Goudsche Courant, woensdag 16 oktober 1889

Donderdag 17 Cltober 1889 N 4046 Magaaja van Pendules o t$S l BEGEER 01 Wijdstraat A No 170 V I rnime sorteering van GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken i ft in Brons Marmer Brons met Marmer Onyx Caivre Poli Vergald Brons is in het Magaz n steeds voorradig Reparatiën aan PENDULES KLOEKEN en HORLOGIËN worden spoedig en billgk uitgevoerd Mienw gekochte PENDULES worden het eerste half jaar gratis opgewonden Ingang van het Magazijn A171 Oe iiu ading van adTortentidn kan gesobieden tot éön nor des namiddags van den dag der nltgave Openbare Verkoopingfen te REEUWIJK ten overstaan van den Notaris G C PORTÜIJN DR006LEEVER te Ooada op VRIJDAG 18 OCTOBER 1889 des morgens te elf oren in het Koffiehuis van K RaoiMAKES aan de Reeuwjjksche Brug van Twee goed onderhouden WOOi HUIZEi mime TIMMERMANSWERKPLAATS ERVEN en GROND aan de Breedevaart dicht bö de Reenw ksche Brug te Reeuwhk W k B No 27 te samen groot 1 0 Aren 60 Centiaren Te aanvaarden 1 December a s Te bezichtigen de 4 laatste werkdagen vóór den verkoopdag En op WOENSDAG 6 NOVEMBER 1889 des morgens te 10 uren aan de voorschreven Timmermanswerkplaats van Zwaar Timmermansgereedscliap KETTINGEN TOUWEN BLOKKEN KELDERWINDEN eene HEISTELLING een smalle SCHOUW een partg WEBKHOUT eenige MEUBELEN en HUISRAAD enz Des morgens vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUUN DROOGLEEVEB te Qouda STEENKOLEN Voortdnrend in lossing de lading Grove Rghr KacheikoleD waaruit wg tot 70 Cent per Heet contant zonder korting afleveren vrg in huis bezorgd mits bg 2 of meer Heet gelgk genomen JAN PRINCE Cie Kantoor Turfmarkt H 101 Gouda 15 October 1889 Nieuwe Dassen A V os Eleiveg E 73 en73 De ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST te berichten der NIEUWSTE MODELLEN van Dames en EinderhoedeE voor het aanstaande saisoen K KROMHOUT Turfmarkt H 158 Openbare Verkoopingf te MOORDRECHT op WOENSDAG 16 OCTOBER 1889 des middags te 12 oren in het Logement BR Posthitis aldaar ten overstaan van den te Goitia resideerenden Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVKR van Een goed onderhouden WOONHUIS GEBOUWEN SCHUREN WERF KLEINGARENBAAN en ERVEN en nog een HUIS KOETSHUIS en STAL benevens eenige perceelen uitmuntend te samen groot 5 ikctaren 44 Aren 88 Centiaren alles zeer gupstig gelegen in het dorp MOORDRECBT En zulks in 9 perceelen Te aanvaarden de Gebouwen enz 1 Mei 1890 en de Landergen den 15e November a s Te bezichtigen de laatste 5 Werkdagen vóór den verkoopdag Breeder bg biljetten welke te bekomen zgn bg voornoemden Notaris Nadere inlichtingen zgn te bekomen zóó ten kantore van genoemden Notaris FORTUUN DROOOLEEVER als ten kantore van den Notaris J P R SURINGAR te Rotterdam Ondergeteekende bericht hierdoor dat J D STAM Meubelmaker Oosthaveo 6EENE bestellingen meer voor hem aanneemt Bestellingen hiervoor worden van af heden aangenomen bg J ZUIDAM Westhaven B 141 A LAMBERT Tnrfsingel Met lo NOVEMBER wordt gevra agd EENE FLINKE DIENSTBODE die goed kan werken en een bnrgerpot koken Brieven franco onder letter M aan de Boekhandelaars J VAN BENTUM ZOON alhier ADVERTENTIEN alle Binnen en Buitenlandsche Clout ranten worden dadelgk opgezonden door heAdvertentie Burean van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Gouds Snelperadruk van A Beinkman b Zoon Societeit Ons Qe oepA Nederiandscite m Directie Charles de la Mab Zondagf 20 October Buitengewone Voorstelling JAl iVS TULP Blgspel in 4 Bedrgven door JUSTUS VAN MAÜRIK Je De Hoofdrollen in dit geestig geschreven blgspel zgn in de beste handen Entree voor HH Leden 0 60 Voor Kiet Leden ƒ 1 Plaatsen zgn te bespreken i 10 Cts Zaterdag 19 October van 10 3 uur GROOTE KEUZE Wollen Rokken wijde modellen SCHENK en Zn Modes en Confectie Dubbele Buurt B 2 Gez van DANTZIG hebben de eer de ontvangst te berichten der NIEUWSTE MODELLEN Oames en Kinderhoeden EEN FLINKE DAGMEID gevraagd boren de 15 jaar Adres Bureau dezer Courant Be Nederlandscbe Haltosefabrielc te Bergen op Zoom Fabriceert MaUoie in Stroopvorm ten gebruike van Bt rbrouwers zynmakers Koek Banketen Suüt rbakker8 rlooiers 5 roo fabriekanten en Sot r iamstroop Verdere inlichtingen bg J LM DüDOKv UEËL AmsteI250 im f 2ani J H BRUMMELHOF Bergen op Zoom G WITTBBMANS F V BAAR Deume J R BOELEN meren J 3 VAK UIJE Fluweelen Singel Gouda W P VBBGBOESEN Koningstraat 6 e Hoge 3 VAN DIN HE 1VEL Breedehaven 238 e Bertogenbotch P SWILDËNS in Bakkerswaren Leeutoarden 3 MAJOIE Heike TOburg en tevens verkrggbaar bg C MOERBEEK Prinshendrikskade Aintterdam D J DB JONGH Oererstraat Arnhem J C A LOONBN Bergen op Zoom 0 LUNENBURG Turfmarkt Gouda P SAUEBBIER Haven 3 DOLLBKAMP Geest 56 e Bage W F HAMAN Zb Markt Middelburg 3 FELKAMP Jonkerfransstraat Rotterdam E 3 VAN IJZENDUK Thörbeckestraat Zwolle GeneraalAgent De Directeur C BREDAEL Breda C J C HOOGENDJIK De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 16 October 1889 By d n aanvauK der zitting van het Kantongerecht op heden verd de nieair benoemde Kantonrechter mr D F van Heusde door den Kantonrechterplaatsverranger den Ambtenaar van het O M en den Arrondiasements deurwaarder in hartelijke toeapraken geluk gewenscht waarvoor de nieuwbenoemde zqn irolgsmeenden dank betuigde Ds heer S de Oeua Ambtenaar ter Secretarie alhier heeft met gunstigen uitalag het derde gedeelte ran het notarieel examen afgelegd In oiu vorig nr gewag makende van de Uemorie van antwoord van Burg en Weth op het Bapport der Begrootinga Commiwie apralien wy aleohta met een enkel woord van hetgeen zij daarin zeggen over de verdere rioleering van de Boelekade die genoemde Commiaaie rooratelde Daarorer alanog het volgende Het heeft bij B en W een punt van onderzoek uitgemaakt in boeverre eeti vooratel kon worden gedaan tot domping en rioleering van de aloot i66x de Sociëteit lOna Genoegen B en W zqn toen tot het bealuit gekomen dat dis demping hoofdzakelijk zou zijn eene verjraamg die voorloopig achterwege kon bbjven De toeatand van die aloot achten B en W niet zóó kritiek dat zy m het heUtng van de Ofenhare geioniheid zou moeten worden overdekt of gerioleerd en ware dat het geval dan nog zou volgena de beataande Verordening van den 9n November jl niet de Gemeente maar de Sociëteit Ona Genoegen die de aloot geheel in eigendom heeft verplicht wezen haar te doen rioleeren De koaton van do rioleering der aloot langa de voorzyde van den tuin der Sociëteit Ona Genoegen worden ge SS FEVILLETOX Gabrio en Camilla Hen verhaal uit Milaan DOOR GÜILIO CARCANO Fry naar het Italiaanwh DOOE VANESSA 78 XXIL nWaa het niet mijn pliohtP atotterde de brave soldaat Hebbon allen niet hun plicht te vervullen on ik zoowel als myn heerf En den mynon hetv ik gedaan Myne arme grootmoeder was eene heilige on zeide altyd Bedenk ateoda dat plicht boven nlloa gaat XXIII EEN GESLACHT DAT VOOEBIJ GAAT Verneem hoe de geslachten henen gaan i Manr t zal niet nieuw u noch verbazend schijnen Daar zelfa geon steden onvergankelijk zgn Dante Donzelldon dag togen den avond kwam Gabrio m oene afwezigheid van voertien dagen weder op l nmpello terug Zijno komst wna niet onverwacht een brief dien njprgen ontvangen had er zijne vrouw raamd op 1900 en die van de a aatering op de gewone wyze op 213 76 In de besliaaing van den Baad op de ingekomen reclames in zake de pi dir belaating op de inkomaten die wy in ons vorig nr mededeelden ia abuaievelijk vermeld onder in den naam van de Wed C W Goriasen dit moet zqn de Wed C W Gieaaen A 14B wier saoalag van ƒ 800 op ƒ 500 ia gebracht Wij veatigen er de algemeene aandacht op dat bij gelegenheid van de te honden groote vrije Paarden starkt door de gemeente Gouda uitgeachreven op Vrijdag 18 October a at van wege de HoUandache Maatschappij vau Landbouw Afd Gouda en Omatreken aan don eigenaar van elk paard dat a morgens 9 uur ter markt aanwezig la een lot zal worden afgegeven waarvoor een verloting zal worden gehouden naar evenredigheid van het aantal aanwezig zijnde paarden om fraaie prijzen tot een gezamenlijk bedrag van f 100 De eigenaars van paarden zijn gebonden tjjdena de verloting pUats heeft a morgens tot 13 uur hun paarden aan delyn te laten staan Na afloop der Paardennarkt zal door bovengenoemde Afdeeling ten 1 uur een Bingrijderij gehouden warden om fraaie prijzen tevens zal een Premie worden uitgeloofd voor de netste bespanning Aangiften moeten plaats hebben op denzelfden morgen tuaacben 11 en 12 uur ten huize van Gob Blom Kleiweg alwaar de keuring en loting zal plaats hebben Voor de Botterdamache rechtbank stond giateren terecht J de Z 31 jaar koopman beklaagd van diefiital van een eind touw in den nacht van 12 p 13 Auguatus jl van een vaartuig liggende in de rivier de Gouwe te Gouda en van diefstal von een over van verwittigd Maar hü was zeer verbaasd dat Camilla hem niet met hun kind te gemoet kwam on dat hij haar in gezelschap van andore personen vond toen hij de deur der huiakamer opende Het flauwe aohemerlioht vergunde hem niet hen dadelijk te herkennen Op don drempel van de deur die op bat balkon uitkwam zat de kleine Emilio op een kleedje te spelen terwyl do doofstomme hem met gebaren en liefkozingen trachtte stil te houden het kind zag nauwelijks zijn vader of hij strekte do armpjes uit on wilde hom te gemoet gaan Laodico verbleekte en trok zich in don donkersten hoek terug Achter de deur stond een soldaat recht overeind Gabrio lette niet op hem hij zng slechta Camilla Zij stond op drukte hem zwijgend do hand en wees toen met den vinger naar den onbekende die aan de tafel zat en zyn gelaat in zyne handen verborg Wie was die onbekende dio gebogen scheen onder don last des lijdons Waarom was hij in zijn huis Waarom stond hij niet op en bewoog zich niet en gaf zelfs geen teekon van leven toen hy binnenkwam Op een blik zynor vrouw bleef Oabno getroffen stilstaan Plotseling bewoog de onbekende zich alsof hij uit een zwaren droom ontwaakte sloeg deoogen op den binnenkomende herkende hem en sprong op Gabrio trad op hem toe om hom to omholzou maar do andere deed eene schrede achterwaarts strekte do eone hand uit als om hom weg te atooten en bedekte met de andere zijn gelaat ADVBRTBNTIBN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt hemd m het begin dier maand ten nadeole van een kostganger verblijvende in het logement van de wed S to Gouda waar ook hij beklaagde logeerde Wat den eersten diefetal betreft ontkende bekl opgevende bedoelden nacht langa genoemd vaartuig te zijn gekomen en ziende dat het vaartuig los lag zich op een daar naast liggend vlot te hebben begeven vanwaar hij het touw willende vaatmakon door de nachtwakers was overvallen Ook het oferhemd was door hem niet ontvreemd wèl t p het in een hem toebehoorenden zakdoek geknoopt gevonden doch dit was door hem niet geschied Na het verhoor der getuigen kon het O M zich met bekl s opgaven met vereenigen integendeel achtte het O M het bewya voor beide diefetallen aanwezig Daar men hier te doen heeft met een door en door alocht persoon die tal van veroordeelingen waaronder van langen duur achter den mg hoeft en die zich nog voor de rechtbank te a Hage wegens misdryf van verduistering te verantwoorden zal hebben vorderde het O M veroordeeling tot rijf jaren gevangenisstrat Bekh a toegevoegde jrdediger mr H B van dar Eist vond het wettig bewijs van beide feiten niet aanwezig en concludeerde tot vrijspraak Uitspraak over 8 dagen Het nieuwe Centraal station te Amaterdam is gisteren zonder eenige plechtigheid voor den dienst geopend Uit dan aard der zaak gaf dit nogal aanleiding tot vertraging in hot vertrek der treinen en wist hot publiek niet dadelijk overal den weg Het station zelf werd door honderden personen bezocht die zich langs do trappen in de wachtkamers en restauratiezaal bewogen Het rechts houden dat do Amsterdammen langzamerhand in druk bezochte straten beginnen te leeren mag by eenige drukte vooral op de Hij is gered Eindelijk zijt gij terug en nu nu vrees ik niet meer voor myn broeder zoo sprak Camilla tot haar man als om zyne toegevendheid en hulp in te roepen Gabrio dio oen oogonblik te voren geaarzeld had of hij zijne vrouw de omstandigheden zou mododeelon die nog veel treuriger waren dan hy gedacht had begreep dat ofschoon hij nog niet juist wist waarom zyu gast nog voel ongelukkiger was en nog veel meer zy n medelijdon verdiende hij giste wol do oorzaak van den treurigen toestand waarin hy zfin vriend zag doch niet het uiterste waartoe de wanhoop dezen verv rd had Gewoon zich zelven te behoorsohen wist hy eene kalmte te vertoonen die hy niet bezat hy liegrootte don jongeling vry en ongedwongen zooala men een welkomon vriend begroet maar vroeg hem niet waarom hy teruggekomen was want aan de teekens zyner vrouw en aan het treurig stilzwijgen van zy n zwager had hij wel gemerkt dat eenig verborgen leed dezen drukte En de ingenieur om het stilzwijgen af te breken dat pijnlijk begon te worden beval dat de tafel zou gedokt worden maar het souper stond al gereed Zij zetten zich aan tafel Gabrio deed zyn best om oen discours te beginnen maar het wilde met vlotten niemand scheen te letten op wat er voor hem stond zij proefden do spijten nauwclyks Beltramolo keek nu den oen dan den ander aan maar ofschoon het hem hinderde dat hij do beide hoeren en zijne vroegere meesteres aan tafel zag zitten elkaar nu en dan