Goudsche Courant, zaterdag 19 oktober 1889

Het ondenookf heeft de Tolgende lesoltaten opgelererd Stofthee E H 85 cent terwijl de hoogste verkoopwaarde op 65 k 10 cent geschat moett worden Thee van 1 E H de beste Thee van ƒ 1 20 E H No 2 ïeer goed maar 6 cents hooger in pr s Thee van ƒ l BO E H No 3 Koffie van ƒ 0 75 E H No 4 de koffis niet geheel zuiver Koffie van 0 80 E H No 3 Ougebrande koffie No 3 duurder dan de andere De ryst van 12 10 en 6 cent E H No 4 de prijs der laatste een cent hooger Gort van 12 10 en 6 cent E H respectieveIflk No 2 en No 4 deze soorten weder 1 cent hooger Angszaad No 4 onzuivere lucht Krenten E H No 3 Sultana rozijnen No 2 Witto peper No 2 4 cent duurder dan No 1 Zwarte peper No 4 zeer min Kaneel No 4 80 oent duurder per kü d die van anderen Suiker patent melis E H No 4 gewone melis No 2 maar 2 en 3 cent duurder basterd No 2 maar eveneens 2 en 3 et duurder bruine No 1 maar 3 en 4 et duurder Wij deelen die cijfers mede om de onjuistheid der bewering aan te toonen dat de prijzen van Eigen Hulp lager zijn dan die van andere winkeliers in koloniale waren en dus niet kan gezegd worden dat zij gesteld zijn op don kostendon prijs verhoogd met een klein bedrag voor administratiekosten In de tweede plaats blijkt er uit dat de artikelen door Eigen Hulp verkocht geenszins iefer zijn dau die welke men voor denzelfdon of minder prijs bij die winkeliers koopt Nog op eeue derde vrij algemeene dwaling moeten wij wijzen dat namelijk door de oprichting van Eigen Hulp de prijzen der koloniale waren bij de winkeliers waren gedaald De inzage van beseheiden heeft ons doen erkennen dat de handelswaarde van die artikelen in de laatste jaren sterk is gedaald en die daling niet hot gevolg is geweest van de oprichting van Coöperatieve Vereenigingon J Wij deelen het bovenstaande mede niet uit vijandschap tegen Coöperatieve Vereenigingon een verschijnsel van onzen tijd waarvan de voordeelen niet te ontkennen zijn Wij zouden ons echter aan groote partijdigheid sohuldii maken indien wij ook niet evenzeer opnamen wat strekken kon om dwalingen weg te nemen die te dezen opzichte bestaan en die door dit onderzoek van onpartijdige deskundigen m het licht zijn gesteld Omtrent een ketjoepartij bij mevrouw de weduwe W C Van Muijen te Klaton schrijft men het volgende aan de Soerab Ct In den nacht van den In September om half twee drong een bende ketjoes het achtererf van mevrouw de weduwe van Muijen binnen na don pagger die het afsluit to hebben stok gesneden Het venster van n kamer aan de noordzijde van hot woonhuis gelegen werd met bijlslagen vernield waarna zij daardoor in het huis klommen Mevrouw de weduwe van Muijen met hare vier kleinkinderen haar zuster on mevrouw Ke Bruin vluchtten door openen en den marchese eerbiedig de hand te reiken om uit te stijgen Zij wisselden een blik en beiden schenen te eggen Wat is hij oud geworden lk kom mijn vriend om nog eens wat frissche lucht in te ademen I zeide de oude patriciër Dat is een zegen voor ons Signer marchese hot ia al zoo lang dat wij u niet gezien hebben Dat is m jne schuld niet weet gij De omstandigheden men gelooft men hoopt men verwacht en dan gebeurt juist het tegenovergestelde Het zijn de tijden weet gij de tijden I Het is een gioote omkeer geweest er is meer noodig dan onze zwakke krachten Maar genoeg het ga iooals God wil Alles is hier in orde Signer marchese Dat komt er niet op aan Voor het oogonblik mllen nog de marchesa noch de andere bedienden hier komen Ik kom hier alleen voor hoe lang dat weet ik nog niet Ik heb rust noodig de groene kamer op de tweede verdieping is voldoende voor mij Zoo als u wil niustrissimo Het maakt mij droefgeestig dat alles openstaat laat behalve drie kamers alles weer sluiten gij en nwo vrouw zult mij wel alles bezorgen wat ik noodig heb Hij ging langzaam den trap op Hebt gij mij begrepen Wij zullen alles doen om het mijnheer naar den lin te maken de achterdeur bg het naderen der ke oes Mevrouw de weduwe Gaertner eene dame van 83 jaren kon zoo spoedig niet meer weg komen en werd door oen der ketjoes met een arit bedreigd De dame verliet echter langzaam de woning on werd niet gedeerd Daarop togen de ketjoes aan het werk Zestien man die zich iu het huis bevonden sloegen met bijlen koevoeten en steenen vier kasten open waaruit zÜ voor ƒ 150 aan kostbaarheden en ƒ 7 aan contanten roofden Na de matras van een der bedden in brand te hebbeu gestoken bliezen zij den aftocht De heer Fichel ook genaamd Gaertner die op het voorerf woonde kwam op het vernemen dat er ketjoes waren met een met hagel geladen dilbbelloops jachtgeweer te hulp Daar de ketjoes echter alle lichten en lantaarns hadden uitgeblazen was het stikdonker zoodat men niets kon zien en de heer Fichel bevreesd om misschien een familielid te tretfen durfde niet schieten Uit de nabijgelegen kampongs kwamen eenige inlanders toeschieten doch dezen werden door een achttal ketjoes die buiten op post waren gezet zoo warm met een hagelbui van steenen ontvangen dat hot volk afdeinsde Eerst toen de ketjoes de woning verlieten en iu de nabijgelegen savah vluchtten loste de heer Fichel beide schoten op hen doch zonder iemand te raken De adsistent reaident van Klaten de heer Ingenluijff aan wien de heer Fichel het gebeurde mededeelde begaf zich onmiddellijk met den waarnemenden regent naar de woning De waarnemende rijksbestuurder kwam den volgenden morgen om acht uur met den trein van Solo om een onderzoek in te stellen Wanneer men nagaat dat het huis van mevrouw Van Muijen op de hoofdplaats Klaten zelf ligt en vijftig passen van daar zich een gardoe bevindt waarin vier man de wacht hadden terwijl om het erf der wednwe een 25 tal Javanen wonen dan moet men toestommen dat deze ketjoepartij tot een der brutaalste behoort Van de ketjoes heeft men nog niemand kunnen opsporen Door mr M T Vester der gepensionneerde kapiteins van het O I leger 8 Boom J W van Voeren L C van Vleuten M W Qoldbaoh Van Erp Taalman Kip G A Herklots den gep luit kol J Barthelemy te s Gravenhage den gep majoor R L Kellerman te Amsterdam den oud off v gez J E J van Oppeuraaij en den oud off v gez A C Eyssel te s Qravenhago is Een ernstig woord aan het Nederlandsche volk gericht waann betoogd wordt dat de heer Willink Ketjen door de Kegeering onbillijk behandeld wordt en dat in zijne zaak de rechtvaardigheid niet betracht wordt Zij wijzon er op dat zelfs de tegenwoordige ministor van koloniën die als Kamerlid zich aan de zijdo van don heer Willink Ketjen had geschaard later na hem eerst de hoop te hebben gegeven dat hem rocht zoude worden geschonken hem mededeelde dat op advies van het legerbestuur de Gouverneur Generaal het onraadzaam achtte zyne eischen iu te willigeu Herhaalde bezoeken bij den Minister konden deze niet bewegen lot overgave der inmiddels aangekomen stukkeu welke hij zelf Ja wij zullen nu eenigen tijd samen doorbrengen Toon de marchese op de tweede verdieping gekomen was trad hy de zoogenaamde groene kamer binnen en zond den ouden man weg Toen deze den trap afging zag hij er treurig uit en zijn onderlip trilde terwijl hij het hoofd schudde en fluisterde Arme Signor raorchese hij is dezelfde niet meer het is gedaan met hem Waarom was Camilla in die treurige ure niet daar om haren vader af te wachten en te omhelzen na zulk een lang afzijn en nadat zooveel leed over het hoofd van den ouden mau was heengegaan Had misschien haar echtgenoot het haar niet toegelaten Neen dat was het niet Zij wenschten en wilden het en denkende dat hunne tegenwoordigheid de eerste smartelijke oogenblikken verzachten zou was het hun plan om terstond naar hem toe te gaan en hem te vergezellen als hij zijne verlaten woning weer betrad Maar do marchese zelf had het niet gewild toen hij den vorigen dag zijne komst aan zijn schoonzoon berichtte had hg in bewoordingen die veel op een bevel geleken verzocht dat noch hij noch Camilla daar zouden komen om hem te ontvangen hij wilde dien dag alleen blijven Was het om aandoeningen te vermijden die hg dacht dat hem te sterk zouden worden of vreesde hij zich vernederd te gevoelen in het bijzijn van zijne kinderen De brief eindigde met eene klacht die niet zonder bitterheid was Missschien zal het Camilla verdriet doen dat ik haar niet dadelijk zien wil maar wij verklaard had het rechtmatig eigendom ts zijn van den heer Willink Ketjen Do openbare meening heeft in deze zaak zich met weinig kracht doen hooren Da ouderteekenaars van het stuk willen echter trachten de Regeering te bewegen den heer Ketjen wiens eer naar eenparige verklaring ongerept is gebleven in een landsbetrekking te benoemen Zij vragen daarvoor de instemming hunner landgenooten Wie hen wil steunen kan schriftelijk aan een der ouderteekenaars modedeelen dat hij instemt met het streven of zelfs volstaan met zijn naamkaartje te zenden Alle dingen zelfs de eenvoudigste hebben hunne bijzondere geschiedenis Men denke b v slechts aan den aardappel do tabak de koffie de thee enz Omtrent al deze artikelen is reeds veel en velerlei geschreven doch de cacao is te dien opzichte vrij stiefmoederlijk behandeld Om die reden geven wij giiarne plaatsing aan de volgende regelen die ons door de HH F Korff Co Cacao fabrikanten te Amsterdam worden aangeboden t Ligt in den aard der zaak zoo schrijven ons deze hoeren dat wij in onze hoedanigheid van Cacaofabrikanten belangstellen ia alles wat ons vak betreft dus ook in de geschiedenis en de invoering van het door ons gefabriceerd wordende artikel En ook veronderstellen wij dat er bij het publiek genoeg belangstelling in dat product bestaat aangotien t een niet te ontkennen feit is dat ds chocolade dag aan dag aan populariteit wint en thans reeds zoo goed als onder het bereik van een ieder ligt Dezer dagen viel den Heeren E KorS 8c Co een oud Fransch werk in handen waarin bet een en ander omtrent de invoering der chocolade gezegd wordt Zij ontleenen daaraan bet volgende De geschiedenis van de primitieve bewerking der cacao boon tot chocolade ligt nog in t duister doch met zekerheid valt te zeggen dat reeds in de laatste helft der XVIe eeuw in Spanje uitsluitend bij plechtige gelegenheden en dan nog bij da aanzienjjjksten des lands werd de chacoladeals ieta exlra ordinairs opgediend Zelfs n de XVII eeuw was dit nog het geval Dit blijkt o n hieruit dat Maria Theresia de dochter van Fhilips IV voor haren koninklijken bruidegom die haar te Bayonne wachtte geen geschikter geschenk wist mede te nemen dan een kistje chocolade Op het gala feest dat eenige dogen na het huwelijk van Lodewijk XIV met Maria Theresia plaats had speelde de chocolade eene groote rol in alle denkbare allegorische vormen dekte zij de koninklijke tafel Dit was in den loop der maand Juni 1660 Eigenlijk van af dezen maaltijd dagteekent do invoering der chocolade in Frankrijk Eenmaal waardig gekeurd om te prijken op eene koninklijke tafel was haar weg gebaand De groote wereld van den faubourg St Germain en van Versailles wiWe het product zien en proeven en t duurde niet lang of de chocolade vras te koop in de voornaamste confiserie winkels van Parijs Van hier uit bereikie ziJ na verloop van enkele jaren de provinciën en de meer noordelijk gelegene landen van Europa De chocolade heeft ook den kerkvaders handen vol werk gegeven en talrijk zijn de theologische redetwisten waartoe zij aanleiding gaf Men wenschte nl te weten of de chocolade al dan niet in dea oude lieden deugen nergens meer toe dan om te lijden on anderen te doen lijden Toen Gabrio wist dat de marchese aangekomen was zeide hij tot zijne vrouw Uw vader is hier Zij werd bleek en zeide En moeten wij hem gehoorzamen Moeten vij hem na zulk een long afzijn niet gaan zien hem geen woord van troost toespreken hem niet vragen om onzen zoon te zegenen En reeds had zij zich gereed gemaakt om uit te gaan Zegenen dat is te zeggen ja iK eerbiedig uwe denkbeelden maar die zegen Zeg eens Camilla uwe moeder heeft ons huwelijk niet gezegend welnu zijn wij nu niet gelukkig Geloof mij uw vader wenscht altijd het verledene terug is slechts an het verledene gehecht onze zoon moet vooruit zien en in de toekomst vertrouwen Hij heeft geheel andere voorbeelden van moed en wilskracht noodig Camilla beefde doch sprak geen woord De woorden die Gabrio ontsnapt waren hadden haie reeds sedert lang kranke ziel opnieuw gewond De dag ging stil en treurig voorbij Maar tegen den avond stelde Gabrio om dien uitval to herstellen die haar zoo stil gemaakt had voor om samen naar haar vader te gaan en maar niet tot morgen te wachten zeggende dot hij al de schuld op zich nam En CamÜla dankte hem met een droeven glimlach nam spoedig haar sjaal on vilten hoed en vergezelde haren man naar het kasteel vastentijd gebruikt mocht worden b v in de plaats van koffie thee of andere dranken Deze kwestie gaf stof tot veel geschrijf en de theologen van Rome werden t er eerst over eens toen in 1864 een der vernuftigste en geleerdste monniken van zijn lijd pster Brancocoio een boek uitgaf waarin hij aantoonde dat chocolade aangemaakt met water slechts een eenvoudige drank was en dus de Vasten niet brak Deze uitspraak die kter door den paus van Borne bekrachtigd werd droeg niet weinig tot het debiet der chocolade bij Gedurige wijzigingen en verbeteringen in de fabrieatie hebben ile cacao boon gebracht tot op de hoogte waarop zij thans staat en zeer zeker is op dit gebied het laatste woo d nog niet gesproken Ontegenzeggelijk zal binnen oen niet ver verwijderd tijdstip de chocolade een algemeene volksdrank zijn eu de plaats innemen van schadelijke of minder voedzame dranken Onder het opschrift een nieuK nationiaal product vestigt de heer F W van Eeden in de HaorlemicheCrl de aandacht op de aaukweeking van op heteilsnd Terschelling gevonden Mos of groote Veenbessen f Deze bessen de echte krge Cranberry der Amerikanen en thans ook in Duitschland gekweekt komen in het wild op Terschelling voor een merkwaardig verschijnsel omdat ze in Noord Amerika inheemsch en elders in Enropa nergens in het wild gevonden zijn De plant is op Terschelling het eerst gevonden door wijlen T Holkema die haar beschreven heeft in zijn Flora der Noordzee eilanden Toen ik in 1884 Terschelling bezocht vond ik een groote duinvallei het Studentenplak daarmee bezet Destijds werd de plant alleen gebruikt voor brandstof in da bakkersovens en kende men de waarde der bessen niet Op mijn aanraden is men begonnen de plant meer algemeen op Terschelling aan te kweeken en thans zijn reeds groote uitgestrektheden laag duin voor die cultuur verpacht Het product wordt naar Duitschland uitgevoerd en ook is een proef genomen nm er gelei van te maken een proef dip uitstekend slaagde Buiteolandsch Overzicht üe opinies blyven verdeeld over de staatkundige beteekenis van de reis dos Russischon keizers naar Berlfjn In Fetersburgscho politieke kringen ook in die waar men wel ingelicht kan zijn blijtt men optimistischer don te Berlijn De samenkomst te Berlijn zoo wordt van daar geschreven heeft ongetwijfeld een politieke beteekenis maar uiot in dien zin waarin dit gewoonlijk wordt opgevat Rusland zal nimmer zich bij het Drievoudig Verbond aansluiten maar dat de Czaar naar Berlijn gegaan is kan als bepaald bewijs gelden van zijn voornemen met Duitschland vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden Het tegenbezoek van den Czaar was aanvankelijk zeer quaestious geworden daar men zich te Petersburg gekwetst gevoelde door de toosten bij gelegenheid van het bezoek van Koning Humbert en Keizer Frans Jozef want die toosten werden opgevat als tegen Rusland gericht Er zijn naar aanleiding daarvan dan ook tusschen Petersburg eu Berlijn of Friedrichsruh later tusschou Fredensborg Beriiju en Kiel zeer levendige diplomatieke onderhandelingen gevoerd en dat deze tot een Levredigend resultaat gevoerd hebben daarvan strekt de komst van den Czaar te Berlijn tot bewy s Dat de Minister Giers den Czaar niet vergezelde verandert nieU aan dit feit De Czaar is zijn eigen Minister van BuitenUndache Zaken en de heer Giers voert slechts datgene uit wat hem door den Czaar wordt voorgesohrevien Dat Rusland echter na de samenkomst te Berijn opgehouden heeft aan zgn zelfstandige staatkunde vast te houden vloeit echter uit het bovenstaande niel voort Biykens de Italioansohe bladen hoeft de groote rede van Crispi een gunstige uitwerking gehad De rede werd bij eenige uitdrukkingen o a die over Home met stormachtige bijvalsbetuigingen begroot Aan het bonket namen deel 49 senatoren en 140 afgevaardigden 160 parlementsleden hadden per brief hun instemming verklaart met de politiek var den premier onder betuiging van leedwezen dat ZIJ niet tegenwoordig konden zijn by het feest De rodevoering wordt natuuriijk te Parijs niet M r gunstig beoordeeld De Fransche bladen houden m slryd met de verzekering van den Italiaauschen minister vol dat du economische on finauoieelo crisis waarmede Italió te kampen heeft wel degolijk is te wijten aan hot afbreken der handel betrekkingen met Mankrijk en de anti Fransche poliliek der Italiaonsche regeenng welke zich bij hot drievoudig verbond heeft aangesloten Alle bloden zijn er echter over eeBi dat men de Italianen hon eigen weg moet laten gaan daar zoolang deze buitenlandsohe politiek wordt volgehouden van geen herstel der handelsbetrekkingen sprake kan zijn De onzekerheid of do socialistenwet eenvoudig verlengd zal worden of een aanvulling van de gewone strafwet zal worden voorgesteld is beslist De Pruisische Regeering is tot de overtuiging gekomen dat het laatste voor t oogenblik niet mogelijk is eu men zich dus tot het eerste moet bepalen het voorstel tot verlenging is bij den Bondsraad Men kan hieruit opmaken dat da verschillende Regeeringen t niet eens hebbeu kunnen worden over de zaak De berichten over den toestand van koning Lodewijk van Portugal luiden zeer ongunstig De koning leed reeds twee jaren aan een gevaarlijke ziekte maar in de laatste maanden nam deze kwaal een bijzonder onguostigo wending De koning wiens zwakte steeds toenam werd vrij onrerwacht uit Lissabon vervoerd naar Cascaes het zomerverblijf dor koninklijke familie De zeelucht werkte aanvankelijk goed maar spoedig keerde de vorige toestand temg zoodat zelfs naar men beweert het overlijden van s koning broeder prins August die voor eenige weken stierf voor den lijder geheim werd gehouden Dom Luis is nu 51 jaren oud In 1861 volgde hij zijn broeder Peter V in de regeering op en huwde een jaar later prinses Maria Pia dochter van koning Victor Emanuel van Italië Uit dit huwelijk werden twee zoons geboren prins Karel de 25 jarige kroonprins die voor drie jaren in het huwelijk trad met prinses Amelia de dochter van den graaf van Parijs en Alfonso de hertog van Opprto die twee jaar jonger is dau de hertog van Braganza De regeering van koning Lodewijk kenmerkte zich vooral door binnenlandsche partij twisten welke eindelijk in 1885 leidden tot een grondwetherzirning waarbij het kiesrecht werd uitgebreid en de Eerste Kamer werd hervormd Ten opzichte van Portugal s verhouding tot de andere mogendheden trad alleen do koloniale politiek op den voorgrond vooral sedert de Congoconferentio het gebied der koloniale mogendheden in Afnka vaststelde Brieyen uit de Hoofdstai AtMlerdam 17 October Het Damrak juicht Vroolgk lachen de vlaggen ons uit de verte tegen werpend roode vlakken tegen de doffe buizen aan Ën in de verte glanst het roode voorpui van het nieuwe Centraalstation dat eindelijk gewekt is uit den diepen slaap waarin wij het zoo lang verzonken hebbeu gezien In zijn wijd uitstrekkende breedte met zijn warmgloeiig voorpui woarop wot goud en wit heel goed doen beheerscht het nieuwe station thans het Damrak en schenkt het een nieuw loven Nu ontvangt dit aanstonds in zijn wijde bedding deu stroom van reizigers en voertuigen die er vloeit uit het station en k gt het al de bedrijvigheid en beweging van den boulevard eener groote stad Als men nu dat doode beursgebouw daar maar weg kon nemen en het oude verband tusschen Dom en Domrok herstellen Zoodot het eerste in zijn volle breedte uitmondde iu den Dom I Wat de stad er bij haar begroeting van den vreemdeling bij winnen zou Toch boeit hoor aanblik bij het betreden van het stationsplein ook nu reeds veel meer don vroeger met dat uitzicht ter rechter op de masten en schepen in de Kolk rocht voor ons op het indrukwekkend breede bij een zonneschijntje zoo vroolijk onrustige Damrak ter linker op een wirwor van gebouwen en torens zoo heel en al door elkaor gegooid ols WO dit slechts kunnen waarnemen in eene groote zoo prettig onregelmotig gebouwde stad Wie mijner lezers voor het eerst weer onze stad bezoeken afstappend aan het nieuwe station rood ik aan niet te gauw in een tram te gaan maar eerst eens op hun gemak rond te kijken Ik ben er zeker van dat zij tot do overtuiging komen de hoofdstad van ons land mag door den vreemdeling gezien wordeu Dnar zijn weinig steden die zich in karakteristieke schoonheid iu schilderachtige indrukwekkendheid met haar kunnen meten Voor ziJ buiten komen zullen zij intusscfaeu nog heel wat te bekijken hebben De aankomst per trein aan het station brengt hun zeker in eenige verwarring voor zij den juisten weg naar buiten gevonden hebbon maar bolooft hun voor alles een aanblik die op zichzelf grootsch is De in cirkelboogvorm zich opwelvende ijzeren en eikenhouten bekopping der perrons is door haar uitgestrekte lengte en groote van middellijn een reusachtig gevaarte t welk ieder moot imponeeren die oog hoeft voor ruimte en waaronder men dubbel vrij en frisch ademhaalt met de herinnering aan de benauwende laagte en somberheid van het hulpstation t welk thans eindelijk na elf jaren dienst ta hebben gedaan buiten gebruik is gesteld Het nieuwe station heeft over zijn heela lengte drie evenwijdig loopende perrons waarvan het eerste bij de wachtkamers gelegen met het tweede in verbinding U gebracht door een loopbrug terwijl men om van het tweede naar het derde te komen eerst moet afdalen in een tunnelgang waarvan er drie zijn twee aan weerszijden oen m het midden Op elk van die perrons bevinden zich net gebouwde gemakhuUjes wat voor doOTgaande reizigers werkeUjk een groot gemak Dat er op deze perrons heel wat leven en bedrijf heerscht kan men gemakkeUjk nagaan wanneer men let op het aantel lijnen die hier samenloooen De HoUandsche spoorwegmaatschappij heeft er haar verbinding met Rotterdam en met den Helder over Haarlem met Hoorn over Zaandam en haar lokaalspoor naar Haarlem en Zandvoort de Oosterspoorweg naar Amersfoort Zutfen vertrekt van daar en ook de Rijnspoorweg naar Utrecht Gouda enz heeft er eene uitmonding Let men op den toevloed van reizigers die er aldus gaan en komen dan kan men zeker met zeggen dat de perrons daarvoor te klein zijn en men vraagt zich af woartoe het noodig was de menschen te bemoeilijken door slechte tegen het vertoonen van perronkaarten den toegang er heen te verleenen Veeleer zou men lettend op de ruimte van de wachtkamers meenen dat het wenschelijk wos daartoe den toegong te beperken Inderdaad zijn deze met te groot bij een druk verkeer en wat erger is ongunstig gelegen allereerst omdat zij niet direct uitmonden op het eerste perron maar er door een tusschengang van a escheiden zijn en dank zij de controle door de invoering der perronkaarten noodig geworden slechte één enkele deur van die gang voor de twee wachtkamers eerste en tweede klasse voor het perron geopend is Wat nu bij het vertrek van een trein gebeuren moet is begrijpelijk Er zal eene opstoppmg plaate vinden En dan welk een weg heeft men nu niet af te leggen om uit die wachtkamers naar het derde perron te komen Voor zoover ik heden heb kunnen nagaan is het niet geoorloofd dadelijk van de straat door de tunnels noar de perrons te gaan alleen bij aankomst vindt men een directen uitgang naar de straat Het fraaiste gedeelte van het eigenlijk gezegd gebouw is ongetwijfeld de groote vestibule met de bureau s voor plaatskaartjes Deze is indrukwekkend door haar ofmetingen en bizonder fraai in de details Wat mij in heel dit gebouw niet bekoren kan is de ornamentiek de versiering Zij is te peuterig te klein tegen de algemoene lijnen van het gebouw t wolk in zijn geheel de luchtigheid mist voor een dBtion vereischt waar men slechte even pleegt te vertoeven Het moest iete hebben van ons Paleis van Volksvlijt een gebouw van glas en ijzer met zijn speelsche torentjes en teekenochtigen koepel Alles ook het front is te zwoor te massief te ernstig en onnoodig duur Wat aanstonds verwacht mocht worden is bevestigd Van alle zijden komen klochton in over de inrichting de ongemokken Het personeel von de Hollondsche Spoorwegmoatschappij beleeft moeilijke dagen vooral nu er nog zoo veel kijkers komen Het schijnt inderdaad dat men in ons land niet iets kan tot stand brengen wst meteen goed is of dot wij Hollonders nog altijd vithiatig blijven Gelukkig valt er over dat station zooveel te verhandelen dot de menschen aan geen politiek meerdenken Ten minste zij die geen politici van beroepzijn Immers den echten mannen vergaat do lusttot politiseeren nooit Daor hebben wij deze weekweer een staaltje von gezien nu de kiesvereenigingBurgerplicht een heelen ovond heeft zoek gebrachlmet eene rodenoeriug over de schoolwet Bijna allesprekers waren het er over eens dat men bij doEerste Kamer op eene verwerping moest aandrinfenen een enkel heethoofd noemde de 17 liberaleTweede Kamerleden die voor het wetsontwerpgestemd hebben verraders Alleen prof Spruijtbestreed de wenschelijkheid eener verwerping vonde wet door de Eerste Komer en deeif terechtuitkomen dat de liberalen die thans zoo oandringen op leerplicht het aan zichzelf te wijtenhebben dat die nog niet ingevoerd is Naar mijnbescheiden meening zouden de liberalen buiteu deKamer beter doen zoo zij ofzagen van eene pressieop die Eerste Kamer wier leden hun gedragslijnwel zullen weten te bepalen Dat zij het recht hebben de wet te verwerpen zal niemand betwistenkunnen zoo zij het zichzelf ontzegden zo zoudondaardoor toonen dat zij zich niet rechtmatig gekozenachtten Doch iete anders is of zii wel zullen handelen door van dat recht thans gebruik to moken Mij dunkt dot zij hoar plicht doet wanneer zij dobezwaren tegen de wet opsommen en bij de stemming zich onttrekken Dat z u een protest zijntegen de gebreken der wet en zij zouden noch verantwoordelijk zijn voor de aanneming als voor eeiyverwerping