Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1889

de werklieden dan cao ruime inkomsten dat sg gemakkelgk een of twee centen meer kannen besteden voor een pond brood Bloeit de indastrie overal en in aUe takken Als nii de machineiabrikanien booge beschamende rechten gaan vragen op de werktuigen ten einde de inlandèche werktoigen hooger te knnnen verkoopen wanneer de leerlooiera bnitenltncbeh leer willen belasten ton einde het leer in prgg te laten stggen enz dan worden achteraenTolgens alle artikelen die de boer noodig heeft evenredig danrder en wat zal hem ten slotte zgne meerdere winst op graan baten als hg die moet besteden aau danrder machines duurder schoenen dnurder ateen enz Kon men er in slagen alles naar billgke evenredigheid aan de grens te belasten dan ware er alleen eene algemeeue verhooging der prgzen van allo artikelen verkregen ten bate van de schatkist die aldus eene verbruiksbelasting hief op alle inkomende waren Maar dergelgke billjjke evenredigheid is onbereikbaar zoodat het gevolg zoa z n dat de eene tak van ngverheid ot handel bevoordeeld werd boven den ander terwgl de Staat dezelfde inkomsten op andere meer rationeele w ze zon kannen heffen in het binnenland Wy voor ons blgven nog steeds de voorkeur geven aan de inzonderheid voor een handeldrgvend volk als het onze zoo uoodige vrgheid van beweging Het adres van den Nederlandschen Bakkerbond stelt zich op juister stendpunt dat namelgk van het algemeen belang Hooge rechten duur brood en armoede onder de mindere standen die daarvan voornamelgk leven Dan moeten de loonen verhoogd worden de industrie raakt in gevaar Ieder begint op zijne beurt te roepen om bescherming en ten slotte zal men bemerken dat de eerste step dien de heer Bahlman ons wil laten doen de inleiding is voor een algemeen stelsel van beschermende rechten BINNENLAND GOUDA 15 October 1889 lo de hedenmiddag gehouden vergadering van den Gemeenteraad die door 14 leden werd bygewoond afwezig waren do hh Prince en IJssel de Schepper werden door den heer A K van dor Garden als opnieuw benoemd raadslid de bij de wet voorgeschreven oeden afgelegd waarna hij door den Twriitter werd geluk gewenscht Voorts werden de geloofsbrieven van het nieuwe raadslid den heer C G van der Post nagezieu en goedgekeurd en tot zijne toelating besloten nadat de bij de wet voorgeschreven termijn zal zijn verstreken De Baad besloot 1 Tot wijziging der Gemeente begrooting dienst 1889 2 Tot het vorleeden eener gratificatie van ƒ BOO aan den Gemeente Bouwmeester gen Zqne makkers die aan zijne zijde gestreden badden oenigen zagen hem ernstig en met gefronst Toorhoofd aan maar toch met modelijden anderen jonocr met schitterende helmen op drongen cm hem heen en wedijverden met elkaar in stoutmoedigheid en dwaasheid en opgewondenheid met hen ging hij s nachts heel laat vertrouwelijk naar eene zaal schitterend van licht en spiegels en zocht iu het spel nog heftiger aandoeningen die hem zelfs den vlucbtigen droom der liefde deden vergeten hij zag begeerige onrustige blikken waaruit doodelijke haat sprak en tussohen een worp mot de dolibelsteenen en oen zet op de kaart had hij gemeend te leven Daarop veranderde het tooneel nog eenmaal Het was een regenachtige morgen en in een vochtig bonedenkamertje in een oud paleis te Milaan een oud man met een kaal hoofil schoof zijn bril in de hoogte en bladerde in de registers die op zijne schrijftafel lagen en van de koele en wreede woorden die de oude gezegd had was geen enkel door hem vergeten Helaas de kas is ledig en het krediet is uitgeput Onmogelijk om niet twintig duizend maar zelfs duizend lire te vinden en wat mij betreft als ik het actief en passief gelikwideerd heb blijft mij niets over dan mijn kantoor te sluiten Ik heb dezen dag al lang vooruit zien aankomen helaas Dat laatste halfspottende half medelijdende lang uitgerekte helaas klonk hem nog in de ooren waarmede de rentmeester zijne mededeelmgen begon en besloot terwijl hq zelf alles deed om bedaard te blijven Een voontel vab d i heer oogenboom om ia plaats van de gratificatie zqne jaarwedde met ƒ 100 te verhoogen werd niet ondersteund 3 Tot wgziging van het eindcijfer der Gemeenterekening dienst 1888 i Te bepalen naar aanleiding van het adres van den heer A Homes Mzn o a betreffende hel inreden van de korte Groenendual en met het oog op een heden ingekoraeD adres van de hh Middelbeek en Huybrecht dat het ryden in beide richtingen geoorloofd blijft maar dat alleen liapmeü zal mogen worden gereden Ben zeer breeA oerige disousaie had vervolgens plaats over het alfes van J Schultz e a betrelf herstelling van het brugje achter de Vischmarkt bü het Vischsteegje B en W stelden voor daar aan beide zjjdon een paar trapjes te doen maken waardoor de toestand veel verbeteren zou en de heer Jager stelde voor zoo goedkoop mogelijk de ronde kruin van dat brugje te doen vervangen door een plat dek Beide voorstellen werden verworpen ieder met 8 tegen 6 stemmen Tegen het voorstel van B en W stemden de hh Hoogenboom Straver Oudgk van dar Garden van Yreumingen van Veen Lotsy en Jager Tegen het voorstel van den heer Jager stemden jle hh van Iterson Fortugn Droogloever van Veen Straver Hoofhamer Koning Noothoven van Goor en de Voorzitter De volgende stukken kwamen b dan B aad ia 1 Het antwoord van B en W op het rapportder Commissie belast m hel nazien der gemeentebegrooting voor 1890 B en W zeggen daarin o a dat afschaffing van de verpachting der visschery hun niet wenschelijk voorkomt dat d8 jaarwedde van den sluiswachter h i niet behoeft verhoogd te worden dat het raadsverslag niet gratis moet geleverd worden aan de raadsleden en dat er h i ernstige bezwaren zqn tegen openstelling van de zwemschool voor meisjes en vrouwen daar de ligging en de inrichting der zwemschool daarvoor minder geschikt is de aanstelling van vrouwelijk personeel moeilijkheden zou meebrengen en onmogelijk de noodige uren zouden gevonden kunnen worden voor die openstelling Wil men da oprichting van een zwemschool voor vrouwen en meisjes dan meenen B on W dat dit moet overgelaten worden aan de particuliere industrie Wat het gesticht voor vrouwen en meisjes betreft de Hoffmansstichting weldra zullen plannen daartoe den Baad bereiken B en W kunnen zich voorts niet vereenigen methet voorstel der Commissie tot verdere rioleeringder Boelekade r Ter visie 2 Een voordracht voor onderwijzeres als hoofdder 2n burgerschool voor meisjes Daarop komen voor Mej A Kimmljer te Rotterdam Mej M Li J Bender te Zalt Bomrael Mej E M E Th Groshans te Gorinehem Tor visie en benoeming in eene volgende vergadering 3 Een adres van de hh van de Pavoordt e a tot verbetering van de straat op den Kleiweg Wordt gesteld in handen van B en W ter afdoening 4 Adressen van H van Baaien T Oostorom P G Woerlie H de Zeeuw en de wed P Zuidveld sollicitcerende naar de betrekking van sluis Van hetgeen hij na dien tijd gedaan had herinnerde hij zich niets meer Het was of dat alles uitgewischt dood was niets was hem overgebleven dan zelfveraohting en deze enkele gedachte Mijne eer is geschandvlekt en zonder eer is er geen leven I Maar waarom hij daiir was waarom hij het afgelegen Briauza en het verlaten huis van zyn vader had opgezocht dat wist hij niet meer Eene enkele gedachte die hem reeds zoo lang gekweld had kwam hardnekkig terug en wees hem den eenigen veg om zich uit dien afgrond te redden Op de tafel blonk de loop van een klein prachtig ingelegd pistool tussohen de verscheurde en verstrooide papieren vnn tyd tot tijd schreef hij haastig een regel De kaarsen waren bijna uitgebrand en het flauwe licht smolt ineen met het eerste daglicht dat door eene smalle reet in de blinden heendrong Haastig stond hij op en trad op het venster toe misschien om het te openen en te zien of de dag eindelijk aanbrak eene rilling eene ijzige koude droog hem door merg en been Wie kon lezen in eene ziel die zich aan den dood en de vernietiging wijdt Hij wilde het blind niet openen maar meende eenig gerucht te hooren en luisterde Daarop liep hij weer naar de tafel zocht hot pistool onder de papieren nam het op en bracht het aan zgne slapen Nu is het tijd zeide hij aéén oogenblik en alles is voorbg Het lichte gedruisch dat hij gehoord had kwam nader verschrikt bleef hij stilstaan neen hij had wachter aan het Moordreohtsche Verlaat Ter visie en benoeming in tem TBi de vergadering 5 Een adres vanden heerH Straver en andereingasetenen ocderstaunende htt voontel der Begrootiags üommissie om de Zwemichool toegankelijkte stellen voor vrouwen en meisjes gedurende eenigeuren van den dag Ter visie De Baad benoemde tot Lid der Openbare Ge zondheidsCommissie den heer Mr D J van Heusde met algemeene stemmen Daarop ging de openbare vergadering over in eene met gesloten deuren tor behandeling van de reclames in zake de Plaatselijke directe belasting op de inkomsten dienst 1889 De heeren W J Fortuijn Droogleever G A Oudijk en Dr F H G van Iterson verlfiton de vergadering Na heropening werd door den Voorzitten medegedeeld dat I Afgewezen waren de reclames van H Schouten B 108 A Nortier C 34 Wed Trier Spruijt D 50a J J van Wijngaarden E 8 Wed de Loos van der Berg E 52 F Pape G 43 J Herman de Groot Jr K 80a A Oomens L 225 P J BeUaart M 202 J O van der Bruggen N 45 H Frio O 591 T N Joosten P 20 A van Heiningen P 71 E A van As P 298i L F Leijds Q 226 A Nonner K 127 J W Francke R 183 J de Vries E 466 n Geroijeerd waren van hot Kohier W A Kaars D 37 A C J van de Pavoordt E 49 Wed Knoere de Goede L 86 D Begeer P 31 6i Wed J Quast Q 249 D de Jong B 585a in Verminderd waren de aanslagen van A Weck van 1000 op 625 A 42a Wed O W Gorissen van 800 op ƒ 500 A 145 P J K V Werkhoven van 525 op BOO B 103 M Jonkheid van ƒ 2000 op ƒ 1500 B 186 D Vonk van ƒ 600 op ƒ W C 0 F G Tijbout van 625 öp ƒ 500 C 122 J Vonk van 625 op ƒ 400 C 159 J PlatUel van 700 op 526 C 16 Wed J F Markenstofln Exalto van ƒ 700 op ƒ 600 D 72 A D Ponsioen van ƒ 626 op ƒ 500 B 75 Wed B Maasaar van Erk van ƒ 600 op ƒ 400 F 69 Wed Groenendal de Gidts van ƒ 900 op 600 K 264 H van Eik van ƒ 626 op ƒ 500 L 218 L G van Velzen van ƒ 900 op ƒ 525 M 248 J Kolster van f 700 op 400 B 649 Zondagavond a st wordt in de Sociëteit Ons Genoegen door het tooneelgezelschap van den heer de la Mar uit Amsterdam opgevoerd Janus Tclp hot bekende blijspel vau den heer van Maurik zich niet bedrogen iemand naderde de kamer Een wanhopige lach deed zijne lippen trillen Juist toen zijne hand den haan wilde overtrekken vloog de deur wijd open en weerklonk oen kreet Galeazzo wist niet wie het was maar iemand omhelsde hem onstuimig en over zijn gloeiend gelaat en door zijne verwarde haren vloog een koele ademtocht Het pistool was hem uit de hand gevallen Ach wat hebt ga willen doen Galeazzo zeide Camilla met eene van angst trillende stem terwijl zij hare armen nog om hem heen geslagen hield en haar gelaat tegen zijn schouder verborg Gij Camilla Neen neen laat mij sterven ik ben verloren Neenl gij zijt ziek gij lijdt gy hebt iemand noodig die u ter zijde staat en lief hoeft Kom met mij mede Ik laat u niet meer gaani Galeazzo hief het hoofd op en keek rond alsof hij uit eene ijlende koorts ontwaakt Eenige schreden verder stond Beltramolo recht bij de deur half verschrikt on half verlegen knoopte zijn nniformjas los alsof hij geen adem krijgen koti Ook de oude huisbewaarder kwam binnen en wierp do vensters open waardoor het daglicht binnen stroomde Zijt gij het geweest BeltramoloP zeide Galeazzo op een strengen doch niet toomigen toon Waarom hebt ge mijne zuster hier laten komen y Het is M0 1 fflen aanbeveling verdient Modat wij met genoegen deattentie onzer steSgwiooton op de vooiïtelhng vestigen In het verbeterhuit in Kasland bracht een lid tan de Verbetering tot zedelijke verbetering der gevangenen een bezoek en vroeg aan een der gevangenen Waarom zijt gij veroordeeld Omdat ik vertalsohte waren verkocht en mij aldus onder bedriegelijke voorwendselen voordeel verschaft heb was het oprechte antwoord Vu hoop dat gij in deie inrichting wier goheele organisatie en leiding tot het verbeteren der gevangenen bestemd is weer een nuttig lid der maatschappij zult worden Welk werk heeft men u gegeven Ik maak voor den steat echte lederen zolen van bordpapier Mon leest in de Jamucie Ct van 6 Sept Jfaar aanleiding van uit Toba ontvangen minder gunstige berichten meldende dat het BatUksch hoofd Singanmangaradja met zijn bende het grensdistrict Linton ni hoeta bedreigde werd dit district in het begin van Juni jl door een detachement militairen bezet Daar de troepen door de herhaalde verkenningen in den omtrek waarbij zg eenmaal met den vqand slaags geraakten zeer werden afgemat en bovendien drie kampons van Boetor gelegen op gouvememente grondgebied door de Battoks verband waren waardoor een offensief optreden onvermijdelijk geworden was werd tot het zenden van meerdere sbrijdknchten naar de Tobalanden besloten Den 12 Augustus vertrok daarom uit Padang een compagnie infanterie en eenige artillerie terwql eenige dagen later ook do gouverneur van Sumatra s Westkust zich naar Toba begaf Blijkens een onder dagtaekening van 4 dezer door geaoemden hoofdambtenaar uit Lagoebolie verzonden telegram is laatstbedoelde colonne den 26 Augustus jl van Lintong ni hoeto naar het westelijk daarvan gelegen onafhankelijk gebied opgerukt doch kwam zij tot dusver niet tot een treffen met de vgandelgke bende die haar ontwijkt en reeds gedeeltelijk verloopen is De gouverneur verwachtte dat de colonne den 4 of den 5 dezer zou aankomen voor het vroeger nog niet bereikte Lintong de versterkte verblijfplaate van Singamangarai a dio reeds zendelingen naar den gouverneur afgevaardigd heeft en wiens houding reden geeft om te denken dat hij bq het verschijnen der troepen zich zal onderwerpen Boltenlandsch Overzicbt Het bezoek van den czaar te Berlgn is beter afgeloopeu dan men kon verwachten Gaandeweg werd de toon hartelgker en de verhouding minder stgf Vooral trekt het de aandacht dat de czaar vorst Bismarck zoo voorkomend behandelde en met hem een onderhand van een paar uren had Dit onderhoud is zeker wel het belangrgkste gedeelte dor keizers bijeenkomst maar groote politieke beteekenis wordt er nog niet aan gehecht Immers indien dit wel het geval ware zou de Norid Allgemeine Zeitung de Poit en de andere officieuze bladen zeker niet getelmd hebben dat ter openbare kennis te brengen Tot dusver echter bewaarden alle officieuzo bladen een diep stilzwijgen over het bezoek van den Czaar en dit is wel het beste bewgs dat daardoor geen verandering wordt gebracht in den tegenwoordigsn politieken toestand van Enropa Ken gunstig toeken is het in elk geval dat men te Petersbt rg althans tevreden ia over de bgeenkomst der keizers De Bussische bladen voor zoover zij niet tot de eoht Panslavistisoho organen bebooren laten zich gunstig uit over het bezoek en zelfs het officieuze Joarual de St Petenbaurg beluigt zijn ingenomenheid over de warme ontvangst welke den Czaar ten deel viel en verwacht veel van hot bezoek voor don Europeeschen vrede Blijkbaar waren de verwachtingen te Petersburg niet zeer hoog gespannen Indien echter de Bussische regeering het bezoek van den Czaar te Bcrlg n beschouwt als een bevestiging van den Europeeschen vrede dan kunnen natuurlijk allen die hel behoud van don vrede wensohen niet anders dan zich verheugen over de bijeenkomst der keizers ofschoon daardoor de politieke verhoudingen tussohen de beide vijandig tegenover elkander staande groepen der Europeeaohe mogendheden feitelgk niet veranderen De leiders dor republikeinen in Frankrgk zgn druk in de weer om zoo mogelijk oen nieuwe grocpoering der partijen tot stand te brengen Tot dmver bestond de republikeinsoho meerderheid uit vier groepen het centre gauche de union répuUmine de gmche raiaale en de extrtiae gauche Do gematigden vonden toen hi de moeste gevallen steun WJ de gematigden van don radicalen vleugel en daarom wil men nu beproeven allen die de tegen woordige staatknnda der regeering willen steunen tot éen nieuwe partij te vereenigeu Ten einde deze poging te doen shigea wordt zg niet beproefd door de oude partijleiders die steeds een rol speelden bij de partijtwisten maar hebben eenige der nieuwe leden zich aan het hoofd van deze beweging gesteld De Franschen zijn nog al bezig oon het tollen en overtellen van de Kamentemmen Blijkens de officieele opgaven zijn bij de verkieringen van 22 Sept en de herstemmingen van 6 Oct uitgebracht 4012353 stemmen op republikeinen 2340686 op conservatieven en 1037666 op Bonlangiston zoodat de meerderheid der repablikeinan tegenover de gezamenlijke oppositie 634001 stemmen liedraagt Meer dan 3 millioen kiezers hebben zieh onthouden Van de 576 ledtn der Kamer hebben 295 van de vorige deel uitgemaakt Men heeft het volgende lijstje opgemaakt van de betrekkingen of bezigheden van de verkozenen 92 grondeigenaars en landbouwers 15 doctoren in de rechten 116 advocaten en Kcenciaten in de rechten 57 industrieelsn en kooplieden 40 journalisten en letterkundigen 48 geneesheeron 14 ingenieurs 6 reeders 15 gewezen magistraten 2 gepensioneerde generaals 2 vice admiraals 22 oudofficieren 11 oud prefecton 7 leden van het prefectoraal bestuur 12 gewezen diplomaten 6 gewezen leden van den Baad van State 2 oud auditeurs bij dat lichaam 7 notarissen 4 apothekers 12 financiën en bankiers 2 leden der Fronsche Academie 5 ondprofeaooren 11 procureurs 5 koopmanebedienden 6 werklieden 2 aannemers 8 smidsbaien 1 inspecteur bij de staatsspoorwegen 1 bisschop 1 predikant 1 tabaksmakelaar 1 tendmeeater l kunstschilder de Communegeneraal Closeret 1 componist 1 kaaskooper 1 veearts 1 scheikuftdige Naquet 1 patroonteekenaar en 1 lettenetter Voorts telt men in de Kamer 2 prinsen 1 hertog 8 markiezen 16 graven 4 burggraven 6 barons en 6 uobles a parlicnle Prins Ferdinand van Bulgarga komt heden to Pargs waar ook zgn broeder prins August reeds sedert eenigen tgd vertoeft Aon gissingen over het doel van s prinsen reis is nog geen gebrek want men wil nog niet gelooven dat Ferdinand alleen wegens de Pargsche tentoonstelling zijn land heeft verlaten Behalve de huwelijksplannen welke men hem toeschrijft komt na ook de financieele quaestie tor sprake De prins heeft tea einde de flnancieele schikking met Zfu voorganger te regeld en den aanleg der spoorwegen te bespoedigen uit zgn particuliere fondsen der schatkist aanmerkelgke voorschotten gedaan en wilde daarom een leening slniten van 25 000 000 francs ten einde de schatkist te helpen Dit plan ia echter naar men weet mislukt en daarom komt Ferdinand een beroep doen op zgn familieleden die zeer rgk zijn om hem uit zgn ongelegenheid te radden Opzettelijk is prins Ferdinand niet lang te W eenen gebleven Graaf Kalnoky liet dec vorst eon wenk geven dat een lang oponthoud te Woenen niet wenschelijk was daar dit aanleiding kon geven tot verkeerde uitlegging Ferdinand volgde dien raad en reisde bijna onmiddellijk door INGEZONDEN Mynheer ie Redacteurl i Wil s V p een weinig plaatsruimte voor de volgende regelen in Uw blsd openstellen Niettegenstoande veel werd en nog voortdurend in verschillende bladen wordt gewezen op de veelvuldige bedelarij en haar slechte gevolgen in vele gevallen acht ik het noodig nogmaals mot een enkel woord er op te moeten wgzen dit kwaad vooral niet te bevorderen Ter zake Zondag 11 omstreeks 8 uur des avonds wandelende hings den Korten Tiendenweg werd mg door eene naar ragno gissing ongeveer 12 jarigen knaap op smeekende wgze een kleinigheid gevraagd Hij had zoo n verschrikkelijken honger ook zgne moeder en verdere huisgenooten zooals hij zeide Met medelijden bezield vraagde ik naar zijn naam en woonplaats waarop hg antwoordde in de Zak menamtje Ik verklaarde met hom mede te gaan naar zgne woning Dit hoerende koos hij plotseling het hazenpad en was spoedig daarna niet meer te zien Ziehier de sluwheid van zoo n knaap Dat bovenstaande eene waarschuwing voor goedgeefsohen moge zgn door hen wiens plicht het is hierop nauwkeurig worde gelet en uit den weg geholpen en U M do B dankzeggende voor de opname teeken ik GoVDA 15 Oct 89 S Burjterlljke Stand GEDOKEN 18 Oct An Coinelis ouder C Verwial en A Gmattaliil Antonie ouden J Krantiidonk en M Bioek kaim Willen eoder A Dekker en J C Alblas 14 Jscolii ouden Veadrig eo M N M Bscb OVERLEDKN 11 Oei S Blok 6 j C F vas Eük 8 b U W e Terbngge 4 m J Bloot 1 m P van Ceelen 70 j PËTROLEUM NOTEERINGËN van de Makelaars CantzUar Sehalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfiist ƒ 8 20 Geïmporteerd fust 8 2SJanuarilevering 8 20 Februari en Maortlevering 8 16 BEURSBERICHT AMSTERDAM 15 October Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen vast Certif Deli Bat Maatschappij 10 lager Bnitenlandschen onveranderd WarschauWeenen 2 flauwer Amerika vast ADVERTEKTIfiN Geboren WILLEM Zoon van Adi DEKKEB en J C ALBLA8 Gouda 13 Oct 1889 Voor de vele blgken van deelneming ondervonden bg het orerlgden van onze geliefde Zngter en Behnwdznster BENJAMINA MARIA van GOOB betnigen wg onzen hartelgken dank 3 M NOOTHOVEN tas GOOR J A F NOOTHOVEN taii GOOR Roest van LuiBiJEa B LÜLIÜS van GOOR Bomeijn Gouda 12 October 1889 Aan allen die ons bg het orerlgden van onze geliefde Moeder Mej Wed M M ROZEVELD vAN der Veen blgken van b langstelling hebben gegeven betnigen wg onzen hartelgken dank E ROZEV£LD R ROZEVELD JJatibson Onzen dank aan allen die zoo vele blgken gaven van belangstelling bg de geboorte onzer Dochter P en E VAN TROTSBNBüBG Gouda 15 Oct 1889 Schenk Openbare Verkooping TE Ouderkerk aan d n IJs sel Op DINSDAG 12 NOVEMBER 1889 des morgens te elf nren in het kofBehnis vanden Heer A de HAAN in het dorp ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER van eene BOWUANSWOm SCHUUR HOOIBERG ERVEN TUIN en eenige perceelen WEI ErHOOILAND groot 8 hectaren 71 aren é7 centiaren alles staande en liggende in den Krompolder in de Gemeente Ouderkerk aan den IJssel En zulks in 10 perceelen De Landergen zgn terstond bij den eindeIgke toewgzing en de Woning enz den InMBI 1890 te aanvaarden Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN I DROOGLEEVER voorgenoemd