Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1889

SO Societeit Ons Genoegen UrlanUe Dinsdag U OtioUt 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De Inzending van adrertentifin kan gescbieden tot Mq uor dei namiddags van den dag der uitgave Boas Kragen en Colliers Bizonder groote keuze LA C3E I E IJ ZEnsr SCHEiXK Zn Prima COfiNAC Slotemaker Go De Leidsche Stoom Bierbrouwerij db Posthoorn M H van WA VEREN bericht hiermede tot Hoofd Agenten voor Gouda en Omstreken te hebben aang esteld de Heeren KRIJG8MA1S DE KOSTER Kantoor Bog en O 118 ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAOX k f 27 jper 48 Flessohen met acoijns franco hnis geheel Nederland ook per proemesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Früsconranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elixter Onovertro ffen KWA LITEIT Alom verkr gbaar in bassen van 1 60 O 85 en 0 45 CACAO fiROOTES ti L r StooïSQ bier bro UL xrexij en DE EEAAF m DE DEIE SITOEEEIT Firma A F van EEUESSE Co te Qorkum Vraagt Renesse s Bier Het gezondste en krachtigste van alle Biersoorten Geen kanstbier dat door bjjroeging Tan achadeiyke bestanddeelen zich slechts korten tgd goed hoadt op het fastofopdeflescb maar zich maanden conserveert waardoor het bew s wordt gelererd dat het RE EBSë S BI£S zairer is en alleen wordt gebrouwen van het beste mont en hop zonder bgvoeging TBn eenig Surrogaat IliPTIl fIkTW TJTTITJ als zeer versterkend aan te bevelen overtreft daarin alle M miHiUO iUBi Bieren verkrggbaar op fnst van 30 Liter en by onze Bottelaars op heele en halve Flesschen Prijscouranten gratis verkrijgbaar Hoofd Agent voor Gouda F SIGMAI S Spieringstraat 54 Tot 1 November paike grove RUHR KACHELKOLEN k 70 Cents per Heel ik contant vrg aan hnis bü minstens 2 Heet gelgk genomen A VL GEBLII IG Karnemelksloot 482 Bestellingen worden aangenomen bg J L TAMINEAÜ Tiendeweg en A DERCKSEN Korte Groenendaal steeds verkrggbaar Best St mCOLAAS BOTERBANKET VANILLB KAXTBXONGBN Gevulde PÜJVTTAART ZA1 DTAARTJES ZANliKOEKJUa Verschillend soort TAARTJES en THEEB18QÜITS Appelboiien ttoomliorens enz enz Alsook FRUITS GLACÉS PaddinnMCder in 7 smaken a 10 et per pakje Tanillesnlker ds plaats iDnemende ran stokjes Vanille 5 et p pakje StoBehiU s Tafelzont merk Lot s Ifnisrroow flacons evenals peperbnsjes 10 CtS por flacon Verkr gbaar in alle Kruiden en Comeat winkels in Inxe doozen eu per gewicht Pgne CHOCOLAAD BONBONS Dessertartikelen Mg beleefd aanbevelende LOUIS JANSSEN Lange Tiendeweg Directie Charles de la Mab Zondagf 20 October Buitengewone Voorstelling JAN VS TV LP Blgspel in 4 Bedrgven door JUSTUS VAK MAÜRIK Ja De Hoofdrollen in dit geestig geschreven blgspel zgn in de beste handen Entree voor HH Leden 0 60 Voor Niet Leden 1 Plaatsen zgn te bespreken 10 Cts Zater dag 19 October van 10 3 nnr Opentare Verkooping om contant geld ten overstaan van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVEB te Gouda op ZATERDAG 26 OCTOBER 1889 des voormiddags te 10 aren aan de woning geteekend No 198 te MOORDRECHT van een 2 jarig min PAARD 2 kalfdrurend KOEIEN 2 VAARKOEIEN 1 kalfdragende SCBOT 2 gaiste VAARZEN 1 breede SCHOUW 1 smalle SCHOUW 1 TENTWAGEN TILBORRIE ARRESLEDS MELKen BOUWGEREEDSCHAPPEN 8 KIPPEN en een HAAN en eenig Vóór de verkooping te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Vraag 0oiidsclie Spoorkoelsjes welke nitmunt door hnnne lekkere smaak en reeds alom bekend zgn Verkrijgbaar bg LOUIS JAl SSElM GOUDA Lange Tiendeweg GROOTE 80RTEERINQ Baaien Bevers en Flanellen Gestreepte Rok Bevers Mooie dessins gekleurde E lanellen voor Elousen en Peignoirs Billgke prgzen flroia Wed BOSMAN Tiendeweg D 84 TE HUUR aangeboden op zeer netten stand een nette Gemeubileerde ruime met apparte SLAAPKAMER l Brieven franco onder No 1919 aan het Bnrean dezer Courant m VERBETERDE HOVTSEOOL BRigUETTEN zoowel wat vorm als kwaliteit betreft zeer aan te bevelen nii deStoombriquettenfabrieh van C JOi GËi BURGER te Alïsn a d Run Qouda Snelpersdruk van A Bbinkxan 8e Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgk met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nonuner VLJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 21 October 188 Tot ontvanger der registratie te Oooda is benoemd de heer H Kaqser thans te Goes Ons wacht Donderdag a st een genotvoUe avond Het Hoogduitsohe Opera gezalschap uit Botterdam zal dan nl hier opvoeren de bekende aardige operette Der iMêtige Krieg Speet bet Velen ODiser ingezetenen dat na optreden van den heer Alei Saalborn als directeur de abonnements voorstellingeu met extra trein voor Oouda vervielen hoogst aangenaam ia het ons dat het gezelschap nu tot ons komt zoodat thans ieder in de gelegenheid ia daarmede kennis te maken Het is te hopen dat een zeer talrqk publiek uit Gouda en omstreken deze eerste voorstelling bijwone opdat de Directie weldra opnieuw met eene tweede voorstalling one kom Gisteren had op het terrein aan den Botterdamschen Dijk het concours plaats voor hh Officieren Onderofficieren en verdere manschappen der dd Schutterij De muziek luisterde den wedstrijd dea middags op Na afloop werden de prijzen door den MiyoorKommandant den heer M W O Koning aan de overwinnaars onder gepaste toeapraken uitgereikt De uitslag is aldus Afdealing A Zilveren draagmedaille aangeboden door de Ned Schutterij Kaderbond behaald door den sergeant Starreveld met 16 treffers en 66 punten na met 5 schoten gekamp te hebben met den muz v d Pool FEVILLETOX Gabrio en Camilla Hen verfiaal uit Milaan DOOK OUILIO OA ROAlffO Try naar iet Italiaaiuci DOOB VANESSA 82 XXIV De vader raapte al zgne geeatkraoht bijeen en nadat hg zacht het voorhoofd en de haneyes van den kleinen zieke had aangeraakt zette hg het licht weer neder eu ondervroeg Camilla met zgne oogen zg stond bleek en onbewegelgk naast hem hare onachtzame kleeding en doodsbleek gelaat deden duidelijk zien dat zg geweend en gewaakt had Laodioe intuasohon die in een hoek van de kamer dicht bg het bedje zat sloeg de oogen niet van het kind op bevochtigde zgne brandende half geopende lippen en trachtte hem met gs te verfriasohen sedert drie dagffli had zg dat vol liefderijk geduld gedaan A ie dokter wat denkt dieP wat heeft hV van den eereten dag af aan gezegd vroeg Gabno angstig Ja kunt gij dat gelooven dat het niets as oen fcoortsje zooals kinderen wel meer hebben waarvan men met weet hoe hot komt noch hoe Afd B sneWuur Ie prys Piédestal met buste aangeboden door den beer Kommandant dd Seht rij van Gouda behaald door sergt Mul 14 treffers 28 punten 2e prqs Twee schilderijen ttiet lijst aangeboden door hh Officieren dd Sckutterij behaald door sergt maj Sliedrecht met IS tr en 31 p 3e prgs Een bloemenmandje aangeboden door den heer Kommandant dd Schutterq van Gouda behaald door seigt Jansen mM 13 tr en 30 p 4e prqs Een Bierglas aangeSoden door HH Officieren dd Schuttmij behaald door muz v d Pool met 11 tr en S8 p 5e prijs 100 Sigaren aangeboden door den 1 Lniteoant M G van Frankenhoijsen behaald door sergt Starreveld met 9 tr 21 p Afdeeling C Individueel Ie oathegor Eereprqs aangeboden door deo Ed Achtb heer Burgemeester van Gouda Mr van Bergen IJzendoom behaald door sergt Starreveld met 50 punten Eerepr s aangeboden doof den MoogWelEd Gestr Heer H W G Koning MiyocB dd Schutterij behaald door sergt maj Sliedrecht met 49 p Ie pi s Twee cnivre kannen aangeboden door de Staf der Schutterij behaald door sergt Mul met 46 p 2e prgs Christ theepotje met comfoor aangeboden door de Ned Schutterg Kaderbond Afdeeling Gouda behaald door muz v d Pool met 45 p 3e prgs Een inktkoker aangeboden door HH officieren dd Schutterg behaald door sergt Berign met 42 p 4e prijs Cuivre muurplaat aangeboden door HH officieren dd Schutterg behaald door muz Kraneveld met 40 p Afdeeling C 2e Cathegoiie Ie prijs Twee majolica kannen aangeboden door het gaat misschien door de vochtigheid de scherpe lucht eene wandeling in den morgendauw Ja ik begrgp het de gewone diepzinnige redeneeiingen En hjj komt Twee of driemaal daags nog geen uur geleden ia hjj hier geweest En bij zegt Dat er niets meer aan te doen is dat de ziekte geregeld afloopt Geregeld afloopt wat wil dat zeggen En gelooft gij Ik heb altgd gehoopt en ik hoop nog Daarom had ik u niet geschreven gisteren dacht ik dat hij wat beter was dat hg mg kende Niet waar ge vindt hem niet zoo heel erg Wel neen Een ziek kind is als eene bloem in den storm een enkele zonnestraal geeft haar het leven weder Dat dacht ik ook En ik ben zoo fabj dat gg dat zegt Kgk hem eens aan zijne bandjes zijn als vuur maar zgn hoofdje niet eu zijn gezichtje staat veel natuurlgker Aohl hg kent ui Morgen zal hij mg kennen Morgen ja wel zeker langer kan hg niet Igden Nu dan moeten wij hem nu met rust laten en gg lieve moet ook wat rust nemen Ge moet uw eigen lijden niet verzwaren Zie ben ik niet bedaard en toch zie ik hem nu voor het eerst ADVESTENTIEN worden geplaatrt ▼ an 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt de Officieren vereeniging dd Schutterg van Gouda behaald door schutter Henabroek met 44 p 2e prgs Olie en Azijnstel aangeboden door de Ned Schutterij Kaderbond afd Gouda behaald door schutter de Vries met 42 p 3e prgs Thermometer aangeboden door de Commissie van de Schietwedstrgd behaald door sergt Boepeia met 38 p 4e prijs Een Sigarenkas e aangeboden door de Administratie der Schutterg behaald door Schutter Brem met 36 p 6e prgs 50 Sigaren aangeboden door den Ie Luit M G van Frankenbn zan behaald door sergt maj van A iet met 35 p Afdeeling D Ie prg s Biscuitdooa aangeboden door de Offis Tereeniging behaald door den LuiL D Hooge dijk met 48 p 2e prgs Kaarteneoupe aangeboden door de OffioJ Vereeniging behaald door den Mq A K van dar Oaxden met 43 p 3e prgs Waager met portretten aangeboden door dan Kapt A van Baedt Dortland behaald door den Luit J J Prins met 43 p 4e prijs Sigarenstandaard met lichtje aangeboden door den Maj Kommandant dd Schutterij behaald door kapt A v £ eedt Dortland met 43 p 5e prijs Twee vergulde vaasjes aangeboden door de offic vereenigiug behaald door Luit de Toogt met 40 punten Vrge Banen Ie prgs Sergt I P Mul met 32 punten 2e prgs Luit D Hoogendijk met 32 p Flobertbanen Met kamercil Ie prijs C M van Wijngaarden met 43 p 2e Sergt I P Mul met 43 p na loting met C V d Pool en ik wist er niets van Ja ik denk dat de dokter voor zoo ver als hg er verstand van heeft toch gelq k heeft Maar gij gg zijt in geene drie dagen naar bed geweest ge moet rust nemen laat mij nu van nacht waken Ik heb geene rust noodig ik zou toch niet knSp nen slapen En dan ik heb hem niet alleen opge past Oe ziet immers wel wie mij dag en nacht beeft bijgestaan en mg geen oogenbUk heeft willen verlaten Van haar neemt h alles en ik zit hier met de oogen op zijn lief gezichte gevestigd en ben nergens goed voor dan om voor hem te bidden Gabrio wist hoe groot de gehechtheid van de doo tomme voor zgn kind was en daar hij zeker wist dat het onmogelijk zijn zou om haar van het kind te verwijderen wendde hg zich tot haar van het kind te verwgderen wendde hg zich tot haar alsof hij haar een woord van dank wilde zeggen Op dit oogenblik ontmoetten hunne blikken elkaar Arme goede Laodicel En om haar te doen begrijpen dat hg haar dankte ging hg naar haar toe en streek haar met de hand zacht over het haar Camilla zag het en hoorde voor de eerste maal sedert zij op Campello terug waren dien naam door Gabrio uitspreken Zg voelde haar hart eensklaps zonderling beklemd en begon te beven Bg geluk wist zij haar gevoel te verbergen en voor het oogenblik merkte hij er niets van Ga nu zeide hij haastig Nu ben ik hier en neem mijn post weer in kom tracht uu wat te