Goudsche Courant, vrijdag 1 november 1889

Zaterdag Z Nojeoitier 1889 N 4060 GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De imeadlng van advertentidn kan geacbieden tot één uur des namiddags van den dag der uitgave Usselstoomtram Maatschappij Dienstwijziging Met 1 NOVEMBER a 8 zal de trein van 5 55 uit Goijda doorloopen naar Oudewater en van daar om 6 50 weder naar Gouda vertrekken De treinen J5 16 17 18 zijn opg eheven De trein van 8 30 vertrekt voortaan om 8 10 uit Gouda en die van 9 30 om 9 10 uit Oudewater De directie Blooker s Cacao i 6ö85cts 45ct Hennepzaad Inlandsch 6 7S a ƒ 7 Buitsnlandsch ƒ 5 25 a ƒ 5 60 Erwten kookerwten ƒ 8 50 a ƒ 9 niet kokende ƒ 6 75 a ƒ 6 Boouen bruineboonen ƒ 8 76 a ƒ 9 76 duivenboonen ƒ 6 80 a ƒ 6 90 Maïs per 100 kilo Amerikaansche Mixed ƒ 5 90 a ƒ 6 Odessa f 5 80 a ƒ Cinquantine ƒ 6 50 a ƒ 6 76 Pe Veemarkt met goede aanvoer handel vlug mot hooge prijzen Vette varkens tamelgke aanvoer handel gewoon 22 a 26 et per half kilo varkens voor Londen weinig aanvoer handel gewoon 22 g a 23 et magere biggen leer groote aanvo handel redelijk ƒ 1 10 a ƒ 1 65 per week vette schapen goede aanvoer handel vlug ƒ 22 a ƒ 30 weilammeren groote aanvoer handel vlug 14 a ƒ 22 Graskalveren goede aanvoer handel zeer vlug ƒ 40 a ƒ 90 Aangevoerd 70 partyen kaas handel vlug 1ste kwaliteit ƒ 2Ï ƒ 29 2de kwaliteit 24 a ƒ 26 Boter groote aanvoer handel gewoon Goeboter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 Weiboter ƒ 1 20 a 1 30 6 NOVKMBEE GEOOTE KAASMARKT DOOVEN Iemand die door een eenvoudig middel van 23jarige doofheid en van geruisch in de ooren genezen is zal de beschrijfing van dat middel in het HoUandsch gratis eenieder op aanvraag toezenden J H Nicholson 21 Bedford Square W C London COBRESPO N D E N T 1 B H liigezoodeo atakken geplaatst of niet worden met aan de inxenders tiroggezondcB Of Hedactie PETROLEüM iVOTEERÏi GËN van de Makelaars Caotzla r SchalkwUk te Rotterdam De markt was heden vast Loco Tankfust 8 60 Geïmporteerd fust ƒ 8 70 Januanlevering ƒ 8 65 Februari levering ƒ 8 60 Maartlevering ƒ 8 60 April levering ƒ 8 40 November levering ƒ 8 55 en December levering ƒ 8 66 BEIIR8BEU1GHT AMSTERDAM 31 October Per Telegraaf Binnenlandsche fondsen onveranderd Certif Arensburg 39 lager Overige ind waarden williger gestemd WarschauWeenen 3 lager uargerlljke Stand GEBOREN 29 Oct Gerardai Johaone ooiierl R ü Schalk en G Straver AdrianuB oadera A ao Oa en G Tenral Pieter ondtrt W Broer en P C van der Ben 80 Govert onder G Lalierfeld en C van der Heij GEHUWD 30 Oct i Bonman en L Belooje K an Uzendoorn eii J van Geelen Stolwijk GKBORfiN Ane ouderö H Molenaar en M Modde OVERLEDEN A Dekker 76 j ReeuwÜk GKBOREN Johannes onders A Roygrok en G Bonnik Hendrik onder J Slinger en A Dykhoi Leendert ouder E van Hemerl n G Grootendorit OVERLEDE i A Dombnrg wednwe A Zoidaoi 76 j M Sehouten weduwe K Schoottn 88 j GEHUWD i H Veen en E Lekkerkerker Gouderak GEBOREN Mirrlgje ouder W de Jong en A van Dam OVERLEDEN J Hngo 64j B Vergoust lm ADVERTENTl£N Geboren WILLEM CHBI8TIAAN C P van DILLEN Gouda Snolpersdrak van A Bbinkman Zoon A TAN DILLEN Gieliam Kaattheuvel 28 October 1889 JOHAN CHRI3TIAAN tan dub TOBRBN EN JOHANNA CLASINA OPPELAAB Waddinxveen I g q jggg Aarlanaerveen I Getrouwd J BOUMAN en L BELONJB die ook namens de Familie hunnen hartelgken dank betuigen voor de vele blyken van belangstelling bg hun Huwelgk ondervonden Gouda 30 October 1889 Heden overleed ons innig geliefd Zoontjein den ouderdom van bgua vjjf maanden J N va v SCHAIK C C J VAN SCHAIKGouda 31 October 1889 Boesboom GEVRAAGD twee KÜSTHEEBEN tegen ƒ 25 per maand de persoon met gebruik van een GEMEUöILEEBDE KAMEB flinke Burgerpot en een nette bediening op een iatsoenlgken stand Brieven onder No 1921 aau het Bureau van dit blad MM Wf Nieuw Sieüw ieaw Duizenden Muziekstukken op een en t zelfde Muziekinstrument te spelen De muziek die t instrument te hooren geeft is SCHOON r W STtTE Gouda Magazgn van alle soorten van MÜZIEKINSTEÜMENTEN NAAIMACHINES BIJWIELEN en de wereldberoemde SüöG s zelfreguleerende GASBRAN DEBS Bekroond met 43 Medailles W ilte Boode en Grijze WOLLEN BOSSTSOEEEN voor Vrouwen en Meisjes è SCHE 1K Zx Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 4 NOVEMBEB 1889 dei morgens te elf nren ia het Eoffiefauii cHai MONtB aan de Markt te Gouda ten overstaan van den Notaris G C FOETÜIJN DB006LEEVEB van een WinkelliTiis en Erf met SCHÜÜB daarachter staande en liggende aan de Westhaven te Gouda wgk B No 141 kadastraal bekend in Sectie O No 599 groot 86 Centiaren strekkende van de straat tot eigendom van van Es belend aan de eene zgde eigendom van tan dee Toot en van LEEtnrEU en aan de andere zjjde eigendom van Juk Te aanvaarden 1 Februari 1890 Het perceel is de 3 laatste werkdagen vóór den verkoopdag en op dien dag van 9 tot 11 uren s morgens te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris RIEVITSBOOIVTJËS zeer mooie kwaliteit P SAÜERBIER Oostbaven 19 gigr P k kokende EROONËBWTEN Koek taai taai Voor bovengenoemd artikel hetwelk door zgn heerlgke smaak sedert twee jaar tegen de prgs van 20 Cent de 5 Ons in den handel is gebracht worden 8LIJTEB8 gevraagd tegen een ruim rabat Proeven van 1 kilo worden door H PAUW Koekbakker te Oottzaan geleverd NIEUWE FAEAFLUIES A v 0SAz gleiwegE73en73 ADVBRTENTIÉN t FIJNSTE merk uitsluiteod verkrijgbaar in fjesloten bussen alle Binnen en Buitenlnndsehe Omranten worden dadelgk opgezonden door hetAdvertentieBnreau van A BBINKMAN enZOON te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Aisonderlgke Nommen VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 1 November 188 Id de hedenmiddag gehouden vergadering van den gemeenteraad die door 16 leden werd bijgewoond afwezig wa de heer Straver werden benoemd tot liid in het CoUegie van Curatoren b i het Ovni m vtm de heer ïb D 1 van Heuide met algemeene stemmen üector aan het Gymnasium de heer Dr A van IJtend k conrwtor aan het Oymnaainm te Amenfoort met olgemeene stemmen Ijeeraar in de natuurkunde en de wis en natnurlcundige aardtifjkskunde aan het Gymnasium de leer Dr H A W Speekman te Groningen met algemeene stemmen Onderwijzeres als hoofd der 2e Bnigerschool voor meiq es Merj M L 1 Beuder te Zolt Bommel met 15 St terwql Mej Groshans te Gorinchem 1 stverkreeg Noodhulp Aanzegger by de begrafenissen H van Willigen b 2e stemming met 8 st terwijl de Weger 7 st op zich vereenigde In deze zitting werd door den Voorzitter medegedeeld dat het dezer dagen 40 jaar geleden was dat G sbertus Hordqk als verwer m dienst was getreden b j de gemeente B en W meenden in den geest van den gemeenteraad te handelen door den bekwamen man bq gelegenheid van dit jnbilé w gens Ijverige en getrouwe plichtsbetrachting een geschenk te overhandigen bestaande in een horloge met inscriptie en ketting Spr vroeg daarop de goedkeuring van den Baad die gaarne verleend werd De volgende stokken kwamen bq den Baad in 1 Een voorstel van B en W om ook na 1 Januari a st met de heffing van reergeld b j de FEVILLETOX Gabrio en Camilla Men verhaal uit Müaan DOOX OUILIO OARCAHO Frü naar iet Italiaaiueh DOOB VANESSA XXVII Op dien kreet snelden beiden naar binnen Z gingen den houten trap op en zagen in het kleine kamertje Laodice die door kussens ondersteund op eene lage rustbank lagj bare tengere leden lagen bewegingloos uitgestrekt alsof de stryd tusschen de natuur en de smart reeds volstreden was Haar vader stend naast haar de oogen styf gevestigd op dat bleeke gelaat op die wijd starende oogen die met meer zagen Hij bemerkte de beide mannen niet die op zijn geroep waren boven gekomen zijne lippen trilden terwijl hij zyn kind beschouwde hg trachtte zelf te glimlachen Een oogenblik later scheen het meisje weer by kennis Ie komen en zij hoorden hare moeiel jke ademhaling Zij koek overal heen alsof zij wilde onderzoeken waar zij was plotseling als iemand oie zich lang vergeten dingen te binnen brengt gaf zy met het hoofd een teeken van toestemming en pont op do Turfsingelgracht voort te gaan en daarop de goedkeuring des Koninga t vragen Ter visie 2 Ëen voorstel van B en W om de betrekking van slaiswachter aan het Hoordrechtsche Verlaat tot wederopzoggens toe te doen waarnemen door de Wed Zuidveld bijgestaan door haar zoon tegen bezoldiging van ƒ 208 sjaars en vrije woning Ter visie 3 Een dankbetuiging van G Hordijk voor het bovengenoemde geschenk Aangenomen oor kennisgeving De aanbesteding voor het beooodigde vleesch en spek voor t garnizoen alhier had den volgenden uitslag Voor vleesch werd ingeschrevAi door W de Jeu voor 68 ot per kilo en W Doogebaans voor 67 per kilo Voor het spek door J Dongilmans voor gerookt 64 et por kilo voor pekelapek 60 et per idlo C J Bm nel voor gerookt en pekelapek 64 et per kilo en Coers te Deventer voot 58 et per kilo i In de Bgkspootspaarbank aan het postkantoor te Gouda en de daaronder leasorteerende hulpkantoren werd gedurende de maand Oetober 1889 Ingelegd 4769 27 Terugbetaald 1988 01 Het laaste door dat kantoor uitgegeven boelge draagt het nummor 2024 Naar WQ vernemen zal de gemeente Bodegraven waarschgnlgk besluiten tot dooigraving van den Rijndgk voor de verbinding van Byn en IJssel langs de Goudsche vaart en is het maken van een plan daartoe opgedragen aan onzen otadgenoot den heer H Paul civ ingeniear Blykens het onlangs verschenen 30e jaarlyksch verslag betr de verpleging en het onderwijs in Het toen aj in hem die het dichtst bij haar stond Gabrio herkende hief z j de uitgeteerde armen die kruiselings over hare borst lagen op en begon te schreien In die tranen van het sprskelooze stervende meisje in die laatste poging om een woord uit te spreken dat als een ongevormde klaagtoon aan hare lippen ontsnapte uitte zich misschien het eenige geheim van haar leven Na eene kindachheid doorgebracht in smart en armoede had zg eens gemeend eenig licht te zien in de duistere woesteny die zy hier beneden doorwandelen moest Hare geboorte had aan hare moeder het leven gekost toen haar vader haar zoo dikwyls by haren naam riep en zg hem aanzag zonder te antwoorden was het of zij reeds een voorgevoel had van de wanhoop van den ouden man geene liefde geene hoop voor haar De vriendschappelijke omgang met de familie van Campello had haar om zoo te zeggen een tweede leven gegeven en toen scheen ook voor haar een grenzelooze hemel open te gaan Maar dat nieuwe leven duurde niet lang als eene bloem overgeplant in een te warm klimaat stierf zy van liefde zonder te weten wat liefde was De oude man volgde met droeve blikken elke beweging van zyn dierbaar kind nu en dan keek hy vragend zyne beide vrienden aan alsof hy hoopte dat zij zeggen zoudon dat zijne vrees overdreven was Daarop zette de abt zich naast het bed neder en niet geheel onbekend met de teekons waardoor de kranke haar zielelyden te kennen gaf trachtte hy ADVBBTENTIEN worden geplaatrt Tan 1 5 regels ik 50 Centen iedere t gel meer 10 Centen 6B00TE IiETTSBS worden berekend naar plaatsruimte BoTendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVEBTENTIBBLAD t welk des Maandags Tcrschgni NederlaniKh Gtuthuu mor behof txge en mimennogende ooglydert te Utrecht dat is opgedragen aan en een goed gelijkend portoet bevdt van Prof F C Donders is meerdere geldelijke steun van de zijde der gegoeden in Nederland dringend noodig Het Gasthuis beantwoordt reeds lang niet meer aan billijke eischen het is niet alleen te klein maar veroudert en wordt bouwvallig Het tweezijdig oogmerk van het Gasthuis wordt daardoor slechts gedeeltelijk bereikt Wanneer er aan een grooter aantal lijdeis hulp kan worden verstrekt zal ook het materiaal voor onderwigs en wetenschappelijk onderzoek rijker worden Het album van Segunstigers Stichters en Bestuurders telt wel reeds een 2000 cal namen waaronder ook eenige uit de gemeente ïouda maar men hoopt in het belang der goede zaak dat dit getal nog aanzienlek vermeerderen zal Begunstiger wordt men door eene jaarlijksohe bijdrage van minstens ƒ 2 50 Wij vestigen gaarne de aandacht onzer stadgenooteo op defe zaak Te Breda is een vereeniging opgericht genaamd De Mfeltoren Telkens als de leden vergaderen zal in de societeitszaol een miniatuurKiffeltoren verlicht zijn Art 1 vnn het reglement bepaalt dat de leden een dasspeld den Êifeltoren voorstellende zichtbaar moeten dragen Dezer dagen kwam een onbekend deftig gekleed heer ten huize van Mgr Godschalk bisschop te s Bosch om den Secretaris te spreken Daar deze niet thuis was liet men hem in de eetsaal om een brief te schrijven Na zqn vertrek ontdekte men dat hq uit het buffet 7 of 8 zilveren vorken en 3 zilveren lepels medegenomen had De politie die terstond gewaarschuwd werd vernam dat de onbekende per spoor naar Botterdam was vertrokken waar zij hare nasporingen voortzet haar zooals hy reeds vroeger gedaan had gerust te stellen en op te wekken tot onderwerping en vertrouwen op den hemel Maar zij keerde zich nauwelyks naar hom toe zy lette byna niet op hem altyd met dezelfde gedachte vervuld zochten hare gebroken oogen haren weldoener terwijl een onbestemd geluid nu eens vreugde dan smart of schrik te kennen gaf Er kwam een oogenblik dat de doo6tomme har hand uitstrekte om die van Gabrio te vatten toegevende aan een diep gevoel van medelijden reikte hy haar de zyne en bleef onbewegelijk naast den abt staan Het was alsof zy door met bare bevende vingers te tellen hem een lang verleden tyd een dag een uur wilde in het geheugen roepen waarvan in hare ziel alleen de herinnering leefde Niemand begreep haar Wat wilde zy zeggen met dat getal 14 waaraan zy hem wilde herinneren Gabrio wist het niet wel was die datum beminde gedachten gebleven als die van den dag waarop j y voor het eerst tot Camilla van liefde had gesproken Maar welk treurig verband er was tusschen het lot van de arme Laodice en dien datum dat kon hij noch nu noch later begrypen hy dacht niet aan de beide personen die hy en Camilla ontmoet hadden toen zy s avonds van de Doode Weide gekomen waren en die zy meenden dat hen be spiedden Hy wist niet dat het arme meisje sedert dien dag was beginnen te fcwynen en dat zy met haar laatsten blik hem vergiifenis wilde vragen vooj