Goudsche Courant, maandag 28 oktober 1889

heeft ontvangen zijn TV EEDE PARTIJ Wioterpantoffels De kwaliteit overtreft verre die der vorige jaren terwgl de prgzen NIET VERHOOGD zgn Van deze soort is hg t e GOODA en OMSTREKEN eenig verkooper De Leidsche Stoom Bierbrouvperij de Posthoorn M H van WAVEREN bericht hiermede tot Hoofd Agenten voor Gouda en Omstreken te hebben aangesteld de Heeren KRIJGSMAIM Z E KOSTER Kantoor Bogen O 118 Onovertroffen KWALITEIT Gegarandeerd zuiver LET OIP DEN NAAM Faljriek te Westzaan Opgericht 1825 Egschen te s Hage is geireest maar slechts twee dagen en alleen voor particuliere zaken Eené heldhalftige vrouw is onlangs met de orde van het Legioen van Eer beloond voor lange jaren getrouwe telfveiloochen nde heldhaftige plichtsvervulhng Het wns zuster Maria Theresia eerste ziekenverpleegster bij het Fransche leger in Tonkin die op nauwiijks 26 jarigen leeftijd als verpleegster op het slagveld van Balaclava gewond werd In den volgenden veldtocht waaraan zij deelnam nl den slag b Magenta werd zij opnieuw gejAnd Achtereenvolgens oefende zij nu in Syrië China en Mexico haar liefdewerk uit de gekwetsten te helpen en te verplegen maar haar moedigste daad bedreef zy te Reichshofen Op dat slagveld vond men zuster Maria Theresia zwaar gekwetst tusschen de gesneuvelden Maar niet lang gaf zij zich aan de p n over Toen korten tijd later een bom viel naast de verpleegtent die aan hare zorgen was toevertrouwd nam zij het werktuig op en droeg het een eind ver weg tot het barstte en haar opnieuw wondde Nauwelijks was da moedige verpleegster genezen of zij werd naar Tonkin geroepen aan welke roepstem zij zonder bedenken gehoor gaf Ten laatste zijn de verdiensten dezer heldin die thans 70 jaren telt erkend Het goheele garnizoen was bijeen toen Maria Theresia voor den gouverneur werd geleid om de haar toegedachte belooning te ontvangen Drie malen raakte de gouverneur met zgn degen haren schoud aan onder het uitspreken van de woorden In nn m van het Fransche volk in naam van het Franscke leger bied ik u dit kruis van eer aan Niemand heeft meer recht op deze belooning ant niemand heeft meer dan gij een geheel leveu aan den dienst van zijn land gewijd Toen presenteerden de soldaten het geweer hulde brengend aan eene die op de schoonste wijze geleefd had voor anderen Baltepiandsch Overzicht Eindelijk In ü derde zitting waren in den Uuitschen Bijksdag genoeg leden aanwezig om n besluit te kunnen nemen Bijzonder talrijk was nog de opkomst niet want van 397 leden waren er niet meer dan 216 maar in elk geval was men nu toch van het doode punt af In de eerste plaats wi de verkiezing van een president aan de orde In dit opzicht kwam geen verandering want de conservatieve afgevaardigde Vou Levetsow werd tot president herkozen terwijl ook de nationaal liberale doctor Buhl en de vrij conservatieve baron Von Ünruhe Bomst tot onder voorzitters werden benoemd Daarna werd bepaald dat de Bqksdag Dinsdag a s een aanvang zal maken met de behandeling der begrooting Intusschen is ook do door den Bondsraad goedgekeurde socialistenwet reeds b den Bijksdag ingediend Het hoofdkenmerk der nieuwe wet is dat zg bet buitengewone karakter der vorige wet mist maar in zachteren vorm wordt bestendigd Zoo o a zijn geheel geschrapt de bekende bepalingen waardoor odaaldemocraten die voor de verspreiding hunner beginselen door geschriften ijveren in huu bedrijf kannen beperkt worden Op vaste tyden verschijnende geschriften kunnen eerst dan verboden worden indien reeds meer dan eenmaal een nommer in beslag moest worden genomen tred den tuin door steeds het kind aan de hand houdende wat Camilla gevoelde en met hoeveel Uqdsohap zij hare moeder ontving is niet te beschrijven Misschien was de afwezenheid van den heer des huizes gedSeltelqk oorzaak van dien ommekeer Maar toen hij den volgenden dag met blijdschap dit verzoek vernam wilde hij geen oogenblik uitstellen om zijnen dank daarvoor te betuigen weder ging hij met Camilla en zijn zoon naar het kasteel waar zij beleefd en zonder plichtplegingen werden ontvangen Maar met dat alles zou wier er bij tegenwoordig geweest wai ook zonder een waarzegger te zijn gezegd hebben vDit is wel eene verzoening maar nog geen vrede 3avi TEKVOLG VAN DE GESCHIEDENIS VAN DEN ABT En wekt weer in de kerk t gezond verstand De oprechte deugd van d eersten gulden tijd G Tdbti In het midden van den winter is een zonnige dag voor de treurige velden als het gelaat van een ongeduldig venvachten vriend in dagen van droefheid In het dorp worden vensters ep deuren opengezet de vrouwen hebben hare bankjes buiten gebracht en houden een oogje op de kinderen die op den weg spelen sommigen hangen gelapte kleederen in de ion te drogen andere weer zitten op den drempel te spinnen en troosten elkaar met het gewone ge Op dezelfde wijze zjjn ook andere bepalingen verlacht en daarbij wordt nu ook een hof van appèl ingesteld De Keizer benoemt den voorzitter en de Bondsraad de 11 leden on wel uit de rechters der hoogste rechtbank Minstens zeven leden moeten aanwezig zgn om een besluit te kunnen nemen By dit hof kan ieder die op grond der socialistenwet is veroordeeld in beroep komen indien hij meent dat hem onrecht is aangedaan Wat de buitengewone maatregelen bttreft welke genomen mogen worden in plaatsen waar de sociaaldemocraten d orde bedreigen deze straffen worden beperkt tot het verbannen der gevaarlijke personen buiten de plaats maar voor niet langer dan een jaar Ten slotte wordt bppaaki dat de tegenwoordige wet lot het einde van Uen toegostaneu duur zal worden gehandhaafd Zoodra de wet is aangenomen treedt zij terstond in werking omdat haar bepalingen zooveel Zachter zijn dan die der tegenwoordige wet Op de eenheid der Fransche republikeinen begint men meer moed te krijgen Tot heden heeft echter Léon Say bitter weinig succes met zijn plannen tot vorming van een alliantie tusschen de rechterzijde en de conservatieve republikeinen Zelfs de meest gematigden onder de gematigde republikeinen bijten niet in zijn lokapijs Bibot o a aan wiens politieke bezadigdheid geen twijfel bestaat en een sieraad van het oude cmtre gauche verklaarde zich op een b eenkomst te Saint Omer ten aanhoore van zijn kiezers beslist tegen een politiek welke de republiek door haar vijanden wil laten regeeren Van de houding der gematigden en den arbeid welke de kamer wachtte gewag makend verklaarde Bibot ifNiemand onder de republikeinen zal vragen dat men de hoofdbeginselen onzer schoolwetten afsohaffe nouh lake aan de gelijkheid zooals die in de nieuwe legerwet bekrachtigd is Qladstone sprak te Southport niet alleen over bui nlaudsche maar ook over binnenlandsche aangelegenbeden Hij zeide dat de Begeoring geen reden had over het werk der ifgetbopeu zitting voldaan te zijn vVan de veertien iugedieude ontwerpen waren acht gevallen en twee waren alleen door den steun der liberalen aangenomen Wat Ierland aanging da wijze waarop de Crimes Act werd toegepast was hoogelijk af te keuren het aantal agrarische misdrijven was feitelijk in 1883 even groot als in 1881 en dat de dwangwet in Engeland volkomen va discrediet was geraakt bleek overtuigend uit den afloop van de partieele verkiezingen ADVERTENTIËN Wederom is bg den ondergeteekende gedarende de WiDtermasnden gelegenheid tot bet verkrggen ran ONDEERICHT in het SCHILDEREN ran HOUT en MARNËRSOOaTËiX alsmede in t Decoratie ScMlderen Voordèelige Conditiën W GESTEL Woerden zegde dat er toch al weer een wintertje om is en dat men zeggen zou dat het al vooijaar was De mannen zijn bij het aanbreken van den dag reeds uitgegaan met schop en spade om dijken te herstellen slooten te graven heggen aan te binden en reeds kijken zjj naar de vroege boomen of zij al beginnen te werken en of zij ook van de vorst geleden hebben Er komen lange streepen in de sneeuw en hier en daar ziet men het heldere groen van het winterkoom dat ondanks de koude toch is gegroeid Langs een voetpad niet ver van Campdlo liep abt Vitale met zware schreden zonder de oogen op te slaan naar dien hemel zoo Vol licht en leven Boch ééa blik te wijden aan hot liefelijke tooneel dat hem omringde Met gebogen hoofd en in zichzelven gekeerd lette hij niet op de beide mannen die naast hem gingen en gedurig het zware misboek en de gewijde kruik ruildn die zij in de handen droegen Al voortgaande overdacht de priester de geschiedenis van zijn nederig leven en zyn verborgen lijden dat hij aan niemand kon toevertrouwen hier op aarde Hbe kwam de abt bier k de nafaqheid van zqne vriendenP Toen hij eenige maanden vroeger gehoorzaam aan het bevel van zqne superieuren op reis ging naar eene vallei in de Alpen op de uiterste grenzen van het kersspel waar hij den pastoor die door ouderdom zwak en bijna blind was moest ter zijde staan nam hij de herinnering mede aan de twee of drie jaren Zg die iets te vorderen hebben van ofvii schuldigd zgn aan de Nalatenschap van M jnffrouw BENJAMINA MABIA van GOOB gewoond hebbende te Gouda en aldaar 27 September jl overleden worden verzocht daarvan vóór den IS NOV EMBEE aanstaande opgaaf of betaUng te doen ten kantore van den Notaris G C FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda COMMISSARISSEN van den Straatweg van Bodegraven naar Gouda zullen op DINSDAQ 12 NOVEMBER 1889 v m elf nar in het Logement BLOM te Bodegraven bij inschrii ving AANBESTEDEN Het onderhouden van gezegden weg met herstellingen aan de kunstwerken voor drie jaar aanvangende 1 Jan 1880 Nadere inlichtingen zgn verkrijgbaar bg d ondergeteekenden afdrukken van het Be8t k zgn tegen betaling van 25 et per ex te bekomen bg den 2 ondergeteekende Bodegraven 22 October 1889 W LOTSY Voorzitter De RIDDER Secretarü De grootste Borteering TBICOT JONSENSFAEJES Meisjes JURKJES en andere WOLLEN ARTIKELEN voor hetsaisoen vindt men tt k de billgkite prgzcnbg de Firma Wed BOSMAN Tiendeweg D 14 per fl ƒ 1 30 Lit 1 60 I pet fl 1 20 Lit 1 50 PH Citroen Syroop bU 8L0TEM1KER Co F STROEVE p Markt A 69 Markt A 69 MaijaziJD van GalaDteriéo en Speelgoed S Specialiteit ia s l TOILET AETIKELEU s S Tand Nagel Haar en Kleedetboratela g MEEC0L0BNE2EEFI 90 Ct de doos inh 12 itoks die hij ten nutte van zijne broederen en zijn vsde land had besteed Hij meende dat de grootheid ea glorie van zijn land waarvan hij getuige was geweest de gezegende grondslagen waren waarop de jeugd die om hem opgroeide tot grootere deugd moest opgevoed worden Andere beelden van heilige n sterke verbindtenissen andere verborgen en diepe overpeinzingen de offers die hij gebracht had sa gereed was nog te brengen al zijne kracht om te gevoelen en te Ijjden wekten vurige geestdrift in zijn ziel de eenzaamheid waarin hij zich ging begraven het moeielijke onbekende leven dat hem wachtte wekten in zijn hart een gevoel van nut buna van vreugde Hij dacht aan den dag toen hij de vei bindtenis van den jongen patriot en het edele meisje had ingezegend hg de beste misschien vsa zijne vrienden zy het ideaal van schoonheid on goedheid hij had hen verlaten gelukkig in hunne liefde gelukkig in hun kind Maar voor hem moest al het geluk dat de aarde oplevert voorbij dood zijn voor ham niets dan strijd en smart te midden van de vreugde van anderen over hun he rboren vaderland En hij had zijn kruis opgenomen Maar toen hg in het dorpje was aangekomen en eenige dageu rust genomen had in de hut die zijn voorganger had bewoond naast de kerk die even bouwvaUig en kaal was als de hut volgde eeae onoverwinnelijke neerslachtigheid op die geestdrift JToriö vertolgi VRAAG CHOCOLAAD ROOTES VOLGORDE der Openljare Verkooping van den Tan Mevronw de Wed G B fas UOOB DINSDAG 29 OCTOBER des morgens te 9 uren Tninamenblement en ongenommerde goederen daarna Hnisraad van No 1 tot No 367 WOENSDAG 30 OCTOBER des morgens te 9 nren Hnisraad Ornamenten kleine Menbelen van No 368 tot No 748 DONDERDAG 31 OCTOBER des namiddags te 2 oren Vloerkleeden Tapgten enz Gond en Zilver enz van No 1 tot No 99 VRUDA6 1 NOVEMBER dei morgens te 9 nren Staande Meubelen van No 1 tot No 142 des avonds te 7 nren Boeken enz tui No 1 tot No 280 G C FORTDUN DROOGLEEVER Notari mm FAfiAFLÜIES A V OS Az Eleiweg E 73 en 73 BBK i2 OOIsriD De echte LAMPH SJELOU is op de Pargache Tentoonstelling bekroond met de GODDSI nDAILLE welke Lampen in alle soorten voorhanden zgn in het LAMPEN MAGAZIJN Tan W J van LEEUWEir SPIERINGSTBAAT 41 tevens een ruime keuze hang en staande LAMPEN Ganglantaarns Winkel Café School Werk en Mnurlampen Branders van de nieuwste systeem Oroote sorteering GLAZEN en KATOEN De Notaris H J F HEIJMAN gevestigd te Baaitredtt zal te Stolwijk in het KofiBjhois Tan P STOPPELENBURG op WOENSDAG 13 NOVEMBER 1889 Toorm 11 nre in het openbaar veilen en verkoopen EENE KAPIALE BOüWMAISWONIirG met VEESTALLING flOOISCHÜDR en ZOMERHUIS en 26 30 33 he HKonBOOMGAARD Bouw Wei MIHooiland en BOSCH HAKHOUT Wes staande en liggende op Lang Schoonibnwen in Bovenkerk I onder Stohoiik In perceelen combinwien en massa Betaling der kooppenningen 1 Maart 1890 te aanvaarden de Laitdeigen 1 Janaari en de Woning met den 1 Mei 1890 1 Nadere informatien zgn te bekomen zoo ten 1 kantore Tan TOOrn Notaris alwaar de eigen domsbewgzen en kad kaart ter inzage liggen I als ten kantore van den Notaris H tan MEER LAN te Utrecht VRAAG Goodsche Spoorkoekjes welke uitmunten door hunne lekkere smaak en welke reeds alom bekend zgn Verkrggbaar bg LOLIS JAl SSEN Lange Tiendeweg Gouda ST I ICOLAAS SPECÜ LAAS VORM en STUIPMACHINES zgn tegen billgken prgs te koop aan de Qoudsdie Madünefabriek Boas ColUei en Pellerines in t zwart U teklenrd bont Vele mttteantés Voordèelige prgzen SCHENK en Zn Sociëteit Ons Genoegen Woensdag 30 October 1889 CriTTTOBI I Ta door ONDER OFFICIEREN van het 5e Bataljon 4e Regiment Infanterie alhier in Garnizoen ten voordeele der ARMEN van de Gemeente Gouda DE GEBOCHELSK Tooneelspel in 3 Bedrgven met een Voorspel Vooraf Aanvang 7 j uur Van ai heden zijn voor hen die nog niet hebben ingeteekend bg den Kastelein der Sociëteit kaarten verkrggbaar Plaatsen zgn te bespreken in de Sociëteit DINSDAG en WOENSDAG van lOtotSnnr Jf Wg hebben de eer UEd bg dezen kennis te geven dat wij onze zaak in STEENKOLEN en TURF hebten overgedaan aan de Heeren KBIJGSMAN DE KOSTER Beleefd onzen opvolgers aanbevelende in den gunst dien wg steeds mochten genieten teekenen wg hoogachtend UEd dw Dienaren Gebroeders KAHLE Gouda Oft 1889 M Onder referte aan bovenstaande circnlaire hebben wg de eer UEd bg dezen mede te deelen dat wg bg onze reeds gevestigde zaak de zaak in STEENKOLEN en TURF van de Heeren Gebr JS A HLE hebben overgenomen Wg verzoeken UEd beleefd te mogen deeleu in denzeliden gunst dien wg en onzen voorgangers hebben genoten en dien wg ons door goede bediening zullen trachten waardig te big ven Hoogachtend UEd dw Dienaren KRIJGSMAN DE KOSTER Gouda Oct 1889 Bestellingen worden aangenomen aan het Kantoor BOGEN 118 Pakhuis BLBEKER SINGEL R 184 Op nieuw ONTVANGEN eene mime keuze Hanglampen en staande Lampen Lampe Sepulchre Lampe Beige TEIÏÏMFHLAMF enz KATOEN en GLAZEN Toor alle systemen steeds Toornufig bg P P SOOS Lange Tiendeweg D 59 W Schalekamp Jr Kok en Banketbakker heeft heden aTond voorhanden SAUCIJSENBBOODJES Appelbollen Roomhorens 6EIBIR BOTERKOEK Verschillende GEBAKJES waarbg uitmunten de OEi iEsa iisrEs PUNSCB IA ABT Vele soorten KLEIN GEBAK enz Van af heden steeds Toorhanden kleine BORSTPLAATJES met verschillende smaken Früna St ITicolaas