Goudsche Courant, woensdag 30 oktober 1889

dan arbeid te beginnen tenzq het loon van 20 op 26 cent het uur werd verhoogd Aan dit verzoek werd uitsluitend voor den dag van gisteren voldaan Oe werklieden waren daarmee niet tevreden Zij wenschteu de 25 cent por uur voorgoed Ue baas van het Veem zoide niet verder te kunnen gaan dan inwilliging vau het verzoek voor zooveel de lossing der Oospmnolite betrof al zou die ook langer duren dan één dag De werklieden bleven op hun stuk Een kwartje per uur voorgoed of geen werk Zy staan nu nog op hun stuk en het Veem big ft weigeren Slechts voor Zondagswerk en nachtwerk is ƒ 0 25 p r uur toegestaan De Cosmopolite gaat vermoedelgk ongelost naar Hamburg voor welke haven het overige gedeelte der lading is bestemd In het Nieuws v d Dag leest men het volgende Heel Dinxperloo is in beweging over het verdwijnen van eeu gewichtig stuk uit het archief Er is eene schooUgst weg welke ook nog eenige mmteekeningen van wethouders bevatte Hot schijnt dat de burgemeester die lijst niet de moeite van bewaren waard achtte maar de wethouders en de Raad denken er anders over en te meer wgl tusschen den Raad en zijn voorzitter al sinds geruimen tijd een felle strgd gaande is Om te beginnen heeft de Raad lich gewend tot den Minister en bg dezen zijn beklag over den burgemeester ingedieud De Minister heeft met veel diplomatie er zich toe bepaald den burgemeester uit te noodigen zoo spoedig mogelijk een nieuwe lijst te maken Dit was den Raad evenwel niet voldoende I de jongste vergadering is een besluit genomen t welk na tal van krasse overwegingen waarbg van burgemeester en schoolmeester als van dubbele individuen geaproken wordt eindigt met een verzoek aan den Minister om wel te willen bevorderen dat of de Baad tijdelgk van zijne verantwoordelijkheid worde ontlast of datgene geschiede wat zal blijken noodig te zijn opdat voortaan weer goede trouw eérlgkheid en gerechtigheid in de vergaderingen en in het bestuur der gemeente kunnen voorzitten Dat alles om eene schoollijst De GraaMiapiode echter licht het geval in een trouwens niet minder kras artikel toe en vertelt daarin dat do Raad cle ricaal en de burgemeester liberaal is Dit blad komt op zijne beurt met een voorstel voor den dag en wel om den Koning te vragen Beschik met Uw Koninklijk en Geëerbiedigd woord dat de raddraaier in al die verwarring het schepsel Gods dat zooveel onheil sticht verplaatst worde uit de gemeente waar hij met goedvinding en toesteftiming der Hooge Regeering tgdelijk woont In het NieuKs b d Dag leest men het volgende Heel Dinxperloo is in beweging over het verdwijnen van eeu gewichtig stuk uit het archief Er is eene schooUgst weg welke ook nog eenige mmteekeningen van wethouders bevatte Hot schijnt dat de burgemeester die lijst niet de moeite van bewaren waard achtte maar de wethouders en de Raad denken er anders over en te meer wgl tusschen den Raad en zijn voorzitter al sinds geruimen tijd een felle strgd gaande is Om te beginnen heeft de Raad lich gewend tot den Minister en bg dezen zijn beklag over den burgemeester ingediend De Minister beeft met veel diplomatie er zich toe bepaald den burgemeester uit te noodigen zoo spoedig mogelijk een nieuwe lijst te maken Dit was den Raad evenwel niet voldoende I de jongste vergadering is een besluit genomen t welk na tal van krasse overwegingen waarbg van burgemeester en schoolmeester als van dubbele individuen geaproken wordt eindigt met een verzoek aan den Minister om wel te willen bevorderen dat of de Raad tijdelgk van zijne verantwoordelijkheid worde ontlast of datgene geschiede wat zal blijken noodig te zijn opdat voortaan weer goede trouw eérlgkheid en gerechtigheid in de vergaderingen en in het bestuur der gemeente kunnen voorzitten Dat alles om eene schoollijst De GraaMiapiode echter licht het geval in een trouwens niet minder kras artikel toe en vertelt daarin dat do Baad cle ricaal en de burgemeester liberaal is Dit blad komt op zijne beurt met een voorstel voor den dag en wel om den Koning te vragen Beschik met Uw Koninklijk en Geëerbiedigd woord dat de raddraaier in al die verwarring het schepsel Gods dat zooveel onheil sticht verplaatst worde uit de gemeente waar hij met goedvinding en toesteftiming der Hooge Regeering tgdelijk woont Het getal werkstakers zal ongeveer 50 zijn De 30 vaste arbeiders van het Veem zgn aan het werk gebleven en ook elders op de Handelskade duurt de arbmd voort In de laatste weken zijn op de Russische spoorwegen herhaaldelijk diefstallen en andere misdadeu gepleegd die van zulk oen aard waren dat de medeplichtigheid van een aantal spoorwegbeambten ontwijfelbaar schijnt Zoo werd een paar dagen geleden te Berditcheff een station i aan den grooten Zuidwesterspoorweg ontdekt dat eene geheele lading stalen spoorstaven schoon verdwenenwas In de laatste weken zijn op de Russische spoorwegen herhaaldelijk diefstallen en andere misdadeu gepleegd die van zulk oen aard waren dat de medeplichtigheid van een aantal spoorwegbeambten ontwijfelbaar schijnt Zoo werd een paar dagen geleden te Berditcheff een station i aan den grooten Zuidwesterspoorweg ontdekt dat eene geheele lading stalen spoorstaven schoon verdwenenwas Plotseling zwoeg de stem van den priester hij zonk uitgeput aan den voet van het altaar en viel in zwijm De omstanders vlogen verschrikt op en zij die het dichts bij het altaar waren wilden hem te hulp komen en droegen hem in zijne ambtskleeding op een stoel naar de sacristie de pasmoor belette slechtsr met moeite de menigte om er binnen te stroomenjE maar de moedor van deu armen priester kon men niet weren De godsdienstoefening werd niet horvat en nauwelgks was do abt weer bij zijne kennis gekomen of men geleidde hem met veel liefde naar zijne wondng Dagen achtereen lag hij in eene hevige koorts opgepast door zijne oude moeder of eene vriendelijke buurvrouw Langzamerhand bedaarde de koorts en alle gevaar scheen geweken De pastoor kon het niet weigoren toen de dokter die twee of drie malen uit een ander dorp gekomen was om den zieke te bezoeken voorstelde dat de priester zoo hij daar niet sterven wilde voor eenigen tijd eene andere lucht zou gaan inademen Zoo was don Vitale zoodra een zonnestraal weder de Alpen begroette met zijne moeder naar Brianza vertrokken 15n op den morgen waarop wij hem verdiept in zijne gedachten en de herinneringen uit gn moeilijk leven ontmoeten ging hij voor het eerst sedert zgne ziekte öm de mis te bedienen in eene kleine afgelegene kapel die op de helling van een heuvel in de schaduw van eenigo oude kastanjeboomen stond Ook werd eeu trein tusschen Wladikaukaa en Rostov bg het station Mirskara door vgf gewapende mannen aangevallen die den postbeambte doodde en zioh met 260 000 roebels uit de voeten maakten nadat zij ook verscheidene andere beambten en reizigers gekwetst hadden Het eenige wat de politie tot nog toe kon te weten komen was dat een Pool die eenige weken geleden uit Rusland mot eeu groot vermogen naar de Vereenigde Staten vertrokken was waarschijnlijk aan hel hoofd stond der dievenbende die dergelijke misdaden pleegde Ue Revite Sdeiiitfique van den 19n dezer behelst het volgende nNaar inlichtingen door den heer Froust aan de Académie de Médecine te Parijs verstrekt zou de gezondheidstoestand in Perzie gevaar beginnen op te leveren voor Europa l Nadat dé cholera den 14n Augustus zich te Bagdad heeft geopenbaard heeft zij zich in September waaiervormig verspreid langs den Tiger on den Eufraat en de Perzische Golf bereikt Verder verneemt men dat bare versohgninf te Resckt ton zuiden van de Kaspische zee ophanden wordt geacht Indien nu ook eene uitbreiding naar de zijde van de Zwane Zee en vooral naar die van de Middellandsche Zee weinig is te vreezen omdat van die zijde de gemeenscliap met Europa lastig eii daardoor langzaam is zoo is dit toch geenszins het geval als de uitbreiding plaats heeft in de richting van Perzie en van de Kaspische Zee Inderdaad is de stad Rescht herhaaldelijk de plaats geweest waarover hierheen cholera epidemieeu zijn gekomen uit Hindostan en Afghanistan I Rescht ligt op twee uren afstands van Enselli dat in dagelijksche gemeenschap staat met Bakae on Astrakau Wordt het aangetast on dit is hierom te vreezen omdat de cholerd roods te Kirmansda en te Hamadan zich beeft vertoond dan hangt de veiligheid vat Europa alleen af van de matitregelen die Rusland op de Perschu gronzen kan nemen Toen de Shah Zondag jl te Teheran was teruggekomen heette het De cholera is in Perzie aan het afnemen Maar volgens de laatste berichten bij het departement van Buitenlandsche Zaken to Si Petersburg ontvangen duurt in het bekken vau den Eufraat en den Tiger de cholera epidomie nog altijd voort Vooral langs de kuststreken zgn de slachtoffers zaor talrijk Ie Bagda l daarentegen en stroomafwfiarts aan den Tiger was de ziekte verminderende Voorloopig is betreffende de gebouwen op het Chcmp d Mars die zullen blijven staan hot volgende besloten Het machinegebouw zal voor ruiteroefeningen tijdelgk worden afgestaan doch het eigendom blijven van de stad Parijs en elk jaar voor landbouw en bloemontentoonstellingen worden gebruikt De gebouwen voor sohoone en vrije kunsten zullen in musea worden veranderd terwijl de Dom vorraoodelijk voor muziekfeesten en concerten wordt vrijgehoudei 5 Ook het nijverheidsgebouw zal voor feesten worden gebruikt Betredende het plan er jaarlijks eene handelsmarkt te houden heeft de heer Alphand als zijne meening uitgesproken dat dit plan niet is Het was een van die eenvoudige heiligdommen die de beleedigingen van den tijd hebben overleefd en hier en daar in het land verspreid gedenkteekanen z n van het geloof en de ellende van do geslachten die zijn voorbij gegaan Een laag steonen muurtjeomringde het kleine met gras begroeide kerkhof Jlaar rusten met hen die gestorven zijn aan de pest welke naar San Carlo genoemd wordt alsof men die gevreesde ziekte noemen wilde met den naam vanhem die het volk over haar troostte ook zij die decholera in latere jaren wegraapte In dien afgelegenhoek waar het gras door niemand vertreden wordt en de wilde liloemen welig bloeien ziet men no langs den muur kruisen waarvan de regen en dewinter do namen nog niet hebben uitgewischt en misschien staan die welke reeds onleesbaar zijn het diepst gegrift in de herinnering van do ouden vandagen Toen de abt den weg insloeg die naar het kerkje leidt hoordü hij eene bekende stem die hem bij zijnen ntóm riep het was die van den ingenieur Hij bleef staan en Gabrio had hem nauwelijks ingehaald of hij zeide Eindelijk vind ik u Sedert gij hier zijt hebben wij elkaar slechts eens en dat nog wel ter loops ontmoet Dat is waar maar gij weet ik was niet al to wel Dat weet ik en zoodra uwe terugkomst mij bericht was wenschto ik u te zien zoo als gij wel denken kunt toen ging ik terstond naar aan te bevelen Zulk eeb markt moest Kettr om de 10 jaren plaats hebben De ontvangsten der tentoonstelling zullen vsn moedelgk een overschot van 8 000 000 frs leverei welk bedrag tusschen den Staat en de stad Parijs zal worden verdeeld Het geld zal nut de Daüy CAronicle meldt voor de meer dumzame versiering der blgvende tentoonstellingigg bouwen worden aangewend £ en curieuse bijdrage tot het spionnen en poü tiewezen in de Vorstenlanden schrgft men aan de LoeotMtief uit Klaten naar aanleiding eenerketiotpartij Yoodo Prawiro was indertijd geheim spioo no de politie toen radhen mas toemeuggong Uaagooi Koesoemu thans waarnemend rijksbestuurder regent voor de politie te Klaten was Yoedo Prawiro weid dikwijls uitgezonden om licht in plaats gehad hebbenji ketjoepartgen te zoeken Hij heulde echter metdi ketjoes inbrekers die hem de geroofde goederen teruggaven welke goederen hij dan door te Djo wonende doch te Klaten onbekende Javanen aan be middelde inlanders aldaar liet verknopen voor en appel en een oi Zoodra hij wist dat die goedem in het bezit waren van een welgesteld Javaan gif hg daarvan kennis aan de politie waarop een kiizoeking beuevens de arrestatie en vernordeeling vu den beiittor volgden Somtgds wisl hg tegen beltling van ƒ 150 tot ƒ 500 vrijspraak te verkrijgen roer zijn slachtolfers Dank zg den ijver van den voormaligen assistent resident van Klaten den heer Vu der Bor werd hij eindelijk ontmaskerd en tot vijf jaren dwangarbeid veroordeeld Toen de vgf jaree om waren keerde hg naar Klaten teru en weed tot veler verbazing opnieuw tot geheim spion der politie aldaar aangesteld Het heulen met de ketjoes mf opnieuw aan en hij had de hand in het spel bq di ketjoepartgen te Ngoepit Djabon Mforangan Orogoilan Tegalyosao Klaten enz De ke oea werden nimmer gevonden en de geroofde goederen liet hij weder door derden aso bemiddelde inlanders verkoopen De keepers verden weder gepakt hij wiet vrijspraak te bewerken en zich daarvoor ruimschoots te laten betalen Sen der ketjoes dien hij steeds te weinig voor diens sandeel in de opbrengst der geroofde goederen uitkeerde gaf er op het laatst den brui van en ging ïoedo Prawiro verraden bij don heer Bomer politi ageat te Klaten Een streng onderioek werd ingesteld de schuld van Yoedo Prawiro overtuigend bewezen en deze veroordeeld tot twintig jaren dwangarl ei l in den ketting Dit ia twee jaren geleden en sedert werden van geen ketjoepartgen meer gehoord Sinds echter de resident Mullemaister tachtig vagebonden die als verdacht van medeplichtigheid aan in Djol i plaats gehad hebbende ketjoepartgen door den reiident van Baak in hechtenis waren genomen veder hooft losgelaten beginnen die roofparlijen opnieu Hierbg voegt zich nog de mislukte oogst van pidi en andere gewassen in Solo waardoor de rijstjii zen aanmerkelijk stijgen Behalve diefstallen enbegalpartijeu in Kartasoera en diefstallen te KlatU werd in de tweede helft van Augustus gejeyoed ii do desa Djamoor nabij Gawok en op den eentp dezer bg mevrouw de weduwe Van Muijen Het staat te bezien of de ketjoes van deze laatste root t ltg gepakt zullen worden 1 uws vaders huis Zijt gij daar geweest Ja maar hij was zeer verlegen en maakte allerlei verontschuldigingen alsof hij mg weg wilde enden en den moed niet had om het te zeggen Gij moet het niet kwalijk nemen Maar Hg eens hebt ge mij noodig Ja ik zou gaarne den eenen of anderen in wanneer het u schikt eens vrij en rustig met u praten Wanneer gij wilt hedon nog Wij kunnen i nmers wel samen gaan Nu niet op dit oogenblik ben ik niet vrl maar spoedig binnen een uur misschien of vroeger nog Waarom niet nu Hoort gij de laatste slagen van de klok vsn oe kapel die gij daar achter die kastanjeboomen rid eenige vrouwen on drie of vier oude mannen ga juist binnen en wachten op mij Voor mij g plicht die mij daarheen roept boven alles Maar eene mis is spoedig nfgeloopen Gg hebt gelgk vergeef mij En misschien zou de reden die mij belet oml terstond aan te hoeren zooals ik zoo gaarne doen M n niet geheel onverschillig zijn indien gij die wisl Ik begrijp u niet Dat geloof ik wel zoo ik het u zeide Maar neen de tgd daartoe is nog niet gekomei I WorM verwlqd Kaar aanleiding van een bericht ovet een onderaardaoho rivier in Frankrgk ontdekt deelt de heer P K V W het volgende in de Delftiohe Cl mede door hom opgeteekend uil den mond van wijlen den heer D C Noordziek in 1868 assistent resident van Patjitan De heer Noordziek had gehoord van een gat in den grond ran de afd Panggoel welk gat een ongewonen omvang bezat en waarvan de diepte niet te peilen was De heer Noordziek zou er gaarne in afgedaald zgn doch het plan kwam eerst tot uitvoering toen een Europeesch schip in de baai van Panggoel ankerend touwen manschappen en hulp verschafte Omtrent het plan van uitvoering was men het spoedig eens geworden en van daar dal de kapitein enige zware rondhouten en zware trossen touw van ign schip naar don wal liet brengen Vermoedelijk is toen boven de plaats van uederdaling een losse bok opgericht door middel waarvan een aan hot zware touwwerk verbonden groote mand sterk genoeg om twee personen te dragen veilig gevierd afgelaten kon worden Do Europeescbe matrozen zouden du bediening hebben terwijl tal van inlanders gereed stonden desgevorderd de behulpzame hand te bieden In de mand die langzamerhand werd afgelaten namen plaats de assistent resident Noordziek en de regent van Patjitan Tot op zekere diepte ging alles güd doch hoe meer men zakte hoe meer ook de mand begon te slingeren een gevolg van de omstandigheid dat het touw zwaarder was geworden dan de mind met haren inhoud De heer Noordziek zag in dat als de tocht nog lang moest duren de mand met de beide daarin zich bevindende personen door het hevig slingeren groote kans liep tegen de wanden te pletter te worden geslagen toch zou hg het sein tot terugkeer niet geven dan in de uiterste noodzakelgkheid Kindelijk meende men onder zich grond te zien en was men op zgne hoede om mocht dit juist blijken alsdan bijtgds er te kunnen uitspringen en zoo geschiedde het dan ook Dan bodem bereikt hebbende werd met behulp van eene medogobrachto en ontstoken kaars een stukje papier geschreven waarin de goede aankomst vermeld vrijwilligers en flambouwen gevraagd werden om een onderznekingstocht te doen terwijl bovendien eenige uadere aanwijzingen omtrent de belasting van de mand en hare nodèrlating gegeven werden Op het daartoe gegeven sein op de flnit ging demand naar ven om na niet al te langen tgd n edor met enkele inUnders voorzien van fakkels terug te komog In dien tusschentijd hadden de beide onderzoekers minder aangename oogenblikken in bet stikdonker alleen verlicht door het ftaauwe schgnsel eener kaars stonden zg daar terwgl vloamiuizen en insecten in hun rust gestoord hun om de ooren en in het aangezicht vlogen in de verte hoorden zg het bruischen van nator dat licht mogelijk hen in zgne vaart zoude medesiepen Na aankonut der fakkels die spoedig ontstoken werden werd zeer voorzichtig een ontdekkingstocht ondernomen die door de gliblierigheid van den weg echter niet zonder gevaar was Geruimen tgd zette men dien afgaande op het geluid van het water voort en bereikte men eindelgk een stroom eene rivier volgens hunne schatting op niet minder breedte dan de Brantae Alles om hen was echter donker en middelen om den andeifen oever te bereiken hadden ig niet zoodat zg na dit g oonstatoord te hebben weder de reis per luchtsohip naar de oppervlakte der aarde ondoïnamen Gedurende zgn verder kortstondig verbigf te Patjitan had do heer Noordziek tot zgn leedwezen geen gelegenheid meer tot een tweede afdiding naar het binneiiato der aardo en voor zoover ons bekend heeft niemand na hem zicfa daaraan gewaagd zoodat omtrent dien onderaardschen stroom ook niets naders is bekend geworden Toch zou het voor de wetenschap veel waarde hebben indien liet Gouvernement van Nod Indie maatregelen nam tot verder onderzoek Een der eigenaardigste ministerraden was zeker wel die door Walpole beschreven wordt als gehouden in Pitt s slaapkamer toen dezo Engelsche minister Igdepdo was aan jicht Pitt placht zich bij zulke gelegenheden als ondei zijn beddegoed te bedelven maar wilde niet dat er vuur in zgn kamer werd aangelegd Op zekeren dag ontbood y don hertog van Newcastle om hem een memorie oor te lezen De hertog zegt Walpole was als gewoonlgk bang dat hij koude zon vatton Eerst tto hij zich neder op het bed van mevrouw Pitt als de warmste plaats in de kamer Daarna toen hg kouder werd trok hg zijn voeten binnen boord Het lezen duurde ongelukkig zeer lang on gaandeweg kroop de hertog geheel weg onder het beddegoed van mrs Pitt Iemand van wien Walpole het verhaal hoorde kwam onverwachts de kamer binnen en vond de beide ministers in bed ieder in een hoek van de kamer De lange neus van Pitt en zijn sedert acht dagen ongeschoren baard zetten geen geringen luister aan dit tooneel bg Letterlijk aUes weet men tegenwoordig te vervalschen eetwaren dranken ja wat al niet Ieder kent de treurige geschiedenis van de drie ratten de eene stierf omdat zij vergiftigde melk dronk de tweede verloor het loven omdat A vergiftigd brood at de derde een familielid van beiden trok zich haar overlijden zoo sterk aan dat zij zich wilde zelfmoorden Zij gebruikte een flinke doais rattekruit en bleef welvarend ook het arsenicum was vervalscht In Chili heeft men het thans zóó ver gebracht dat men waarlijk ziekten weet te vervalschen rim n est sacré in den tegenwoordigen tijd pour un medici Dr don Conrado Castellanos te Valparaiso was beroemd als specialiteit tot het verwqderen van lintwormen zijn wetenschap leverde hem verbazend veel geld op Thans is gebleken dat dr Castellanos een chemisch preparaat samenstelde dat hij wist in te geve aan de velen die vreeeden dat zij eon lintworm hadden en zich daarom onder de behandeling van den beroemden arts kwamen stellen Onder de inwerking van vocht en warmte in het menscbelijk lichaam zet de stof zich op een wonderlijke wijze uit en wordt ze witachtig rekbaar en sponsachtig Nadat een pille e van de materie met een laxans is ingenomen komt na zekeren tijd uit het lichaam een lang witachtig lint dat in alle opzichten voel op een lintworm gelgkt Nooit faalde dua de methode van den bedriegel jken arts Deze heeft thans in de gevangenis tijd om na te denken over verbeteringen die hg in het vervaardigen van kunstlintirormen zou meenen te kannen aanbrengen Si c est blague Ur blague est bomte zegt VBMU beige van 23 dezer aan welke deze madedeeling ii ontleend In een verslag over de verrichtingen van den Parqschen Mont de Piété bank van leening Opgericht in de dagen van Lodawijk XIV vinden wg de volgende deels treffende episoden Eenige jaren geleden merkte een der bestuurders der bank van leening een pakje op waaraan een geheele bundel vemieuwingsbrieQes bewijzen van bijbetaalde renten was vastgehecht en waarop 6 frank was geleend Hg schreef aan den inbrenger en ex verscheen een vrouw Waarom lost gg dat voorwerp niet vroeg hg haar Ik ben te arm luidde het antwoord Gg achgnt dus groote waarde aan dat pakje tB hechten Ach mgnheer snikte de arme tis alles wat mij van mgn kindje is overgebleven De bestuurder maakte het pakje open en vond er een kindennanteltje en een kindeijaponnetje in Den 26n Juni 1851 leun wq verder in het verslag werd eeu gouden rSg verkocht waarop den 8n Jan 1849 een som van 8 frank was geleend voor de laatste maal had de inbrenger den 8n Dec 1849 de rente bijbetaald De man die niet in staat scheen het voorwerp te lossen had dus achtereenvolgens ƒ 26 50 gestort wel een bewgs hoezeer hij aan den ring gehecht was zonder weder in het bezit van zijn eigendom te geraken Uit curiositeit stelde men een onderzoek naar hem in hg was dood Een nog treffender geval is het volgende Een twaalfjarig meisje iets in haar voorschoot verbergende vertoont zich aan het hulpbureau Wat hebt ge vraagt de beambte De arme kleine meent dat men haar vraagt wat haar naar de bank van leening voerde Papa is ziek en mama ook geeft ze bedremmeld au het bgna op een huilen zettende ten antwoord de apotheker heeft me drie frank voor een stroopje gevraagd Toen heb ik gedacht Dat bedoel ik niet kleine onderbreekt de l oambte ik vraag je waf je hebt te verpanden Dit mgnheer als gij zoo goed wilt zgn en haar voorschoot openende haalt zo een pop tevoorschijn j De beambte ontroert en voegt de kleine zonder jden gevraagden prijs af te wachten toe Vijf frank vindt ge dat goed Dankbaar snelde het kind mot den prgs van haar zwaar offer heen Ten slotte een van grappif aard Een net gekleed heertje ranohijnt voor het loket na in een hoek een prachtig paar gelakte bottines te hebben uitgetrokken men geeft hem 6 frank daarop en nadat de petit crevé een paar pantoffels uit een der achterzakken van zgn jas gehaald en die aan zgn voeten gestoken heeft gaat hg eenigszins hinkende on steunende op een zwaren wandelstok heen aldus door een voorgewende verwonding van een zgner vOeten zijn ongewoon eehoeisel trachtende te wettigen Het getal jaarlijksche panden in de verschillende banken van leening in Prankrijk bedraagt ongeveer 4 400 000 vertegenwoordigende een waarde van moer dan 69 000 000 frank Dat der geloste panden beloopt 4 300 000 tor waarde van iets meer dan 53 000 000 frank In die getallen figureert Parijs voor de helft BoitenlanM Overzicbt Over t geheel zijn de Duitsche nationaal liberalen niet in hun schik met de gewijzigde socialistenwet Men vindt dat de wijzigingen te gering in omvang zijn om t als een blijvende wet aan te nemen Zoo zou men o a aan het Bgksgereohtshof de beslissing opdragen ook heeft men bezwaar t en de verbanning willen Gunstiger staan do kansen der regeering om de millioenen te verkrggen welke zij weer voor het leger vraagt Een krachtigen bondgenoot vindt de minister van oorlog daarvoor in het Militar Woehmblalt dat om do noodzakelgkheid der uitgaven a te toonen uitvoerig nog eens de gevolgen der nieuwe Fransche legerwet uiteenzot De vrijstellingen van den krijgsdienst zgn in Frankrijk bgna geheel opgeheven en beperken zich tot het verlof aan enkelen om slechts één jaar te mogen dienen terwgl de overigen drie jaren onder de wapenen blijven Daardoor worden nu elk jaar 220 000 manschappen ingelgfd van wie indien men aanneemt dat 13 000 door ziekte of dood afvallen 132 000 drie 11 000 twee jaren ea 64000 één jaar onder de wapenen blijven Het actieve leger in vredestijd wordt daardoor gebracht op 645 000 man deihalve 42 000 man moer dan tot dusver het geval was Daarbij komt dat de reserve en het territoriale leger door de nieuwe regeling ook veel beter worden want uit de geoefende soldaten worden na hun driejarigen diensttijd de onderofficieren en ofIiciei n voor het territoriale leger gekozen en de regeering bevordert dit zooveel zg kan door aan hen die den rang van officier of onder officier bezitten de voorkeur te verleenen bij het begeven van betrekkingei in dienst van den staat of provincie Feitelijk treedt deze ofschoon eerst in dit jaar aangenomen hervorming reeds iu 1891 in haar geheelcn omvang in werking want de ministers van oorlog zeker wetende dat het ontwerp zou worden aangenomen hebben reeds sedert 1886 de invoering van den driejarigen diensttijd geleidelgk voorbereid Door geleidelgke verhooging der jaarlijksche lichting die in 1886 471 000 en in 1890 503 000 manschappen bedroeg en door een evenredige uitbreiding der kaders is gezorgd dat de aaomerkelgke verhooging van het contigent geen stoornis te weeg brengt zoodat de nadeelige gevolgen aan eiken plotselingen overgang verbonden daardoor zijn weggenomen De slotsom waartoe het militaire blad komt is natuurlijk dat indien Prankrijk met zijn 38 000 000 initonera zich zoo zware offers getroost het Duitsche rgk met zgn 47 000 000 inwoners zich niet mag laten overvleugelen Even natuurlgk is het dat de officieuze bladen het gezaghebbend artikel overnemen en daaruit het bewijs putten dat den minister van oorlog de gevraagde som tot versterking van Duitschlands Weerkracht in geen geval mug geweigerd worden De Fransche regeeriug maakt een einde aan alle geruchten welke over aanstaande wijzigingen in het kabinet in omloop zijn door te verklaren dat het ministerieTirard gelijk het nu is voor de kamer zal optreden Wat er dan verder zal geschiefien hangt natuurlijk geheel af van de wgze waarop de republikeinsche meerderheid in de nieuwe Kamer zal worden samengesteld Het lijk des konings is den 26sten dezer van Belem naar St Vincent gebracht om aldaar in den grafkelder dor kerk bijgezet te worden Ten 9 ure van Belem vertrokken kwam het Igk s namiddags ten 4 ure te St Vinceut Een peloton cavalerie ging den lijkstoet vooraf daarna volgden zes wapenherauten Eene menigte corporation waren in den stoet vertegenwoordigd Groot ook was bet aantal dames die den zoozeer beminden voist naar de laatste rustplaats vergezelden ISen sleep van rgtuigen volgde de Igkbaar Niet alleen dat deze volop beladen was met bloemkransen ook een afzonderlgk rgtuig was er mede gevuld De pauselgke nuntius had met het corps diplomatique zich naar St Vincent begeven De nuntius gaf aldaar aan het Igk vóórdat het iu den grafkelder werd neergeslagen de absolutie Toen de plechtigheid ten einde was werd dit den volke door 101 kanonschoten bekend gemakt