Goudsche Courant, maandag 28 oktober 1889

Dinsdag 29 October 1880 N 4056 GOUDSCHE COURANT JSieuifS en Advertentieblad voor Gouda en Onistreken De inzending van adrertentièn kan gegchieden tot één uor de namiddags van den dag der uitgave het betrokken waterschapsbestuur bereid is te vergunnen dat een duiker wordt gelegen van uit de Turfeingelgracht De Voorzitter verklaart zich daartoe bereid Bij den post Kosten der rioleering van zijlen wordt de verdere rioleertng der Boelokade besproken Daarover hebbon uitvoerige discussies plaats waaraan deelnamen do hh Oudjlf Jager van Ilerson Koning Fortuijn Droogleever yan Veen van Vreumingen Hoogenboom Noothoven vau Goor en do Voorzitter De heer Jager stelt ten slotte voor verhooging van den post met ƒ 2100 tot verdere rioleering vah de Boolekade onder voorwaarde dat de gerioleerde sloot eigendom wordt van de gemeente Diï wordt aangenomen met 13 tegen 2 stemmen die der hh Lotsy en ïortuijn Droogleever De heer Noothoven van Goor bleef buiten stemming By den post Onkosten voor nacht en stille wachten stelt e heo van Veen voor den post te verminderen met ƒ 365 daaf spr de betrekking van torenwachter wü opheffen Eeeds vroeger had spr de wfenscholijkheid daarvan betoogd terwijl do ervaring bij den laatsten brand opnieuw had doen zien dat dat geld onnobdig werd uitgegeven Dit voorstel werd verworpen met 13 tegen 3 stemmen die der hh van Vreumingen Hoogenboom en van Veen Bij don post Onderhoud der lantaarns enz stelt de heer Jager voor namens de BegrootingsCommiSsie op de Markt nog een tweetal Sugg s lantaarns te plaatsen Dit wordt aangenoiken met 13 tegen 3 stemmen die der hh Noothoven van Goor Fortuijn Droogleever en de Voorzitter Bij den post Kosten der bad en zweminrichting verdedigt de heer van Vreumingen het voorstel der Begrootings Commissie om de inrichting gedurende eenige uren van den dag ook voor vrouwen en meisjes open te stellen t e Voorzitter en de heer Noothoven van Goor bestrijden dit niet wijl z j tegen het zwemmen van meisjes zijn integendeel zij vinden dit uit een gozondheidsoogpunt goed maar de bezwaren daartegen zijn afdoende de ligging onzer zwemschool is daarvoor ongeschikt vrouwelijk personeel dat zwemmen kan is moeilijk te rinden en vooral zijn er geen uren beschikbaar voor de meisjes De heer van der Post betoogt de wenschelijkheid om nu er volgens voorstel van B en W i nieuwe kleedkamertje zullen bijgemaakt worden die in te richten voor binnenbaden Nadat nu de hh Prince Lotsy van Iterson Oudijk en van der Garden daarover het woord hebben gevoerd wordt het voorstel verworpen met 10 fegen 6 stemmen die der hh van der Post van Iterson Oudijk Jager van Veen en van Vreumingen De heer van der Post dringt vervolgens nader aan op verwezenlijking van zijn denkbeeld de vier nieuwe kamertjes voor binnenbaden in te richten na t zooeven gevallenjbesluit thans alleen voor mannen B en W verklaren zich bereid daarvan de kosten te onderzoeken Met het oog op het vergevorderde uur stelt de heer Hoefhamer voor de behandeling der verdere artikelen aan te houden De vergadering vereenigt zich met dien wensch on de Voorzitter verdaagt daarop de vergadering tot den volgenden dag ten 1 uur VBRGADERING VAN DEN GEMEENTEKAAD Zaterdag 26 October Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenwoordig 15 Leden Afwezig waren de hh Straver en Hoefhamer Aan de orde Voortzetting der behandeling van de gemeentebegrooting voor 1890 Bij den post Kosten van het instandhouden van schoollokalen en onderwijzerswoningen vraagt de heer XJssel de Schepper of t waar is wat hem ter oore kwam dat het gebouw der Ze Burgerschool voor meisjes in zulk een slechten toestand verkeert nl zoowel de schoollokalen als d woning van de onderwijzeres is dat het geval dan zou het wellicht overweging verdienen het bedrag van ƒ 340 voor het onderhoud daarvoor uitgetrokken te verhoogen Voorts gewaagt spr met een enkel woord van de vraag in hoeverre een verwisseling van dit gebouw met een ander dat ook aan de gemeente behoort en loog staat wenschelijk zou zyn De Voorzitter antwoordt dat bij B en W geen plan bestaat eene dergelijke verwisseling voor te stellen Het uitgetrokken bedrag voor onderhoud acht spr voldoende mocht het niet voldoende blijken dan zal later den Baad een voorstel tot overschrijving worden gedaan De heer Eortuijn Droogleever vraagt naar aanleiding van hetgeen de heer IJssel de Schepper in het midden bracht of het gebouw op de Haven bestemd voor dames gesticht niet tot school zou kunnen worden ingericht en bedoeld gesticht op de Turfmarkt worden gevestigd Do Voorzitter merkt op dat bedoeld gebouw op de Haven wilde men daar een school inrichten geheel zou moeten worden afgebroken De lokalen beantwoorden in geenen deele aan de thans geldende voorschriften voor schoollokalen De heer Hoogenboom zegt zich ook wel te kunnen vereenigon met een dergelijke verwisseling van gebouwen De Voorzitter geeft in overweging dat de leden die daarvoor zijn dan later een voorstel zullan indieneü Bij den post Kosten van het ophalen der asch en vuilnis zegt de heer Oudijk dat bedoeld ophalen zeer veel te wenschen overlaat en geeft in overweging van gemeentewege b v door den heer Bouters daarop toezicht te laton houden De Voorzitter gelooft niet dat er gegronde redenen van klagen zijn over dat ophalen doch erkent dat eenige controle wenschelijk is Bij den po t Pacht van de visscherij stelt de heer Jager voor namens de Begrootings Commissie de visscherij niet meer te verpachten maar vrij te stellen De Voorzitter bestrijdt dat voorstel De heer Prinoo geeft in OiVerweging om het visschen met het not te verbieden De heer van der Post wil de visschery niet vrijstellen maar daarvoor kaartjes uitgeven van ƒ 0 25 Het voorstel van den heer Jager wordt ten slotte aangenomen met 9 tegen 6 stemmen ie der hh Lotsy van der Post Koning Eortuijn Droogleever Noothoven van Goor en de Voorzitter De post geldleening ter voorziening in de kosten van openbare werken uitgetrokken op ƒ 10000 wordt daarop met ƒ 2000 verhoogd met het oog op de kosten oor verdere rioleering der Boelokade Nadat daarop de Onvoorziene Uitgaven zijn geraamd op ƒ 4822 72 wordt de begrooting in ontvangst en uitgaaf vastgesteld op ƒ 366259 99 Niets meer aan de orde zijnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten BEURSBEttlCHT AMSTEKDAM 26 October Per Telegraaf Integralen merkelijk beter Afrik Hand vennootschap 2 hooger Buitenland met weinig variatie WarschauWeenen 1 lager BEKENDMAKING RIJTLIGSGHOUW BUBGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda Gezien Art 53 der Verordening van Politie voor die Gemeente vastgesteld den 30n December 1881 en afgekondigd den 24n Januari daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voerlieden en Huurkoetsiers dat op Zaterdag den 9 November 1889 des morgens ten 10 ure op het plein achter hetWaaggebouw zal worden overgaan tot de Algemeene Keuring hunner Rytuigen zullende de Nakeuring der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik zijnde Rijtuigen plaats hebben Zaterdag den 18 daaraanvolgende ter zelfder ure en plaatje GOUDA don 28 October 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris I BROUWER Burgerlijke $ tand GEBOREN 23 Oct Johanon ondcra F C A Krynberg en de Wit 24 Angmtinoi oudetl A Weck ea 0 A M Btiitm OVEKLEDEN 24 Oct J C de ong Sm 26 J Heismar 12 w ONDEHTKOUWD 25 Oct C J Mat7p te Moordrecht 21 j CB M Zeverboom 21 j H Wout 48 j en M van der Starre 24 j C lan Willigen 24 j ea M vaa Uinter 26 j L J an Gent 24 j en N S et 24 j ADVERTENTIE N Door afschaffing TB KOOP aangeboden zeer vertrouwd bg kinderen zijnde Keu Adres aan het Bureau dezer iConrant V Houten s CACAO Blocker s CACAO De Jongs CACAO Grootes CACAO Korff 8 CACAO POEDER CHOCOiJaDE van Blooker De Jong Grootes Nesenberend en v Veen T CREbAS Er wordt zoo spoedig mogelgl een bekwaam Brood onÈescliuitljakker GEVEAAGD Adres BOE l Raam Gouda Gouda Snelpersdruk van A Bb i kha n te Zoon De echte Zandtaartjes en evenals de van onds bekende SFOOfiEOEEJES ZUN ALLEEN VEBKRIJQBAAB BÖ r Oostbaven 17 PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg H PEETERS k te fioDih NB AU bewgs van echtheid B cachet en knrk iteedi voorzien van den naam der Firma P HOPPE f i Best micolaas LETTERBANKBT PALEiaBANKBÜ DEMI LDNES PBNCÉES MAÏTRE d HOTEL Vanille Kranlje KattetOngen Gevulde Punttaart Aangesneden Taart BERLINNER KOEKJES Bisquil de Princesse en meer andere soorten Verschillende TAARTJES en GEBAKJES Onder beleefde aanbeTeling LOUIS JANSSEN Kok en Banketbakker Lange Tiendew Omida IF VERBETERDE HOUTSICOOLBRigUETTEN zoowel wat vorm als kwaliteit betreft zeer aan te bevelen mi Ai oombriquettent iiX nék van C JONGENBURGER te Alfen a d Bu TRADEMARK van Gebrs SNEL Amsterdam Verkragbaar te Gouda bjj P OUDSHOORN Kleiweg en bg G H LAKERVELD Gouwe G 96 te Schoonlwven bg P FIJN va DRA AT AWUuierdam bg de Wed J de BOER Gieaendam bg Wed v d HEUVEL en Leerdam bg A tan WIJK Atperen bg D VEWWEU Probeert s v p de SOÜCHON THBE No 3 i f 1 25 per kilo De nit ave dezer Conrant geschiedt dagelgks met nitzondering Van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco pM post 1 70 üionderlgke Nommers VIJF CBNTBN De Eerste Kamer en de Schoolwet de dagbladen berichten ons dagelgks dat ait alle oorden des lands adressen worden gezonden naar de Eerste Kamer met rer oek de aanhangige schoolwet njet aan te nemen Ook uit onze gemeente zal een stok van geIgke strekking worden ingediend Onder de liberalen heerscht dus gelgk ook wel vermoed kon worden volstrekt geen algemeene ingenonienheid met het feit dat een zeker aantal vertegenwoordigers van onze richting zich bij deze regeling hebben nedergelegd Toch honden wg ons overtuigd dat vele andere liberalen ook al wenden zg zich niet tot ons hoogste etastslichaam met het verzoek het ontwerp wel te willen goedkenren dsaroratrent anders denken en innig overtuigd zgn dat g lands belang de aanneming vordert van deze wet die zooveel moeite overleg en zeemanscbap gevorderd heeft om haar te brengen in het stadium waarin zg thans verkeert Wg althans zgn die meenieg toegedaan en achten het thans op het getouw gezette petitionoement eensdeels overbodig anderdeels oonoodige verzwaring van de taak der Eerste Kamer Overbodig omdat niets io die adressen staat wat niet lang en breed bg de beraadslaging in de Tweede Kamer is gezegd en besproken terwgl bg de eindstemming niettemin een aanzienlgk deel der liberalen zich voor de wet j hebben verklaard zoodat de Eerste volkomen FEVILLETOX Gabrio en Camilla JEen verhaal uU MUaan DOOR m GÜILIO CARCA 0 Fry naar iet lialiaamck DOOE VANESSA 88 XXVI Be oude pastoor van nature ruw en onbeschsafd was door zijnen leeftijd en zyne kwalen egoist Reworden met veel beter dan de ruwe eu onwetende bergbewoners in wier midden do abt gekomen was BIJ de arme vrouwen alleen vond hij nu en dan eenig gevoel voor deugd van haar hoorde hij soms van die woorden welke de moederliefde ingeeft of het geloof in eene betere wereld ttj bezocht de verspreide woningen dwaalde rond l g i er de rotsen de woningen er Mlenbranders die wel spelonken gelijken ver Zlf 6 de eUende en traagheid 2 hï meestal en zyn hart bloedde er over uie neerslachtigheid die geene onderwerping is en E Jdelijke aannemen van het kwade wZu A rgelding was waarover meu ïich te I o ® angezicht des hemels erpen Het woord dat den menschen vrede ver bewost is van de omstandigheid dat de liberalen in dezen niet eenstemmig denken Een verzwaring van de taak der liberale leden van de Eerste Kamer iaat deze behoefte hebben aan kalmte om te Ji verwegen wat het algemeen belang in deze moeielijke qaaestie van hen vordert en dergelgke politieke luanifestatiên allicht aanleiding geven tot eenige hartstochtelgkheid en op wondenheid die vreemd moeten blijven aan de beraadslagingen van ons hoogste politieke college Naar ónze meening plaailen de adressanten zich op een te hekrompen standpunt Het is niet de vraag wat eiscbt het belang derschool of der liberale party maar de vraag is thans is verwerping der wet ill het welbegrepen belang vao bet vaderland ff Afstomming der wet is op dit oogenblik g klnidend metverscberpiag en verzwaring n n beilloozen strgd die sedert jaren onze politiek beheerscht en bederft Afstemming zal onvermgdelgk ten gevolge hebben den val van dit kabinet gevolgd hetzjj door optreding van een meer geprononceerd clericaal bewind opeabaar onderwijs zal ondermgnen door op de staatsbegrooliog allerlei besnoeiingen te doen hetzij door de ontbinding der Tweede Kamer waarin dan naar alle waarscbgnlykheid de anti liberale meerderheid nog grooter zal worden want op het terrein der school is gedurende de laatste jaren de slag bg de stembus geleverd en geregeld door de liberalen verloren In elk geval wordt de schenring tnsschen de beide richtingen grooter dan ooit te voren Dsarbg een kondigt drong niet door in de harten van de ruwe bewonen dier streek die sedert lang bekend stond als het verblijf van een woest en wraakzuchtig volk en zoo zij soms het oor leenden aan den jeugdigen priester schudden zij het hoofd alsof zij zeggen wilden Waartoe dient het toch om steeds te spreken van de vergoeding die ons wacht voor het lijden Toch werd hg daarom niet moede te onderwijzen te troosten te bidden slechts wanneer hy meende dat zijne uitgeputte krachten zouden bezwijken dan nam hij eenige dagen rust en sloot zich in zijne kluis op Dan zocht hy troost en kracht in de weinige boeken die hem waten overgebleven in de geestelijke gemeenschap met hen die meer nog dan hij geloden en gestreden hadden In de geheimenissen van den godsdienst ontdekte zich aan hem de tegenwoordigheid van den Vader van al wat bestaat en verheven gedachten werden in zijne ziel geboren hot was hem of hü bet oneindige in de vergankelijkheid en de eeuwigheid in den tijd begreep Overtuigd van do waarheid dat er geen God is zonder liefde boog bi zijn verstand voor hetgeenDante noemt fe goddelgie Macht De hoogate Wijsheid en de eerite Liefde en nam zich voor om moediger tot zijn heilig werk terug te keeren Maar op die vluchtige uren van opgewekt levendig geloof volgden dagen en weken van twyfel on ADVBBTBNTIBN worden geplaairt van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GBOOTE LETTEBS worden berekend naar plaatsmimte BdTendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maand s verscbgnt volk leeft niet van onderwgs alleen Er zgn zooveel andere belangen die behartigd moeten worden en de aandacht verdienen dat men zich niet moet blindstaren op dat ééne punt Indien werkelgk het volksonderwijs bedreigd werd door subsidie aan bijzonder onderwijs en enkele wgzigingen der wet van 78 dan ware de ongerustheid der liberalen te verklaren doch de waarheid is dat enkele niet de hoofdzaak rakende concessiën gedaan zgn aan de t enpartg om tot en voorloopig vredesverditag te geraken Doch dit alles is zoo dikwyis gezegd dat wg oos van herhaling er Ti n ontslagen kunnen rekenen Voor ons is het duidelgk dat de Eeiste Kamer na at hetgeen er gebeurd is niet anders doen kan dan de wet goedkeuren verwerping ware eene staatkundige tont waarvan de nadeelige gevolgen niet zonden uitblijven Eene gelegenhdd als deze om een welgemeende poging te dotn tot tempering van den schoolstnjd keert wellicht nooit terug Naar den geest onzer staatsinstellingen mag de Eersrte Kamer eene deitgelgke transactie tot stand gekomen met medewerking van de helft der liberalen niet vetiwerpen wegens ondergeschikte punten in de inrichting van de school Was de wet fene zoivere partgwet geboren uit een stemming in de Tweede rechts tegen links dm was het een ander geval Doch thans gelooven wjj dat de Berst Kamer ontrouw zqu worden aan hare roeping indien zij zich tegen de wet verklaarde en aldus willens en wetens een hoogst bedenkelijke politieke crisis in t leven riep rust en neerslachtigheid In dien strijd was er niemand aan wien hij raad kon vragen niemand die ten minste medelijden met hem had Als hg het soms waagde on in zijne gesprekken met den ouden pastoor een van de groote probleemen van het leven aan te roeien die hem bezig hielden hopende van den ouden man eene of andere eenvoudige waarheid te yernemen dat had hij er tei tond berouw over De Roede man schudde dan het hoofd en zeide dat al die melancholie kwam van te veel studeeren en dronk dan zijn gewoon glas wijn £ n hem bleef niets over dan zyne koude kamer zijne boeken en papieren Om zich eenige afleiding te geven doorliep hij soms de bladen over poUtiek die hem nu en dan gezonden werden door zijne vrienden van Campello of door een priester met wien hij vroeger op het seminarium geweest was Maar ook als hij terug keerde tot de gebeurteiiissen van den dag zag de abt gedurig reden tot onrust teleurstelling en ontevredenheid Hij dacht dat de Italianen niet voort zouden gaan op den weg dien de Voorzienigheid hun geopend had hy vreesde bovenal voor de dienaren der waarheid ziende dat hij zich hoe langs hoe moer afscheidden van de groote menschenfamilie in wier midden zij leven en vergaten dat de christen geen macht en gezag heeft om hen die niet hetzelfde gelooven als hij te vernederen en te verachten De christen zoo zeide bij in zichzelven verbreidt zijn geloof maar haat en vervloekt