Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1889

trappen en is de niet te breada gangen ook wal in toepassing worden gebracht De bewoners van het Damrak hebben ter eare van de opanin de vlaggen uitgaalokan Tan de ontmoeting der gewezen koningin van Servië met haren zoon geeft de oorrespondent der Standard te Belgrado het volgende verhaal Koning Alexander werd door zfln leermeester en V een aide de camp naar de woning zijner moeder begeleid en in een kleine spreekkamer door Nathalie en een hofdame ontvangea Bij het binnenkomen groette de jonge koning zqne moeder op militaire wflze on richtte toen tot haar de volgende woorden die zgn leermeester voor hem had opgesteld Als koning ben ik gehouden mijzelven en onze wetten te eerbiedigen en dezen dwongen nj j tot mqn leedwezen tot nog toe m jne moeder niet te zien Ik stond onder bevel van mq n vader die mij vrijwillig zjJD kroon gaf en wiens Iwvelen ik steeds zooveel mpgel k zal volgen Nu intussohen ben ik in staat gesteld m ne moedeiLals koningin van Servië op rvischen bodera te begroeten en ik vertrouw dat zg geen moeilgkheden zal veroorzaken hetzij aan het regentschap hetzy aan de regeering Zg kan van mg als haar zoon verzekerd zijn dat zij altijd hare plaats in mgn hart zal behouden In antwoord daarop zeid koningin Nathalie Mgn beste jongen ge zijt veel te jong om op deze manier te spreken Gg moest liever spelen met jongens van uw leeftijd Lees geen dagbladen meer voor ge ouder zijt leer flink en gehoorzaam uw meesters Eer uw vader en moeder steeds vooral uw vader wien ge uw kroon dankt Maar vergeet niet dat ge een zoon van Servië zijt en bereid moet zgn alles voor uw land te offeren Bij dez 1 woorden lachte de jonge koning en wierp zich in zijns moeders armen De koningin nam hem bg de hand en zeide Satcha het Bnssisch voor Alexander kom en leidde hem naar een auder vertrek waar beiden een uur vertoefden Omtrent het gebuurde met een jacht dat de Cherbourg gestolen on Ie Cowes teruggevonden werd meldt med het volgende De kapitein van hetjacht JVeowaWzou na eenigen rfoor de Norton Maatschappij voorgeschreven tijd eigenaar daarvan worden De agent van genoemde maatschappij te Parijs genaamd Black wilde zelf d mede eens een proef nemen om alsdan buter het Norton systeem aan Fransche vrienden te kunnen aanbevelen Daar hg echter vreesde dat kapitein Lawler met het jacht zou weggaan zond hij vgf Franschen n boord die den kapitein toen hij s avonds uit den schouwburg kwam den toegang tot de kajuit weigerden en dadelijk voor zijn oogon wegzeilden Kapitein Lawler wachtte niet op de hulp der politie maar ging als een eohte Amerikaan dadelük tot self help over misschien wel op een wij r ie hem duur te staan zou komen Hij wapende zich met een revolver en een paar zware breekijzers en zatte do ontvoerders na Den 2B September ontdekte hij do Neveraink te Cowes op het eiland Wight klom op den schoener William waar de Neoersink naast lag en begon van dit hoogere schip het gevecht Hij sloeg met het breekijzer den naast bij hem staande neer sprong jp het jacht en vuurde op de vier anderen en zelfs de eerst geslagene die hem weder te lijf wilde ont aankijken geen woord spreken en geen brokje eten scheen ook hij door het gebeurde geheel van stuk Gaarne zou hij iets gezegd hebben om den goeden ouden tijd iu gedachten te brengen maar het was o hij een brok in de keel had Eindelijk stond Galeazzo op en gaf meer door gebaren dan woorden te kennen dat hij naar bed wenschte te gaan Ga brio drukte hem de hand doch sprak geen woord Toen de eohtgenooten alleen waren gebleven deelden zij elkander al de zorgen en angaten mede die hunne harten vervulden Zij vertelde hem hoe haar broeder in het gë heim daar gekomen was en met welk een noodlottig plan en hoe zij hem als door een wonderwerk gered had Beltramolo had haar dat gedeelte van do geschiedenis verteld waarin hij zelf betrokken was geweest hoe hij denvorigendag achterdocht had opgevat dooi de buitengewone neerslachtigheid van zijn heer maar vooral door dat deze hum gedwongen had oro zijn horlogo aan te nemen dat hij in de herborg terug gekomen niet geweten had wat hij denken of doen moest dat hij wilde terugkeereu zijn heer terugzien trachten iets meer van de zaïjtk te begrijpen en zoo hij niets anders doen kon buiten diens weten voor de kamerdeur do wacht houden maar de gewoonte van onderdanigheid en gehoorzaamheid aan een woord een blik zelfs van zijn officier deed hem begrijpen dat hg zich stipt aan diens bevelen houden inoesf Hij bracht een bezoek aan de paarden want de vermoeide dieren lagen hem na aan het linrt en wierp zich ving ook aan kogd Het hekulp via eenifa manschappen der Wüliam werd de razende Amerikaan vastgegrepen tot de politie kwam opdagen en hem gevangen nam Ten einde hem voor de volkswoede te beveiligen moest men een half uur met hem verder roeien waarna hig in de naastbijzijnde gevangenis werd gebracht Da ongeveer dertigjarige slanke goed gebouwde zeeman staat nu onder beschuldiging van moord on houdt zich ouder deze omstandigheden zeer kalm De l nersink toont duidelgke sporen van den strgd met revolver en breekgzer Het hoofdbestuur der Maatschappij tot Nut van t Algemeen heeft ter zake van de wet op het lager onderwgs het volgende adres aan de Eerste Kamer der StatenOeneraal gericht Als vertegenwoordigers van eena Maatschappij die te allen tgde voor do eischen van een deugdelijk ingericht volksonderwgs ia opgekomen hebben wg hoofdbestuurders van de Maatschappij tot Nat van t Algemeen de eer ons tot uwe vergadering te wenden naar aanleiding van het door de Tweede Kamer der Staten Generaal aangenomen ontwerp tot herziening der wet op het lager onderwgs dat thans aan uwe goedkeuring is onderworpen Eeeds werden voor de behandeling in de Tweede Kamer in een uitvoerig adres aan d zen tak der volksvertegeuw rdiging door ons de groote bezwaren ontwikkeld die wij tegen het voorgestelde ontwerp hadden met het oog op het groote belang der algemeene volksontwikkeling Ofschoon nu op enkele punten aan onze grieven is tegemoet gekomen is deze verbetering niet van dien aard dat w j onzen tegenstand zouden mogen laten varen Integendeel wij achten het ontwerp ook in zgn tegenwoordigen vorm eene belangrijke verzwakking van de bestaande waarborgen voor deugdelijk lager onderwijs De opleiding van onderwijzers ook door hoofden van scholen zal aanleiding geven tot dressuur en ten gevolge hebben dat het hoofd der school zich minder aan zijne eigenlijke taak in de school wijdt De verhoogiug van het aantal leerlingen per onderwijzer moet hot peil van het onderwijs doen dalen De thans voorgestelde regeling der Rijksbijdrage in de kosten van het lae r onderwijs der gemeenten zal den bestaanden prikkdTom het onderwijzend personeel ook boven het minimum uit te breiden grootendeels wegnemen De bepaling omtrent de verplichte schoolgeldhefling in verband met de vrijheid der bijzondere school om geen schoolgeld te heffen kan in de handen vaA eene het openbaar onderwijs niet welwillend gezinde Regeering door onderhandsche pressie ofdoorrechtstraeksche tusschenkomst leiden tot het opvoeren va het schoolgeld en als gevolg daarvan tot wat men van kerkelijke zijde eigenaardig genoemd heeft het leegpompen der openbare lagere school Zal duj het openbaar lager onderwijs bij aanneming van het ontwerp in belangrijke mate worden geschaad daarnaast wordt aan het hyzonder onderwijs een recht op Rijkssul sidie toeo ekend zonder dat in het wetsontwerp de noodige waarborgen zgn opgenomen dat de Rijksbijdrage slechts voor deiu deliji bijzonder onderwijs zal worden verstrekt Eindelijk wordt in het ontwerp zelfs geen enkele stap godaan om binnen een zekeren termijn te komen tot do invoering van den leerplicht waardoor ook die kinderen de zegeningen van het lager onderwijs zouden deelachtig worden wier verwaarlnozing een beschaafden Staat tot schande strekt Wij nemen de vrijheid ons eer I II I II r IIIIIIIIIIM I IIIBW H II W IIIIIW M toen geheel gekleed op zijn stroozak hopende dat hij door nadenken do zaak wol begrijpen zou Maar het was nll s te vergeefs geweest do laatste woorden van zijn vriendolijkoii nioeator kwamen hem gedung weer in de gedachten en daar hij toch niet rusten kon verzon hij dat hij haar moest vor ooken om hem alles uit te leggen hij groep dat deukboola aan gelijk de drenkeling den stroohalm Hij sprong uit zijn bed on zonder gSdruisch te maken verliet hij de herborg terwijl het nog donker was Toen hij bij Campello kwam begaf hem de moed weer en hij wachtte voor het huis heen en weder loopendo tot de dag aiinbruk terwijl hij onophoudelijk over die raadselachtige woordor peinsde Maar toen hij het eerste schemorlicht op de toppen der bergen zag kon hij het niet linger uithouden en trok aan de tuinschel Wat daarop volgde weten wij reeds Gabrio zogende haar voor de gelukkige ingeving die haar had geleid én stelde haar gerust door te zeggen dat hij do zaak nu verder op zich nam en dat hij wol middelen zou wtteii te vinden om die kortstondige ijlUoo ligheid van zijn zwnger te genezen Hij is ziek zeido hij innar niet ongeneeslijk Nu meende hij dat de tijd gekomen was om haar op zijne beurt de zaken duidelijk te maken waarover hij reeds doch niet omstandig geschreven had Camilla luisterde eerst angstig on bezorgd toen hij haar met eene duidelijkheid die haar bijna hard scheen den ouvermijdelijken ondergang barer familie bïedig iot uwe vergadering ts zanden met hat metgend verzoek by de beoordeeling van hei aanhangige wetsontwerp de opgesomde bezwaren in ernstige overweging te neman De he r G Emants moAtin het Sodaal eeliilad naar aanleiding van de Boulangistische beweging die in Fiankrqk opgewekt werd door groote woorden en door een optreden dat rekening hield met s meoschen zwakke zijden en er tijdelijk eene groote vlucht nam de opmerking dat datgene waaraan bet Boulangisme in het monsterachtige zijne kracht ontleende zich in het klein ook in andere landen doet gevoelen de fout van kiezers namelijk om zich bij verkiezingen te laten leiden door den schiJD Ons land waar de practgk der verkiezingen nog niet zóó diep als elders reeds is gezonken maakt daarop geen uitzondering De schr haalt de woorden aan door dr Schaepman gesproken in de Kameraitting van 6 Dec U toen herinnerd werd aan hetgeen door de anti liberale partgen in den verkiezingastrgd was gezegd Wij allen voor zoover wg aan den verkiezingsatrgd deelnemen weten dat bg dien strijd de zaken op eenigszins andere wijze moeten uitgesproken worden dan het hier pleegt te geschieden Men behoort dan te spreken met woorden die treffen met woorden die teekenaohtig zijn die oogenblikkelgk indruk maken Wanneer van deze zgde dan soms gesproken wordt van liberale tirannie dan aarzelt men niet van de andere zijde te spreken van priester heerschappg Ik gelodf dat het een tegen het ander opweegt maar ik meen ook dat wij wèl doen met deze dingen in deze Kamer niet te zeer ter sprake te brongen De heer Schaepman gaf van een openhartigcynisme blijk toen hg aldus antwoordde op eenebeschuldiging dio mede tot hem persoonlijk wasgericht Doch hetgeen hij zeide geldt waarlgk nietvan de clericale partij in t bijzonder maar is zooals ieder eerlijk man zal erkennen op alle partnen zonder onderscheid toepasselijk en gevraagd zg ofhet voor de kiezers geen schande is dat men henals t ware als onmondigen moet behan delen enin plaats van zaakrijk de vraagstukken hun voorte leggen voor hen optreedt op eene wijze waartegen hunne latere afgevaardigden elkander waarschuwen om haar onder elkander toch vooral nietna te volgen En het betreft hiernjat zoozeer nog eene beschamende figuur dsTM kiezers maken als wel het gevaar dat voor den Staat ligt in dit wooke karakter dor kiezers In Nederland zijn Goddank hot Koningschap en de geest der natie voldoende waarborgen dat de begeerlijkheid en do wangunst dergenen die zich tot leiders opwerpen nooit de afmetingen van het Boulangisme zullen aannemen Maar een geest van ontevredenheid als die waaraan Boulanger zooveel te danken heeft is in het khiin bij verkiezingen van den laatstee tijd toch ook ten onzent wel op te merken geweest Blgkbaar was zij niet altijd in de eerste plaats het gevolg van werkelijk bestaande grieven bij de kiezers maar ontkiemde zij in kiesvorgaderingen en verkiezingsartikeleu en was zij dus vooral een uitvloeisel van de ontevredenheid der leiders die door hot weeke karakter der kiezers in staat werden gesteld daaraan bot te vieren iets wat ook daarom bedenkelijk is omdat dientengevolge eras de raeest tegenstrijdige elementen samengaan uitlegde maar langzamerhand werd zij gerust gesteld door het bedaarde overleg van Gabrio toen hij er bij vertelde al wat hij in dien tijd gedaan had om te redden wat haar vader nog overbleef maar bovenal de eer der familie Zoo lang hij sprak had Camilla nauwelijks durven adem halen doch toen hij uitgesproken had riep zij uit O beste Gabrio doe al wat ge wilt neem al het mijne het is niet veel maar red mijn vader en mijne moeder en hun naam die toeh ook de oaïe is G iljrio kuste haar op het voorhoofd Toen meende hij dat hij zijne moedige en dierbare vrouw nog wel een ander bericht kon mededeelen dat hij eerst gemnend had dijt haar te veel ontroeren zou hij vertelde haar toon dat binnon een paar dagen misschien vroeger nog zij haren vader zou terug zion die zooals hij hem geraden had het kasteel weder kwam bowonoij En mijac moedor vroeg Camilla beschroomil Om u de waarheid to zeggen gelooft uwe moeder niets van alles wat ik u zoo onverholen verteld heb of zoo zij al iets van vermoedt en hoe zou zij hot niet vermoeden wil ij mot bukken en wikktlt ich in haar onversohilligon trots Laten wij nu niet over uwe moeder sproken Zij wil het paleis van hare zuster niut verlaten zij leven daar in oen kleinen kring van uitverkorenen Wofdi larmtfd Wie nit elkander wil honden wtt niet bqeenbehoort wekke daarom de kiezers op tot wat meer2el i Üigheid zoo bealuit da heer Emants en hgm Blet vooral in ons land waar de grootepoUuSir partijeD ifselal tegen elkaar opwegen dateene dankbare taak zou zgn Het feit alleen dateen kern zelfstandigen aanwerig was om er tegenop te komen wanneer men met vanrwerk in plütavan met ernstig overleg haar stem wilde winnen ofwegens partij belangen misbruiken door de vingersdoen zien zou zeer wel mogelgk de verkiezingen die zooals dr Schaepman niet ten onrechte beweert door de zoden bedorven zgn op den duur kunnenverbeteren Te Parij zgn twee doctoren in den echt verbonden Hoewel de zaak onwaarschijnlijk klinkt is zg toch zeer eenvoudig Het waa namelgk het huwelijk van dr Jacques Bertillon met mej Schultze die evenals haar bruidegom den graad van doctor in de geneeskunde bezit dat iu tegenwoordigheid van een zeer geleerd gezelschap en met 4 nog geleerder getuigen waaronder twee professoren gesloten werd In een artikel met bet opschrift Les prinoae et l industrie somt de Gauloii de vorstelgke personen op die dp de Parijsche wereldtentoonstelling met prjjzen en onderscheidingen werden bedacht Aan het hoofd staat de hertog van Aumale wiens Siciliaanschen wijn een eerste prgs ten deel viel dan volgt diens broeder de hertog van Montpensier die in SovilBi poinmeransen in Bologna wgu en rgst verkoopt De vorst Galiiin die evenwel ala vice president der jury voor do wgn afdeeling met zgn voortreffolgke Krim wijnen buiten mededinging bleef de hertog van Braganza winner van een gouden medaille voer zijn op boscbbouw betrekking hebbende inzending de koning der Nederlanden aandeelhouder der Kon Nederl Bierbrouwerg wien evenals den kardinaal Lavigerie aartsbisschop van Algiers en Karthago voor zijn exportwijncn een grand prix werd toegekend de horlog van Tr vise die voor zgn verdiensten op landbouwkundig gebied een gouden medaille verwierf en nog anderen die zich geringer onderscheidingen waardig maakten Naar de H R C vernam is door de werklieden aan de stoombooten te Rotterdam een tarief van loon vastgesteld en in druk aan de werkgevers rondgedeeld Overeenkomstig de besluiten op de jongste vergaderingen genomen wordt daarin vermeld dat in ort niet dos nacht zal worden gewerkt Opmerkelijk is de voorwaarde van de graanwerker Hun was verhooging van loon toegestaan en 50 pCt verhooging van dat loon voor arbeid op Zondag Thans eischen zg boven en behalve die verhoogingon nogmaals ƒ 4 B0 per man voor arbeid op Zondag iets wat geoobt wordt vrg wel gelgk te staan met weigering om op Zondag te workon Do weigering om in erts waarmede thans gzer schijnt te moet n worden gelijkgosteld dos nachts te werken gelgk men zich uit de verslagen van het verhsddoldo der werklieden vergaderingen herinneren zal vindt zgn oorsprong in de begeerte om niet in alle opzichten te buigen voor de verklaring des werkgevers dat hg vooralsnog geen hoogor loon kan betalen Kon het tot eenige loonsverhooging komen dan was men ook bereid evenals tot dusverre den arbeid ook dos nachts te hervatten Die schikking is evenwel tot nu toe niet tot stand gebracht en liet gevolg daarvan is dat het afdeelingsbestuur van de Labouiers Union a dan niet op last van het Ijondensche hoofdkwartier de arbeiders die s nachts aan ijzer en ertsbooten werkeiP daarvan tracht terug te houden De Rhijnspoor werkt onbekommerd met eigen volk dag en nacht door en dat zal ook wel het gevfll zijn en blijven mot de booten in meer rechtsfreekscho vaste vaart die mot eigen personeel werken De boot op Middlesbro die des nachts ijzer verwerkte kreeg echter zoohls t e Maiub reeds vermeldde een bezoek van een troep Unionisten die staking vau het nachtwerk vurdorden en al hoewel de politie later de arbeidenden kwam beschermen zijn soramigor bunner toch voor de intimidatie bezweken Slechts één ploeir dier boot bleef aan hot werk Volgens De Tijd hostaal on Jer het werkvolk te Kollordam een partg die van de Labourers Union niets weton wil en daartegen een min of meer vijandige houding gaat aannemen Dezo wordt gevormd door een vier of vijftal personen dio lid geweest zijn van hot comité dor workslakers en thans niet gekozen zijn lot bostuuraledon der Union Indien geruohteu welke omtrent leze personen in omloop zijn juist zijn dan kan van lien verwacht worden rf oprioliting van een nieuwe voroeniging van bootworkcr s Deze voreeniging zal zich alsdan niet aansluiten aan di J rade Union Het Sa l V Z H en e Or dringt naar aanleiding van de werkstaking te Rotterdam nogmaals aan op de invoering van een socialistenwet Het blad erkent dat de wetgever en de werkgever nog veel voor dan ambachtsman kunnen doen doch des te sterker moet bet opwekken tot geweldpleging en b een werkstaking komt het bezigen van geweld meestal vow worden gesbnfl Nu het een onwrikbaar feit moet worden gerekend zegt het Dagbl dat de socialisten overal tot werkstaking dringen en dwingen zal de noodzakelijkheid steed minder kunnen worden ontkend om tegen de socialisten een nitzonderingswet uit te vaardigen of wel het gemeene recht zeer te versterken ten einde in die verscherping een wetswapen tegen het socialisme in handen te krijgen De geringste overtreding van oen politioverordenidg wordt betrekkelijk streng getuchtigd terwgl men hen die de maatschappelijke instellingen aanvallen straffeloos laat voortwoeden Eerbiedig hooren wg on toeroepen de vrgheid van den individu Dat willen wij in alle oprechtheid Doch als die vrgheid in losbandigheid ontaardt moot tegen baar worden te velde getrokken en bovenal elke openbare opzetting tot werkstaking worden belet Wil men dat en men moet het willen als men den burgervrede en de stoffelijke welvaart der natie lief heeft dan moet de wet aan de autoriteiten krachtiger wapenetf in handen geven tegen de socialisten dan waarover nu kon worden beschikt De werkmansstand i gewonlen het bedorven kind niet alleen zijn belang wordt bevorderd dat prijzen wij maar ook zijn ongewettigde wenschen ja zelfs zijn nukken worden vervuld en ontzien Bg de vele stemmen welke zich waarschuwend daartegen verheffen behoort thans ook die uit Rotterdam Moet de ondanki uit door en door ongezonde philanthropie bg het stelsel van toezien en nietsdoen worden volhard Zoo ja dan zullen de rampzalige gevolgen niet uitblijven De ervaring elders in dat opzicht opgedaan leert voorts dat de arbeidsbeweging altijd zoogenaamd gematigd begint maar telkens een bedenkelijker karakter aanneemt De wenschen worden straks eischen en het laatste moord som reeds het tusschenipotfrcf is een daad van geweld De groote vraag is dus bij toeneming Moet het zwaartepunt van den socialen invloed uitsluitend naar de onderato lagen worden verlegd Het aaien en vleien van den werkman wiens rechten men ten koste van zijn plichten uitbreidt voert de samenleving ten verderve Men kome van dien weg terug eer het te laat is en de sociale revolutie welke men door zwak toegeven voorkomen wil ook don zoetsappigen philanthropen onwillige werktuigen in de handen dor socialisten pijnlijk overvalt Buitenlanüscb Overzicht Do Duitacho bladen deelen nog eenige bijzonderheden mede over het verblgf van den Czaar toBerlgn waaruit zekere gevolgtrekkingen met het pog op de politiek gomaakt kunnen worden Over de gesprekken vnn de Keizers over het onderhoud met Bismarck nog altgd geen woord maar uit de zeer welwillende wgze waarop in gewooolgk offioiouse correspondenties over de houding van den Czaar gesproken wordt mag men opmaken dat het resultaat inderdaad gunstig is geweest Do overwinning der Gladslonianen in North Bucks zoo snel gevolgd op die Ie Elgin on te Peterborough geldt voor de Dailg Nevs en hare geestverwanten als de kroon op het werk der algomeene verkiezing iu miniatuur gelgk de heer Chamberlain onvoorzichtig genoog deze reeks van ffby cleotiom had bestempeld Inderdaad zoo de politieke gezindheid Ier kiezende meerderheid in deze drio districten als maatstaf geldon mag voor geheel hei land dat is het uitzicht voor de Unionisten dal is voor hen dio tot welke der beide grooto partijen overigens ook behoorende hol Voreonigd Koninkrijk willen behoed zien voor de verbrojtkolingsplannen van Parnell on zijnen nieuwen bondgenoot Gladstone verre van opwekkend Intnsschon wordt do opvatting van den hoer Chamberlain door do conservatieve en unionistische pers vrij algemeen gebrandmerkt als onjuist Bladen als de Timet de Standard Aa Daily Telegraph de Daily Chronicle de Morning Post en do Morning Jdverltser betoogen hoewol zij hunno teleurstelling over den afloop der abyelectlons niet verborgen dat hierbij van eene algemeene verkiezing in miniatuur nog goen sprake lioliooft te zijn dat plaatselijko verkio ingen naar do ervaring hooft goleoi d volstrekt niet de maat aangeven voor don verinoodelijkeu uitslag aenei algemeono vorkioziin en dat dus het goschotter van Daily Xem J all Mali Gaietti on andero organen van don Grand Old Man nog taini lyk voorbarig i Eene algemeene verkiezisg is overigens eerat binnen twee of drie jaren op til en de meerderheid der behouders en unionisten in het Lagerhuis bedraagt oog altijd 84 De beweging dar liberalen in België tegen het plan der regeering tot wgziging van het kiesrecht neemt steeds grooter afmetingen aan Overal wordt er op gewezen dat het doel van de nieuwe regeling slechts kan zgn het aantal der ontwikkelde kiezers te verminderen en dat der onontwikkelden te vermeerderen Immers de regeering steltvoor den census voor de provinciale verkiezingen te verlagen van 20 fr tot 12 fr en die voor de gemeenten n 10 fr tol 8 fr terwijl de capaciteiten worden afgeschaft Aldn hopen de clorioalen zich ook in do provinciale staten en de gemeenteraden de meerderheid te zullen verschaffen De liberalen hebben echter de hoop nog niet opgegeven dit voornemen Ie vergdelen Wel is waar beschikken de clericalen in de Kamer over eene groote meerderheid maar de liberalen gelooven toch dot bet ministerie Beernaert tegenover een algemeene liberale protestbeweging zijn plan niet zal durven doorzotten De heer Crispi is te Palermo aangekomen en met groote geestdrift ontvangen s Avonds werd den minister terstond een sorenade gebracht in zgn hotel waarvoor hij in een toespraak van het balkon zijn dank betuigde Dan volgenden dag werd het groote feestmaal gehouden en hield de heer Crispi een rede tot verdediging zijner staatkunde Hij zeide het volgende Sedert twee jaren toen hij te Tu gn eene rede hield had hg een groeten strijd te voeren Het zou echter onrechtvaardig van hem zijn indien hij zich over de meerderheid beklaagde Het land en het parlement hebbeu hem steeds welWlendheid betoond Hierna herinnerde do ministor aan den vooruitgang die er plaats heeft gegrepen sinds hij aan het bestuur is Er is eenheid in de wetgeving in het administratief bestuur en in het strafwetboek gebracht Het openbaar onderwijs i ontwikkeld evenals de middelen van gemeenschap Maar wat zou het welzijn te beteekeuen hebben wat indien men er in geslaagd was om hot te verzekeren zonder de vrijheid Men moet het hoofd weten te bieden aan hen die onze nationale onafhankelijkheid willen ondermijnen Wij hebben een dubbelen strgd te voeren een tegen de vertegenwoordigers van het verledene op het terrein dor nationale eenheid an vrijheid en een voor de geestelijke macht van het pausdom De werohllijke macht van den paus was slechts een tgdperk van overgang in de geschiedenis van Rome Rome zal voor Italië blijven In naam der vrijheid hebben wij de volledige uitoefening van s pausen geestelijke fuoctien verzekerd De Heilige Stoel kan vrijelijk de belangen van zijn universeel bestuur behartigen Wij hebben alleoa te zorgen dat zijn geestelijk recht buiten de sferen blijft van het nationale recht dat het ratio neele recht is Onze maatregelen te dien opzichte zgn bovendien minder gestreng dan die van eiken andoren katholieken slaat Elk grfoof moet leven uit de volheid van zijne eigen kracht Hierna kwam de minister neer op den verdoren strgd dien Italië te voeren heeft Er zijn internationalistische en anaruhistische republikeinen die in zonderlinge vermenging zich nanoensluilen en beweren dat lij do denkbeelden van Mazzini en Garibaldi oorbiedigen Het ia noodig dat do mannen met geavanceerde doch met rodelgke denkbeelden zich afscheiden van die bewerkers van onlusten Do partijen van omverwerping moeten op het terrein dor denkbeelden bestreden worden wil menbaar later niet te bestrgden hebben op het terreindor feiten Hierna wederleg de de minister de beschuldigingen gericht tegou de buitenlalidscho militaire en economiscbo staatkunde dor regeering Frankrgk dat reeds elk traotaat met Italië had verworpen had ten laatste bij wijze van schikking eene overeenkomst voor de handolsbctrekkingen met Ilalio gesloten wahrfan zg de opzegging reeds te verstaan heeft gogovon laar het zich van de banden met de andere stalen uil losmaken De afbreking der banilelsbotrekkiugen mot Frankrijk kan dus niet aan Italië verivolen worden Zg is oen gevolg van hot algemeene door Frankrijk angonomen stelsel Miirvan wg hol evenwel geen verwgt willen maken Spreker ontkent dat Italie s economische malaise slechts oen gevolg is van hot sluilon dor Fransche marlcl voor de Italiaansohe voorl rengselön Toen spreker aan hol bestuur was gokooion verkeerde drf nationale nijverheid neds in oen moeilijk tijdperk s Lands crediet rustte op geen goeden grondslag liiorin nu zal de rogooiing voorzien Om een nieuw bewijs van onzo gflodo gezindheid te gevon zullen wij ds dift orentieeld rechten op Frankrijk s producten ophöfftiu zoodra hot parlement ons daartoo verj unning zal geven De handel het orodiet het spoorweg