Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1889

O VrUdag 1 November NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Luik België Exploitatie der g roote laagfkoleii Oupeye n a g er © T7 lsuaaö Ik5 ol©3n brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor buiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannpn ea pÖpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktuigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herttal tot Gouda fl 3 30 h fl 3 40 per last van 2000 kiiog De Directeur Gerant j smi ets 1 4050 1889 GOUDSCHE COURANT Nieuwa en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Inseadlng van adrertentidn kan gescbleden tot édo nar des namiddagg van den dag der uitgave een vrouw den man den toekomstigen beheenoher ran Pruisen mooielijkhedon en fevaren dreijfde te bereiden maar grooter mpeilijkheden xellicht nog voor de vrouw zelve die leidde on ophief waar het een behoefte voor de vrouw is geleid te worden Jfordt vervolgd PETROLEUM NOTEERINGEN van de Makelaars Oaotzlftar Schalkwijk te aotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust ƒ 8 60 a 8 65 Geïmporteerd fust ƒ 8 70 Januari levering ƒ 8 66 April levering ƒ 8 40 November en December levering ƒ 8 65 BEURSBEBIGHT AMSTERDAM 30 October Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen flauw Industriecle soorten weder merkelijk lager Warschau Weenen 4 lager Amerikanen iets vaster AFKOIMDIGIJXG BURGEMEESTEK en WETHOUDERS van Goud Gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie van den 2n October 1889 A No 801 3e afd Prm llad No 63 betreffende de verplichting tot het doen van suppletoire aangiften voor de BELASTING op het PERSONEEL over het dienstjaar 1889 90 Brengen ter algemeene kennis dat volgens de artt 27 en 42 der wet op de Personeele Belasting van den 29n Maart 1833 Staattbtad No 4 zoonis die zyn gewyzigd en aangevuld bij de srtt 7 en 14 der wet van den 9n April 1869 StaaUblad No 59 tot het doen van suppletoire aangifte verplicht z jn allen die na den I5n Mei jl een perceel in gebruik hebben genomen alsmede zij die dienstboden of paarden na laatstgenoemden datum hebben aans eschaft Wordende de ingezetenen mitsdien herinnerd aan de op hen rustende verplichtingen tot het doen dier aangifte ten einde bevryd te blijven van de toepassing der strafbepalingen voorgeschreven bij art 35 voor zooverre die zijn gewijzigd bij art 13 der wet van den 9n April 1869 StaaUblad No 69 en art 39 van meei noemde wet van den 29n Maart 1833 Staatsblad No 4 GOUDA don 30 October 1889 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER ADVERTENTIËN Geboren WILLEM CHKISTIAAN Zooo van C P WN DILLEN A VAN DILLEN GiBLiAM Kaatsheuvel 28 October 1889 Aanbesteding der benoodigde LËV ENSMIDDELEN enSTEENKOLEN ten behoeve van hetBegtedeiinghois te 6ou gedarendehet jaar 1890 op DINSDAG 5 NOVEMBER e k des avondsten zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de toorwaarden liggen ter lezing in het Gesticht van I tot en met 5 November van desmorgens tien tot des namiddajfs twaalt uren t De Secretaris Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis A H VAN DILLEN Openbare Verkooping TH Ouderkerk aan den IJssel op WOENSDAG 13 NOVEMBEE 1889 bg opbod en op WOENSDAG 20 NOVEMBER 1889 bg afslag telkens des morgens te elf nren in het kofSehnis van den Heer A BROERE in het dorp ten overataan van den te Oouda resideerenden Notaris G C FORTOIJN DROOGLEEVER van e BOüWMSWOinNQ SCHUUR HOOIBERG ERVEN TUIN ra eenige perceelen WEI mSOOILAND groot 8 hectaren 71 aren 87 centiaren alles staande en liggende in den Krompolder in de Gemeente Ouderkerk g an den IJssel En zulks in 9 perceelen De Landeigen zgn 1 December aanstaande en de Woning enz len 1 Mei 1890 te aanvaarden Betaling der Kooppenningen 6 Februari 1890 Nadere inlichtingeii geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER vooigenoemd Koek taai taai Voor bovengenoemd artikel hetwelk door zgn heerlgke smaak sedert twee jaar tegen de prgs van 20 Cent de 5 Ons in den handel is gebracht worden SLIJTERS gevraagd tegen een ruim rabat Proeven van 1 kilo worden door H PAUW Koekbakker te Oostzaan geleverd Alom te bekomen SE BOüsm Mm of de beschrgving der beroemde geschilderde Eerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Qoude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cairtonteekeningen enz waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth DOOS CHRISTIAAN KRAMM Prys 80 Cenits A BRINKMAN Gouda Snelpersdruk van A Brinkman Zoon Rolpens in t Zuur te bekomen bg T VAN VLIET Stolmjkersluis H QrandB Uagasiiu de la Bourse Lm 1u TutM ugubu li Inreaitéi de la M i BBDXELLES Is verschenen do prachtig geïllustreerde CfttA logos met de nleuwo Wintermode Woidt op aauvrage grati verzonden Men treft er eepe reeks buitengewone koopjes aan en de pryzen onzer goederen zgn veel kger dan die der andere huizen van Parijs BestelUngeD boven de 10 Old n rden vr van vracht en inkomende rechten in huis bezorgd ADVERTÈNTIËN alle Binnen en BuUenlandtiehe Couranten worden dadelgk opgezonden door het AdvertentieBnreau van A BRINKMAN en ZOON te Gouda Algemeeo erkend als het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpyn ontsteking zweren bloedend tandvleesch ounangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelgks gebruik van het echte K K Hof Tandarta Dr PO PP s nS ter in aanmerkelgk vergrootte flesschan voor 60 cenU 1 20 en 1 78 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP Tandpoeder of tandpMta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Taijdplombeorsel Dr POPP s Kruidea Zeep tegen eiken huiduitslag en voortrelfelijlc voor Itaden I Venus zeep en onnebloeineii ze p POPP S C krUtaIIU erde en Transparant Hf GlyceMnezeepen zijn de fijnste Toilet nn gozondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen gV De namaaksels van Anatherin nondwater verwoesten de tanden binnen korten tjjd Wtt Dr J O POPP Weenen Depoto te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkels van NedertanJ Men verlange uitdruUrUjt Dr POPF echte Preparaten en neme geene andere aan De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afsoaderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 31 October 188 Gisterenavond bad voor een zeer talrijk publiek eene uitvoering plaats door eenige leden derOnderoffiriers Vereeniging Kensgezindheid in de Sociëteit Ons Genoegen ten voordeele der armen dezer gemeente Vooraf werden gezeveto enkele nummers gymnastiek die allen uitstekend werden uitgevoerd Daarna werd opgevoerd het tooneelspel De Gebochekle of de Moord in de Slotgracht van Caylus in drie bedrijven met een voorspel In aanmerking nemende dat het hier liefhebbers waren kunnen wij niet anders dan met roem over hun spel spreken en vooral wat de hoofdpersoon betreft hq verdient eene afzonderlijke vermelding Er was door hem zeer veel werk gemaakt v a de vertolking van rijne zeer moeilijke rol die hy meestal tot in de kleinste dr tails tot zijn récht deed komen Bg arrest van het gerechtshof te Amsterdam is het vonnis der rechtbank waarbij de beer WUliok Xetjen tot ƒ 100 boete werd veroordeeld bevestigd In 1887 werd een huis te Schoonhoven van den heer H geveild In de koopconditiën was bepaald dat het huis moest worden geleverd vrg van hypotheken terwijl voorts daarin was opgenomen de clausule dat partgen len aani ien van de gevolgen uit den koop voortvloeiende onderworpen zouden zgn aan de rechtsmacht waaronder Schoonhoven behoort en domicilie gekozen werd bg den notaris ten wiens overstaan de veiling plaats vond De kooper betaalde de koopsom maar van de hypotheken bleef er o ne op het pand gevestigd De kooper zag daarin wanpraestatie vnn de zijde des verkoopers en dagvaardde dezen voor den rechter zijner woon FEUILLETON GabrkTenlCamillaê Btn verhaal uU Milaan DOGE GUILIO CARCANO Frg naar iet Italiaansch DOOB VAXKSSA XXVIl Zie nu is het woord uitgesproken Misschien 18 voor u even nis voor zoovelen de onafhankelijke zedeleei het denkbeeld van de menschheid genoeg Gij gelooft dat daaruit onze daden en alle dingen kunnen verklaard worden Maar het geweten de plicht nZonder God Neen Kn dan het groote idee van de menschheid is toch ook een godsdienst Dat weet ik wel een van die welke de monschwa en een afgetrokken idee van zodeleer zetten in de plaat van God en een eeuwig leven Het gevoel voor het goede de braafheid die baar loon n zich zelve vindt zgn uitvloeisels en afsohijnsels ie waarheid anders niet Hebt gg mg zooeven met zolf gezegd dat uw geest dikwijls onrustig is ont uwe ziel niet zoo kalm als vroeger iu hare overtuigingen berust Welnu welken troost geeft u plaats de rechtbank te s Hage De verkoc wierp daarop de exceptie van incompetentie op In de zittiiiï van Dinsdag der Haajjscho rechtbank werd die exceptie voor den exripient doorjhr mr J L Stern advocaat te Ilotterdam toegelicht Hij l etoogde dat bet hier Id de rechtsgeldige clatue attrilmtiae de jurudictvm Men behoiirde te onderscheiden tusscben de volstrekte lievoegdbeid der rechters betreffende het oatwcrp van het geschil en de betrekkelijke afhangands van de woonplaats der partgeo Bü de eerste ambtshalve onbevoegdverklaring bij du laatste niet Daaromtrent was alles aan dn macht der partyen overgelaten De bepalingen omtrent prorogatie vta rechtsmacht waarop ged zich voor bewijs van het tegendeel in de conclusien had beroepen stondea ook die leer niet in den weg De wet zelve gaf een voorbeeld waaruit de wettigheid dor clausule bleek in 1241 B W Uier was bepaald dat de Rottrrdamsche rechtbank comp tent xoude zijn en nu kon men niet voor de Uaagsche dagvaarden daar het eea regel van uitlegkunde was dat die het eene n lkiiit het andere uitsluit Had men keuze willen laten dan was domiriliekeus alleen voldoende geweest Het gold hier eene rechtsgeldige wederkeerige overeenkomst welker inhoud voor partgen wet is en door den rechter geëerbiedigd moet worden Voor den eischer Irad op mr Loder advocaat te Rotterdam Hij achtte de exorptie onjuist omdat de clausule kenuelgk alleen ten doel had te waken dat bij geschillen partijen niet voor elkanders domicilie zouden behoeven te zoeken Kr bestond geen enkele reden om voor eene bepaalde rechtbank voorkeur te gevoelen of een bezwaar te hebben tegen den rechter van zijn eigen domicdie Had men dat gewild dan zou men het bepaald hebben Art 81 B W schonk partyen het recht om door domiciliekeus een anders niet bevoegden rechter competent te maken maar daardoor werd een bevo de nu die rechtvaardigheid die 2 ij beschouwt als het innige bewustzgu der menschheid Welken vrede Iwloofl welke hoop schenkt u wat zij met een zeer gemakkelijk woord de onafhankelijke zedeleer noemen waartoe niets noodig is dan de rede En ontkent gg de rede geheel wGod beware mij Ofschoon velen mg om het kleed dat ik drang met den vinger nawijzen als een onwetend mensch en een doeniet anderen ais een bedrieger ja dien naam heb ik menigmaal gehoord weet ik dat er zonder het verstand voor den mensch geene zekerheid is en dat het verstand de waarheid ziet gelijk het oog den hemel De scepticus meent dat de rede zich vergeefs vermoeit om de waarheid te zoeken maar ik zeg niet Geloof en redeneer dnn maar ik zeg Redeneer maar en geloof daarna Ach mocht ik als gg eenige zekerheid hebben Maar ziet ge niet dat nw twijfel reeds een verlangen naar en een beginsel van geloof is dat het eene schrede is op dien eenigen weg waar langs de menfchelijko geest tot geloof komen kan Mijn dierbare vriend ook ik heb dien smartelgkeu zielestrgd gestreden en ik herhaal u wat ik tot mij zelvon heb gezegd De woorden goedheid enrechtvaardighei jfiijn woorden zonder beteekenis of zij zgn het iSmt dat afstraalt van de eeuwige eenige waarheid die niet in ons maar boven ons is Hij zweeg een oogenblik de jonge mnn boog ernstig en peinzend het hoofd ADV BTENTIBN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Centen iedere regel meei 10 Centen GROOTE LETTERS wor en berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgepomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt rechter nog met onbevoegd De geheele exceptie stuitte reeils af op dit bezwaar dat men in de clausule wüde lezen wat er niet in stond Zij hield sjechts eene Ijevoegdverklaring niet eeue onbevoegdverklanng m Ware het laatste geschied dan zou het nietig zijn geweest De regeling der reehtomacht toch was van openbare osde Het creeereu van cotapetentie was alleen geoorloofd vpor zoo verre en zooals de viei het toeliet Dit deed zij in 81 B W maar bepaalde daarbij en in 126 Rechtsvordering dat nevens den rechter van het gekozen domicilie ook die van het werkelijk domicilie competent zou zijn ter keuze des eiachers Ware regeling van rechtsmacht niet van openbare orde dan zoude aan regeling van prorogatie van rechtsmacht en van hol arbritaal geding geen biK hoefle zijn geweest Conclnsie van bet O M over 14 dagen De MaaAode deelt mede dat de toestand in het gemeentebe tttur te Hoofdplaat nog altgd dezelfde is De burgemeester heeft in do laatste drie weken een paar malen de wethouders en de leden van den raad bijeengeroepen maar nieiaand verkoos te komen niemand wilde met don Burgemeester iets to doen hebben Des avonds zit men thans in de gemeente in het donker vele andere pubUeke zaken loopen geducht in de war en als er geen verandering komt voor 1 Januari zal de eheele machine te Hoofdplaat stilstaan aangezien er geen begrooting wezen zal Wat nu eigenlijk de quaestie is deelt het lladechter nog niet mede I i Wü lezen in t mail overzicht van de Java Bode Nog altijd verkeert men hier in het onzekere omtrent de plannen die de Segeering ten opzichte van Atjeh koestert en waarschijnlijk is het dat de regeering zelve die onzekerheid deelt Het gemakke Eens hebt gij ging de abt voort mg gesproken over dingen die men nauwelijks aan zijn innigsten vcrtrouwdsten vriend vertelt van uw huiselg k geluk van uwe plannen voor de toekomet Kn behoef ik het u te herinneren reeds zaagt gij uwe dierbaarste wenschen vervuld in de moeilijkheden des levens wordt gij ondersteund door de deugd en het verstand van eene gade wier dankbaarheid en genegenheid zoo mogeliik nog grooter geworden zgn sedert zg weet dat door uwe tusschenkomst een deel van baars vaders fortuin is gered Zou men niet zeggen dat dit alles genoeg moest wezen om u gelukkig te doen zijn op sarde VVelnu te midden van vriendschap en liefde met de overtuiging dat ge uw plicht van burger echtgenoot en zoon hebt volbracht heeft uwe ziel nog geen rust zoekt zg nog iets meer Dnt is waar En ook Camilla heb ik zich uil mijne armen zien losmaken en mij treurig aanzienen toch meende ik dat zg gelukkig was In die oogenblikken kon ik geen woord uit haar krggen maar soms stonden haro oogen vol tranen Wilt gij dat ik u de reden zeggen zal van dia treurigheid welke gij niet kunt verklaren Ja zeg het mg neem die smart van mijne ziel Zij heeft u lief maar bare liefde is grooter dan de uwe Neeni Hon zou dat mogelijk zijn Voor u vervolgde de abt met een hoogen ernst die het gevolg was van zyne innige overtuiging