Goudsche Courant, vrijdag 25 oktober 1889

Zaterdag 26 Octol er 1880 N 4054 OpeÉig ZATERDili a i m OCTOBER GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken a xx EOFPIE THEE en dÏTerse CACAOFOEDESS Hopende door nette en soliede bedienii met een herhaald bezoek vereerd te mogen worden beveel ik mg beleefd in ÜEds gunst aan Hoogachtend ÖBd Dw Dienaar H W HARMS Korte Tiendeweg 3 b d Markt I immdüw ran adTerMnliai ku gracMoaon ut to lor des ii i ldcl e v i dm d der wgxn sCacao l 6ö 8Scts 4gct II n r ger lUk O Stand B6EB0RBN 21 Oct Hwii oodan A d JoDg en A Bogtndoon ii Abnktm oidert G Koou o F na Houtn iS Otrrit In Oniel ogderi O 1 Dt Arendi L n El Matthgi ODdui A J de Reu en A C den Eda Citkeriu Muii ouden J P Snel n J Verbnrg Saiune olden H P Schim Ten der IxMsff en J M Boondere S4 Anthonie osders J B Hertaan en H C Sprait Aleiander ouden C ran den Henrel en A M Marki OVBKLEDEN ii Oct A an der Hoe en hniewouw tan 1 Seheepbanwer 78 j A nn der Waeter 8 m GEHUWD 2S Oct 1 de Pater en D Lokam M Sr H Bakker NiemeUer en E A O Dap er Gtouderak GEBOREN Jan ouden A de Groot en D Benichop Centina ouden C G an Herk en D Nobel Johannea Stepbaóni ondert B Boogenboom en A Verheul ONDERTROUWD C F Vleggeert 21 j aa J C Gro TCld 19 StoIwUk OBIBOREN KlaM ouden H J Bqrger en C KorlleTar ONDERTROUWD J Rietteld eu H van Dam Beeuwjjk GEBOREN s Johaunei Stephanni Joaephoa oudera A Leewens en B M C van der Meer Getrouwd Dr J H BAKKER NIEMEIJER Wed Tan A A Rohiwn EN ELIZABETH A D DÜPPER Gouda 24 October 1889 ADVERTENTIEN Voorspoedig bevallen van eene Dochter J M SCHIM VAN DBB LOEPF geb BOONDERS Gouda 23 Oct 1889 Voorspoedig bevallen van een Zoon H 0 hartman Spruit Gouda 24 Oct 1889 Voor de vele blgken van belangstelling bg de geboorte van onzen Zoon ontvangen betuigen wg onzen hartelyken dank D HOOGENBOOM Tz A M HOOGENBOOM VÖLLMAK Gouda 24 Oct 89 De Heer en Mevrouw Dr BAKKER NIEMEUER DuppEE betuigen hnnneahtótel ken dank oor de vele bewgzen van Ibelangstelling bg hun Hnwelgk ondervonden Diè iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan PIMTBR van der WOLF in leven bouwman gewoond hebbende te tohaijk en aldaar overleden den 12 October 1689 gelieven daarvan opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris H 1 F HEIJMAN te Haattrecht voor of niterlgk op den 28 October a s Een OFFICIER vraagt tégen 1 NOV e k GEMEOBILEEpDE Zit en Slaapkamer Gouda Snelperadmk van A BR KMAN fc Zoon Franco brieven onder letters D B met prgsopgaaf aan den Boekhandelaar G LOS Hoogewoerd 65 Leiden Wederom is bg den ondergeteekende gedurende de Wintermaanden gelegenheid tot het verkrggen van ONDERRICHT in het SCHILDEREN van HOUT en JMARNËRSOORTËN alsmede in t Decoratie ScMlderen Voordeelige Conditiën W GESTEL Woerden BEN FATSOENLIJKE goed kunnende le n in schrgven kaïi geplaatst worden Adres aan het Bureau dezer Courant 4 W O L L £ l Borstrokken Broeken en Sokken in rerscUUende kwaliteiten feCHENK Zn é WESTHAVEN 161 J ïaker te G MAGAZIJN o VAK F Z A IsT O S VIOOL en VIOLONCJBLSNABXJy Werkplaats voor Reparatiën van alle Instrumenten 8TE1I1H1N BIJ ABONNEHENT NiEWE mmm A V 0S Az Kleiweg E 73 en 73 Sociëteit Ons Genoegen Zaal EuNSTUiH Gouda ummm ml van Rotterdam Directie AZJBXANJDXIB 8AALB0BS Donderdag 24 October 1889 7 uur Buitengewone Voorstelling DEH LUSTIQE KEIEa Operette in 3 Acten von F ZELL nnd R GENÉB Mosik von JOUANN STRAUSS Prgzen der plaatsen H H Leden 0 99 Niet Leden 1 49 Alom te bekomen SE QOÜSSGEE MM of de beschrgvins der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen eiiz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk leveni beridit der beroemde Glasschilders de Gebroeden Dirk en Wouter Crabetb DOOE CBRISTIAAN KRAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN £ ïj H OFFEl HEIMSIl Kruiskade 19 K 01 T EEi IDA M Oedurende de Zoi ennaanden worden alle Heeren en Dames EleedingBtukken gestoomd en geverfd tegen verminderde prijzen en in 4 dagen alEf nieuw gelevènd Specialiteit voor het verven vap Gordijnen Behangsels Tafelicleeden alle de nieuwste kleuren Eenig Depot voor Gouda en omitrekenhöM Heer A van 08 Az Kleiweg E 73 en 73 Gouda t FIJNSTE merk uitsluitend verkrijgbaar in gesloten bussen De uitgave dezer Courant gescUedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aizonderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 26 October 1889 Naar vij Tememen blyït het adres aan de Eerste Kamer tegen het aanhangig wots oDtvrerp op het Lager onderwas nog eenige dagen bij de hh i van Bentum on Zoon ter teekening liggen Zij die dus geen gelegenheid hadden hun handteekening op het document te plaatsen kunnen dit alsnog doen Buim 130 handteekeningen bevat het adres reeds In de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig was de beer Straver werd het nieuwe raadslid de heer C 6 van der Post beëedigd waarop hy door den Voorzitter werd geluk geweuscht en zitting nam Aan de orde was heden de begrooting der gemeente voor 1890 Daar de zitting eerst om 5 uur eindigde kunnen wq heden slechts kortelijk de gevallen besluiten mededeelen In ons volgend nr komen wq meer breedvoerig daarop terug Boor de Begrootings Commissie bestaande uit de hh Oudijk jager en van Vreumingen waren o a de volgende voorstellen gedaan 1 Yerhooging van de jaarwedde van den sluiswachter bij de IJselhsvensluis met 100 Verworpen met 12 tegen 4 stemmen 2 Gratis levering van het Baadsverslag aan deleden van den gemeenteraad jflk Verworpen met 9 tegen 7 stemmen p Voltooiing der rioleering van de Boelekade Met 13 te en 2 st de heer van Goor bleef buiten stemming werd daartoe besloten onder voorwaarde dat de gerioleehle sloot eigendom wordt vande gemeente Plaatsing van een tweetal Sugg s lantarens op FEVILLETOX Gatirio en Camilla Ben verhaal uit Milaan DOOK GÜILIO CABCAWO Frtj naar het Italiaamch DOOB Vanessa 86 XXV Twee jaren was het geleden dat die man die haar bjec nog onbekend was in diezelfde zaal voor haar verschenen was tegelijk met Galeazzo wiens makker en vriend hij geworden was in den oorlog tegen Oostenrijk En nu had hij het recht zich haar sofcoonzoon te noemen Camilla beefde r voelde zich gekwetst ordien Wik waarin zij minachting baat zelfs meendi te lezen Maar na eenige aarzeling trad Gabrio eene schrede nader strekte de hand naar zijne vrouw uit en ïeide Signora marchesa wg hebben vurig naar dezen dag verlangd Het weinige dat ik deed om Camilla gelukkig te maken zou daartoe biet voldoende geweest zijn indien deze dag niet aangebroken was J8 hernam de jonge vrouw op een vrg kalme ion nu zijn wij allen vereenigd Nu ontbreekt er iets meer aan ons geluk de Markt zooals er dit jasr een vi5ór het Raadhuis k opgericht Aangenomen met 13 tM Sn 3 stemmen 5 Openstelling van dé Stedel ke Zwemschool gedurende eenige uren van den dag voor vroawen en meisjes Verworpen met 10 tegen 6 stemmen In deze zitting kwam Mn voordracht in voor Rector aan het Gymnaaiam Daarop staan de hh Dr A van IJseodijke Conrector te Amersfoort en Dr W Galand Conrector te Breda Voorts een voordracht voor I eeraar in de Natuurkunde enz aan bet Gymnasium waarop één persoon voorkomt nl Dr Speekman te Gronmgen De begrooting is niet fgehandeld maar wordt morgen ten 1 ore voortgezet In de gemeente Waorder ichynen zoo langzamerhand de kerkel ke toestaqden geheel in orde te znllen komen Bekend J dat bet kpilMeboaw aldaar sedert lang door VVoleeienden is uimd n de goederen aan de bestuurders der Nedarl herv kerk zijn overgegeven Alleen de pastorie werd nog met vergunning van kerkvoogden tot op 13 October bewoond door den doleerenden predikant Van Lummel die op genoemden datum naar zyns nieuwe gemeente te Delft vertrok Thans zullen aldaar de toestanden geheel in orde komen want Maandag 11 vergaderde het classicaal bestuur van Gouda doende wat des kerkeraads is en beriep tot predikant ds H Visch te Herwijnen Mocht deze de beroeping opvolgen dtfn zal na de benoeming van een nieuwen kerkeraad de doleergeschiodenis te Waarder weder tot het verledene behooren Terwijl in Nederland alle lichamelijke straffen op school verboden zijn is het interessant te ver Ik heb haar zoo lief gehad zeide Gabrio en Camilla weet dat ik nooit gewenscht heb om haar aan de liefde barer familie t onttrekken W ij moeten het verledene nu maar laten rusten hernam de marchesa Kicciarda mat de hoogheid van iemand die de beleediging wel onthoudt maar het niet wil laten merken Het is beter maar niet naar de oorzaken te zoeken van wat er gebeurd is Er zijn er te veel en man kan ze verschillend opnemen Het is al veel dat onder al de nieuwigheden die wij moeten aanschouwen de rechten van vader en moeder nog niet geheel worden miskend Kom kom waar dient dat nu toeP riep de mwcflBse die merkte dat het gesprek eene verkeeme richting jiam en bet daarom trachtte af te leiden Wees maar niet bang hernam zij het zijn geene nieuwe beschuldigingen Maar terwijl om ons heen alles verandert en ineen stort nn zou ik wenschen Als dat zoo ware viel de jonge man haar ietwat driftig in de rede Maar neen van wat recht en waar is tort niets ineen gaat niets voorbij Wij sta mij toe het te zeggen wij hebben eeuwen lang oaderdrukkftg èn ellende geleden Dat was onrechtvaardig Tot ons geluk is dat nu alles voorbij Wij zullen ieder zijne overtuiging laten ik zie niet dat ik verplicht ben de mijne op te geven En dan ik spreek van principes niet van persoonlijke meeningen ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags versehgnt nemen hoe in onzen tijd van volksbescbaving en volksveredeling in het naburige Pruisen nog steeds gepmgelt wordt En de onderwijzer behoeft het zoo nauw niet te neiqen volgens het jongste decreet van het Pruisische Oberrerwaltungsgericht dat handelt over het tubhtigingsrecht der onderwijzers Dat decreet luidt De onderwijzer mag eene flinke lichamelijke straf toepassen Mishandeling is verbodm Onder mishandeling wordt verstaan het veroorzaken van Vonden waardoor de gezondheid of het leven der kindereq bedreigd worden Het veroorzaken van bloedingen blauwe vlekken en striemen wordt niet als mishandeling beschouwd Ook buiten de school mag de onderwgzer den leerling straffen De godsdienstleeraren hebben hetzelfde rseht als de onderwijzers in het toedienen van straffm Te Utrecht beeft de Utrechttehe UatmeH zmigeaeenigiig haar 40 jarig bestaan op luisterrijke wijze gevierd In het ütrechtsch Dagblad wwdt hare geschiedenis medegedeeld en eenige woorden gewgd aan de verschillende directeuren die de vereeniging had Aan onzen stadgenoot den heer Mart J Bounan die den heer Richard Hol als directeur opvolgde worden de volgende waardeerende woorden gewijd In 1883 bedankte de heer Hol en werd opgovolgd door den heer Mart 1 Bonman onder wieu de vereeniging groote kracht ontwikkelde en io bloei jMe vroegere tijdperken achter zich liet Vele malen trad zij op en bg toeneming vielen bare uitvoeringen in den smaak In 1884 vierde men op glansrijke wgze het 35jarig bestaan der vereeniging en verleden jaar had het in aller geheugen nog voortlevend groote Zangersfeest plaats Het Maandblad uitgegeven door de Vereeniging tegen de kwakzalver deelt mede dat er te Oude Camilla trachtte een gesprek af te breken dat haar boe langs hoe meer begon te verontrusten maar Gabrio belette haar met een bevelShden blik om een woord te zeggen en hernam Principes daar heb ik eerbied voor als zg eerlgk en oprecht zqn altijd Doch dit zal ik toch wel mogen zeggen hoeveel kwaad is er niet in de wereld gesücbt onder het voorwendsel van principes Wel zeker en zonder hare ontevredenheid langer te verbergen was de dame opgestaan Wel zeker de gebeurtenissen van de twee laatste jaren hebben mij in het ongelgk gesteld maar alles is nog niet afgeloopen En de bleekheid op hart wangen was door een flauwen blos vervangen Signora En een stap achteruittredende greep Gabrio de hand zgner vtpuw die verschrikte op het zien van de verontwaardiging die hem uit de oogen smaalde Gabrio riep zg uit ijn toom trotseerende Gabrio zeg mets meer denk dat het mijne moeder is Vwe moeder dwaas die ik was Toen ik hier binnen kwam meende ik haar ook zóü te kunnen noemen Maar gij ziet het Voor haar ben ik een onbekende een vijand Dat treft mij wel maar het is eene beleediging die mij aUeen betreft die verdraag ik wel Maar mijn land maar dat Italië dat wij nu voor t eerst ons land mogen noemen neen dat zal in mijne tegenwoordigheid met vernederd worden U