit roor Stoomwerktaigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herital tot Gouda fl 8 80 it fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J J SMEETS De iMcnding van advertenttto kan ge schieden tot één nnr des namiddags van den dag der uitgave Aanbetétingf BUB6EMEESTEB en WETHOUDERS der gemeente Moordrecht maken bekend datdeOedepnteerde Staten er proTincie Zuid Holland de Tergunniug tot AFMTINherFASSAQE Qver Scfaielands Hoogen Zeedgk tnsschen Kortenoord en bet Dorp te Moordrecht hebbenTerlengd tot 17 NOVEMBER 1889 Moordreda 12 October 1889 De Secretarie De Burgemeeeter D NÜGTEREN A Chb SINEL STEENKOLEN Voortdnrend in lossing de lading Grove Robr Kachelkolen waaruit wg tot 70 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vr in hnis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Oouda 14 October 1889 COMPAGNIE d Assurances Générales sur la vie de oudate der ü anêcie Lernnmerzekering nuuUechappye opgericht in 1819 te Parijt Waarborgfonds ca 371 mlUioen finncs Verzekeringen betaalbaar bq orerlyden van den verzekerde Verzekeringen voor vennooten Gemengde Verzekeringen betaalbaar aan den verzekerde na een vooraf bepaald aantal jaren of ingeval van overlijden onmiddell k aan zyne erfgenamen Kapitaals verzekeringen voor kinderen betaalbaar by hunne meerdeijarigbeid voor uitzet of studiekosten Weduwenpensioenen I4jfirenten dadelijk ingaande of aitgestelde Kapitaals V6r 9keringen betaalbaar op een vooraf bepaalden terinijn wanneer de verzekerde dan nog in leven i eiz Voor de drie k rstgen verzekeringen deelen de verzekerden in 50 van de winst Mits 3 jaarpremiën voldaan zijn kan da verzekerde ophouden premie te betalen en blgft de polis van kracht t n een geëvenredigd minder bedrag De Maatsch sluit beleeningen op polisaen Prospeotossen en tarieven zijn verkrqgbaar b den HoofdAgent te Gouda J J A MONTIJN Kleiweg E 21 schat Cen ware ▼ oor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk rjjr Dr Retau s Zfelfbewaring HoUandsche uitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkeljke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bfl het Ver lagsMagazin te Leipzig Neamarkt 34 fruico tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland ONTVANGEN de Nieuwste DEimSAISON en WIUTEESTOFFEH J HOOGEKBOOM Concnrreerende prjzen B Algemeen erkend als het MONDWATER der wereld 40jarige roem Monden Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandrleesch onaangename reak uit den mond kalkvormmg worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het eohle K K Hof Tandarts Dr PO PP s nt5 ter in aanmerkelijk vergrootte flesschen voor 60 cenU I ÏO en ƒ 1 76 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon hoodt Dr POPP s TandplombeerseL Ur POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffeljk voor baden Venns zeep en Zonnebloemen zeep PQFF e dekrlstiUUgeerde en Tnngparuit Glycerinezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen tfr De namaaksels van inatherin Hondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfnmeriewinkels van Nederland Uen tierlange uildraltkelyk Sr POPft echte Prefaraten en neme geme andere aan Gouda Snelpersdruk van A Buinkhan Zoon De ondergeteekende acht zich gedrongen znnen barteljiken dank te betnigen aan den Heer W H ZICKBNHEIMER fabrikant van den Bgnlandschen dmiven borst honig Reeds gernimen tgd door een zware koude en bezetting op de borst aangetast zijnde gebruikte ik op aanraden bovengenoemden honig en wet met een verrassend gunslig fevolg zoodat ik thans weder in staat ben mflne gewone bezigheden die ik gedurende aenige weken moest staken te hervatten Ik kan derhalve deze borsthonig allen borstlgders ieu hoogste aan Asperen Zuidbolland G VA OCHTEN Alleen echt verkrggbaar in flesschen k fl 2 met gele it fl 1 met roode en ii 65 Cent met witte captulen welke nevenstaand fabrielttempel dragen Te Goud bn P H A Wolff Boskoop bg J van Bergen Haastrecht b J D den Hertog Oudewater bg P Jonker Idenburg Bodegraven bg P Versloot en G Hgnekamp Stolwgk bg C G v d Berg Bergambacht bg J v d Dool advbrtentiEn alle Binnen en Buttenlandache Couranten worden dadelgk opgezonden door het Advertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aiionderlgke Nonunen VUF OBNTEN Bescliermeiide rediten In de laatste vergadering welke d Tweede Kamer hield vóór zg op reces uiteenging werd door de commissie voor de petitiën rapport uii bracbt over eenige verzoekschriften ingekomen naar aanleiding van het voorstel van den heer Bahlmann tot heling van groanrechten Een twintigtal reqoesten zgn ingekomen waaronder slechts één er tegen en 1 1 afkomstig van den Nederlandschen Bakkersbond Alle overige hadden de strekking het ingediende voorstel te ondersteunen BIgkbaar trekt dit ontwerp vooral de aandacht derlandbonwende bevolking welke door de verschillende afdeelingen der protectionistische Landbonwvereenigiog wordt aangespoord tot petitionnement Zojsis men weet dient het voorstel Bahlmann tot anig H nnietkoming aan dewenschen der bonwb M n welke tgdens de verkUzingen voor deze Kamer zgn gepaaid met maatregalen tot verbetering van den gedmkten toesUnd waarin het landbonwbedrgf verkeert Er is toen zoo geschetterd t en de heillooze vrghandelspölitiek der liberalen dat het tqd werd dat er althans iet gedaan werd ett door de Regeering ongezind bleek om het initiatief te nemen heeft de heer Bahlmann zich geroepen gevoelt den eersten stap te doen op den w naar eene nienwe handelspolitiek Want hoe onschuldig het voorstel er ook uitziet dat zal op den langen duur er het gevolg van zgn Dit bigkt reeds uit de ingediende vertoeksehriften Er zgn er drie bg die het geringe bedrag dat de heer Bahlmac H W HMB Hi B FEVILLETOM QabHo en Camilla Ben verhaal uit Milaan Dooa ouiLio I rij naar ket Itatiaantch DOOS Ï SSA Op een kll Titand kwamen zij aan een kant van den muur waar de grond hooger was en Beltramolo sprong er eerst over daarna Galeazzo Zonüer te spreken en zeer voorzichtig liepen zü door de donkere lanen naar het huis De deur week bü den eersten toot en de soldaat kon maar niet begrepen wat de reden was van dien nachtelyken tocht waarbg zn veel yan een paar dieven haddon toen ofschoon het moeielijk was om in den donker den weg te vulden kwamen i toch na eenig zoeken op ix tweede verdieping J v 5 08 zool zeideGaleazzo Men hij de kamer die hij zoo lang bewoond had bmnen trad Steek de kaarsen aan er moeten er ÏÏ f l P Sol zijn en laat mij dan aUeen Ik heb behoefte om alleen te rijn Kom ga nu rwal ap i p p wil heffen ten eeneamale onvoldoende achten en die niet tevreden znllen zgn voordat er even zware inkomende riehten op granen geheven worden als in Dnitsehland en Frankrgk Anderen willen de rechten ook geheven zien van andere artikelen Vg zgn er bg die margarine en aanverwante artikelen willen belasten Een ander gvert vpor invoerrechten op spek of wel op aardappelen terwgl er twee zelfs rechten verlangen op alle andere land bouwvoortbrengselen die aan bescherming behoefte hebben Deze laatste heeren zgn consequent Gaat men eenmaal uit van het beginsel dat de binnenlan he landbonw beschermd moet worden daq behoort men zich niet beperken tot het graan alleen Men moet dan alle zeilen bgzetien en door alle middelen het deficit der boeren kitm aanvullen nit de zakken bnnoer niet landhoawende medeburgers Dit is toch het onvermgdelgke gevolg van al dergelgke beschermende maatregelen Elk recht verhoogt den rgs van her artikel en de meerdere ontvangst is zuivere winst voor den beschermde Wordt b v graan aan de grens behist dan moet de bakker den buitenlandscben b v Amerikaanschen graanprijs betalen plus de invoerrechten Hg moet die meerdere kosten verhalen op z ne klanten en maakt dus het brood evenredig duurder zoodat alle burgers mede dragen aan den nienwopgelegden last Werd er nn niet anders gebruikt dan bnitenlandseh graan dan was het zoo erg niet Alle Nederlanders betaalden dan eene zekere belasting op een der eerste levensbehoeften welke hefflng wel niet aanbevelingswaardig Hjj zweeg en toen Bellramolo de kaarsen aangestoken en op de tafel gezet had bemerkte deze hoe bleek zijn meester zag hq schrikte er van Hij wilde gehoorzamen en heengaan maar bleef toch aarzelend en verlegen ataan Ga nu heen dat heb ik immers gez d zeide de jongeling toen met eene ontroerde stem Neen luister eerst wü hebben elkaar ais jongens gekend gij hebt mij ter zyde gestaan in den veldslag meer dan eens hebt ge uw leven voor hst mijne gewaagd Ge hebt een eerlqk hart en eens ge zult geen kwaad van mü spreken En als er soms wat gebeuren mocht bewaar dit dan als eene gedachtenis aan uw heer aan uw vriend Ën hü haalde zijn gouden horloge uit den zak Dat is voor u neem het maar aan Waarom weigert geP Ge houdt toch veel van mij Kom neem aan ik wil het zoo De oppasser stak de hand uit nam zwijgend het kostbare geschenk aan en verwijderde zich langzaam En in het groote eenzame voorvaderlijke kasteel gingen de uren van den nacht Somber en treurig voor Galeazzo voorbij Alleen te midden van die oude meubelen in de kamer die getuige was geweest van zijne spelen later van zijne jongelingsdroomen nog eens riep by het verledene voor zijnen geest terug de jaren die zoo snel waren voorbijgegaan zijn eerste succes in de groote wereld die dogen zoo vol droefheid en dwaasheid h j dabht aan de luidruchtige partyen met zijne vrienden zijne dolle en AD7SIITENTIBN worden geplaatrt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen G BOO TB LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk des Uaandags verschgnt maar toch niet onbillgk kon genoemd worden omdat ieder er aan betaalde naar gelang van zgn verbruik In dit geval zoude de Nederlandsche landbouwers er zeker niet voor gveren want niemand is bgzonder op verhoogiiqr zgner belasting gesteld men schikt ar ich in als zg onvermgdelgk is maar men vraagt er niet om Er wordt echter ook hier te lande graan geteeld Daarvan wordt geen recht geheven en toch deelt de voortbrenger in de voordeelen van den verhoogden prgs Onze graanprodnctie oefent geen invloed nit op de wereldmarkt onze boeren regelen de prgzen naar bet buitenland Ergo ieders stuiver per mud inkomend recht aan de grens is minstens een stuiver per mnd meer verdienste voor den binnenlandschen graanboer De prgsverhooging van het bnitenlandseh graan vloeit in de schatkist natnnrlgk na aftrek van een aanzienlgk deel perceptiekosten doch hetgeen voor het binnenlandsch graan meer betaald wordt vloeit in den zak van den voortbrenger en wordt opgebracht door allen die brood eten van graan dat zij niet zelf telen d i alle nietlandbon wende burgers Men wil dns eenvoudig den staat gebruiken hls middel om de Nederlanders te dwingen hulp te verleenen aan den noodlgdenden teelboer immers de veehouders trekken er evenmin voordeel uit als wij Vandaar dan ook de wensch van sommige adressanten om allen landbouw kunstmatig te beschermen Men vergeet daarbg echter dat wanneer wg eenmaal dien weg opgaan de gevolgen niet te overzien zgn Waarom moet juist de landbonwende stand beschermd worden Hebben vroolijke rjjtoertjea de kleine listen om de waakzaamheid zijner moeder te misleiden en de kinderachtige plaagzttcbt waarmode hij hare berispingen en vermaningen bespotte Toen volgden andere en betere herinneringen De kracht de onbezorgdheid de stoutmoedigheid der jeugd waren gevolgd op de gemakzucht en lichtzinnigheid van den knaap de dagen van edele zelfopoffering gevaren wapengekletter en oorlog toen ook h gedroomd had van iet hoogers en geloofd dat hij zq n vaderland lat had En nu zelfs klopte zijn hart luider alsof hq rich weder te midden van het oorlogsgewoel of op de lange nachtelijke marschen bevond of in het kamp onder den helderen sterrenhemel en hij trachtte het vuur van die dagen weer aan te wakkeren Maar ook die flikkering ging voorbq De ijdelheid die hem korten tijd beheerscht en hem zoo weinig voldoening gegeven had vervulde zijn hart niet meer Toldeed niet huiger aan de onrust en gejaagdheid die hij kracht en levenslont meende te zijn Gelijk hoornen en velden huizen rotsen en rivieren voorbijsnellen langs den reiziger in een snellen spoortrein zoo snelden al de tooneelen van de twee laatste jaren voor den geest van Galeazzo voorbij Nu waren het geene opgewonden prachtige feesten meer maar de stilte van een sierlijk vertrekje eene heimelijke samenkomst de betooverende verschijning van eene vrouw die hem lief had droombeelden die spoedig voorbij gingen en niets achterlieten dan bitterheid en spot Toen andere plaatsen andere verschijnin