Goudsche Courant, vrijdag 25 oktober 1889

die de eenvoudigste waarheden niet begrijpen Zeervelen beseffen bijv niet dat om iets te kennen menhet eerst moet gfleerd hebben Anderen kunnenmet zooveel overtuiging een onwaarheid zeggen dat men wal moet aannemen dat zij zelvau haar gelooven Er zijn er die met een gerust geweten smokkelen niet enkel op de grMzen maar ook waar debelasting op hun inkomen in het spel is Eerst wanneer zij gestraft worden ondervinden zg dat zij gestolen hebban evenals da timmerman met devlam In den handel wordt voortdurend bedroggepleegd alsof dit de eerlijkste wijze was om zakenta doen Als er eene edele daad van zelfverloochening gepleegd is blijft menigeen ongevoelig en houdtham die ze deed voor niet recht wijs Wat deeer en goede trouw eischen ziet menigeen niet in het is als da bos sleutels die hij eerst moet hoorenrammelen in de woorden van anderen Da plichtom aan beloften te voldoen wordt tallooze malen niet herkend Op kerkalgk en politiek gebied is dezielebliadheid nog veel algemeener maar het merkwaardigste is dat in dit opzicht iedere zijn buurman voor blind houdt M h Ct BDitefaiaodscb Ovei De man die schoot op Prins WUUB van Wurtomberg bleek te zijn zekere MuUer t n Sethingen bij Kirchhaim Het gerechtelijk onderzoek naar zijn toerakenbaarbéid is nog niet afgeloopen maar zal vermoedelijk luiden op krankzinnigheid De plechtige opening van den Duitschen Eijksdag in da Witte Zaal van het koninklijk paleis was zeer slecht bezocht Van de 397 leden waren er niet meer dan 169 tegenwoordig een kleiner getal dan ooit te vOren Over het algemeen vond da troonrede aen gunstig onthaal Wel schudden eenige leden bedenkelijk het hoofd over de steeds toenemende uitgaven maar daartegen wogen wel op de buitengewoon vredelievende verzekenngen welke da regaering betreffende den buitenlandschen toestand Zelfs do National Zeittm een der hoofdorganen der nationaalliberalen erkent dat da troonrede niets meer geeft dan men reeds wist Het eenige nieuws hetwelk wordt medegedeeld is de aankondiging dat een afzonderlijke afdeeUog voor koloniale aangelegenheden zal worden opgericht Het blad kan zich daarmede volkonten vareenigen doch schort zijn oordeel over de andera aangekondigde onthrerpen op totdat volledig bekend n zijn hoe deze luiden Va een der ontwerpon daik hetretfende bet leger is de inhoud reeds bakoad De regeerio stelt voor het geheele Duitscha lager in te dealen in 29 legerkorpsen Beieren geeft 2 legerkorpsen Saksen eU Wurtemburg elk een terwijl Pruisen met de overige kleine staten 16 l erkorpsen levert Het Duitsob rijksgebied wordt dan in 19 militaire afdeelingen verdeeld en deze iroiden weer g plitst in divisieen brigade districten welke Weer in kleinere stukken zijn verdeeld Deze verdeeling geschiedt hoofdzakelgk ten einde een spoedige oproeping van de landweer mogalgk te maken Tot toeliohting van dit ontwerp hetwelk den 1 April 1890 in werking moet treden wijst de regeariag er op dat de indeeling van het leger dezelfde is gebleven hoewel eerst in 1881 en daarna ii 1887 het aantal der troepen aanmerkelgk werd vermeerderd De verschillende legerkorpsen nu g n er 17 zijn daardoor te sterk geworden zoodat om de vorige verhonding te herstellen vermeerdering van het aantal legerlcorpsen noodig is De liberale partij is gereed met haar pUnnen en heeft reeds een reeks voorstellen ingediend welke natuurlijk hoofdzakelijk met het oog op deh verkiezingsstrijd zijn ingezonden Tot deze ontwerpen behoort ook een voorstel tot ophefiuig van de invoerrechten op varkens en varkeosvleesch Ofschoon de ForttckriU weinig kans heeft op aauncHuing zijner voorstellen verkrijgen de fiberale leiders toch daardoor weer gelegenheid om den kiezers te toonen wat zij willen Trouwens de meeste radefoerintsn look die der andere partgleiden welke in deze zitting zullen gehouden worden beheoN tM die soort welke men in Duitsefaland pleegt té noemen Rtim tttltlie turn feniter hiuma gehalte teerint Ze zgn in de eerste phwta berekend voor de kiezers die buiten den Bykidag staan Vandaar dan ook dat de ForUchriU in de eerste plaats voorstellen indient om de levenimlddelea en andere larensbenoodigheden goedkooper te doen worden De Oostenrijksche bladen zijn nogal tavradra met de rede waarmede de Servische regent Eisiics de Skuptschina epende vooral omdat daaruit blijkt dat de raganteo niet voornemens zjjn zich m t den twist tuisehen koning Mikn en zijn gewezen echtgenoote in te laten Trouwens de Servische regeering heeft irenoeg te doen met het binnenlandsch bestuur Vblgens de begrooting bedroegen de inkomsten voor 1890 39 000 000 en de uitgaven 42 000 000 fr zoodat het ig opgeven hoeveel de kosten znllen bedragen 19W voor rioleering en mim ƒ 200 voor kfrasteriag Tegen den wensch der Commissie om de Bad en Zweminrichting by de Houtmansgracht gedurende eenige uren van aen dag open te stellen voor vrouwen en meisjes zgn door B en W zulke gegronde bezwaren ingebracht dat het te vreezen is dat er vooreerst niets komen zal van dezen goeden maatregel waarin vele bargers blgkens een ingekomen adres groot belang stellen Het kan niet ontkend worden dat het moeilök zal zgn een geschikten tgd te vinden voor de dames die zwemmen willen Voor jongelieden zoowel Tan mannelijk als vrouwelgk geslacht blijft alleen de tgd buiten de gewone schooluren beschikbaar zoodat het feitelgk onmogelijk zal zgn alle zwemlustigen te gerieven tenzg men ze op rantsoen stelt en ze b v 2 of 3 maal per week de weelde van een bad veroorlooft Zon er voor niet betalenden en voor het garnizoen niet ergens op minder kostbare wgze 9eue apdere gelegenheid kannen gemaakt worden Dan waren onze schoone baadsters geholpen De oprichting van eene zwemschool voor vrouwen en meisjes over te laten aan het particulier initiatief zooals B en W willen doen heeft veel van een schamperen zet ai het adres van onzen Goudschen ondernemingsgeisst die niet eens in staat is een inrichting voor warme baden tot stand te brengen en in stand te honden in eene stad van bjna 20 000 zielen Bij deze gelegenheid nemen wj de vrgheid onzen vroeden mannen in herinnering te brengen dat op de begrooting slechts ƒ 425 voorkomt als kosten voor de bad en z weminrichting een bedrag dat gerust mag verhoogd worden als er sprake van beTordering der volkgezondheid door gelegenheden te oj enen voor gewenschte hnidcultuur Overal in groote steden richt men naast de bestaande badhuizen voor meergegoeden warme rolksbad en op en hier ter stede is een warm bad een weeldeartikel moeilgk bereikbaar voor hen die geen eigen badkamer kannen inrichten Stellig zou het op den weg der gemeente liggen door subsidie of garantie eener matige rente het stichten van dergelijke nuttige inrichtingen te bevorderen tenz men ze liever opene van wege de gemeente waaraan wj althans wat de zwemscholen betreft in eene stad als de onze de voorkeur geven BINNENLAND GOUDA 24 Ootober 1889 In de zitting der Eerste Kamer van heden werd aangeooroen met 36 tegen 6 stemmen het ontwerp marchese aan zgne vrouw dat b dien eigen morgen de tijding had ontvangen dat het kind van Camilla veel beter was iGjj neemt mij eene groote zorg van het hart zeide da dame die zwijgend maar niet zonder zelfToldoening de oplettendheden van haren echtgenoot lud oBtvangen Inderdaad ik zou er zelve jn heengegaan maw als de zaken zoo staan geljik gg zegt dan zullen wij liever wachten j wij kunnen wel wachten tot de dochter eerst naar hare moeder komt Haar echtgenoot boog nederig het hoofd maar durfde geene enkele aanmerking wagen Maar later fpttg hij onder voorwendsel van een luchtje te gaan clieppen zooali hg voor het eten gewoon was naar Campella om er in persoon bericht te brea en van hare aankomst die hij eene bestiering van de Voorzienigheid noemde Den v genden dag tegen den middag zat de marsheaa Kicoiarda alleen in haar kabinet bezig met een langen brief aan hare zuster te schijven daar zg bevel gegeven had dat het rgtuig waarmede ig gekomen was weer terug zou gaan toen zg be dröomd aan de deui hoorde kloppen en zgt gij Keoi maar binnen als gg het zgt Zy bad de stem van haren man herkend Ja maar ik ben niet alleen er is iMoand h mg Kn de mtichtte stak zgn hoofd l Uien en hield tot den bouw van een pantserdeksohip en eenparig besloten tot instelling van een consulaat generaal te Teheran tot het in het leven roepen van bepalingen omtrent de visscherg van vreemAelingen in territoriale wateren tot de wijziging der artsenwet de suppletoir begrootingen van binnenlandsche ïaken de verbetering der rivier de Waal de uitbreiding der marechaussee de nadere regeling op den dienst der locaal spoorwegen en tot instelling van een rijkslandbouw proefstation in Indié De Kamer is daarop uiteengegaan Eergisteren is voor het Hof te Amsterdam in hooger beroep behandeld de zaak van den heer Willink Ketjen beschuldigd wegens beleediging van den minister van koloniën en deswege door de rechtbank tot eene geldboete veroordeeld De proc generaal bij het Hof vroeg vernietiging van het vonnis en veroordeeling tot één maand gevangenisstraf Uitspraak 30 October e s Eon militie plichtige van de lichting 1883 uit de gemeente Het Bilt M B genaamd en bahoorende tot het Ie reg infanterie to Helder was drie jaren geleden zonder verlof naar Noord Amorika vertrokken had daardoor niet voldaan aan de oproeping om voor de najaai soefeningeu onder de wapenen te komen en was alzoo in de registers van z jn corps als deserteur afgevoerd In den loop der vorige week keerde hij te Amsterdam terug en vertrok vandaar naar Het Bilt om zijn moeder to bezoeken te Sneek echter kreeg hij in een koffiehuis ongenoegen hij werd in hechtenis genomen waarbij men tot de ontdekking kwam dat hij nog een oude militie schuld had af te doen Hij werd naar Leeuwarden en vandaar onder militair geleide naar Haarlem overgebracht om daar wegens desertie voor don krijgsraad terecht te staan Hij zal nu vermoedelijk worden veroordeeld van 2 tot 12 maanden detentie en opnieuw voor vijf jaren als imilicien worden ingelijfd Te Haqiburg stond dezer dagen een man terecht wegens ruim honderd ontploiSngen waardoor hij sedert een viertal jaren af en toe schrik in de stad had verspreid Hg had dit zoo verklaarde hg alleen uit liefhebberij gedaan om zich te vermaken met de ontsteltenis door de knallen veroorzaakt In een paar gevallen was lijn roekeloos vermaak zeer noodlottig geweest o a voor een zieke in zijn buurt die er een zenawtoavol vau kreeg en voor eene jonge vrouw die door den schrik ontgdig beviel en daarna niet weef gozttlid werd De man die vollcomeu bij zijn verstand is werd veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf Ongeveer een jaar geleden kwam de redactie van de JDaili Telegraph op den gslukkigen inval een gedachtenwisseling jtót te lokken over de vraag of het hiiwelgk eene iislukte instelling is Ken artikel va mevrouw Uaird in de Wettmimter Review over dat onderwerp had daartoe aanleiding gegeven Men zal zich kunnen voorstellen dat de antwoordep niet uitbleven Het huwelgk behoort tot die zeiken waarover iedjr meent te mogen meespreken en aan raadgevingen om het huwelijk dragelgk te maken en aan klachten over den yzeren band ontbrak het dan ook niet Niet minder dan zevenen tWintig duizend personen zijn in het dagblad hun hart voor de openbare meening komen uitstorten wekenlang hebben de lezers zich met die de deur h alf open Wie dan naad ëeas Kom ik houd van geen scherts dat weet gij wel El zg stond ontroerd op faar om wie zgt gij hier gekomen Toen deed hij de deur geheel open en Camilla trad haastig binnen zg was verjegen en aangedaan Zg naderde hare moeder knielde voor haar neder greep vol aandoening hare handen die zg met tranen en kusaen bedekte Zgt gg hatP zgt gg het werkelgkP zeide hare moeder nog meer ontroerd dan suj Het is reeds twee jaren mama meer dan twee jaren Ach de straf heeft lang geduurd Zeg dat niet Camilla Ook ik heb geledan Sta op zóó kan ik u niet zien Kom ga naast uwe moeder zitten Achl omhels mg eent mama Ja dit is een gelukkige dag gelukkig voor ons allen Indien gg eens wist wat ik geleden heb Dus is uw arm kinc e Oered de Heer heeft hem mg terug gegeven Hfl heeft mg ook mqne moeder terug gegeven Er zgn aandoeningen zoo innig en heilig dat zg eenmaal opgewekt alle gevoelens van haat en alle vooroordeelen overwinnen De marehasa was blikbaar getroffen zg zag hare dochter aan en spak onwillekeurig op een teederen toon en met die hartelijkheid welke eene moeder ateed gevoelt voor baar kind bekentenissen van goede en Weohte zielen vermaih en de stroom zou wellicht nog vloeien als da uil i ver er niet op oen goeden dag een eind Aan hai Onder die duizenden ingezonden brieven zgn natuurlgk een aantal van luttel boteekenis maar er komen toch ook zoo vele doaiments humaim daaronder voor dat het der moeite loonde er eeu bloemlezing van te maken Do heer Harry Quiltar hoeft zich daarmede belast au orde gebracht in don chaos Hij heeft getuigen voor en getuigen tegen het huwelijk in Engeland en in andere landen oorzaken van het welslagen of mislukken van huwelijken voorgestelde geneesmiddelen en curiosa bijeengevoegd on gerangschikt Van dit merkwaardige boek bijna geheel door het publiek geschreven is thans aene vertaling verschenen bij J G Broese te Utrecht De moeilijke taak der vartalin heeft mevrouw Zwaardemakor Visscher op zeer verdienstelijke wgze volbraolit Zij heeft daarenboven aan de brieven oen voorrede en een kort overzicht van de wettelijke bepalingen op het huwelijk hier te lande gegeven in aansluiting van het overzicht der huwelijkswetten in andere landen dat tot het boek behoort evenals eene verhandeling over de philosophie van het huwelijk door mrs Lynn Linton de schrijfster van Jozua Davids Aan een in de Java Bode voorkomenden brief uit KottaEadja d d 1 Sept ontleenen w j het volgende Sedert eenige dagen hebben wij bezoek van Toekoe Bintara Kamangan Poetjoet Oesman radja van Gighen Beads lang had deze Potentaat ta Kotta Badja zgne opwachting weder eens willen maken doch hetzij dit verlangen slechts geveinsd was of dat hij door de omliggende staatjes in zijn goed voornemen verhinderd werd onze radja kwam maar niet Daar hij reeds vroeger een belangrijk aandeel in de sul tansquaestie had gehad en hg dazen onder het bestuur van don gouverneur Pruijs van der Hoeven tot toenadeiing had weten over te halen werd zgne komst mat veel belangstelüng te gemoet gezien en werd dan ook do anak radja van Mardoe door den ontroleur van Assen uitgenoodigd onzen radja behulpzaam te zgn Dit gelukte en Maandag 10 Augustus maakte hij züne opwachting ten gouvernementshuize Booskleunge berichten bracht hg van daar wel blgft de kompanie nog buiten spel en zijn het enkel de omliggende staatjes die elkander als schqf gebruiken een verdwaalde kogel komt echter wel eens in onze benteng Segli terecht Onze toekoa is gedurende zijn verblijf ter plaatse de gast van Panglima Tibang Maandag omtrent 10 uur kwam onverwacht het bericht dat het hoofd van Mesdjid Baja nogmaals naar Panglima Polim zou gaan en om 12 uur per Mtratrein naar Lambaroe zou stoomen waartoe hg eenige invloedrijke hoofden waaronder Pangeran Hoesin mede had uitgenoodigd Toen allen met de noodigevolgelingen tot aan de tanden gewapend tot vertrek gereed stonden kwam onverwachts het bericht ddt het uitstapje niet doorging Het vermoeden besfnt dat onzen getrouweu een hinderlsag gelegd was en man daarom vrgselgk van het tochtje afeag De patrouille commandanten hebben den goeden raad gekregen de oogeu goed open te honden daar zich clubjes van 10 en meer kwaadwilligen binnen De marchese twijfelde niet aan de oprechtheid dei verzoening en schreef er zich zdven al de verdienste van toe Hg vergat zgn eigen leed au zorgen en zegende de goede ingeving die hg gehad had van zgne dochter zoo spoedigste laten komen toen hi haar daar naast hare moeder zag zitten kon hi zich aan dat gezicht niet verzadigen en h j wen getroffen door den glans van die schoonheid die zich slechts ten volle vertoont in haar die gade en moeder U Maar terwgl hg zich vergenoegd de handen wreef dacht hg aan een oud spreekwoo Men moethet gzer smeden terwql het heet is En hg trachtte ongemerkt het kabinet te verlaten Weinige oogenblikken Utter rwjjl moeder endochter in dit eerste ongdwongen samenzgn alleverbittering vergaten ging de deur nog eenmaalopen en achter den marchese kwam nog iemandbinnen wien hg in het oor floiiteide Wacht totzg u ziet Vóór zg de oogen op derijlbinnentradende sloeg voelde Camilla haar rt reeK luide kloppen MaarGabrio die zich gelukkig g jbelde door hetgeen hgzag en ongeduldig verlengde om deel te hebben aan dien zoo vurig gawenichten vrede trad ongedwongen en vrijmoedig binnen een duk tbi orUfehoag De marehesa liet de hand barar dochter los ging stijf rechtop ritten on terwijl haar geheele gdaat aene andere uitdrukking aannam sloeg zij een Uuc van koole verbazing op den man die diep voor l hhoog de linie ophouden Tusschen Lamreng en het blokhuis Lamsajoen heeft da vgand van hat nachtelijk duister gebruik makend eenige meters rails opgebroken en in de sawah geworpen De Atjehers schenen door een daar van de naaste posten geworpen lichtkogel in hun arbeid gestoord te zijn geworden en hadden waarschijnlijk reeds dien nacht grooter plannen althans aanige dagen daarna hebban zij een in dia nabijheid gelegen ijzeren spoorbrug door een granaat met dynamiet geladen vemiehl Da trein werd echter niet beschadigd evenmin de reizigers gedeerd doch toen kort daarna waterstaat ea trampersoneel zich op de hoogte wilden stallen van de aangebrachte schade warden zij op een dracht kogels onthaald op een afstand van niet meer dan 50 meters van de spoorbaan verwijderd Hat gebruik dar trambaan langs dia zijde is nu voor nagenoeg een maand gestremd Het beschieten der tram voornamelijk op dit gedeelte der baan Lamreng geschiedt met meer brutahteït dan vroeger daar da Atjehers nu op da baan zelve de locomotief beschieten om machinist en stoker buiten gevecht te stallen Hierboven sprak ik van dynamiet en uwe lezers zullen wel verwonderd zijn te hooren dat do Atjehers thans ook van dit helach goedje voorzien zijn Och neen mijnheer de redacteur het is gewoon een kistje dynamiet met gebruiksaanwijzing aan den binnenkant van het deksel van onze mineurs afkomstig en den 2Sstan Juli van Kota Pohama zoek geraakt Een andere wijze waarop zich van de dynamiet bedienen dank zij der voorlichting van Warnstein is de volgende Onder de zware bamboedoerie om hunne bentengs gelegen verbergen zij op verschillende plaatsen dynamietpatronen met lont door bamboezen kokers loopenda met de bentengs verbonden Stormen nu de gehate jWoUanda s tegen hunne bentengs op en honden dazezich bezig met het doorkappen dar bamboedoerie dan behoeft slechts één Atjahar ta big ven en de lont aan te steken terwijl de overige verdedigers badaard naar huis gaan om op eenigen afstand de verwoesting gade te slaan in de kompenie aangericht met opoffering van dan achtergebleven Atjeher die aanstonds by zgne voorvadaren vareenigd wordt Juist een dag vóórdat deze brief zeewaarts ging zijn de vaandels van het 12e en het 14e bataijon vernieuwd en heeft de plechtige uitreiking door den gouverneur na afloop der parade plaats gehad Wat di viering van 31 Augustus betreft bestond deze in de parade na afloop waarvan een militair assaut en tot besluit van dan dag een gecostumeerd kiaderbal in de soos gegeven wei Dat ié beri beri nog heerscht getuigt het getal van 260 teèvacueerden waaronder het grootste deel met herifberi Ook de cholera blijft n en dan nog een offer eischen terwgl weder een fuselier van het 14e batal on door een geweerschot een eind aan zgn leven makte Te Kol a Fohama sneuvelde een Inlandsch fiiselier en werd ten ander Inlandsch fuselier gewond Juist oor het sluiten van mgn brief kwam hier de tijding dat dezen morgen weder 2 granaten op de tramb lan tusschen Blang en Lamdjamo i n gevonden ei werd aen Inlandsch fuselier zwaai wpnd binnengeUraeht die bij het aohgfaohieten te Lamreng door een vgandeljjken kogel was getroffen Het vopmeman bestaat om de boterwet en daarmede de voorschriften ter uitvoering van art 2 dier wet met 1 Januari 1890 in werking te doen treden Vermits die voorschriften van dien aard zgn dat balanghabpenden er zich op moeten voorbereiden door het doen merkeu van de verpakking de vervaardiging van een stempel voor bet merken van de waar anz l is het noodig dat de bekendmaking vollediger dan door da Staattcmnmt mogi ijk is en op zeer ruime schaal geschiede Mét dat doel worden van de in die courant te verschijnen beKhikking van wage het departement van waterstaat 30 0p0 aanplakbiljettsn vervaardigd om aan de besturen van alle gemeenten in grootaren of minderen getale te worden gezonden I e osalimissariaaen des koaings zijn daanwa door den minister verzocht om opgave van bet daartoe door hen benoodigd getal en om voor zooveel noodig alles te doen gereed maken voor onmiddellijke verzending van de bedoelde biljetten zoodra die ter honser beschikking zullen zijn gesteld Dezer dagen bevatten versoheiden couranten hetverhaal van een bejaard timmerman te Berlijn dieIgdt aan zieleblindheid gelgk men zijne ziektenoemde Zg bestaat daarin dat de man de voorwerpen die hij ziet niat herkeat en o a bij het zienvan eene vlam eerst toen hg er naar greep bomeikte dat zij brandde Een bos sleutels herkenthiJ Biet vóór men ef mede rammelt Inderdaad als het stoffelgke voorwerpen betreft IS dit oen merkwaardig verschijnsel maar ala hfet de waarneming van dingen uit de zedelijke wereld geldt doet het zich zeer daHMOs voor Er zijn menachen W tekort nog niat verholpen is Daarbij is er nog een deficit van 11 000 000 Ir van het vorige jaar en een som van 9 250 000 fr welke voor da onteigening van de f ransch Servische spoorwegen moet betaald worden In het geheel moet do ministor van financiën dus 23 250 000 francs ter beschikking stellen en dit is niet anders mogelijk dan door te leejen en de schuld wellfa nu reeds 300 000 000 frabcs bedraagt weer met dit bedrag te vermeerderen De renten der schuld nemen nu reeds bijna da helft van de geheele inkomsten des lands in beslag zoodat de rogoering wol ofnatiga aandacht aan den financioelan wijden toestand mag De rede do ir den Engelschen Minister voor leriBiid Balfour to Manchester gehouden blijkt zeer optimistisch t zijn zoodat tegenspraak wol niet achterwege zat blijven Ierland had beweerde Balfour drie dingjen noodig bescherming van de minderheid handhav ng van da wet on ontwikkeling van de stoffelijke welvaart al die drie zaken zouden onder een Home rule Parlement onmogelijk blijken en werden daarentegen door de tegenwoordige Kegeering aan Ierland gegeven zijn stoutste verwachtingen dienaangaande waren overtroffea Ierland was in welvaart zeer toegenomen en ontzag voor da wet insgelijks het tertorisme dat de Nationale Liga jegens de minderheid uitoefende was gebroken De Nationalisten beweerde de Minister poogden den lersckcn pachter op te winden en te lokken door hem voor ta spiegelen dat onder Home rula aan da landhearon eenvoudig hun eigendonl zon ontnomen worden zulke voorspiegolingen waren zeker verleidelijk maar hij achtte dat spoculeeren op de hebzucht zeer gevaarlijk Lord Derby heeft in een openbaar gemaakt particulier schrijven geprotesteerd tegen de bewering van lord Bute dat de groote meerderheid der Schotten de instelling vani een Schotsch Parlement verlangt MARKTBERICHTEN Goada 24 October 1839 De zeer geringe aanvoer werd heden vlug verkocht Tarwe 10 a 20 Cent hoogor Overige artikelen ruim vorige prgzen Tarwe Jarige Zoeuwscho ƒ 7 20 a 7 60 Nieuwe dito ƒ 7 60 a ƒ 7 80 Mindere dito ƒ 7 10 a 7 30 Nieuwe Polder ƒ 5 75 a ƒ 6 26 Eood Tarwe f 6 a 6 25 dito Angel ƒ 6 60 4 ƒ 6 76 Bogga Zeouwsifhe ƒ 5 30 a ƒ 5 70 Polder ƒ 4 25 a ƒ 4 75 Buitenlandscha per 70 KG ƒ 4 60 a ƒ 4 90 Gerst Winter ƒ 4 60 4 75 Zomer ƒ 4 26 a 4 60 Chevalier 4 76 a 6 75 Haver per Heet 3 40 a ƒ 8 75 per 100 küo 7 a 7 80 Hennepzaad Inlandsch ƒ 7 a ƒ 7 25 Buitenlandsch 6 25 it 5 60 Erwten kookerwtan 8 60 a 9 Boonen bruinebooaen ƒ 8 75 a ƒ 9 50 duivenboonen ƒ 6 70 a ƒ 6 80 paardenboonen ƒ f a ƒ 5 80 Kanariezaad ƒ 7 25 a ƒ 8 Maïs per 100 kilo Amerikaanscha Mizad ƒ 6 90 a 6 J Odessa f 5 70 a 6 90 Cinquantine ƒ 6 50 a ƒ 6 76 De veemarlct met goede aanvoer handel vlug met hooga prijken Vette varkens tamelijke aanvoer handel vlug 123 a 27 ot per half kilo varkens voor Londen I weinig aanvoer handel gewoon 22 a 23 ct magere biggen zeer groote aanvoer handel iets minder dan gewoon 1 16 ü ƒ 1 70 per week vette schapen handel van geene boteekenis weiUmmeren zeer groote aanvoer handel gewoon 14 a 20 Qraskalveren zeer groote aanvoer handel vlug ƒ 45 a f 9 Nuchtere kalveren eenige aanvoer 12 i ƒ 18 Aangevoerd 60 partijen kaas handel vlug 1ste kwaliteit ƒ 27 ƒ 29 2de kwaliteit ƒ 23 ü ƒ 26 Nooid Hollandacha ƒ 27 a ƒ 30 Boter goede aanvoer handel vlug Goeboter ƒ 1 45 a ƒ 1 60 Weiboter MO è ƒ 1 80 6 NOVEMBER GBOOi E KAASMARKT van de Makelaars QMtzlaAr S h tkwUk te A ttsHaii De markt wjas heden vast trfioo Tankfilst ƒ 8 20 a ƒ 8 80 Geïmporteerd fust ƒ 8 30 Januari Februari ep Maart levering 8 20 November en I Dei mher levering ƒ 8 Ï6 AlksTEBOAH 24 Oidaber Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Indistru eelen algemeen flauw Alleen N B nk 1 hooger Buitenland geen variatie Amerika wiUiger WanclM9 F Weenen 2 lager