Goudsche Courant, maandag 28 oktober 1889

6 VESGADERifi VAN DE N GEMEENTERAAD Zitting van Vrijdag 25 October Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoom l 9genwoordig 16 leden afwezig is de heer Straver De heer C G van der Post nieuw benoemd raadslid legt in banden van den Voorzitter de bij de wet voorgeschreven eeden af waarop deze hem hartelijk welkom heet en de hoop uitspreekt dat hg als raadslid tot voldoening van zichzelf en ten nutte der gemeente zal werkzaam zgo Pe heer van der Post neemt daarop zitting De notolen der vorige veigadenng worden voorgelezen en onveranderd goedgekeoï De Voorzitter deelt m e flat Gedeputeerde Staten hebben goedgekeurd en gesloten de Bakeiling der gemeente dienst 1888 Deze mededing wordt aange nomen vooij enniageving IJlfeekomen zijn j 1 Een Voorstel van B en Wftot wiizigUig van de Verordening betr de pi dii bebining op de Dit strekt om van de hierna gonoemde inkomens vlor de berekening van den aanslag de volgende be Van de inkomens van 401 tot van ƒ 451 ƒ 450 ƒ 208 500 ƒ 150 van 601 650 100 van ƒ 651 600 50 Tot nog toe wflrdt van een inkomen tussohen 400 en ƒ 500 een bedrag van 200 afgetrokken terwyl van alle andoren naar het volle bedrag wordt betaald Daardoor ontstaat een onevenredig groot versehil in den aanslag tnsschen een inkomen van 500 eo een d t enkele guldens meer bedraagt Daaraan wordt door dit voorstel te gemoet gekomen Ter Visio 2 Eene missive van Cuntoren van het Gymnasium inzendende eene aanbeveliag voor Curator tar voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van Mr J H van Mierop Daarop staan de hh Mr D J VAN HBU8DE sn Mr W J FOETUinJ DROOGLREVEB h Ter visie 3 Eene missive van Curatoren van het Gymnasium inzendende eene aanbeveling voor Sector aandie inrichting Daarop staan de hh Dr A VAN IJ8EKDUK Conrector te Amersfoort on Dl W CALAND Conrector te Breda Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 4 Eene missive van Curatoren van het Gymnasium inzendende eene aanbeveling voor Leeraar in de Natuurkunde en de wis en natuurkundige Aardrijkskunde aan het Gymnasium Daarop staat de heer Dr H A W 8PECKMAN tijdelijk Leeraar aan het Gymnasium te Groningen Ter visie en benoeming in eene volgende vergadering 5 Een adres van J Varhey verzoekende benoemd te worden tot 8luiswachte aan het Moordreohtsche verbat Tar visie en benoeming in eene volgende vergadering 6 Een reoUme vau Platteol op zyn aanslagin de pi dir belasting op het inkomen De Voorzitter deelt mede dat adressant over de door den Kaad genomen beschikking zich kan wenden tot Gedeputeerde Staten dooh dat daarop door den Baad niet kan worden teruggekomen waarom apr voorstelt afwjjzend te beschikken op dat adres Aldus wordt besloten 7 Een adres van de Afd Gouda van den Nederlandsohen Bond Maatschappelijk Belang verzoekende 1 clat de raad een hooger staangeld heffe voor hen die met eene overdekte opstalling denmarktdag bezoeken en 2 dat eene nauwkeurige controle worde gehouden op de patenten van de markt In handen van B en W om bericht en raad 8 Een adres van den heer M K de Vries en 82 andere ingezetenen allen winkeliers hjet vorenstaande adres ten zeerste ondersteunende In banden van B en W om bericht en raad 9 Eene missive van den heer L Burgersdgk itank betuigende voor de hem verleende gratificatie Aangenomen voor kennisgeving 10 Eene missive van de afd Gouda en Omstreken Tas de Uollandsohe Maatiohappg van Landbouw KleediDg HiigazjJD De Stad Pfrys 62 J Markt A 62 GOUDA Markt SPECIALE INLICHTING vopr GOEDEREN mAËj lMA Steeds voorhanden eene gfroote en elegfanté Jttjèzl Stoffetil jöOr DEMI SAISONS HElFST IT OTteMp t 1 o S fl fi S O o I I VOORHAIVDËN Jongeh c Winlev Overjiassen Ulsters Jekkers Paletots Enorme keu e Kinder fFinter1 Jasjes in alle prijken HERFST PALETÓfS WIIMTER OFERJASSEX VLSTERS i 1 I 3 k REISDEKENS JACHTFESTE Wereld Moonstelliog Parijs 1889 De echte Goudsche Sprits Bitterkoekjes en Banketwaren vao Gebr KAÜPHUIZE zijarm Txr©d er be3s rooïi d SZoog st © Oxi d ©rscl3 ©id iïig Magazgn van GalantP rlén en Speelgoed g bericht de ontvangst van een groote H sorteering SPEELGOED üitmontende collectie gekleede en ongekleede in elke genre en prgzen OpeÉig HEDEN AVOND 26 OCTOBER SE BCIu X ITBIT ia L KOFFIE THEE en diverse CACAOPOEDEUS Wollen Ondergoederen voor Heeren en Jongens JACHTVESTEN SCHENK en Zn Hopende door nette en soliede bediening met een herhaald bezoek vereerd te mogen worden l veel ik mg beleefd in ÜEds gunst aan Hoogachtend ÜEd Dw Dienaar H W HARMS Gouda Snelpersdruk van A Bb kman Zoon Korte Tiendeweg 3 b d Markt Maandag 28 October 1889 dank betuigende voor de verleende subsidie ter gelegenheid van de hier gehouden paardenmarkt en kennis gevende dat deze meer an meer blijkt levensvatbaarheid te hebben Aangenomen voor kennisgeving II Eene missive van de Gezondbeids Commissie uif oen sanitair oogpunt aanbevelende het voorstel van do Begrootings Commisaie om de Stedelijke Bod00 2weminricbting open te stellen voor vrouwen en meisjes Aangenomen voor kennisgeving Aan de orde Een voorstel tot wijziging der regeling van de bezoldiging van den Brugwaoht lr op de lUiven bg de Hinderbroedersteeg Dit strekt om de jaarwedde van dien Brugwachter t brengen van 312 oj 365 Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde Het odree van den Hoofiigent en vijf Agenten van Politie Ie en 26 kl houdende verzoek om verhooging van traktement B en W stellen voor hierop aftrijzend te beschikken Aldus besloten Aan de orde De Gemoente begrooting voor het dienstjaar 1890 De Voorzitter vraagt of een der leden het woord verlangt over de begrooting io t algemeen De heer Oudqk vraagt het woord en behandelt daarop enkele punten door de Begrootings Commissie waarvan spr lid is ter sprake gebracht en door B en W beantwoord Zoo betoogt spr de wenschelgkheid om den post van opbrengst van de belasting op de vaart door de gemeente hooger te stellen daar de opbrengst bijna ieder jaar hooger ia eene enkele uitzondering daargelaten en voorts om het staangeld op de Markt te verhoogen Spr bespreekt nog enkele punten die echter volgens den Voorzitter evenals de genoemde meer eigenaardig bg de posten daarop belnkking hebbende kunnen behandeld worden zuUends dan ook door spr de gSBuukte opmericiogen nmtêHA boontwoortf De heer Jx t y zegt daarop dat de begroeting hem eenige teleurstellingen heeft gegeven omtrent eene bestemming aan de Oasthuiskerk te geven heeft hq daarin niets gevonden evenmin als omtrent het op te richten gesticht voor vrouwen en meisjes Trouwens de bogrootingscommissie heeft daarop reeds gewezen maar er is meer wat hem teleurste de Omtrent de openbare scholen die verbetering moeten ondergaan waarop reeds vroeger is gewezen heeft spr niets gevonden op de begrooting Spr heeft opgemerkt dat hier in den raad dikwerf onderwerpen worden behandeld en besproken zonder dat daaraan gevolg wordt gegeven Bg de behandeling der bogrootingen van 87 en 88 en 89 werden verschillende toezeggingen gedaan die onvervuld bleven Zoo is b v de verdere rioleering van de Boelekade al van 86 af hier ieder jaar besproken zonder eenig gevolg In 87 is de opmerking gemaakt dat dronken lui voortaan niet meer in een vertrek van het Raadhuis moesten gebracht warden en is daaraan gevolg gegeven Spr gelooft het niet In 88 is over de bewaarschool bij de 2e kostelooze school geklaagd Is daaraan te gemoet gekomen Spr gelooft het niet Door oen raadslid word het vorig jaar gewezen op de wensohelijkheid om de kamer van den gemeenteontvanger te restauteoren on do kosten daarvan te onderzoeken De raad is daarmede nog niet in kennis gesteld Kortom vele toezeggingen werden niet gestand gedaan De Voorzitter beantwoordt den heer Lotsy en komt met kracht tegen diens bewering op als ouden B on W niet steeds de besluiten hier genomen nauwkeurig uitvoeren Er worden door raadsleden dikwgls opmerkingen gemaakt die echter niet steeds tot besluiten leiden zegt spr waarna hg aantoont dat de door don heer Lotsy genoemde punten niet de opmerking rechtvaardigden door dien heer geuit Vervolgens werd overgegaan tot behandeling der vorsohillonde posten Bg den post Jaarweddeu can de bou ku dtgm en mm de lichter der geiouweu der Kegen en dergelyien stelden B en W voor de jaarwedde van den bookhoudoropziohter met ƒ 100 te verhoogen De Voorzitter doelde mede dat hg legen die verhooging was Bedoelde ambtenaar was oerat in 1887 als zoodanig aangesteld en spr kon niet medewerken hem zoo spoedig hooger jaarwedde toe te kennen De heer Noothoven v Goor verdedigde het voorstel wees op de groote eisohen die aan de vervulling van deze betrekking verbonden waren en op do vele workzaambeden van dien ambtenaar De heer Een voorstel van den Voorzitter om den post met ƒ 100 te verminderen en genoemden ambtenaar geen verhooging van jaarwedde toe te kennen werd verworpen met 10 tegen 6 stemmen die der hh Hoogenboom Oudijk van der Post Ijotsy Portuija Droogleerer en de Voorzitter De heer Jager verdedigde daarop het voorstel der Begrootings Commissie om de jaarwedde vanden slttiswacUter bij de IJselhaveusluis met 100 te verhoogen Dit werd veneorpen met 12 tegen 4 stemmen die der hh Oudijk Jager Koning en van Vreumingen Een voorstel van den heer van der Garden om die jaarwedde met ƒ 50 te verhoogen werd veneorpen met 11 tegen 5 stemmen die der hh van der Garden IJssel de Schepper van Vreumingen Jager en Oudijk Bg den post Kosten van het ondarhoudan van het gebouw bestemd voor de vergaderingen vanden Baad enz besprak de heer IJssal de Schepper de wensohelijkheid van restauratie van het gobelin behangsel in de raadszaal De som van ƒ 6000 daarvoor opgegeven kwam spr nogal hoog voor Door den heer Koning werd er op gewezen dat een onderzoek bij deskundigen tot resultaat bad gehad dat die som minstens noodig zou zijn De heer van Iterson wilde al moest die restauratie zooveel kosten daartoe later wel overgaan als het bleek dat van de gelden door Mq Hoffman aan de gemeente vermaakt na oprichting der Volksgaarkeuken en bet Dames gesticht nog zooveel overschoot dat bedoelde restauratie daaruit kon worden bekctticid De Voortitter merkte echter op dat die gelden geen a onderlgk fonds vormden maar dat de interest van die gelden waren opgenomen onder de gewone inkomsten Bij den post Toebige ter tegemoetkoming in de koeten der uitgave van bet verslag der handelingen van den Gemeenteraad stelde de heer van Vreumingen namens de Begrootings Commisaie voor verbooging daarvan met ƒ 60 Dit werd veneorpen met 9 tegen 7 stemmen die der hh Hot nboom Ondgk van Vreumingen van Veen Jager van der Post en IJssel de Schepper Bg den poet Onderhoud van straten on pleinen stalde de heer Oudgk voor de Kamemellaloot te bestraten met Waalsteen Dit werd aangenomen mat 11 tegen 5 stemmen die der hh van Iterson Koning Fortuijn Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzitter Bij den post Onderhoud van wandelploatsen en pbintsoenen stelde de heer van der Garden voorin de Crabethstroat op het trottoir hoogstam boloccasia s te planten zooals in het buitenland zoo dikwgls voorkwam en zeer aai stond Dit voorstel werd niet ondersteund en werd dus niet in stemming gebracht Een zelfde lot onderging een voorstel van den heer Lotsy om in genoemde straat aan één kant doch niet op het trottoir hoogere boomen te planten Door den heer Prince werd vervolgens gewezen op de wenschelgkheid om meer banken te pUatsen tan gerieve van de wandelaars b v op den Goejanverwelscben dgk Oude Gouwe enz en door den heer Hoefhamer op den slechten toestand van sommige kaden in de Korte Akkeren De beer Hoogenboom gaf in overweging de reepen bij de ponten door gegalvaniseerd gzerdraod te vervangen Bij den post Onderhoud van bruggen en overzetveeren besprak do heer van Vreumingen opnieuw de brug Achter de Vischmarkt waarover in de vorige vergadering breedvoerig gediscussieerd was Opnieuw werd de wenschelgkheid betoogd van een verbetering dier brug zonder veel kosten zou dat zeer goed mogelijk zgn meenden enkele leden wat den Voorzitter deed wgzen op de in de vorige vergadering medegedeelde raming van don gemeentearchitect Een nader voorstel van de hh Oudgk en van Vreumingen werd in uitzicht gestold Bij den post Onderhoud van pompen en riolen werd door de hh van Veen en Lotsy er op gewezen dat wel de urinoir bg de Tiendewegsbrug ommanteld was waartoe vroeger de wensob was te kennen gegeven maar op onvoldoende wgte Die bg de Kleiwegsbrug voldoet beter B en W verklaren zich bereid op eerstbedoelde plaats een urinoir te doen aanbrengen als bg de Kleiwegsbrug Bg den post Onderhoud van havens vaarten enz verklaren zich B en W bereid te voldoen oon het verlangen der Begrootings Commissie om de berm langs de waterzijde van den Bleekerssingel een gemiddelde breedte te geven van 3 meter uit den kantlaag der bestrating Bg den post Kosten van de algemeene begraafplaats bespreekt de heer van Vreumingen de dem Oudgk verklaarde zioh togen die verhooging de ping dor zoogenaamde kom voor de begraafplaats heer Prince daarvoor 1 en vraagt den Vooaittor te wlUen ondeimeken of a