Goudsche Courant, donderdag 31 oktober 1889

Donderdag 31 Oetol er 4058 1889 GOUDSCHE COURANT JSieuwH en Advertentieblad noor Gouda en Omstreken Oe inzending van adTertentifln kan geschieden tot 4én nnr des namiddags van den dag der nltgave Ue benoemicg van dr C Eggink tot inspecteur der gymnasia in de pUats vaa wylen dr Van Eyken is zegt het Hbl in daskuwiige kringen met veel 1 ingenomenheid liegroet De nieuwe inspecteur heeft t n opleiding genoten aan het gymnasium te s Gra4r nhage en na daar i alle klassen te hebben doorloopen zich niet terstond als student laten inachryven maar eerst nog een jaar bet gymnasium te Bonn bezocht Vervolgens heeft hy te Leiden onder de boo leeraren Cobet en Pluygers gestudeerd en werd na zyne promotie in 1877 tot praeeeptor aan het gymnaainm te Delft aangesteld waar dr Van Eyken toen rector was Spoedix daarop ia hij tot conrector bevorderd In 1885 werd hij beroepen naar het Dr Eggink beeft zich ni it byzoader met de politiek ingelaten maar voor zooveel wij weten zegt het Hbl is hy volstrekt goen man van de rechterzyde Aan een partybenoeming heeft hij dos zeker zyn lanstelling niet te danken maar alleen aan zijne geschiktheid Van af 1 Januari 1889 verschijnt de 60DDSGHE COURANT op iederen werkdag zonder Prijsverhooging behalve het meerdere port voor de per post te verzenden exemplaren Abonnementen worden aangenomen bij de Ijitgevers A BRIlMKMAN ZOON PËTROLEUM NOTËËRINGEN ran de Makelaars CantzUar Sehalkwyk te Rotterdam De markt was heden rast Ijooo Tankfiist en Geïmporteerd fust f 8 60 Janufirilevering ƒ 8 60 Februari levering ƒ 8 50 Maartle enng ƒ 8 45 April levering ƒ 8 40 BEURSBEttlGHT AMSTEBDAM 29 October P r Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd ludustrieelen voor het meerendeel flauw gestemd Buitenland met weinig tanatie Warschau Weenen iets williger burRerlljke Stand GEBOREN 6 Oct C oriiehi oadcn k C Agten en B M de BrolD Albertos oadcrs A de kuegt eo T fiskker 27 Jtcob ooders E tan der Lmh en W P Holster Mirtinos AdnaDDS ouders A van Leeaweo en P Luypea Jobapoa Levioa ouders J Uitteobogaard eo L van Willigen 28 Leena ouders L vau der Valk en J Karreieau OVERLEDEN 26 Oct H S Weidema 8 m 26 U W de Rotte 4 m P Krugt 6 m 27 B C Schriie Sm 28 A Weck 4 d Zevenhuizen GEBOREN Jacomma ouders C Meyer eo G M Rikaart Paulas ouders C Tan Eik en I van der Heijden Abraham ouders P Boiiteubsl en J Hogervorst Willem ouders A de Jong en W Huurman OVERLEDEN A C au den Akker 1 j GEHUWD F W Brevre eo D Knok Haastrecht GEBOREN Geertruida ouders J Kraagesteio eu J Hoogen doorn Nceltje ouders F van Dam en N Klankensteio ADVERTEWTIfiN Geboren WILLEM CHHI8TIAAN Zoon van C P VAN DILLEN A VAN DILLEN GiBUAM Kaattheuvel 28 October 1889 DANKBETUIGING Aan DIRECTEUREN der Stearine Kaarsenfabriek Gouda te Gouda brengen de ondergeteekeuden bannen dank voor de gratificatie bg gel enheid hunner 25 jarige werkzaamheden aan genoemde Fabriek G ZEGERS Koperslager J MASTINK Loodgieter M DE JONG Werkman Gouda October 1889 Koek taai taai Voor bovengenoemd artikel hetwelk door zgn heerl ke smaak sedert twee jaar tegen de prfls van 20 Cent de 5 Ons in den handel is gebracht worden SLIJTERS gevraagd tegen een rnim rabat Proeven van 1 kilo worden door H PAUW Koekbakker te Oostzaan geleverd Een ware schat voor de ongelukkige slachtoflèrs der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaring HoUandsche uitgave met 27 afb Prjjs 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jasrl ks duizenden van een zekeren dood Te verkrggen bg het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Salie I Tut en Ve rmaak Jeudi 31 Octobre 1889 8 heures du soir tïl Littéraire et Dramatique donnée par Madame Jenziïj Thénard de la Comédie Fran9ai8e avec Ie conconrs de Monsieur Q de Meij du Gymnase Entree fl 1 49 Par souscription jnsqu a Mercredi soir fl 1 25 Zfl die ZONDAG 13 dezer uit de Groote Kerk per abnis een n m EEESBOEE heeft medegenomen wordt dringend verzocht dit te ruilen TURFMARKT No 50 NIEUWE FASAMES A T os Az Eleiveg E 73 en 73 WOLLEN ROKEEN W ij d e Modellen GROOTE KEUZE De Oud Carthagena s BEEGPLANTEN OLIE zet oogenblikkelgk den wortel van het reeds uitvallende haar weder vast en hergeeft het de vorige groeikracht zoodat dit middel waarborgt voor te vroegtgdige grjsheid Prjs per flacon met gebruiksaanwgziag 60 cents Hoofddepót te Delft bjj A BREETVELT Az en verder verkrijgbaar bg Wed N Sander Leiden W Ligtlielm Voorburg A Boa Berkel Wed Bosman fionda A PriDs Ze enbuiien Wed a Wilhelmus Woerd Dijkgraaf en Hoogheemradeo van RIJNLAND brengen bg deze ter kennis van ingelanden 1 dat de begrooting voor het dienstjaar 1890 gedurende veertien dagen van 7 November tot en met 21 November aanstaande op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 ure op de Secretarie van het Hoogheemraadschap voor een ieder ter inzage zal liggen en aldaar verkrggbaar is tegep betaling van 25 cents voor elk exemplaar 2 dat de ingelanden hunne bezwaren tegei deze begrooting binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen en dus vóór 29 November aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Zaterdag 30 November 1889 des voormiddagi ten elf ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting Dgkgraai en Hoogheemraden van Rynland Van de BEEGGEN Dgkgraaf Mr EGBERT de VRIES Secretaris Leiden 18 October 1889 RESDENER BREIHACHIl FABItieK Ivan LAUE TIMAEUS Agent voor Nederland Hebm WEBER Singel 230 AMSTEBDAM Breinaalden in voorraad Alom te bekomen BE mim OLM of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen v n de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeoiDgen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirl en Wouter Crabetli DOOR OHRISTIAAN KRAMM Lid der Kon Academie van Beeldende Kunsten enz Kunstschilder Architect en Directeur der Prijs 80 Academie van Bouwkunde te utrecht Cents Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon A BRINKMAN De oitgaTfl dezer Coarant geschiedt dagelps met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden ii 1 25 franco per poit 1 70 Afionderlgke Nommen VIJF CENTSM W V d H kastelein te Bergambacht wegens j diefstal van visch tot 40 boete subsidiair 10 I dagen hechtenis en J V mandenmaker te Berg j ambacht wegens misbaodeling tot 10 boete Bij dl gisteren gehouden verkiering voor een Tidfj van de Tireede Kamer in het district s Gravenhage iijn uitgebnu ht 5 U 3 geldige stemmen üaarran verOinig i den op zich de beer Guyot lib 2886 stemmen en Baron du Tour van Bellinckbave candidaat der anti revolutionnairen R KathoUskeo en Conservatieven 2493 stemmen zoodat eerstgenoemde gekozen is BINNENLAND 60UPA 30 Octolwr 188 VERGADEEING VAN DK V GBMEENTBKAAD Vrjjdsg den In November 1889 d a namiddafn 1 o 1 ore Aan de orde De Iwooeming ran een Lid in het Colledrie van Curatoren b het uymnasium Idem van eenen Rector aan het Gymnasium Idem van eenen Leeraar in de natuurkunde en o wit en natuarkundige aardrykakunde aan het Oymnaaium Idem van eene Onderw terei als boofd der 2e 3ur erachool voor meisjes Idem van eenen noodhulp aanzegger b j de begrafenissen By Zr Ms besluit ii aan mr J Fortuyn Pnragleever op zgn daartoe gedaan verzoek eervol ontslag verleend als kantonrechter plaaUvervaager in het kanton Gouda In d vorige eek hebben de dames M da € hatenier en M S van Eijk kweekelingen aan de Ie Openbare Benrnarschool alhier met goed gevolg het examen aU Bewaarschoolhouderet afgelegd Eenigen tyd geleden maakten wy melding van een jubilé van den heer A Nortier Kapitein by de dd Schutterij alhier dis toen zyn 30jarigen dienst herdacht Maandagavond werd hem als een blyk van hulde en sympathie een prachtige photographie in smaakvolle lysi gevat aangeboden van het gsheele Corps Officieren Me vervaardiger de heer M D Wesaels heeft alle eer van zyn verk de gelqkenis ia uitatekend en de uitvoering laat nieta te wenuhan over Rechtbank In de zitting der Botterdsmsche Arr van gisteren werden veroordeeld FEVILLETOM MP a BBtP Gabrio en Camilla Hen verhaal uH Milaan DOOR GCILIO CARCAIfO Fry naar M Haliamuck Dooa VANESSA XXVI Ik bid u zeg het roy Welnu waarom zou ik het verzwygenP Ik moet heden morgen God danken voor uwen zoon omdat Hij hem voor u gespaard heeft Gy Hoe komt datP Zijne moeder heeft het gevraagd kon ik neen Mggon Boiden zwegea een oogenblik Gabrio scheen in gedachten verzonken De abt wendde zich naar de kerk en zyn vriend reikte hem de hand Ik dank u ik zal op u wachten Vergeef mij nogmaals na dezen wacht my een anders heilige plicht ik kan mij daar niet aan onttrekken Niet ver van hier licht dat arme kind de dochter van onzen ouden vriend den schoolmeester ziek misschien is haar laatste dag niet ver meer verwyderd de goede grijsaard heeft mij laten roepen Ik dacht niet dat het zoo erg was Ach gij alleen kunt hem troosten in dat leed Ga maar terstond Goed maar bioapen een uur wiiar gy slechts wilt Wy zullen elkaar wel terugvinden De priester ging heen en Gabrio bleef zwygend staan door de openstaande deur drong de stem van den abt tot hem door Waarom had zyne vi onw hem niets daarvan gezegd Waarom had zij slechts naar de stem der vroomheid geluisterd en deze godsdienstoefening voor hem geheim gehouden Maar in die drie jaren had hy haar nooit gehinderd in hetgeen voor haar godadienstplicht was eu had haar dien troost niet ontnomen Vreesde zy misschien dat hij het verbieden misschien er mede spotten zou P Had zy niet geluisterd naar de ingeving van haar hart naar een eerbiedwaardig gevoel Was het niet de moederlyke liefde die sprak Was ket geen zegen voor zyn eenigen zoon Zoo bleef hij in gepeinzen verzonken zyne blikken dwaalden over het landschap dat zich baadde in het heldere zonlicht dat eene groete scheen van de naderende lente Plotseling wendde hy zyne schreden naar den kant waar de abt was binnengegaan onbemerkt trad ook hij de nederige kerk binnen en bleef achteraan in een donkeren hoek staan weiniïe schreden van hem van daan lag zyne Camilla biddend neergeknield Manr zii geheel in aondncht verzonken zag niet op en bemerkte zijne tegenwoordigheid niet indien zy ADVEQTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen 6 BOO TE LETT BBS worden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Maandagavond werd te Amsterdam onder voorzitterschap van mr Tronb door de Kiesvereeniging jfnuterdam een openbare vergadering gehouden ter beaprekinir van de adres beweging tegen de door de Tweede Kamer aangenomen Wet op het Lager Onderwys De heer C H Den Hertog leidde het onderwerp in en concludeerde na een uitvoerige bei schouwing welke uit Hen aard der zaak weinig M gem nieuws bevatte dat er geen reden was om op groad van de gevreesde nadeelen voor de openbare schoot verwerping van de wet te vragen en dat de uitkomst van de gevoerde onderhandelingen wel niet geleid heeft tot een stelsel waarmede de liberalen ten volle knnnen instemmen maar dat toch in zich het beginsel draagt om de openbare school eenmaal buiten den partijstrijd te brengen Oe heer Gerhard was de eerste die gebruik maakte van de gelegenheid tot debat hij sprak als zijn meening uit dat de wet behoorde te worden verworpen De heeren Hugo Muller en mr Calisch adviseerden in togenovergestelden zin De socialist Fortuyn echter die vooral in de verplichte schoolgeld heffing een groot bezwaar zag daar zy zonder leerplicht niet slechts tot den bloei der byzondere school maar tot schoolverzuim tot onverschilligheid zal leiden was het eens met Gerhard en betuigde ten slotte de hoop dat de vergadering een motie zon aannemen waarbij zij besloot de wet te verwerpen Na eenige verdere discussie wilde de voorzitter do vergadering waarin de socialisten overbeerschend waren omstreeks II i uur sluiten doch het publiek schreeuwde De motie van Fortuyn zitten zitten Het bestuur achtte evenwel zijn taak afgehandeld en ging heen waarna de hoer Sam Coitoff by ontstentenis van het bestuur de volgende motie van Fortuyn voorstelde De openbare vergadering op 28 Oct 1889 door de kiesvereeniging AuuUrHam byeengeroepen om de gezien had naar de plaats waar hij stond zou eene hemelsche hoop haar gebed hebben bezield Ook Gabrio dacht aan den nacht toen zyn kind lag te sterven aan die ure van wanhopige smart en gevoelde eene innerlyke ontroering alsof hij zwichtte voor hoogere macht Toen de mis gedaan was en de priester het altaar verlaten had word de kapel even ledig als vroeger Gabrio ging er uit om Camilla op te wachten Nauwelyks zag zij hem of zij zeide met een hemelschen glimlach Gabrio ik dacht aan dien nacht en ik heb niets gezegd maar gij hebt myn hart geraden Ja en ik was by u En zonder iets meer te zeggen gingen zy gearmd naar huis terwyl de weg nog nat was van den dauw XXVII EEN GESPREK HET LAATSTE GEHEIM Wat zou het zyn Dat zich de dood begeert G LeopabdI Ken uur later keerde Gabrio op zijne schreden temgi en stak juist het smalle giasveld voor het schoolbuis over toen de abt den smallen trap afkwam Zy reikten elkaar de hnnd en Gabrio zeide Ik was hier gekomen om u af te halen Maar ik zou niet gnariio Gy hebt gedaan zoo als ik hoopte Nu ben ik vrij on de vriendschap herneemt hare rechten