Goudsche Courant, zaterdag 19 oktober 1889

Zaterdag 19 Oetober N 4048 1880 Societeit Oiis Genoegen GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inaendlng van advortentlto kan gcwchledan tot én nnr des namiddags van den dag der nltgave Van af 1 Januari 1889 verschijnt de GODDSGHE GODRANT Op ieder en werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Uitgevers A BRINKMAN ZOON Blooker s Cacao 1 60 85 ets 48 et Noord HoUandsche ƒ 27 i ƒ 80 Boter veel aanvoer handel Tlug Goeboter ƒ 1 50 a ƒ 1 60 Weiboter ƒ 1 20 a ƒ 1 40 6 NOVEMBEE GEOOTE KAASMAEKT PETROLEÜM NOTKERINGEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden vast J4O00 Tankfust ƒ 8 25 Geïmporteerd fust ƒ 8 S0 Januarilevering f 8 20 BEURSBEHIGHT AMSTEEDAM 17 October Per Telegraaf Binnenland Busland en Oostenr k onveranderd Koloniale markt willig Zweedsche sporen 1 hooger Amerika vast Burgerlijke Stand GEBOREN lé Oct AUtta Jokinn oaderi J H Verkerk ea A Scïeepbonwer Gertrd ouden S G de Vriei en F TiD der Velde 15 Willem ntje ouders A Huoik eo M Mai Hnbertus Antoniiia ouders H L Steenwio kei en A MoBseveld 16 lieonerdus Johannes onders W Erberveld en J van BoRinel Wilhelmina Adrians Gerarda Christina ouders S SLuyter en S J Ilaaa Jacqea Isaac ouders I MmgendorfT en G Trgbits 17 Johanna Maria ondera M H Neerscholten en J Merlin OVBRI EDüN 14 Oct L M Kroeders 8 m A Twigt baisTrottw van A Karrenen 70 j T J van Dim 7 j 17 A G Hoogeri wed G Waard 70 j Gouderak OVERLEDE N J de Jong 23 j Stolwijk GEBOREN Arie ouders W Molenaar en C de Redelijkheid OVERLEDEN F van der Wolf 68 J Reeuwyk GEBOREN Anthonie ouders H Edel eh T Bouthoorn Leendert ouders K tan der Heijden en J van der I ecq Ogsbertos Coruelis ouders L van Brenkelen en A M Sluis Neeltje Cornelia ouders C van Harskamp en N de Bruin Marions ouders A Koorn en J Schouten OVERLEDEN A Koster huisvrouw van C Vermeulen 71 jaar ONDERTROI WD B van Veen en E lekkerkerker ADVERTENTIÊN Bevallen van een Zoon F DB VRIES VAN DER Velde Gouda U October 1889 Bevallen van eene Dochter E C BELONJE Beukema Rotterdam 16 Oct 1889 Voorspoedig bevallen van een Zoon G D J KUIJKKbrkhop Tiel 17 Oct 1889 De Heer en Mevrouw van GELDER Boeken bedanken hiermede voor de bewgzen van belangstelling bg de geboorte van hnunen Zoon ontvangen Viiitea worden bij voorkeur afgewacht 23 en 24 October ADVERTENTIËN Gouda Snelpersdrak van A Bbinkman Zoon alle Binnen en Buitenlandsche Coui ranten worden dadel k opgezonden door heAdvertentie Bureau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Directie Charles be la Mab Zondagf 20 October Buitengewone Voorstelling jaIvvs Tulp Blgspel in 4 Bedrgven door JOSTUS VAN MAÜRIK JuDe Hoofdrollen in dit geestig geschreven blgspel zgn in de beste handen Entree voor HH Leden 0 60 Voor Niet Leden ƒ 1 Plaatsen zgn te bespreken it 10 Cts Zaterdag 19 October van 10 3 nur GEVRAAGD met 1 NOVEMBER een nette DIENSTBODE Adres Turfmarkt H 81 TXrOLHLEILT ® i SGHEI K Zn Tot 1 November puike grove KACHELKOLEN 70 Cent per Heet a contant vrg aan huis Kril sinan de Koster Kantoor Bogen 118 Bestellingen worden aangenomen bfl H V MONNIKENDAM Achter de Vischmarkt 126 en by de Wed KOOIMAN Raam 324a bg de Vlamingstraat t Mï Biermede berichten wg U de ontvangst der alsmede de Nouveautés voor Costuums Gez Michael GOUDA Kleiweg E Dassen A V OS Azs Kleiweg E 73 en 73 MT Algemeen erkend als het besie MONDWATER der wereld Ojarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden der tanden tandpijn ontateking zweren bloedend tandrleeach onaan nanu reuk uit den mond kalkvorming worden zekerl Toorkomeo en genezen door het dagelyka gebruik Tan het echte K K Hof Tandarts Dr POPP s Aoatherln Hondvater in aanmerkelyk vergrootte fleaachen voor 60 centa 1 20 en ƒ 1 76 hetwelk gelijktydig aangewend met Br POPP l Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel l r POPP s Kruiden Zeep tegen eikel huiduitslag en roortroifel k voor baden Venng zeep en Zonnebloemen zeep POP S CekrtoUUUeerde en Transparut eiycerinezeepen zijn de fijnste Toilet nn gezondheidazeepen welk ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen g De namaaks s van Anatherln Mond watet verwoesten de tanden binnen korten tjjd W Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZEtDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumerjewinkeli van Nederland t FIJNSTE merk uitsluitend verkrijgbaar in gesloten bussen Men verlange mtdruiielyi Dr POPPt echte iVfr paraten en neme geens andere aan De uitgave dezer Coarant geschiedt dageljki met nitzondering van Zon en Feestdagen De prga per drie maanden i 1 25 francoper post 1 70 y ifzonderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOÜDA 18 October 1889 Heden werd alhier de vrije paardenmarkt gebonden waartoe de Oemeenteraad indertqd besloot Er was vooruitgang op te merken zoowel in het aantal aangevoerde paarden 301 als wat betreft de handeL De prijzen die uitgeloofd waren werden behaald door Ie prijs Hittetuig No 177 Se Lantaarns 80 3e Vriesdek 106 4e Hoofdstel 388 6e Dek Ui 6e Dek 198 7e Trens enz 803 8e Oeele Trens enz 200 9e Lantaarns v 208 10e Zweep 54 11e Lantaarn 280 12e Zweep 247 ISe Leidsel 43 14e Leidsel 285 15e Dek 269 16e I Landdek 57 17e Zweep 94 18e Halster 152 Aan de ringrijderq nStnen 18 paren deel De prijzen werden behaald door Ie prijs Milieu de Heer H Brakel 2e Etagère Nog niet bekend 3o Inktstel Drives Ie prijs Gouden Flacon Mq E Zoeteman 2e Fantasieatoel Nog niet bekend Se 1 Suikerfaas De Premie zqnde 2 Lantaarns voor de netste bespanning verkreeg de heer A Naber Bloemendaal De heer W v d Berg Stolwijkersluis ontving eene eervolle vermelding FEVIILETOX Gabrio en Camilla JEen verhaal uit Müaan GUILIO CARCANO rrjj naar iet Italiaatuck DOOB VANESSA 80 XXIII Voortaan U de gUns van een titel al was het die van koning niet voldoende om een geslacht te doen leven Wij moeten ook ieto toebrengen aan het welzijn van hen die om ons heen arbeiden en l den De kracht van ons verstand zal ons werk machtig nlaken en de vrijheid bedenk dat wel legt ons plichten op zooals vroeger eeu adell ke naam Gabrio ik dank u gij verheft mijn geest en iMrt mij te willen wat goed is Vaarwel gij ïijt mij een vriend een vader een broeder geweest I De beide zwagers drukten alkaar de hand daarop Weven zij een oogenblik zwijgend staan Vóór dat z j scheidden zagen zij Camilla op het torras komen met haar kind op den arm terwijl de eerste zonnestraal de hoogten en de dalen en het geheele omliggende land met stroomen licht overgo t r Kijk zeide zij tot haar lieveling daar staat papa Hoden morgen werd op de Markt zekere v D door een vrachtwagen aangereden Met eene hoofdwonde en den schrik kwMB hy ei af Uit de 30 soilicitantoi otar de vacante betrekking van onderwijzer aan de Ie openbare school te Stolwqk is de volgende voordracht opgemaakt L de Bruin te Nieuwe Tonge W Honkoop te Stolwijk P Jager te Oudo Wetering J P C Kom te Geertniidenberg en P Kmgt t Boskoop De dame Valeton Voorkoeve en J P WesselinkVan Bossom te Utrecht die eenigen tgd geleden eene fUgemeene oproeping hebben gedaan voor eene reisbelasting yd i eene jcleine geldelijke bijdrage van hen die veiteogend genoeg zyn om zelf eene reis te maken voor hen die het niet betalen kannen zgn door krachtigen steun uit alle oorden des lands daarin zoo goed geslaagd dat de geheelo opbrengst der reisbelasting gedurende dezen zomer geweest is ƒ 324 57V tegen eene nitgave van ƒ 807 44 zoodat in kas bl ft een batig slot van 17 13 voor het volgende jaar Voor genoemde som gingen 22 personen waaronder enkele kinderen naar buiten en wel naar BussuaiA naar Baam Cantop 6 naar Driebergen Klein Loo 2 naar Zandvoort 4 naar Katwijk aan Zee 1 naar Zeist 3 naar Eede 2 naar Wyk aan Zee 2 De meeaten bleven 4 weken buiten enkelen 6 en 8 Aandoenlqk zijn de betuigingen van dankzegging die de dames van vele patiënten ontvingen Zelf zien zg met dankbaarheid op dezen arbeid terug on bevelen hem aan voor het volgende jaar Omtrent den moord op het IS jarig meisje van den hoevenaar H te Ommerschans verneemt men nader De verpleegde Van Esch had reeds 3 maanden op de hoeve ran Hogenkark gewerkt waar het bem zeer goed scheen te bevallen doch daar het dochtertje over hem had geklaagd wijl hy relaties met haar met oom in den tuin En het kind wierp hun kushandjes toe Galeazzo hield de gegeven belofte Gedurende den dag waren zyne manieren zoo veranderd dat zijne zuster ofschoon zq er niets van zeide den gunstigen invloed giste dien Gabrio had uitgeoefend op de ziel van hem die kort geleden zoo nabij den afgrond was Tegen den avond ging hy weg onder voorwendsel van met Beltramolo naar de paarden te gaan zien Hy koerde rich droevig om en wierp een langen a cheidsblik naar dat vriendelyke verblijf des vredes en dienzelfden nacht sloeg hy met Beltramolo den weg in naar het kamp Weinige dagen later kreeg Gabrio door een brief bericht van de aankomst van zyn schoonvader Hy intusschen had de goederen van den maichese in Brianza bezocht hy had naar alles ondeizoek gedaan en zag dat het bereiken van het doel dat hij zich voor oogen gesteld had zoo al niet gemakkelijk dan toch mogelyk was Hy wilde het paleis te Milaan verkoopen en met die gelden de schulden zoo veel mogelijk betalen en voor zijn schoonvader de vaderlyke erve trachten te behouden wier naam deze droeg Hy h d gehoopt eene betere schikking te riiaken maar het was hem togen gevallen en daarom had hy er tot nog toe niets van aan Camilla gezegd Eene zware geheel gesloten koets zonder wapen reed langznam den heuvel op door de laan waar de gele bladeren door den wind voortgedreven zich ADVEBTENTISN worden geplaatst van 1 5 regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOT E LETTEB8 worden berekend naar plsntsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVEETENTIBBLAD t welk des Maandags verschgnt trachtte aan te knoopen waa hem Dinsdag aangezegd dat hij ander werk zoude krijgen waarop hq te kennen had gegeven dat er alsdan eerst nog wat anders zou gebeuren en hq er eeu 20 jaar tuchthuisstraf voor over had Toen hy eergisteren namiddag met een kameraad bezig was in het kamhok liep hy terwyl zyn kameraad op den grond iets verrichtte op zijn kousen met een mes op het meisje toe en stak haar over den rug heen van den anderen verpleegde in de zyde Op haar geschreeuw kwam de moeder toeloopen waarna zij gesteund door de moeder tot de kamer is voortgestrompeld en aldaar spoedig is overleden De dader die bloothoofds en op kousen de deur was uitgevlucht werd spoedig achterhaald en gevangen genomen De moordenaar is 50 jaar en heeft reeds vroegermet de gevangenis kennis gemaakt Z C In de AmienueUe Courant leest men het volgende Voor eeoige maandep maakte Eigen Halp het onderwerp uit van eens voordracht door den heer Oié gehouden Naar aanleiding van het toen gesprokene had eene gedachtenwisseling plaats van een invloedryk lid van genoemde Voraeniging met leden van ds hier gevestigde Vereeniging Helpt Elkander en kwam men tot het besluit om mopsters van de artikelen van dagelijksch verbruik in den winkel van E H gekocht wat hoedanigheid en prys betreft te vergelijken met gelyke artikelea by drie verschillende winkeliers alhier gelyktydig gehaald De verschillende artikelen wenlen in flesschen allen van gelyken vorm gesloten zonder vermelding van de herkomst die fliaschen werdea verzMeld en een drietal deskundigen uitgenoodigd den inhoud te keuren zonder dat zij alzoo weten konden door wie de artikelen geleverd waren AUe waarborgen daarvoor werden in acht genomen aan den voet der boomen ophoopten Op een van de paarden zat de oude postiljon die de oude livrei droeg welke Beltramolo had a legd sedert hy eeb held geworden was binnen in de koets waarvan de raampjes opgehaald waren zou niemand den somberen en emstigen man hebben kunnen herkennen die in een wijden mantel van pluche gewikkeld met zyn kaal hoofd tegen de kWens lennd Het was de marchese Francesco Maria Alleen gebukt onder den last der jaren en des lydens reed hij langs dienzelfden weg dien hy vroeger zoo dikwijle in schitterend en vrooljjk gezelschap was langs gekomen Wie hem genen had zoo als hy da heuvels do eikenboschjes al het omliggende land beschouwde zou in zyne oogen gelezen hebben dat hy dacht dat dit misschien zyne laatste reis zou rijn Nadat hy s morgens de vensters had opengezet om de vertrekken te luchten van het oude gebouw dat vroeger als eene van de schoonheden van de streek de bezoekers lokte doch nu eenzaam en verlaten daar stond had Malteo de huisbewaarder die ook reeds door ouderdom gebogen was zijn stok genomen en was den heuvel af zyn heer tegemoet gegaan Nauwelijks zag hy het rijtuig onder aan den heuvel aankomen of hij liep terug naar het huis steeds in zichzelven herhalende dat Gabrio hem verboden had om een woord te zeggen van het nachtelijk bezoek van Galeazzo Hij was juist in tijds toen het rytuig het plein opreed om hot portier te