Goudsche Courant, zaterdag 26 oktober 1889

water een boer woont 0 van Eok die een middel tot geneiing van Engalsche ziekte afleTert van welk middel een groote roep uitgaat zoodat de taan het zeer druk heelt Vroeger woonde v E op eene kleine boerderij thans schynt zqne praktqk alleen een voldoend bestaan op te leveren Volgens zijn zeggen werkte zijn grootvader reeds met het middel De wqze waarop hij z ne praktijk uitoefent is verbazend met groote woorden opgesmukt o a met mededeelingen van verkregen prachtige resultaten en met gezegden als de groote bazen weten er geen raad voor ik knap ze op enz Het gebruik van rijn middel is zeer eenvoudig tweemaal per dag de gewrichten inwrijven en anders niete het baden van de kinderen verbiedt hij omdat de spieren dah stijf worden Voor het medicament eischt hij niets de beloonmg wordt aan de beleefdheid van den patient overgelaten Wanneer men hem echter laat ontbieden wat ook kan geschieden dan rekent hij vergoeding voor reiskosten en tijdverlies een inwoner van Alfen betaalde daar b v ƒ 2 B0 voor Het is onbegrijpelijk zoo druk die persoon het heeft zelfs houdt hij om de veertien dagen zitting te Gouda terwyl zeer nette burgers van zijue hulp gebruik maken en de resultaten roemen Het geneesmiddel is eene zalf die volgens het onderzoek van den heer L van Itallie te Harlingen bestaat uit vet vermoedelijk rundertalk gekleurd met een bee e Alkanna extract anders niete dus een zeer onschuldig middel Dus ook zegt het Maandblad eene zeeron chuldige kwakzalver zou men denken maar dan heeft men het mis Het is eene zeer gevaarlijke kwakzalverij want het kan onmogelijk iets uitrichten ter bestnjding van de Engelsche ziekte en treedt dus op in plaats van die middelen die den patient wel zouden kunnen helpen Dat een beetje gekleurd vet op de gewrichten ingewreven geen heilzame werking kan uitoefenen is zelfs den leek op geneeskundig gebieü duidelijk te maken Engelsche ziekte is eene algemeene voedingsstoornis in het lichaam welke Bch vooral uit in eene onvoldoende ontwikkeling van het beenstelsel Het lichaam in zqn geheel is dus üek het geheele lichaam moet dus behandeld worden zoowel met versterkende voedingsmiddelen als door het brengen van den patient in gunstige hygiënische verhoudmgen zooals frissche lucht doelmatige leiniging en zuivere omgeving terwijl de ondervinding geleerd heeft dat ook enkele inwendig gegeven geneesmiddelen gunstigen invloed uitoefenen Men zal dus gemakkelijk inzien dif van het zalQe geen heil te verwachten en dat zoo ergens hier deskundige raadgeving hoogst noodig is Intusschen kunnen wjj ons verklaren dat er inderdaad menschen zijn die meenen dat de woAderdokter hulp verschaft heeft Wie weet hoe dikwijls ouders daarin geadviseerd door welwillende buurvrouwen enz tqdelijke zwakheden bij kinderen als Engelsihe ziekte bestempelen die begrijpt ook dat bij gotóe verzorging van het kind de verschijnselen min of meer spoedig verdwijnen en dat dit seer goed met als zonder het gebruik van het zalQe r hiedt Wanneer de wonderdokter nu maar zorgt goede resultaat op rekening van het zalQe te achuiven dan is zgn succes vt lkomen Doch ook b j werkelijke Engelsche ziekte kan het mogelijk zijn dat een dusdanig soh ubaar succes iomwijlen wordt verkregen Wij wezen er reeds op En de dame zeide met een spottenden glimlach Heeft het woord van een vrouw dan zooveel macht Het is een woord dat de jaren van verdrukking de Iqdea vin vernedering en schande dat de vreemde overheerachers terugwenaeht Kom mee Camilla de dag om u met uwe moeder te verzoenen ia nog niet gekomen 1 Zonder iets meer te zeggen gingen zij naar de fleur en vwlieten ofschoon met eene beleefde buiging het vertwk De marchesa alsof zij trotach was op eene behaalde overwinning beantwoordde hunnen groet niet maar ging naar de binnenkamer Toen de marchese zijne kinderen door de é ne mne Yionw door de andere deur zag heengaan liet ïq zich achterover vallen in den stoel waarin h gqdareode die gevreesde samenkomst stil had zitten toelnisteren en sloeg met de hand tegen zijn kaal voorhoofd op zqn gelaat was zooveel angst en smart te leien dat wie hem gezien had medelijden met dan ouden man zou gekregen hebben Maar hq was alleen en zeide treurig in zich zelven vKijk nu eens wat ge hebt uitgevoerd oude lomperd met nwe bemoeiïuchta en uwe wensoh om alles te schikken A ge hek Alles bedorven En mijne vrouw aeheen too goed gestraid Het is eene goede Trouw mnx wat tt jMiofdig nieraand kan haar Wil migep EewB enkele maal heb ik haar geen S lijk willen geven en dat vergeeft zq mq nooit I aar waarom is ij nu zoo in eens omgekeerd Het komt alle van de politiek die de den dat doelmatige voeding en gunstige hygiënische toestanden van groeten invloed op de genezing kunnen zijn zoodat bü goede zorg daarvoor de zieke soms wel zonder geneesntiddelen zal kunnen genezen Het publiek meent echter altijd dat de geneesmiddelen het doen zoodat wordt er geen ander middel dan de zalf gegeven aan deze en haren bereider alle eer der genezing toekomt Dus zal men weer vragen de boer met zijn zalf doet dus geen kwaad Welzeker is ons antwoord De meeste gevallen van Engelsche ziekte eischen een nauwlettend geneeskundig toezicht en wie zal beoordeelen in hoeverre het gunstige geval hierboven genoemd aanwezig is of niet Wanneer allen die by den wonderdokter geen baat gevonden hebbeu en later misschien toen het reeds te Iaat was de hulp van een geneesheer hebben ingeroepen dit eens wilden verklaren meestal zwijgen zij uit schaamte dan zou men eens beter zien hoezeer wij het recht hebben om togen praktijken als die van den boer te Oudewater te waarschuwen Een rechtsgedmg waarbij de feiten vrij eenvoudig doch het reohtspunt niet onbelangrijk was werd gisteren voor den Hoogen Eaad behandeld Een zekere heer G was eigenaar van eer perceel weiland gelegen onder de gemeente sHertogeu bosoh In December 1887 liep dit weiland onder en nadat het eenigen tijd met water was overdekt vormde zich eene ijskorst op dat weiland Aan den ingang van het perceel was door den eigenaar een bord geplaatst met de voor ieder zichtbare woorden verboden toegang Ondanks dat verbod betrad een zekere D dat perceel met ijs overdekt zaagde er een vierkant blok uit en nam het mede De heer O zag daarin eene onrechtmatige daad waardoor hij schade leed en dagvaarde den heer D voor het hof te s Bosoh partijen waren overeengekomen het geschil dadelijk ter kennis van het hof te brengen teneinde schadevergoeding te bekomen De gedaagde erkende de feiten volledig doch ontkende eene onrechtmatige daad te hebben gepleegd in hoofdzaak op grond dat de eigeudom van het land geenszins den eigendom van het toevallig daarop gekomen water medebracht Het Hof verklaarde den eischer ongegrond in zijne vordering en ontzegde hem die Deze legde zich niet bij deie uitspraak neder maar voorzag zich tegen s hofs arrest in cassatie Mr V Leeuwen advocaat te s Bosch voerde voor den eischer hü èvord Hq betoogde dat de eigenaar van een tXnlaBd welks grond is ondergeloopen en met waÉer overdekt welk water tot qs is overgegaan tevens eigenaar is van de ijskorst welke zich op ijn weiland gevormd heeft en beriep zioh tot staving dezer stelling op het bepaalde bij art 626 eerste M B W Met oen beroep op wetgeving en doctrine trachtte hü de juistheid zijner bewering aan te toonen en as van oordeel dat noch de natuur van het water noch eenige positieve wetsbepaling zich tegen zijne opvatting verzette Van eene andere maening was mr Bax advocaat te sHage die voor den gedaagde optrad Hq trachtte de onjuistheid van de beweringen des eisohers aan te toonen en verdedigde de leer dat de eigenaar van het weiland niet kan geacht worden eigenaar van de skorst te zijn noch krachtens de bepaling dat de eigendom van den grond in zioh aohen of zij er zioh mede bemfeien willen of niet de koorts op het lijf jaagt en daardoor is nu alle hoop verdwenen om die familietwiaten bij te leggen die al Veel te lang geduurd hebben Te moeten zeggen dat al de gouvernementen uit Italië zijn weggejaagd dat de oorlog tusschen de vorsten uit ie de vriéde geteekend dat een gouvernement hetzij het nu wettig is of niet gevestigd is en mij dunkt dat nog zoo kwaad niet en dat zq alleen stijfhoofdiger dan al de beroofde vorsten niet wil hooren spreken van sehikken en verzoenen zeU niet met hare eigene dochter Arme Camilla wie weet hoe zq ei onder lijdt En zü U nog ongerust voor haar kind ook Missohien ah ik eenige dagen had laten voorbq gaan de zaak had laten iqp worden niet alles had willen drijven Nu is het alles mijne schuld De goede man werd bedroefd stortte eenige tranen en zijne woorden werden onsamenhangend Er moet iets aan gedaan Worden Het is onmogelijk om verder te gaan i Als ik hem eens schreef Maar mijne vrou Het zou misschien heel onvoorzichtig zqn Ik zal morgen gaan neen morgen niet Wq moeten er eens over denken d n zal alles wel in orde komen AYel wel als ik dat gedaan krijg zal het de eerste keer van mqn leven zijn En langzaam stond hij op en ging met gebogen hoofd en de handen in de zakken van zijne grijze oveijas de kamer uit bevat den eigendom van hetgeen op den groniè noch krachtens die omtrent natrekktng De conclusie van den adv gen Vap Maanen ü bepaald op 8 November Staten generaal Eerste Kamee Zitting van Donderdag 24 October Gebruik makende van de hem onlangs door een avijziging in het reglement van orde gegeven bevoegdheid riep de Voorzitter der Eerste Kamer te half twee do leden op om zonder voorafgaande aande orde stolhng al de wetsontwerpen waarover verslag was uitgebracht te behandelen Het waren de volgende Verhooging van hoofdstuk III der Staatsbegrooting voor 1889 Aanvulling van de overeenkomst tot wering der druifluis Naturalisatie van J J Verspock en 7 anderen Naturalisatie van F H J Vennemann oa 7 anderen Bepalingen tegen het visschen door de opvarenden van vreemde vaartuigen in territoriale wateren Wijziging van hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1888 Aanvulling der wet op de bevoegdheid vanartsen enz Verhooging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor 1889 Verhooging van hoofdstuk VI derzelfde begrooting Verkoop van gronden te Bergen op Zoom Verhooging van hoofdstuk VIII der staatabegrooting voor 1889 Onteigening voor den bouw Van twee slabnin de Drentsche Hoofdvaart Goedkeuring der overeenkomst met de Ned Bqnspoorwegmaatschappij 14 Verhooging van hoofdstuk IX derstaatsbegrooting van 1889 18 Nadere regeling van den dienst en t gebruik dor spoorwegen met beperkte snelheid 16 Wijziging der Ind begrooting voor 1889 Grootendeeis lokte ze geen discusne uit en wair zich nog eenig debat ontspon was het van zeer gering belang De opmerkingen ovo de volkstalling en over het landbouw proefstanon te Buitenzorg in de afdeelingen gemaakt werden door de Ministers van Binnenlandsohe Zaken en van Koloniën zelfs niet beantwoord Al de wetsontwerpen werden onder hoofdelijke stemming aangenomen behalve dat betreffende hot pantserschip waarvoor t contract ad 2 657 000 thans gereed ligt zoodat de Minister van Marine kon verklaren dat voor nadere verhooging van die som geen vrees behoeft te bestaan Het wetsontwerp werd met 36 tegen 6 sttmmen aangenomen De verbetering van de Waal en de uitbreiding van de marechaussee de voornaamste onderwerpen van de agenda met de Marine verhooging lakten geen bezwaren uit D Kamer is voor een korte poos gescheiden de ontwerpen betreffende de consignatie kas en tol hereiening van de onderwijswet ouafgedaan latendi Het Journal für Biushdruckerhmtt bericht vol eiderwijze hoe een zqner medewerkers mr Ediwn geinterviewd heeft En zoo liep hij den gansohen dag zonder eea woord te spreken door de ledige kamers en gangen jen merkte den huisbewaarder niet op als deze voor hem uit den weg ging Als het avond geweest wu zou men gemeend hebben den geeet van een der oude marchesi te zien ronddwalen Het kostte hem moeite om toen het etenstijd wu tegenover de marchesa aan tafel te gaan zitten echter scheen nog trotsch op hare overwinning sa zag zijne droefheid niet of hield zich of zij dia niet zag Den volgenden morgen verliet de oude heer W merkt het kasteel en ging langs afgelegen paa l naar Campello Maar toen hq halverwege gekomw was ontzonk hem de moed en zijn toomamm waarover hij den ganschen nacht gepeinadjliad verdween in rook Hq keerde terug en aloét zioh ia zijne kamer op Den derden dag toen hq de boopverloor dat de bewoners van Campello iets loudeadoen om eene toenadering te bewerken beproafdthij het nog eens en beieikte de villa toen hij v nam dat de ingenieur niet thuis was tiad hij moedi binnen De bUjdschap van Camilla was onbetchrij felqk en haar vader gevoelde zioh verlicht eu vertroost toen hy lang met haar gesproken had van haar vernam hij en ook dat was hem een troost datGabrio ondanks zqn hooghartig antwoord waarovor hq bijna terstond berouw had gehad niet zoo beleedigd was als zijn plo ling heengnn kon hebbfudoen vermoeden ffordl vervolgd t Toen ik aan mr Edison werd voorgesteld en hem ter sluik aankeek moest ik dadelijk het gezicht afwenden want uit zqne oogen schitterde mij een liohtkracht tegen van 1000 normaal kaarsen Hq stak mij de hand toe en ik was onvoorzichtig genoeg die aan te nemen doch moest ze met een doordnngenden schreeuw terugtrekken want door zijn aanraking kreeg ik een electrischen schok dien ik niet spoedig zal vergeten 1 beg your pardon zeide hij met een guUeu lach die ratelde als een ouder 10 atmosferen werkende stoommachine met hooge drukking het voortdurende omgaan met eleotriciteit heeft mij zoo vol Ik hoorde van hem dat hij de journalisten hoogwaarvoor ik hem mijn dank betuigde No matter meende hg hartelijk Ik gebruik de pers en heb achting voor ieder die daartoe behoort Mqn openhartige verklaring schijnt u te verrassen gelooft gij dan dat ik de beroemde Edison zonder reclame kan werken Beclame brengt mij in Europa ik deed in Parqs niets anders Zwijgend maakte ik een buiging Overigens vervolgde hij terwql hij uit eene groote flesch een flinke bokaal blauwe vitriool volachonk en in een slok en met welbehagen smakkende leegdronk overigens zal ik de pers zeer dankbaar zijn Hebt ge reeds van mijn nieuw uitvindinkje gehoord die het opkooien sluiten van een gezetten vorm in een raam overbodig maakt ilk gebruik in plaats van looden stalen letter en maak die electrisch op die wijze zijn ze vast aaneengesloten zoodat men het geheele zetsel zonder verbinding op de pers kan leggen Prachtig mompelde ik bijna ongeloovig maar veroorloof mij de vraag Hoe maakt gij het ab er correctie voorkomt Niets eenvoudiger ik laat door de letters een electrischen stroom gaan naar de volgorde van het alphabet eerst een positieve dan een negatieve en nu is het duidelijk dat de letter die foutief wordt gezet terugspringt Natuurlijk dat kan niet anders dat is duidelqk Zoooo Zqt gij dat werkelijk met mij eens dat doet mi genoegen BCan ik u met nog iets anders van dienst zqn Kunt gij vroeg ik toen geen instrument uitvinden door hetwelk al de berichten die bij de redactie inkomen aan de inteekenaren te gelijker tqd in hunne woning voorgelezen worden Wij zouden dan het zetten het drukken het papier kunnen sparen de zaak wordt dan nog oneindig eenvoudiger Met hooge ingenomenheid hoorde de groote man mq aan Bliksenutralen vlogen door zijn heiaens en onstuimig viel hij mij om den hals Mensch vriend geestverwant broeder schreeuwde hy met hooge verrukking Welk een denkbeeld weet gq bq mij op te wekken Maar ga nu heen ik ga mq dodelqk met deie uitvinding beiig houden Ik zag nog hoe hq een duizental battarqen bq elkaar sleepte ik hocnde hoe hq last gaf om een partij oude kranten bij een kaaskooper te tvden en toen verliet ik hem niet weinig trotsoh met mijn bqval Vit St Petersburg schrijft b de N S Cl Laatstleden Maandag stond s morgens ip den NevêHPromect op een der trottoirs een aantal personen geschaard geduldig wachtende tot te twaalf uren een nieuwe winkel zou geopend worden Deie ongewone belangatelUng gold een theedepot dat door de vereenigde theehandalaars uit Kiachta onder de firma Tsin Loen hier is opgeiioht üiterlqk wordt de aandacht getrokken dooi den gouden draak boven de deur de Chineesohe opschriften aan de deurposten en de bonte beschildering der vensteromljjitiagett Binnengetreden vindt men de fnüe lokslan met allerlei Chine esche kasten pallen zonneschermen schilderstukken en opschriften versierd zoodat de geheele inrichting een eigenaardig Ooslersch en bont karakter vertoont Achter de toonbank suau drie eohte venoh geïmporteerde langUurten die de thee op vertoon van een bewqs dpor de kas afgegeven in pakjea van een kwart pond en een geheel pond aAaveran Er worden zeven verschillende soorten v rka ht waaivan de prijs loopt vim ƒ Ï 80 tot 4 70 per half kUo De reclame aan deze zaak besteed draagt voorloopig goede vruchten want den geheelen dag is de wiUel vol met koopars die door de nieuwheid en de fraaie inrichting getrpkken worden Wanneer de firma Tsin Loen er iich werkeiyfc op toelegt goode onvervalsohte waar te leveren zal deze onder neumg wel voortdurend goede vraehten afwerpen want het denkbeeld hier een depot op te richten fan de handelaars die aan de grenzen van China gevestigd de thee uit de eerste hand ontvangen echijnt gelukkig daar hot steeds mooieiykor wordt goede thee te krijgen en wanneer men karavanenthee wensoht de zekerheid te hebben dat de waar werkelijk over den landweg is ingevoerd De thee speelt in het Kossiaohe leven eene groote rol zq is de volksdrank bq uitnemenSheid Het Bussische woord voor fooi na tchai beteekent letterlek voor thee Bq hoog en laag verschqnt minstens eenmaal per dag de lamovar op tafel op de kantoren wordt bqua overal in den loop van den dag thee gedronken Het meest kenschetsend in dit opzicht zqn de Moskousohe kooplieden van den ouden stempel die hunne zaken in een restaurant behandelen ouder het genieten van ontelbare glazen van het geliefde vocht Wanneer een handelaar te Moskou zqne betalingen staakt worden de crediteuren uitgenoodigd op een glas thee waarbij hun dan een of ander zeer matig accoord wordt aangeboden dat zq in den regel aannemen daar er langs den wettelqken weg toch niets van terecht komt Wanneer men gewoon is in Busland thee te drinken bevalt deze drank in Nederland met meer en kan men bet nare afgietsel dat iuDuitschlandenErankrqk onder dien naam wordt voortgezet niet meer zien Het verschil ligt hierin dat men in Busland eene kleine hoeveelheid goede thee op kokend water zeer kort trekken laat Op deze wqze worden alleen de beate deelen der bladen afgetrokken en verkrijgt men een slap maar geurig afgietsel In de andere landen laat men over het algemeen de thee veel te lang trekken soms zelfs met slecht kokend water en op het vuur waardoor de minder goede bestanddeelen der theebladen eveneens worden opgelost en de drank te sterk en scherp wordt Bq een zoo aanzieniyk verbruik is de thee natuurIqk een der hoofdartikelen van den invoerhandel In het jaar 1888 werden 20 millioen kilo ingevoerd voor eene waarde zonder het inkomende reoht van 33 millioen gulden Van deze hoeveelheid kwamen ruim 11 5 millioen kilo over zee en de overige 8 5 millioen over Sibeiie Deze cgfors hebben alleen betrekking op bUdthee grootendeeis zwarte thee de mindere soorten worden geperst in den vorm van tabletten of baksteenen over Kiachta verzonden De invoer van deze steecenthee bedroeg in het vorige jaar 12 millioen kilo ter waarde van 9 mUj oen gulden De inkomende rechten op zwarte thee zqn zeer zwaar 21 roebels goud per pud bij invoer over zee of ongeveer f 2j50 per kilo zoodat verleden jaar uit dien hoofde 45 millioen gulden in de schatkist gevloeid ia ongeveer een vierde van het totaal bedrag der inkomende rechten Het hooge tarief dubbel zwaar drukkend in jaren van lagen roebelkoers daar de rechten geUjk bekend is in goud betaald worden is waarscbqnlqk oorzaak geweest dat de invoer la merkeiyk is achteruitgegaan De invoeren van zinvte thee zijn van 1884 tot 1888 gedaald van 1 314 000 tot 1 167 000 pud Deze vermindering heeft uitsluitend de invoer over zee ondergaan die van 989 009 op 696 000 pud is gedaald terwql integendeel de invoer over Irkutsk ia toegenomen van S2S U00 tot 472 000 pud j De oorzaak ligt in het venehil van het inkomend recht want de invoer over Imd was tot verleden jaar toe zeer weinig belast daar men dien alleen op deze wqK mogelqk oordeelde De ondervinding heeft echter geleerd dat het verschil onnoodig groot was en de regeering heeft daarom Verleden jdar besloten ten einde de opbAngst der rechten te vermeerderen het tarief voor de Aiiatisehe tcdkantoreu pp 13 roebel f ai pud te brengen waardoor ene marge van 8 roebel goud overblqft als vergoeding voor de hoogere transportkosten Wellicht heeft deze verha ging de kooplieden van Kiachta doen besluiten hier een depot op te richten ten einde door directe aanraking met den verbruiker betere prqzen te bedingen en op deze wqze de mededinging met den zeehandel beter te kunnen volhouden DOOVEN Iemand die door een eenvoudig middel van 23jarige doofheid en van geruiaoh in de ooren genezen is zal de besohrqving van dat middel in het HoUandsch gratia eenieder op aanvraag toezenden J H Nichouom 21 Bedford Square W C Loudm Alom te bekomen M 80UIISGSE lüiM of de beiohrgTins dar beroemde geschilderde Kerkglaxeu van de Qroote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de gescbiedeois der St Janskerk der Jlazeu der cartonteekeningenienZ waarbö is t geTo gd een afzoaderlgk levensbericht der beroemde Glaasohilders de Gebroeders Dirk m Wooter Crabeth DOOS OHBjtSTIAAN KRAMM Prijs 60 Cents BaitenlaDdsch Oprzlcjit De Fransche Kamer van Afgevaardigden en de Senaift zqn tegen 12 November a s bqeengeroepen De door den Bondsraad aangenomen socialistenwet brengt slechts onbeduidende verzachtingen in de bestaande verordeningen De nieuwe wet bgvat ook geene beperking omtrent den duur der bepalingen Het is nu met zekerheid gebleken dat de man die den aanslag op prins Wilhelm van Wurtemburg pleegde niet in het volledig bezit zqner geestvermogens is Bq onderzoek bleek dat hq MuUer beet eu tot een streng Protestantsohe familie behoort zoodat hetgeen hq over den Katholieken tak van het koningshuis mededeelde volkomen zonder grond ia Gedurende eenigen tqd was Muller te Ulm in een lakfabriek werkzaam maar spoedig moest hq ontslagen worden wegens zqn vreemdsoortig gedrag Zqn familie had hem onder geneeskundig toezicht gesteld maar Zaterdag jl wist hq te ontkomen en ging heimelqk naar Stuttgart waar hq den aanslag pleegde De Koning en Koningin van Denemarken zqn te Corinthe door Koning George de Koningin en de verdere Grieksche lÉoningsfamUie verwelkomd en vervolgens naar Athene vertrokken waar de ontvangst door de bevolking allerharteUjkst was Zoowel de stad ale de Piraeus zqn geheel in feestdos De toevloed van vreemdelingen is verbazend en zelden zqn zooveel schepen van alle landen bqeen geweest In den Piraeus zullen niet minder dan 20 m de baai van Salamis 10 buitenlandsche schepen ankeren De voornaamste straten zqn nu reeds vol menschen onder wie talrqke schilderachtig gekleede landbewooers eu vreemdelingen Er is geen kamer meer te krqgen alle vertrekken in de hotels en bqzondere huizen zqn tegen fabelachtige prqzen verhuurd De vertegenwoordigers van verschillende Europeesohe hoven eu regeeringen die de huwelijksplechtigheid zullen bqwonen zijn allen reeds aangekomen Men wacht nu in spanning op de aankomst van de moeder met de bruid Keizer Enedrich met haar dochter en den Duitschen Keizer en de Keizerin De Atheners zulloii nooit zoo iets gezien hebben De NorddeuticAe AUgemeine Zeitung acht het noodig de troonrede waarmede de Bijksdag werd geopend nog eens uitvoerig toe te lichten Vooral legt het officieuze blad nadruk op de verzekering dat geea vrees bestaat voor verstoring des vredes Het Duitsche volk mag den keizer daarom wel dankbaar zijn voor hetgeen hq voor den vrede deed en moet hem derhalve ook in staat stdlen te doen wat hq tot behoud des vredes noodig acht Kortom de moraal van het artikel is dat de Bgksdag wordt aangespoord zonder verzet de gevraagde millioenen voor het leger toe te staan Dat de gevilde 244 000 000 Mark voor het leger zullen worden toegestaan is zeker maa onder verzet zal dit natuurlijk niet geschieden Trouwens een buitengewoon krediet voor het leger van 160 000 000 Mark in 1888 bedroegen de uitgaven in eens slechts 84 000 000 Mark verdient wel een nauwkeurige overweging Grootendeeis is het gevraagde geld bestemd voor uitbreiding der artillerie voor uitrusting der landweer voor de beide nieuwe legerkorpsen het aanleggen van spoorwegen en het uitbreiden dor vestingen De voornaamste posten zqn 131 000 000 Mark voor geschat en ander wapentuig 17 000 000 M voor het aanschaffen van ransels patroontasschen en dergelqke en 34 800 000 M tot uitbreiding der vestingen fioveodien zqn er nog ïea reeks van kleinere posten welke alle met groote nauwgezetheid zqn omschreven en toegelicht Zoo o a vraagt de regeering 274 000 Mark voor verrekqkers Tot toelichting daarvan wordt gezegd dat bq de groote draagwqdte der tegenwoordige schietwapenen niet alleen de officieren maar ook een aantal onderoffioieren bq dke compagnie van verrekijkers voorzien moeten zqn Voor de marine wordt nu weer 50 000 000 Mark gevraagd tegen 7 000 000 in het vorige jaar Onder deze som is natuurlqk begrepen een gedeelte der kredieten welke in het vorige jaar reeds door den Bijksdag zqn toegestaan voor de aanbouw van pantserschepen maar bovendien is er 4 600 000 Hark uitgetrokken voor het bouwen van een nieaw jacht voor den keizer daar de HohenioUem die 2 300 000 Mark heeft gekost en iox 1875 werd gebouwd niet meer voldoende is l De Frtitimtige ZeUmg verzet zioh tegen deze haars inziens onnoodige uitgave zoodat te verwachten is dat ook de liberalen in den Bqkad ag wel hun best zullen doen de gevraagde sommen ten minste een beetje te verminderen In Me verschillende oqverheid distriot n ren Henegouwen worden er q vorige pogingen aangewend om eene algemeene werkstaking te doen ontstaan zoowel Ie J fuple als het Gentsche socialistisohe blad Fooruit Ifteken van de mogelqkheid eener werksla