Goudsche Courant, zaterdag 2 november 1889

N 4Mft 1889 ADVERTENTIEN GOUr SCHE COURANT NieüwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstrekenm Heden ov p leed tot mgn diepe smaii na een langdurig en p nl k Igden mgne ondsHV Dochter ADBIANA in den onderdom ran raim 21 jaren K HOLLANDER Goxida 31 October 1889 Oe insending van advartentifin kan gesobleden tot dén aar des namlddagrs van den dJtg der nitgave NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP der Steenkolenmijnen van ASROOZ te Herstal hesL lMik e è Exploitatie der g roote laagkoleu Oupeye IL £a er © VlsLarsQ IlsolerL brandende zonder renk noch damp speciaal aanbevolen als beste kwaliteit voor huiselgk gebrnik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergel ke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerktnigen mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Scheepsvracht van Herttal tot Gouda fl 3 30 a fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS Gouda Snelpersdruk van A BbinkMan Zoon komen en wilden daar z io de meerderheid waren de oonclasie der wenschel kheid van het verwerpen der wet doen aannemen tegenover het bestuur der kiesvereeniging Anuierdam Dit nu geraakte aldus in een moeüyk parket en wist zich niet anders ts redden dan door een werkstaking Alyorens de motie der socialisten in stemming kon worden gebracht sloot da voorzitter de vergadering en het bestuur ging heen Maar niet aldus de socialisten Een hunner was er dadel k by sprong op de estrade en bracht eene motie in stemming waarb aan het bestuur der kiesvereeniging Amsterdam werd opgedragen bij de Eerste Kamer tegen de schoolwet te protesteeren En met luid gejuich nam de vergadering die motie aan I Het spreekt van zelf dat het bedoelde bestuur zich door die motie niet zal laten dwingen om iets te doen te en eigen overtuiging Maar dit belet niet dat de socialisten in het gel k zijn Of het dagblad de Amatérdammer al moge zeggen dat het onnuodig was ook hier weer zulk eene motie te doen aannemen volkomen gelijkluidend aan die welke de socialisten in eigen kring gevoteerd hebben dit neemt uiet weg dat de vergadering van gisteravond als souvereine het recht had te vorderen dat haar motie in stemming gebracht werd en bij aanneming nagekomen WU men zoo iets niet dan moet men geen openbare vergadering uitschrijven of althans bij voorbaat verklaren geenerlei motie te zullen toelaten Hoe dit zij er is opnieuw gebleken dat socialisten en radicalen tot elkaar staan als de radicalen tot de liberalen en er van eene samenwerking niets kan komen Maar ook dat als het er op aankomt om van zich af te slaan de radioalfei even weinig eerbied voor den wil der meerderheid aan den dag loggen als de autocratische vorst Bismarck in het Duitsche parlement Ik heb op mqn lystje nog verschillende onderwerpen ter behandeling staan Maar niet kan alles in ns En ik laat dus nog wat leggen voor een volgenden brief dien ik u aan het eind der week hoop toe te zenden Ghwsbe V Aemstel In de maanden September en October zijn de volgende voorwerpen als gevonden gedeponeerd aan het bureau van politie 1 portemonaie met 1 cent 1 drsagzeel 1 zilveren oorknopje 1 gouden knopje 1 houten bal 1 blauw koralen armband met goud kapittelsto e 1 K C kerkboekje 1 wandelstok 1 granaten halsketting met gouden slot 1 houten tabakspijp 1 zilveren armband 1 stuk van oen bloedkoralen kettinkje met gouden ringetje gouden dasspeld 1 rozenkrans 1 duimstok 1 B C gebedenboekje 1 rozenkrans 1 gouden ring gemerkt W B A N 24 4 1888 1 parapluie 1 brU 1 gouden oorbel 1 rozenkrans 1 duimstok 1 onderstuk van een gouden oorbel 1 gouden oorbel 1 grys jasje 1 fantasie hoed 1 bont halskraagje 1 miniatuur zilveren knipje 1 kinderpantoffeltje 1 gouden broche 1 tafelmesje met zilTeren heft 1 zilveren messenlegger 1 paar bruin glacé handschoenen 1 bloedkoralen oorbelle e 1 VTOUwenmuts Pe gevonden voorwerpen in de maanden Maart en Apni 1889 en niet door de verliezers afgehaald zijn ter diapositie van de respectie vinders met inachtneming van Art 2014 Burgerlijk Wetboek Bureau voor gevend voorwerpen zooveel mogelyk geopend van 11 l uur s morgens De Commissaris van Politie te Gouda J W TÜINENBUBG pëtrolëum notëëriivgën van de Makelaars Caotzl ar Sch lkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust 8 60 Geïmporteerd fust 8 70 Januarilevering ƒ 8 60 April levering ƒ 8 40 November levering 8 60 en December levering ƒ 8 60 BE€R$BEttlCHT AMSTERDAM 1 November Per Telegraaf Integralen merkelyk beter Aandeelen Deli maat schappv 10 Certif dilo B lager Overigens Ind waarden gunstiger Warschau Weenen 2 hooger tfurgei JiJke Stand Moordreoht GEBOREN Theodonu Jobsnnea ouders C C sd Gennep en B Boawmao OVERLEDEN G BogsMt 2 m GEHUWD J Bloot en C Kroit De ondergeteekende betnigt zgnen harteiyken dank aan den WelEd Heer M SPBDIJT Toor de verrichte werkzaamheden aan z ne Echtgenoote gedaan die nevens God haar het leren heeft gespaard alsmede aan den Heer RASGH en Echtoïnootï roor de liefdadige behandeling op het Gasthnis ondervonden W TAN HOF WEGEN Gouda 1 Nor 1889 GEVRAAGD e n fatsoenlp MEISJE ran 16 18 jaar Adres A LAMBERT Tnrfsingel P 80 Dienstboden Wilt üeen goede Dienst Verroegt ü dan bë Jn£Pr BOND Zengestraat No 91 De rertrekkende wil gaarne getuigen geren De ontslagene Dütutbode G GENEÜGELUE Alom te bekomen DE B0I7DSCnE OLiSEN of de beschrgrina der beroemde geschilderde Eerkgl jl an de Groóte of St Janskerk te Ter Gbude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbg is toegeroegd een ai onderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk eo Wooter Crabetb DOOK 4 CHBISriAAN KBAMM Prijs 80 Cents A BRINKMAN OUDEN en JONGEN MANNEN wordt de zooeven verschenen bekroonde nieuwe nitgare aan erolen ran den Med Raad Dr Muller orer Verstoorde Zenaw en Geslacht Stelsel met opgare roor radicale genezing Na ontrangst van 60 cent in postzegels toezending onder conrert J uard Bendt Braunschweig EEM DEPOT VMTBEfi nm wordt verzocht op t MEBK te letten JBIT HET MaGAÜIJN TAN M RAVËiVSWAAY ZOIVEN GOBINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van m twee en een half en een Ned om met rermelding ran Nommer en Pr s roorzien ran nerenstaand If Merk rolgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanberelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda EENIG DEPOT der Uaagscbe Beschuit van den Heer J K SOMMEB Natuurlijk CARLSBAD Bron ZOUT en WATER bU 8L0TËNAKER C i ADVERTENTIEN alle Binnen en BuUenlandsehe Cow ranten worden dadelgk opgezonden door het Adrertentie Bnrean ran A BRINKMAN en ZOON te Gouda I Algemeen erkend als bet besle MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los vorden dor tanden tandpjjn out teking zweren bloedend taudvleeach onaangenuM reuk uit den mond kalkvorming word n lekat voorkomen en genezen door het dagel jla gebimk van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S ïSSÏMe in aanmerkel k vergrootte fleeachen voor 80 cents ƒ I ÏO en ƒ 1 76 hetwelk gelyktijdig aangewend met Dr POPFl Tandpoeder of Tandputa steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP Tandplombeersei Dr POPP Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en roortreffelük voor baden I Veniu zeejp en Zonnebloemenzeep POPP S 1 GekristaUlgeerde en Transpanat eiycerlnezeepen zgn de lynste Toilet on gezondheidszeepen welles ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengea gtf De namaaksels van Anatherin Mond wrter verwoesten de tanden binnen korten tjjd WÊl Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en ParfiimeriewinksU van Nederland Jlen verlange nitdrukkelyk Dr POPPt echte Preparaten en neme geene andere aan De uitgave dezer Courant geséhiedt dagelps met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden ia 1 26 franco per post 1 70 üconierlöke Nommen VIJF CENTEN BINKTENLAND GOUDA i November 1889 In het thans verschenen uj nuininer spreekt prof Buy over Ik Eertte Kamer en de Sclioolwet Xa ie Eerste Kamer dag aan dag wordt overstelpt met adressen die op verwerping aandringt vraagt prof B of er reden bestaat voor de kentering die dert de indiening van t ontwerp is waargenomen Toen immers was men van oordeel dat het voorstel nog al meeviel en men kon denken dat met verw dering van eenige van de meest aanstoot gevende bt adingen eeii vergelijk zou worden getroffen Van een ri meeoTjletitionnem ent bij de Tweede Kamer was geen tpndce Bestaan er Mdoende motieven voor de veranderde atemmingf eo om verwerping door de Eerste Ksmer iii bet mtlbegrepen landsbelang te achten 1 Prof Buys gelooft het niet Do tweeledige toeleg om hst openbaar onderw te verzwakken i geheel verijdeld Het oorspronkelyk ontwerp wikl rgktb ragen san de gemoenIsn seer besnoeien én verplichte sohoolgeldheffing invoeren Tèn slotte zjjn echter san de gemeenten dnurzasm de gewone uitkomsten verzekerd en over het schoolgeld is een zinledige phrase in de wet opgenomen een laagste cijfer dat met ongeveer niets gelijk staat De openbare school is ongekrenkt uit ie gevaarlijke vuurproef te voorschijn gekomen en blyft omringd met dezelfde waarborgen en gesteund ddor dezelfde hulpmiddelen als thans De vermindering van het getal onderwyzars door velen geen 6u geacht is in allen gevalle een fout van geringe beteekenis die aan goed onderwijs fiiei wezenlijk to kort doet Erger vindt prof B het uitloven vaï premien voor de opleiding van onderwijzers waarbij het ptrt beUng den doorslag gaf maar die eveneens het b jzonder onderwijs treft Dat overigens de neutrale gemeenteschool geheel is gebleven wat zij tot dusverre was is men verschuldigd behalve aan den g ver der liberale Kamerleden aan data invloed der Eerste Kamer De wedoèsohap dat elk ontworp t welk te kort deed aan Ie levensvoorwaarden dlr openbare school reeds lasrdoor voor de Eerste Kamer onaannemelijk zou FEVILLETOJX Gabrio en Camilla Men verhaal uit Milaan BOO GUILIO OABCAWO Vrij naar het Italiaantoh nooB VANESSA 93 XXVIIl Wie zon niet gedacht hebben dat do arme oude moester z jne toevlucht op Campello zou gezocht hebben waar hij zoo al geen troost dan toch verzachting voor zgn leed zon gevonden hebben P Maar het ging geheel anders Daags na haren dood verdween de oude Davide uit É a hnis en werd niet meer in het dorp of de omstreken gezien Later zeiden sommigen dat z j hem b j Pian d Erbn van huis tot huis haddon zien ronddwalen anderen dat hg stil leefde in de hut van eed geitenhoeder zelfs waren er die zeiden dat hg ergens in de bergen van hartzeer gestorven was De treurige gebeurtenissen die wij verhaald hebben brachten eene wolk van somberheid op het gelaat van Gabrio Toen Camilla het afsterven van het meisje vernam beklaagde zg haar en den ouden verlaten vader maar zg had den moed niet om haren maa daaromtrent te ondervragen Zg wist worden heeft gematigdheid voor de meerderheid tot een gebiedenden plicht gemaakt De reden der oppositie most dus haar grond vinden in het snbsidieeren der blindere school waarb j de rechterzijde zich heeft venet tegen verscherping der waarborgen voor deugdelijk onderwijs Ook bij prof B weegt dit zeer zwaar en h j begrijpt dat vele liberalen in de Tweede Kamer daarom hebben tegengestemd ilk wil zelf bekennen zegt h j ifdat wanneer ik op haiBe plaats gozaten tot een ander besluit mocht zijn gekomen dat dan in elk geval geweest zou zijn om redenen san de eigen vaidiensten van het wetsontwerp geheel vreemd De vraag is thans echter niet wat de minderheidin de Tweede Kamer had behooren te doen maar of t geen de groote meerderheid daar heeft aangenomen al of niet door ds Eerste Kamer behoort te worden vemieti dP 0p die vraag zegt prof B zoa ik voor mij stellig ontkennend willen antwoorden Schering en inslag der adressen is de vreef ook door mr Veegens geuit dat de val der ppCnbare sehool het gevolg ui zqn d r herziening Het bewi daarvan aebt prat B tn f wneB deele g vsrd Maar mocht de ervaring hun gelijk geven dan zon deze erraring niet de nieuwe wet veroordeelen maar de openbare school zelve Is deze inwendig zoo rot en vermolmd dat zq geen grooter mededinging verdragen kan dan nu bestaat Iaat zij dan vallen want in dat geval zou bl jken dat z j de moeite om haar ftaande te houden niet waard is Op Donderdag jl werd te Borg Ambacht het 26jarig bestaan dor vereeniging Wmtarlezingon op feestelijke wijze herdacht De feestrede werd uitgesproken door den heer 3 i Bettink sinds 20 jaar Voorzitter dor vereeniging Ook de beide andere Bestuursleden de hoeren P Mahlstede en D Oskam hebben 20 jaren hunne betrekking vervuld Donderdag werd door het Departement Bodegraven van de M t N v h A de eerste winterlezing gehouden De beer S Rippe van Botterdam trad als spreker op Na een korte levensschets van den Frnnschon dichter Franijois Coppée droeg h j een dramatische schets van dezen voor getiteld deJViool van Cremona Tot hot einde toe werden door den dat hli b j hare laatste uren was tegenwoordig geweest maar eene onverwinnelgke beschroomdheid eene geheime beklemdheid des harten verhinderden haar om er met hem over te spreken Sedert dien tijd was het alsof zij vreesde den naam van het meisje uit te spreken Het duurde niet lang of op Campello werd alles gereed gemaakt voor het vertrek van de familie naar Milaan Ofschoon de lente zich reeds deed gevoelen zeide de ingenieur aan tgne vrienden in den omtrek dat zgne zaken en belangen hem naar de stad terug riepen Na lange onderhandelingen soms afgebroken door den onwil der belanghebbenden en door de stijfhoofdigheid van sommigen die van geene schikking wilden hooren was het Gabrio eindelijk gelukt om de zaken van zijn schoonvader te regelen en misschien zelfs béter dan hij in hot begin üurfde hopen Toen het paleis te Milaan en eene uitgestrekte bezitting in Lodi verkocht en met die gelden de lastigste schuldeischers voldaan waren ten einde te beletten dat er op iets beslag gelegd werd of kostbare processen begonnen werden was het hem gelukt ook hen tevreden te stellen die er in toestemden van in termijnen afbetaald te worden en beloofden geene reclames te maken 7iS6 had hg de oude villa van Brianza en een deel van de landerijen uit den schipbreuk gered om voor zgn soh nvader en de weinige vrienden die hem waren overgebleven nog een sohgn van vroegere grootheid te behouden En daarom moest de ingenieur juist nu ADVERTENTISN worden ylanM van 1 5 regels 50 Centen iedere tegel meer 10 Centen Q BOO TE LSTTXBB worden berekend naar plaatamknte Bovendien vorden alle Advertentien gratie opgenomen in het ADTERTSNTIBBLAD t welk des Maandags rerschguL déclamator de verschillende typen zeer juist waSrgegeven Een talrqk publiek woonde deze openbare bijeenkomst bij en bewees haar dankbaarheid zoowel aan het Bestuur van het Departement als aan den spreker door telkens luid te applaudisseeren Na de pauze vergastte de spreker de aanwezigen op eenige b jdragen uit onze Nederlandscbe dichters als de grootvader van de Buil jde locomotief van van Meors en een stukje door hem zelf gemari t de letter L Door eenige steenkolenhandelaars te utrecht is volgens de Amk Orl bg de Maalieliapff tvt exploitatie van Staatttpooruegen een klacht ingediend tegen een ambtenaar die steenkolen verre onder den nriirktprijs aan het pnbliek verkoopt Een enderzoek heeft aan het Hcht gebracht dat bedoelde ambtenaar steenkolen uit verschillend mijnen heeft betrokken voorgevende dat ze voor tnedeambtenaren bestemd waren voor welk vervoer de Maatschappij geen kosten berekent maar ze integendeel aan particulieren van de hand deed Door vrydom van vervoer konden de steenkolen tegen bgn ds ksift van dstt kostendeB pjjj verk cht wprden De ontrouwe ambtenaar moet in s n bebekking z jn geschorst Het libr Dbl vernam van wel ingelichte z jde dat dez handeling niet aan den dag is gekomen ten gevolge van een klacht van steenkolenhandehurs maar dat dit geieel toevallig in de bureaux der Maatschappijzelre is ontdekt Beeds is mededeeling gedaan van de vmchtelooie reis eener vroiw uit Twelloo wier broeder nsar Londen vertrokken was en die met de vier kinderen van dien broeder derwaarts kwam om hem te zoeken Thans meldt de Londensche berichtgever van h0 N V d D de lotgevallen van dan vergeeb g zochten vader en broeder T De man was in de groote stad natuurlek aan stonds verdwaald Volgens zijn zeggen zou h j zqne zuster en zijne kinderen ontmoeten aan het station te Londen NB er zgn in Londen ongeveer 180 stations De man arriveerde in Londen met 6 stuivers in z jn zak zocht natuurlgk te vergeefsch naa in de stad zgn ten einde als procuratiehouder van den marchese de stukken te teekenen die op al df e schikkingen betrekking hadden Hg bracht aanzgner schoonouders die besloten hadden het kasteel nu niet meer te verlaten eene korte en koele abcheidsvisite De marchese evenwel vergezelde zgne dochter tot aan het bek en vond gelegenheid om haar en het kind heimelijk een a cheidskus te geven Dat was de laatste schoone morgen dien Camilla dat jaar onder den schoenen hemel van Brianza zi aanbreken Zg wilde voor het laatst afscheid nemen van die dierbare hemels en dacht Ach I waarom mag ik niet altgd hier wonen op deze plaats door vreugde eo smart voor mg geheiligd Hier zouden wg misschien meer vertrouwen hebben in ons zelven en in het leven misschien beter kennen en beter liefhebben I Wie weet wanneer ik u zal terugzien o mgne heuvelen W j verbiten u ach het leven is een gestadig heengaan Terwgl hare ziel in die treurige overpeiniiagen verzonken was zag zg den abt en Gabno uit het dorp aankomen O choon de langzame en wankelende gang vaÜ don Vitale en de bleekheid van zgn gelaat auideIgk deden zien dat de dag der gezondheid nog ver af was haastte hg zich toch om Camilla zgn a óheidsgroet te brengen Hoezeer dank ik nl zeide zg hem te gemoet gaande Ik durfde dit bgna niet meer hopen maar zeg mg koe ii het met uwe gezondheid ¥