Goudsche Courant, dinsdag 22 oktober 1889

Met Boks Ie prqs C M van Wgngaarden met S8 p Se Sergt Mig Sliedrecht met 26 p Boienpqjs Ie prgs kapt A van Beedt Dortland een kistje sigaren honderd aangeboden door den heer H W G Koning Se prqs Schatter Van Bovenen van Gent een kis e sigaren 25 aangeboden door den Lttit M O van Frankenhttijsen Aan het slot van een artikel in de Nardd AUg Zeituttg leest men over het muziekleven in Amerika het volgende De Cincinnatiers hebben eindelijk sa zoo lang Europeesche munek te hebben gehoord ook weer eens Amerikaansohe muziek willen hooren en zoo heeft dan Gilmore in de maand Mei het groote muziekfeest te Cincinnati tot stand gebracht Dat hierbij het aanbeeld koor met medewerking van honderd smeden niet ontbrak spreekt vanzelf Gilmore is met deze zgne vinding 100 ingenomen dat h j zich zeker eenmaal door honderd smeden naar het graf zal laten hameren Toch was dit niet bet hoofdnummer van het Amerikaansche muziekfeest Dit bestond in een solo op de contrabas Deze reus onder de instrumenten had echter voor deze gelegenheid nog at grooter afmetingen verkregen dan gewoonlgk Het instrument dat door Prof John Geyer bespeeld werd had eene lengte van 14 en eene breedte van 8 i voet Prof Geyer moest om deze bas te kunnen bespelen gebruik maken van eene ladder waarlangs hij tydens zqn spel als eene wezel op en neer vloog Dit is geen scherts maar volkomen ernst De Amerikaansche bladen hebben de zaak allen besproken Wat het kost om in een hotel te Parijs te sterven deelt een fransch blad mede Het is misschien onbekend schryft het blad dat deze inrichtingen het sterven in oen gemeubelde kamer even i oed laten betalen als bougie en service De prijs is zelfs vrg hoog en verschilt met de omstandigheden of de middelen van den overledene Zoo werd tijdens de tentoonstelling door een hotelhouder niet minder dan 700 francs in rekening gebracht aan eene Amerikaansche familie van wie een der leden in het hotel stierf een prijs die driemaal zoo hoog zou geweest zijn wanneer de persoon in quaestie aan eene besmettelijke ziekte was bezwfikeu en 10 maal indien hij tot eene vor telyke of koninkl ke familie had behoord Het gebruik schgnt zelfs op een soort van ongeschreven wet te berusten Evenals voor drie jaren in Philadelphia is thans weder eene denkbeeldige hoogeschool ontdekt en wel te Bennington Vermont die zonder dat er colleges of examens noodig zijn om diploma s van arts afgeeft waartoe men zich slechts per post behoeft te wenden aan het adres der Trinity UnivertUy of Medicine and Surgery met toezending van eene som van 30U tot 1500 francs Men ontvangt dan per ommegaande een perkamenten diploma door deze hoogeschool zelve afgegeven of door andere diei evenmin bestaan zooals UnivertUy of Cincinnati XetDYori State Mediml college Trenton medical college enz Honderden van deze diploma s zijn verkocht vooral in het Oosten en Zuiden der Vereenigde Staten waar de houders de geneeskunde slapen Voor een uur of wat moot ge naarnwe kamer gaan Het beteekent niet heel veel geloof my het is niets Onze Emilio zal nogwel wat anders moeten doorstaan Het zou al te org zyn als een paar koortsen ons al zoo ongerust moesten maken i Ach ja ge spreekt juist als vader wanneer hij hier komt om hem te zien Hij vraagt maar even aan de deur hoe het gaat Maar gy Gabrio ge kunt toch hier niet alleen bl jven Wel zeker ik heb niemand noodig Gij en dat lieve meisje gij moet u schadeloos stellen voor al die nachten ik zal hier in dien leunstoel waken Ge weet ik ben een gewezen jager en soldaat en ik kan best een nacht zonder slapen doorbrengen Ik zal doen wat ge wenscht Maar laat my eerst hem goeden nacht kussen Ach konden myne kussen hem wat verlichting geven Zie hem eens aan Hij is onze lieveling ons leven Zy lag by de wieg geknield en durfde de bleeke lippen van het kind bijna niet aanraken hij zuchtte en opende de oogjes Dat is voor teerst sedert drie dagen dat hij my aanziet zeide de moeder Hy heeft my herkend Dus voelt hij zich niet me r zoo heel erg Nu zal hy wel slapen Ja slaap maar ook ik zal trachten te slapen en dan spoedig weerbg a komen hier is de plaats uwer moeder Haar echtgenoot leidde haar met liefderijken dwang beoefenen tonder de geringst icennis daarvan te bezitten Wie zon in deze verwqderde streken by het gezicht van een prachtig diploma van het ZVew Jónl State medical coüege op het denkbeeld komen dat die ganscbe instelling niet bestaat I De leden dezer phantastisehe facultait zijn bekend en hunne inhechtenisneming is onvermydelyk Volgens eene beschrijving van iemand die Edison in z n jlaboratorium bezocht heeft vindt mun daar van alles Do honderden loketten en laden bevatten vellen Meeren haren beenderen en slagtanden van alle mogelijke dieren mineralen basten grassoorten kruiden vruchten en gommen alles dooreen Eenige van die soorten zqn too zeldzaam dat zg als diamanten in stukjes opgevouwen papier bewaard worden De zonderling gemengde aard van deze verzameling gaf aanleiding tot de vraag Wat doet gq ooit met zulke dingen haaientanden en rhinoceroshorens l Uit die vraag bljjkt dat gij niet weet welke rare dingen er al in de eleotrioiteit te pas komen antwoordde onze hedendaagsche toovenaar Bij de proefnemingen met de gloeihitte van het electrische licht bij voorbeeld is by na alles wat men maar bedenken kan beproefd als da grondstof waaruit de eerste koolzuurdraad gevormd kon worden welke gloeihitte de oorsprong van het licht is Eindelijk zooals gij misschien weet werd bevonden dit reepjes van een byzonder soort van bamboes de meest bevredigende uitkimsten opleverden en daar ziet g j eenige pakken van het riet waarvan die reepjes afgesneden zyn Die fijne naald aan den onderkane vaa het trillend middelschot der phonograaf die het gladde draaiende vlak van den wassen cylinder inkerft moest gemaakt worden van iets dat bijzondere eigenschappen van elasticiteit en vastheid had Een aantal van de ongelyksoorstigste substantién zoowel organisch als niet organisch natuurlgk en kunstmatig zijn beproefd geworden eer de rechte gevonden was En zoo gaat het met al de kleine afzonderlijke deelen die voor de electriciteit gebruikt worden Zondagsilad Er wordt te Aalst Oost Vlaanderen van nieu anders gesproken dan van eene poging tot erfenisroof waarin twee zaakwaarnemers betrokken zyn Voor eenige jaren trouwde een reeds bejaard landbouwer met een 2B jarig rneiije t een fortuin van 400 000 lot 500 000 fr bezat Volgens het nuwelijksoontraot bleef het geld aan den overlevende De jonge vrouw stierf en de landbouwer zag zich dus in het bezit van het half millioen Eenige weken geleden kreeg de man het bezoek van do twee bedoelde agenten en deze stelden hem eene gezamenlyke onderneming voor die voor alle drie groote winsten moest opleveren De boer verlekkerd op die winsten stemde toe en toekende eene overeenkomst waarvan elk der belanghebbenden een afschrift bewaarde Daags daarna zond de boer zyn afschrift naar zijn notaris en deze was niet weinig verwonderd te zien dat de zoogenaamde akte niets anders was dau een testament waarbij de twee agenten tot algemeene erfgenamen verklaard werden Hij dèsd den boer bij zich komen maakte hem met de zaak bekend en liet hem een nieuw testament de kamer uit Toen ging hij naar beneden in de kouken waar hij Liberate vond in gezelschap van Carlone een ouden boer die altijd op Campello was wanneer de familie afwezig was Toen Gabrio binnen kwam hief Liberata medelijdend de handen ten hemel en Carlone zat half te slapen in t hoekje van den haard Hij schrikte sprong op en vroeg of hij den dokter moest gaan halen Zóó had Camilla aan alles gedacht en toen Gabrio hen op het hart had gedrukt om wakker te blyven en goed op te letten ging hij naar de stille ziekekamer terug Ziende dat Laodice nog bij het bedje van het kind zat ging hy naar haar toe om haar over te halen om even als Camilla eenige uren rust te nemen Maa het meisje sprong driftig op en weigerde bijna toornig om hem te gehoorzamen Zij wees hem den leunstoel die in den hoek tussohen het bed en den muur stond en den wang op de hand steunende wilde zij hem zeggen dat zij daar genoeg rusten kon daarop legde zij de andere hand op haar hart om hem door die beweging te beduiden dat o choon zij een weinig moede was haar hart haar staande hield en zij zeer goed waken kon Gabrio drong niet verder aan en de doofstomme wist hem uit te leggen dat de ziekte het kind plotseling overvallen had Camilla had nog geen tijd gehad om bem dat te vertellen Zij weos hoe het kind s avonds in den tuin liep alsof hij zijn vader wilde tegemoet gaan zelfs als het regende of waaide op zekeren morgen werd hy rillende wakker en kreeg eene teekenen waarbq het eerste verdietigd werd fg onlangs stierf de man en de agenten die vtt tweede testament niets wisten meldden zich hg la notaris aan om den buit in bezit te nemen In plaats echter van het half millioen frsnca staat han vermoedelijk wat anders te wachten De mackt der verbeelding In de geneeskundim kliniek te Erlangen bevindt zich sedert geruimen tyd een zieke die dee nachts slechts dau slaapt wanneer hq zijn slaapmiddel heeft ingenomen In dit geval kan er slechts sprake zgn van em autosuggestie een inbeelding want het geneesmiddel dat den zieke wordt ingegeven is dood onschuldig daar het uit niets anders bdstaat das uit twee gram saccharum album witte suiker De patient gelooft dat bet een uitstekend slup middel is en valt na het gebruikt te hebben steeds spoedig in slaap Portretten mn pottzegeli Een eigenaardige retzameling van postzegels die niet alleen den eigenlijke liefhebbers van dien sport belang zal inboezemen is tegenwoordig te Leipzig tentoongesteld Ongeveer S5000 postzegels van alle mogelijke landen zyn op een oppervlakte vsn 200 vierkanten voeten zoo handig gegroepeerd dat zy de volgende personen levensgroot voorstellen Keizer Wilhehn I Keizer Frederik Koning Albert vorst Bismarck Paus Leo XIII en de Oermania op de Wacht tn Bhein De maker van deze portretten een na tachtigjarige grijsaard een zekere mijnheer Fersler uit Berlgn heeft volgens het Berl Tagdlatt daaraan acht jaren besteed alle postzegels dis er voor gebruikt zyn zyn echt Zeer groote mosilijkheden moesten overwonnen worden om nist het niet altyd geschikte materiaal de trekken der vorsten getrouw weer te geven en vooral de liclitere gedeelten van bet voorhoofd enz veroonaakten hem veel moeite Maar de heer Fortier is deia alle schitterend te bovengekomen Het hoofdtablen stelt de keizers Wilhelm en Friedrich benevens vont Bismarck voor het is 150 vierk voeten groot m draagt in blauwe postzegels van 20 pfennigs na het Daitache ryk het opschrift Hoek DeutscUands Groszen In vgf jaar tijds zyn voor deze groep 66000 postzegels gebruikt Keizer Wilhelm is voorgesteld in do uniform van generaal der inhateria Ds algemeene aandacht wordt vooral getrokken door de zilveren qerp waarvoor JspaBaolM postzegels gebruikt werden Voor keizer Frederik in dragonderuniform heeft Amenka de postzegels geleverd zyn orde van den Zwarten Adelaar bestaat uit Servische postzegels Voor hot voorhoofd van vont Bismarck nam de kunstenaar lees knutselaar Oostenryksohe postzegels terwijl die van Engeland dienden om de plaats aan te nyzen waar eens op het flinke hoofd van den vorst dien weelderige haardos prykte Het goud werd door Fransche postzegels aangegeven De helm il vu Belgischen oorsprong en voor de orde van Christiu heeft Busland de postzegels moeten leveren Bq het portret van Leo XIII heeft Förster door alleilei toespellingen zyn goeden luim den viijaii teugel gelaten hoewel dit soms ook bij de snden portretten geschied is De zegelring van Leon XIII vertoont het portret van £ oning Humbert ijja gezicht is uit Mahomedaaucha Turken en iqa mond uit Italianen vervaardigd M koorts waaraan de dokter geen naam wist te gev en waartegen hij ook dadelyk niets wist te doen En toen was zij daar in dat hoekje gaan zitten m bad het niet willen verlaten Eene vreeselijke gedachte vloog Gabrio plolseliilj door het hoofd misschien had het kind de typhus die wreede ziekte die de hoop van zoovele moeder wegrukt Door nameloozen angst gefolterd wierp hij zich in een stoel die aan den anderen kant oer kamer stond De nacht ging stil voorby by het flikkeren via het nachtlicht zag hy nu eens naar het sluimerende kind dan naar de liefderijke verpleegster Allerleionduidelijke vormelooze gedaanten maar allen even akelig vertoonden zich aan zijn geest en vermeerderden zijn angst hy wist niet juist waarom M daar was hy had alles vergeten behalve den onverbrekelijken band die hem vereenigde met dat kiM dat zelf onbewust was van zijn eigen lyden Hi dacht aan dat brooze léven dat misschien binneneen uur zou verdwijnen als de kiem die niet gekoesterd wordt door den adem der lente En eene ongekende smart eene diepe ontroering deed hem gevoelen hoe zyn eigeij leven samenhing met datzwakke kinderleven In zyne gedachten ging Wlterug naar een nog niet ver veileden toen zyn vermoeide door de wetenschap byna verschroeide ziel voor het eerst leerde dat liefhebben leven u toen hy Camilla lief had en van hare liefde zy geluk verwachtte Wordt vervolgd Iemand die een tyd lang d gast i geweest vanprins Bismarck te Friedrichsruhe deelde öblangs eenige bijzonderheden mede omtrent het leven van den ijzeren kanselier In de laatste drie jaren vooral in 1888 ia de gezondheid van prins Bismarck veel beter geweest dan vroeger In den herfst van 1883 moest hij zich op bevel van zijn geneesheer aan ta l vele dingen ontzeggen en niet alleen het jagen opgeven waarvan hij een groot Uefhebber is maar ook lange wandelingen en paardrijden Tegenwoordig eet hij bijna van alle schotels en behoeft zich ook niet in het genot van de schatten zijner kelders te beperken wat wel het geval was toen maagpijnen aangezichtspyn en slapeloosheid hem onophoudelijk kwelden Pe maagkwaal schijnt nu geheel genezen de pijnlijke trek in het gelaat is zeldzamer en de slaap Uat op den behoorlijken tyd niet langer op zich wachten sPnnsen jaarlyksche badkuren te Kuwmgen en Gastein zijn niet langer noodig Dikwijls wandelt en rijdt Bismarck geruimen tyd en een vryen dag neemt hy alleen om het buitenleten te kunnen ge1 nieten en zich nog eens buitenman te gevoelen Volkomen afzonderen kan hij zich echter zelden of nooit De wereld volgt hem per spoor en telegraafdraad want zy kan hem niet missen zelf niet wanneer hij haar niet noodig heeft Zy komt hem opzoeken in de gedaante van pakken documenten twsarwichtige brieven van Duitsche en andere minister gezanten enz die alle min of meer belangwekkende berichten en vragen medebrengen Er is dus altijd werk niet zooveel en vooral niet zulk een groot aantal kleine zaken al te Berlijn maar altyd overvloedig genoeg Geheimraad Von Bottenborg hoofd der keizerlijke kanselarij en een secieiaris helpen hem en steeds hebben zij de handen vol En wat het grooto gebied het Duitsche njk let van s rykskanselier s werkkrrcht vraagt eischt het kleine zijne landgoederen De kanselier verdeelt zijn dag te Friedrichsruhe zoowel als te Vanin als volgt Des morgens werken en daarna bij gunstig weder eene wandeling of rit over de goed geplaveide wegen in dqn omtrek Te twee uren ontbijt met zyne familto Bottenburg den secretaria en de mogelijke gasten waarby de kanselier zyne brieven en telegrammen leest en aan Bottenburg de beantwoording opdraagt Vervolgen begeeft rin Bismarck zich weder in zijn studeerkamer of maakt somtijds nog een wandoling of zit te paard of in een rijtuig To zeven uur heeft bet middagmaal plaats waarna in een zykamer koffie gedronken en gerookt wordt terwijl de kanselier zich nedervlijt op een sofa achter de tafel waarop de lampen staan en een der drie lange pypen neemt die daar gestopt voor hem gereed liggen Hij neemt weinig of geen deel aan de gesprekken die voor het meerendeel fluisterend worden gevoerd leest dagbladen vooral die welke te Hamburg het licht zien en trekt zich een uur later terug Hy verschijnt niet weder als de familie om 10 uur thee drinkt en begeeft zich dus waarschynlyk vroeg te ruttau B j de beiprsklng in do afdeeHngeu der Tweede Kamer van het wetsontwerp houdende verbodsbepalingen tegen et dragen vaU wapenen is lang stilgestaan by hei eerste artikel Men deed venohillende vragen over het begrip dragen van wapenen Eenige leden meenden dat het begrip dragen diende te worden uitgebreid en dat althus met dragen gelijk gesteld moet worden het onder zyn onmiddellyk bereik hebben zoo byvoorbeeld 4st onder dragen ook verstaan wordt het by zich hebben van een wapen in een rytuig of het dragen daarvan door een ruiter in den zadel Het zoude overweging verdienen om in het eerste Hd te voegen by het verbod van het dragen van wapenen of het onder zyn onmiddellyk bereik hebben Andere leden waren van oordeel dat het voor de toepassing van het artikel geen veVschil uitmaakte of de ruiter een wapen in den zadel had daar h i het begrip dragen dat van by zich hebben om te gebruiken in zich sluit Zeer vele leden hadden ernstig bezwaar tegen deze wet waardoor toch reeds inbreuk wordt gemaakt op de vrijheid wanneer het in het eerste lid van art 1 uitgesproken verbod van het dragen van wapenen aanleiding mocht kunnen geven tot een onderzoek aan den lijve Deze leden zouden dit zeer bedenkelijk achten en meenden dat men by enkele politieovertreding zoo ver niet mocht mocht gaan zulk een onderzoek stelt zelfs den rustigsten burger aan handtastelijkheden van politiebeambten bloot Andere leden betwijfelden evenwel ten sterkste of een beambte anders dan in gevallen waarin ook aanhouding is toegelaten tot zoodanig onderzoek bevoegd is Men wenschte daaromtrent het gevoelen van de Begeering te vernemen In het tweede lid van art 1 van het ontwerp wordt een enunoiatieve opsomming van verschillende wapeni die verboden worden gegetui Die opsomming heeft in de afdeeUngen aanleiding gegeven tot tal van vragen Waarom zoo werd gevraagd worden hier genoemd geweren karabijnen revolvers pistolen en andere vuurwapenen windroeren en wordt niet gebezigd de ruünere uitdrukking schietgeweer zooals in art 3 sub 4o welke deze wapenen omvat Ten aanzien van dolkme en werd opgemerkt dat het dragen daarvan moeilijk kon verboden worden daar zeer vele zakmeaieo en mesjes den vorm van dolkmesseu hebben Waar zal nu de grens getrokken moeten worden tusschen het dolkme en het zakmes in den vorm van een dolkmes Wat is een wapenstok De korte stok waarvan in sommige groote steden de politie is voorzien Maar ook een schermstok of een batonueerstok wordt wel wapenstok genoemd Wanneer men let op de wapenstokken welke op sommige plaatsen aan de poUtie verstrekt worden zullen zelfs gewone wandelstokken onder het verbod begrepen kunnen worden Er waren leden die meenden dat stokken met looden knoppen en zoogenaamde ploertendooders hieronder begrepen zouden zijn Of worden zij begrepen onder de uitdrukking diergelijko voorwerpen Zullen zoogenaamde helscbe wapepen als handgranaten en bommen ook onder deze nitdrukking vallen Zal het aan visachers en boeren die voor hnn bedrijf steeds een mes by zich dr n dat tevens in vele gevallen hun eenig wapen is geoorioofd zyn een mes in eene schedo te hebben In allen gevalle behoorde naar men meende eene uitzondering gemaakt te worden voor heo die zAoals byv slagers en vleeschhouwers in hun beroep een wapen dragen Vooral du aan da opsomming vas ekoppelde woorden diergelyke voorwerpen werden zeer bedenkelijk geacht Zy zyn in zoodanige mate onbestemd dat men zich afvraagde of daardoor niet ieder in het onzekere blyft verkeeren ofiby het een of ander voorwerp by zich hebbende al dan niet een wapen draagt en eene overtreding begaat In hoeverre vallen andere voorwerpen die ander zekere omstandigheden lis wapen kunnen gebruikt worden onder diergelyke voorwerpen Volgens de woorden der wet moeten de voorwerpen wel het karakter dragen van wapenen maar volgeqs de toelichting behoeft dit niet Wanneer zal nu bijv het dragen van werktuigen als zeisen en rieken die als wapen gebruikt hoogst gevoarlyk kunnen worden strafbaar z jn Een lid sprak als zyn gevoelen uit en wenschte gaarne te worden ingeKelrt of i jne zienswijze door de Begeering wordt gedeeld dat nder diergelyke voorwerpen alleen te verstaan lyB itoot en vuurwapenen Wegens de onzekerheid en het groot verschil in opvatting waartoe deze alinea aanleiding gaf werd in eene afdeeling de vraag geopperd of het niet beter ware deze geheele alinea achterwege te laten en aan de beoordeeling van den rechter over te laten wat Wapenen zijn Men gaf daarom in overweging te lezen Alle voorwerpen en werktuigen die gedragen worden om als wapen te dienen Er werd daartegen op gewezen dat ook de dóclaration van 23 Maart 1827 geen definitie bevatte van armes Na enkele wapenen bepaald te hebben genoemd liet zij er in het algemeen op volgen et autre armes offensives cachées t secretes De toepassing van art 314 van het oude Wetboek van Strafrecht in ver iBnd met evengemelde ordonnanoe en het decreet van S Niv an XIV had voor zoover bekend tot geene byzondero mooielykheden aanleiding gegeven Maar ook buitendien verklaarde men zich zeer sterk tegen het denkbeeld om eene zeer algemeene definitie te geven het aanr den rechter overlatende in ieder voorkomend geval te bepalen of zeker voorwerp een wapen is Het strafbaar feit dat behandeld wordt is een polilie overtreding en als zoodanig mag er geen twyfel bestaan of het bij zich dragen van een zeker voorwerp al dan niet eene overtreding uitmaakt Verscheidene leden meenden dat eene goede correcte definitie moest gegeven worden van wapen en de uitdrukking diergelyke voorwerpen behoorde te vervallen Het ontwerpen eener goede defloitie achtten z j niet onmogelyk Door eenige leden werd de volgende definitie in overweging gegeven Door wapenen verstaat deie wet alle gohietwapenen en alle scherpe en puntige voorwerpen waarmede ernstig lichamelyk letsel kan worden toegebracht voor zoover die niet gedragen worden ten einde te worden gebezigd voor de uitoefening van eenig bedryf of voor huishoudelijke doeleinden B j de bespreking van art 3 van het ontwerp regeling van de byzondere en algemeene machtiging tot het dragen van wapenen te verleenen aan enkele categorieën van personen werd de vraag gedaan of onder de bepalingen ven dit artikel 90k niet moeten worden opgenomen de officieren en hnlp officienn van justitie de rechter commissaris belast met da instructie van stra aken en de gnifier die den laatstgenoemde vergezelt Er kunnen toch gevallen voorkomen waarin genoemde personen het voor huima veiligheid wenachelijk achten gewapend te zijn ofschoon de levering van het bewijs hetwelk vareischt wordt ter verkrijging eener speciale vergminiiig hun moeilijk zoude vallen Vooral voor officieren of hulp officieren van justitie achtte men eene doorloopende vergunning noodigj Niet altijd zijn deze ambtenaren in de gelegenheiu zich door voldoende politie te doen begeleiden ei toch kan zich het geval vooral in woelige tyden voordoen dat zij zich te verdedigen hebben Aart hen zoude toch wel zeker evea veilig als aan onder geschikte politiebeambten het dragen van een wapen kunnen worden toevertrouwd Eenige leden betwijfelden het of de ambtenaren der justitie ooit behoefte gevoeld hebben aan dergelijke verweermiddelen en of het bezigen er van niet steeds bedenkelijk moet worden geacht Moet niet vroeg men o a ook aan ambtenaren zooals de burgemeesters en inspecteurs van politie die geen bepaald wapen bij hun uniform hebben eene algemeene machtigmg gegeven worden tdt het dragen van een wapen Eenige leden achtten bet wenachelijk dat hier ook voorzien werd tegen het dragen van wapenen door militairen buiten dienst Tegen dit denkbeeld werd echter door velen opgekomen het was hier de plaats niet om het dragen van wapenen door militairen te regelen Sommigen zouden dergelyk verbod voor den mÜitair weinig eervol vinden Ten slotte werd door velen de wenschelijkheid betoogd om de speciale vergunning tot het dragen van wapenen te doen afgeven door den burgemeester der gemeente Wanneer hier eene wijziging in dezen zin door de Begeering werd gemaakt zouden de bezwaren tegen dit ontwerp bij enkelen vervalleu Zoo die wijziging niet geschiedde zoude de wet zeer belemmerend werken Mocht de verlangde wijziging door de Begeering worden aangebracht dan behoorde daarbij naar veler meening bepaald te worden dat de kosten van de vergunningen niet ten laste zonden komen van de gemeente maar van het Byk BDltenlandsch Overzicht De koning van Portugal is overleden De Fortugeesche bladen spreken allen met grooten eerbied van den koning die 38 jaren regeerde en in het geheele land zeer bemind was Dom Luis van wien gezegd wordt at hy geen enkelen vyand heeft bracht door zyn beleid en verzoenende houding er veel toe by om den vrede tusschen de radicalen ec reactionnairen te bewaren en zoodoende de oonstitutioneele monarchie in Portugal in stand te houden Ofschoon verandering in de regeering goeu wyziging in den politieken toesfand brengt zal toch het overlyden des konings in het geheele land ten zeerste worden betreurd Door de Aswctation liberale te Brussel is met algemeene stemmen het protest tegen de voorgestelde wijziging der kieswet aangenomen hetwelk door gedelegeerden van beide liberale vereenigingen in gemeenschappelijk overleg was vastgesteld en de grondslag vormt waarop de eendracht tusschen liberalen en radicalen hersteld is De voorgestelde wyzigingen der kieswet betreffen slechts de kiesbevoogdheid voor de gemeente en de provinciale raden daar het kiesrecht voor de Kamers door den grondwettelijken census begrensd is Voor de provinciale verkiezingen wordt het kiesdistrict gevormd door de rechterlijke kantons en houdt men dit in het oog dan vooral zyn de mededeelingen in de vergadering gedaan zeer merkwaardig In alle kantons van het arrondissement Brussel te zamea ontneemt het ontwerp van den minister de Volder aan 9536 burgen het kiesrecht en wel zoo dat de plattelandskantons de census kiezers in gelijke male ongeveer zien toenemen als Brussel capaciteitskiezen verliest te Brussel 2151 kiezers voor den provincialen en gemeenteraad minder in 45 platte landskantons 3917 kiezen meer Te Ixelles Molenbeek en St Josse die met eenige plattelandsgemeenten elk één kanton vormen vermindert het aantal kiezen met 996 766 en 856 In de drie stedelijke hoofdplaatsen van deze kantons te zamen worden er door het ontwerp 4685 kiezers geschrapt en in de plattelandsgemeenten 1928 nieuwe kiezers geschapen Zulke uyfen leekenen de strekking van het kies wetontwerp van het clericale Kabinet I Evenals in Oostenrijk prins Alois Liechtenstein zoo heeft in Pruisen baron von Schorlemer een der voornaamste leiden der clericale party in den Bijksdag zich uit het politieke leven teruggetrokken Aan zijn kiezers deelt de heer Schorlemer mede dat hy zyn mandaat als lid van den Pruisiscben Land