Goudsche Courant, donderdag 17 oktober 1889

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van A EH OOZ ie Herstal hez LuikyBftlgiQ Exploitatie der groote laagfkolen Oupeye Iv SLg ere T7 la 3=jCLlcol©arL brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselük gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pypenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits et aan toevoe e eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van HerOal tot Oouda fl 8 30 fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS N 4047 Vrijdag 18 October 1889 GOUDSCHE COURANT J ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzending van advertentiSn kan geschieden tot óén nor des namiddags van den dag der uitgave weten de ataaikunde allsa hing eertqds van Frankryk af Toen in 1870 de republiek in Frankrijk geproclameerd waa zooht men zich los te maken van den staa kundigen en eoonomischen invloed die ons door tractaten en eonvenancea waren opgelegd Deze nu znllen ophouden als wy onze economische zelfstandigheid zullen herkregen hebben Onze markt moet die van de geheele wereld zqn Hierna toonde d minister door cijfers aan dat de toestand in den laatsten tyd reeds veel verbeterd is Wg zullen liet h j er op volgen zegevieren in den oorlog dien de speculatie gesteund door staatkundigen wrok ons orediet heeft aangedaan Sprekende van de buitenlandsche staatkunde zeide Crispi dat wat gedaan was voor Italie s internationalen toestand noodig was voor z ne grootheid en z jn bestaan Een groote staat kan met geen mogel kheid in materieele en staatkundige afzondering leven De groote quaestién waarvan de toekomst der wereld afhangt zouden zoo doende zonder ons opgelost worden Onze nationale werkzaamheid zou beperkt blijven binnen de natuurlijke grenzen van den staat De Italianen zouden overal verdrukt worden Thans is daarentegen Italië zich zelf Het volgt eene nationale staatkunde het laat zich in de geheele beschaafde wereld leiden door een nauwgezetten eerbied voor het internationale recht Wij hebben getracht aan onze militaire onderneming in Afrika die wy bij ons optreden gevonden hebben eon vreedzaam karakter Ie geven en hierin zijn wij geslaagd Ethiopië reikt ons de hand in den persoon van zyn souverein die dorst naar beschaving Wij hebben veiliger grenzen en gezonder militaire stations gekregen Ben groot rqk zal voor onzen handel opengesteld z n De minister vroeg vervolgens of men eene staatkunde slaafsch en uittartend kan noemen welke de regeering in staat stelt met de eerste zeevarende mogendheden op dun voet van gelykheid over koloniale quaastien te handelen en het is deze staatkunde welke keizer Wilhelm II in Rome bracht als vriend en welke hem binnen eenige dagen er terugbrengt Het is wel eene zonderlinge slaafsohheid die Italië de gelijke maakt vac zgne bondgenooten Men beschuldigt ons van de allianties gebruik te maken voor een aanvallend doel Welnu in Italië wordt gemiddeld per hoofd slechts 18 frank voor militaire uitgaven betaald terwijl in Frankryk per hoofd daarvoor 33 frank betaald wordt Niemand valt ons tegenwoordig aan omdat wy sterk zijn eu verbonden roet sterke machten Allen zouden ons misschien morgen aanvallen indien wij ophielden sterk te z jn De minister dronk hierna op het welzijn van Italië en van z n koning die altijd bereid is het te leiden op de wegen des roems in vrede en in oorlog PETROLEUM INOTEERINGEN van de Makelaars Caotzlaar k Schalkwyk te Rotterdam De markt was heden vaat Loco Tankfust ƒ 8 20 Geïmporteerd fust ƒ 8 25 Januarilevering ƒ 8 20 ROEPORINE TI G De BURGEMEESTER van Gouda Brengt ter algemeene kennis dat aanstaanden Zondag den 20 October 1889 des namiddags 12 uur op het Raadhuis niet alleen voor minvermogenden maar voor kder die zich daartoe aanmeldt gelegenheid zal bestaan om zich geheel kosteloos rechtstreeks van het kalf te doen inenten of herinten Gouda den 16 October 1889 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN BEURSBEBIGHT AMSTERDAM 17 October Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Ind Handelsbank Kol bank l s a 2 hooger Buitenland vast W arschauW eenen g hooger Zweden on Amerikaanschen met weinig variatie UnrgerilJke Stand Zevenhuizen ONDERTROUWD F W Brcwe on D KdoIi APVERTENTIBN EB BIEDT ZICH AAliT een BURGERDOCHTEE ter adsistentie in het Huishouden in een Winkel of by Kinderen Adres onder No 1918 aan het Borean dezes m Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op WOENSDAG 80 OCTOBER 1889 des morgens ten 9 nar precies op het Slot te Vuitr te Haattrecht nabg Oudewater in het openbaar te verkoopen 54 stuks H00E1T7EE 3 PAARDEN 1 VEULEN VARKENS BIGGEN SCHAPEN en KIPPEN 3 BOBRENWAGENS ütrechtsch WAGENTJE TILBÜRRIEen verderen voUedigen INVENTARIS tot eene complete Bouwerg en Melkerg behoorende alsmede velerlei MEUBELEN en HUISRAAD ONTVANGEN De NIEUWE MODELLEN van Dames enUiziderlioedeii M L KINT VAN Dam Westhaven B 186 Door spoedig vertrek naar elders een NET E07ENHIJIS TE 3ÜIJII van alle gemakken voorzien met Waterleiding Te bevragen bfl Mej de Wed J C 8IBBES op de Lage Gouwe C 80 Ondergeteekende bericht de ONTVANGST der nieuwste Modellen Dames en Kinderlioedeii in alle prezen Dames dia geen circulaire ontvangen mochten hebben verzoek ik beleefd hiervan nota te willen nemen J S FAURE SoHOTEi voorheen Gez RIJKEN Turfmarkt 248 Tegen 1 November wordt gevraagd in een klein burger Gezin een bejaarde MEID als MEID ALLEEN goed kunnende Kokeu en Werken Zich aan te melden West Haven B 164a Zonder goede getnigen onnoodig zich aan temelden Docl SALP s BAARD TINCTUUR geeft de natuurlijke kleur terug droogt spoedig op en wascht niet af Prijs ƒ 1 20 per flacon Verkrijgbaar bg J H CHÜINCR F Hz Hoogstraat te Gouda i Sedert 25 jaren zgn de beroemde Abshaubbins of AntiBhumatische Watten bg de Rhumatiek Igders een goed onthaal te beurt gevallen door hunne snel werkende verdrgving van die vaderlandsche plaag De Hoofddepot houder A BREETVELT Az te Delft heeft ze a 30 cent per pakje verkrggbaar gesteld hg C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G V d Geur Waddimroen T A 6 van Deth Bej de Wed Bosman Gouda W F J denUyl 8choonh A Prins Zevenhuizen M J Oondkade Boskoop O Hoogendyk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk B Grands Uagasins de la Bourse Lm plu vaitei magaaiu de losTetiUi delaBeigiiu BBCXELLESi Vraagt den pas verschenen CatalOgUS n et de nieuwe Wintermode voor Dames Heeren en Kinderen Wordt s ralis versonden Bef tellingen boven de 10 Gld worden vrij van vracht en inkomende rechten aan huis bezorgd OUDEN en JONGENMANNEN wordt da zooeven verschenen bekroonde nieuwe uitgave aanbevolen van den Med Raad Dr Muller over Verstoorde Zenuw en Geslacht Stelsel met opgave voor radicale genezing Na ontvangst van 60 cent in postzegels toezending onder convert Mduard Bendt Braunschweig Alom te bekomen DE mmi j im of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Ooude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen dercartonteekeningen enz waarbij is toegevoegd een afzonderlek levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabetti P r ij s © O Cents A BRINKMAN Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prfls per drie maanden is 1 25 franco per post t 1 70 Alzoiiderlpe Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 17 October 1889 Op het drietal ter benoeming van een kerkelgk hoogleeraar te Amsterdam opgemaakt door de synodale commissie staan de hh Dr Bronsveld te Utrecht Dr Danbanton te Amsterdam en Dr Maller te Botterdam De Haagsche Bechtbank veroordeelde heden den schoenmaker Friele die een ouden man doodstak wegen zware mishandeling met doodelqken afloop tot 10 jaren gevangenisstraf Bij de gehouden aanbesteding der aardappelen ten behoeve van het gamijioen alhier voor het tydvak 1 November 1889 16 Juni 1990 waren ingekomen drie biljetten van de heere G Koo j ƒ 2 16 H Koogman 2 06 en J Gerritsen ƒ 1 98 per H h Uit Waddinxveen schryft men aan de Tgd dd 15 October Gisteren ochtend had in ons dorp een treffende plechtigheid plaats nl de uitvaart en begrafenis van onzen dorpsgenoot den weled heer Adrianos Voorend sinds 2 jaren theologant in St Louü te Carthago Te 9 uren toen een dichte menigte het kerkgebouw vulde beklom onze zeoreerw pastoor A Rutten de trappen van het altaar om bijgestaan door de weleerw heeren kapelaans van deken Malingré P L Dessens en J E Graaf voor de zielerust van den overledene pleehtig de H Offerande op te dragen Na het H Evangelie beklom de pastoor den predikstoel en hield een zeer schoone rede waarvan zijn eerw tot tekst gekozen had de woorden des Verlossers Onze vriend slaapt Helder zette de redenaar de beteekenis dier woorden uiteen en toonde in treffende bijzonderheden aan hoe vooral voor FEVILLETOX Gabrio en Camilla Hen v haal uit Milaan DOOB OÜII IO CARCANÖ Fry aar iet Italiaamch DOÖB i VANESSA 79 XXIII Gij weet dat er mensohen zijn die er belang bq hebben om haar van ons verwqderd te houden maar de dag zal komen dat zij aan hare kinderen denken zal dan zal zq inzien dat gij haar altijd hebt lief gehad en dat ik haar altijd hoogachtte Al pratende bemerkten zq niet dat de uren voorbij snelden En toen zij naar boven gingen en de kamer door kwamen waar de wieg van hun kind stond bleven zij samen staan dezelfde liefde vervulde beioor hart Het kind sliep liefelqk als een engel Do morgen kwam Lang voor dot iemand op was wandelde Gabrio nl in den tuin en trachtte zijne goii achten te regelen Hij behoorde tot die men chen welke ah zq eens een voornemen hebben opgevat omdat zij mcanen dat bet goed is nooh aan zichzelvon noch aan anderen rust gunnen totdnt het uitgevoerd is Indien de morchese woord hield dezen gestorvene de dood een sUap vol verkwikking en een welverdiende rust mocht genoemd worden t Is waar on harten zijn bedroefd zeide spreker omdat het uur van afscheid heeft geslagen van afscheid van hem die door allen hier aanwezig in het hart werd gedragen maar aan den voet van deze lijkbaar mag geen somberheid onzen geest verdankeren Zalig zijn zq die in den Heer sterven en altijd leefde deze jongeling met den Heer Keurig werd ons daarna de beeltenis van den gestorvene geschetst hoe hq op jeugdigen leeftyd reeds van zijn ouden beroofd aan de liefdevolle zorgen der eerw Broeders te Oudenbosch werd toevertrouwd en onder hun voortreflijke leiding zich mocht voorbereiden tot de gewichtigste daad zijns levens zijn eerste H communie maar ook hoe reeds in die dagen plannen werden gevormd die straks binnen de maren van het heiligdom Hageveld in hun volle kracht zich zonden ontwikkelen plannen om zyn leven te gasn offeren aan de bekeering van arme slaven in Afrika Tot dat reazenwerk nu bereidde h j zich in zijn geliefkoosd Hageveld voor Ook daar intusschen wist hq spoedig door voorbeeldigen ijver strenge deugd en nauwgezette plichtsbetrachting de liefde en achting van overheid en medebroeders zich ten volle waardig te maken Ëindelqk werd de vurigste wensch van zijn hart vervuld hjj verliet Hageveld om eerst in Maiton Carrie te Algiers en later in St Louis te Carthago zyn studiën voor het H priesterschap te voltooien en dan als priester missionaris in de binnenlanden van Afrika te gaan arbeiden Twee jaren echter had deze edele jongeling door gebed en studie zich voor die verhevene taak voorbereid toen Gods aanbiddelijke Voorzienigheid het andera beschikte en een gevreesde ziekte de krachten van zijn lichaam in korten tijd zóó ondermijnde dat hq op raad van zijn eerwaarde oversten besloot naar Nederland terug te keeren hopende in zijn Vaderland de gezondheid terug te zou hij spoedig misschien nog dienzelfden dag terugkomen Do on rwachte komst van Galeazzo en meer nog het wanhopige voornemen waarmede bij terug gekomen was moest natuurlyk een verkeerden invloed uitoefenen op het wederzien van vader en dochter en de moeilijkheden die reeds zoo groot waren nog vergrooten Eerst was hij nog in het onzekere doch spoedig werd hij het met zichzelven eens dat het beter was om de komst van zijnen vadei voor Galeazzo te verzwqgen en hem aan te raden om zoo goed mogelijk den weg van eer en plicht te volgen dien bq in een oogenblik van wanhoop verlaten had De frissche herfstwind die voor het opgaan van de zon waait gaf Gabrio die kalmte en bedaardheid terug die hij nu juist zoozeer behoefde Hij nam zijn trouwen jachtgezel zijne pijp uit den zak stak die aan en wandelde al rookende tusschen zijne planten en bloemen rond Hij overdacht nog eens de gebeurtenissen van de laatste dagen on volgde in gedachten do rookwolkjes die zich in de lucht verhieven Na weinige oogenblikken zag hij zyn zwager uit het huis komen die deze plants on dat uur gekozen had om hem rustig te kunnen spreken Goeden morgen Galeazzo zoo brak de ingenieur hot stilzwijgen af ik wachtte u en gij hebt mijn vGrlane on gomden Ik bon het die l ehoefte bob om u te spreken of liever dat gq tot mij sprookt ADVBET8NTIBN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgat vinden Als ooit de brave jongeling is beproefd geworden dan is het geweest toen hq de terugreis aanvaardde naar zijn geboortegrond waar hij gehoopt had eerst na 4 jaren terug te keeren om zijn eerste H Mi op te dragen en dan aan alles en allen hot vaarwel toe te roepen Toch was hij edelmoedig genoeg om met voorbeeldige gelatenheid ja met vreugde ook dit offer te brengen alweder in het belang der groote zaak de belceering der slaven Zqn opgeruimd gelaat bleef altijd de spiegel van zijn opgeruimd hart Ten laatste schetste ons de redenaar in gevoelvolle taal hoe deze jongeling bij zijn sterven op het verleden het heden en de toekomst met vreugde een blik mocht werpen en hoe God zulk een schoon leven roet znlk een heerlijken dood deed eindigen 0 mocht mqn dood riep de redenaar uit gelijk zijn aan den zijne want zalig de dooden die in den Heer sterven Na deze treffende rede werd het H Misoffer voortgezet en na het eindigen de absolutie nitgesproken Vóér echter de betreurde overledei e naar zijn laatste rustplaats werd gedragen nam de zeereerw pater superior der Afrikaansche Missie van Mgr Larigerie te Wolnwe die in gezelschap van nog een anderen witten pater de reis na ar Waddinxveen had aanvaard om de laatste hulde aan zijn gestorven medebroeder te bewijzen het woord en riep een laatst vaarwel toe aan hem die door vurige godsvrucht kinderlijke gehooizaamheid aan zijn oversten en mannelijlip deugden twee jaren lang de roem ja het toonbeeld zijner medebroeders geweest was Bast uit zoo sprak zijn zeereerw van uwen arbeid Vaarwel tot weerziens in de gelukkige eeuwigheid I Een paar dagen geleden verscheen te Arnhem iemand ter secretarie om zich te laten inschrijven voor een aan te gaan huwelijk Hiervoor was ook Zoo is het beter het is beter dat ik het eerste Ik zal openhartig zijn luister naar mij Dat gij mij uitlegt waarom g hier gekomen zijt welke dtorm in uwe riel heeft gewoed wat gij hebt gedaan of willen doen is niet noodig niemand weet waartoe hij in een oogenblik van overspanning komen kan de dwaasheid schijnt dan soms wijsheid In den mensch die lijdt dat weet ik is soms het verstand ook ziek Onze Camilla is tot u gekomen en heeft den afgrond gezien eene bede een enkele traan van haar was genoeg om u aan u zelren terug te geven Is dat niet waar O Gabrio indien Camilla er niet was Indien Camilla er niet was dan waart gij door een valsch en dwaas vooroordeel waaraan men den naam van eergevoel geeft een lafaard een man die uit het leven wegloopt als een soldaat van het slagveld Neen o neen ik heb u sterker moediger gezien Wat is er toch in uwe familie voorgevallen Niets dan wat hier en overal voorvalt en dat misschien onvermijdelijk is in de overgangsperiode van ons land nis een lang verleden ten einde loopt en eene groote lorandering plaais grijpt Het ia zeker in hen oen overblijfsel van verborgen hoogmoed nalatigheid goedhartigheid of zoo ge wilt het noodlot maar zij die nu getuigen zijn van hun eigen val en den ondergang vnn hunne fortuin en grootheid lijden do gevolgen van de vooroordoelen en dwalingen die vroeï er hebben gezegevierd Het leven is vrijheid en kracht voor nllen