Goudsche Courant, maandag 4 november 1889

a nW 7 44 8 1M ƒ 7 700 tgna zuster n kindeni weigerde eerst beslist naar Nederland ttmg te keeren eer hij zijne kindoroa gevonden had maar werd ten slotte gedwongen gebruik te maken van de welwillendheid van personen loor wie hem een vrije overtocht tot Rotterdam werd verschaft Hij had echter eerst veel ellende geleden en zal waarsch nlyk niet zoo licht weer naar de groote Vvereldstad terugkeeren waar de zenuwachtige drukte en het geraas op straat hem reeds eenigzins bedwelmden Se onnoozelu man stelde zelfs voor te laten omroepen dut er vier kinderen van hem verloren waren I Vrijdag is de i arkthal in het Paleis voor Volksvlijt te Amstenlam voor het publiek opengesteld Zij is practise ingericht en tevens met veel goeden smaak lof het midden omgeven door bloemen eene klateretade fontein er ia een bloemenkiosk een vischwinkel een vleeschwinkel een wildhandel een comestibleswinkel enz enz Voorts is er natuurlijk alle dagen veiling van levensmiddelen Men vindt er voorts oen bureau van de directie en een eipeditiekantoor waar men gekochte waren tegen vasten prijs naar huis kan doen bezorgen De me die den eersten inkoop deed ontving van de directie een ruiker Vele belangstellenden en koopers waren met haar opgekomen en de firma s die hunne winkeltjes in de za hadden waren zeer tevreden over den afloopvan den eersten dag HU Een spoorwegmachinist in Duitschland lijdt aan een zeldzame ziekte die door de Bngelsche geneeskundigen Raüwaf Spine genoemd wordt en hier werd veroorzaakt door de volgende omstandigheden Toen hy op 23 November van het vorige jaar op een trein een bocht omreed bemerkte de machinist plotseling 50 meter voor zich uit de roode lichten van een trein die in het station stond De man had de tegenwoordigheid van geest dadelijk het remsein te geven de stoom af te sluiten en te stoppen zoodat een botsing vermeden en het leven van een groot aantal reizigers gered word In deze oogenblikken echter overmeesterden hem een ontzettende ontroering en schrik daar hij mut den dood voor oogM de ontzaglijke verantwoordelijkheid gevoelde die op hem rustte Al deêb gewaarwordingen van schrik ontroering vrees en plichtgevoel werkten in deze oogenblikken samen msar toch kon hij z jn werk voortzetten en ondervond voorloopig niets dan sterke siddering in de beenen Nog omstreeks 6 dagen bleef hij op a post tot zich langzamerhand alle keuteekenoa van Saüway Spint vertoonden De machinist die in z jn 16 jarigen dienstig misschien geen 10 dagen ziek nas is thans geheel in de war niet tot eenig werk in staat en voor zijn beroep geheel verloren Hij is sterk vermagerd sleept zich niet dan mot moeite voort en spreekt lastig en stotterend Behalve een reeks van andere storingen in de voeding het geheugen en den slaap is vooral eene sterke vermindering der gevoeligheid opmerkelijk De beenen zijn tot de koieén gevoelloos en de eenmaal krachtige man is hulpeloos als een kind Buitenlandsch Overzicht In da Turksche hoofdstad is men in allo straten aan bet poetsen en schuren en verven van belang Keu en ander bewjjst ten volle welk gewicht de Porte aan h bezoek van keizer Wilhelm hecht Als t ware om den indruk van dit bezoek te neutraliseereu verspreidde zich te Konstanünopel het gerucht dat de czaaf eveneens voornemens is hot volgende jaar naar Turkqe te komen om persoonlgk Abdoel Hamid te begroeten Indien dit irSedert ik er niet meer aan denk hernam hij schijnt het bijna dat het beter gaat Hot is waar dat mijne krachten nog maar niet terugkomen Maar zooals Göd wil Alle wegen voeren tot Hem Ongerust over die droevige gelatenheid van den priester wilde Gabrio hem half ernstig half schertsend berispen en zeide Uwe taak is nog niet afgedaan in onzen tijd hebben wij groote behoefte aan mannen gelijk gij en de wil gij hebt het zelf gezegd is sterker dsn al het overige Dank toch niet dat God mijn geringen persoon hier beneden nog kan noodig hebben Al die tegenstrijdigheden tusschen het goede en het kwade die gij hier ziet laat hiJ misschien toe om groote veranderingen voor te bereiden De waarheid doodt niet maar vernieuwt Zoo moet het zeker zijn Maar zeg mq eens wanneer zullen w j elkander wederzien Ik weet het niat En wilt gü ziek en zwak als gij zyt weder da reis naar uwe bergen ondernemen f Als ik eens daar ban zullen zij die my een kwaad bart toedragen mg vergeten misschien ook zullen zij mij andere onrechtvaardige behandelingen iandere kwellingen berokkenen My is het wel Ik moet tot het einde toe myn pelgrimstocht voortzetten ik heb nooit verlangd om onderweg uit te rustan Terwijl hij zoo sprekende aan zyn vriend de koude band toestak kwam het kind aanloopen en greep aiob vast oaa het kleed zyner moeder Hy streelde f srucut zich bevestigt loopt de Turksche schatkist ans tot den bodem toe geledigd te worden Want Abdoel Hamid is oen royaal gastheer die zyii hoogon gaston een luisterrijke ontvangst bereidt en lien mot zonder aanzienlijke gastgeschenken laat heengaan Om de koateii hiervoor te bestrijden heeft de Porte om è beginnen een leening van 150 000 Turktche pojpben gesloten met de Banque Ottomane de opbrengst der invoerrechten dient als onderpand Na Konstantinopol zal de onvermoeide Duitsche keizer nog Troje dan Peloponesos en Venetië bezoeken De Standard wijdt een artikel aan de verhouding van Frankrijk en Italië ten opzichte van de Middt llandsohe Zee dat in de gegeven omstawligheüen te Pargs weer een onaaugonamun indruk zal maken Het blad betoogt dat Froukrijk door het verkrijgen van Tunis in de Middallaodsche zee een overmacht heeft verworven daardoor zou het zeker in geval van oorlog Italië onder voor Frankrijk gunstige omstandigheden kunnen aanvallen De Standard meent echter dat Engeland nu evenmin als vroeger de Middellandsohe zee zal laten belïandilaa als een Fiansoh meer en dat het belang heeft bg het bestaan van Italië als een machtige en bloeiende maritime mogendheid die zich in da Middellaudsche zee weet te doen gelden De aenige lastpost doch geen gevaarlyke is op t oogenblik nog het eiland Creta Te Athene is de nationale partij zeer teleurgesteld dat het bozoek van den Duitschen keizer in dit opzicht niet heeft gebaat en daarom dreigt zij met het honden van groote betoogiugen tan einde invloed op de Grieksohe regeering te oefenen In de volgende we k komt da Kamer waar bqaan en dan zal de regearing een hevigen storm ta doorstaan hebben De leiders der oppositie hebban besloten dsn terstond da rageericg over dan slaat Tan zaken op Creta te iuterpelloeren Da ministarpresident Tricpapis ui dan naar man verwacht zich niet stellen op hpb standpunt dat de klachten geheel ongegrond zyn De minister moot wol de handelwijze der Turkablie regaering afkeuren maar tevens zal hij trachten de opgewonden heethoofden tot kalmte aan ta sporen daar da vooruitzichten op een varecniging van het eiland mat Griekenland nog niet de minste k n op verwazanlgking habben Ba mogendheden doen echter hun bast de Ports te bewegen e a algemiane amnaaüe uit ta vaardigen Nu de orde beisteld a kan dit geaefaieden zonder het gezag dar Forte te beqodeelen ah daardoor zoi de zaak wellicht eindelijk uitkomail Graaf Kalnoky veftrok uit Woenen naar Fri driohsruhe ten einde prins Bismarck zyn jaarljjksoh bezoek ta brengen Bijzoadaro politieke betoakenia heeft deze conferentie iistuurlqk niat want na het bezoek van den C r ta Berlqn is de politiaka toestand in Europa za gunstig als in langen jd niet het geval was Ten overvloede stelt de Weenor Pretse dit nog eans in het licht Naltuurlyk zullen da beide ministars wel van gedachten wisselen over den paU tiekan toestand die sedert hun vorigs bqeèfikomst door het bezoek van keizer Wilhelm in Engeland en dat van den Ozaar ta Berlijn aanmerkelijk is veranderd maar deze verandering is zoo geheel in overeenstemming met de vredelieveBda bedoelingen der verbonden mogendheden dat de beide staatslieden daarin gaan aanl idlng lulleu vinden tot lange beraadslaging uurKorlljke Stand 6EB0BEN t 80 Oct HuminDi Pister oadan H Wallnun ea H C Kooünua Juab oaitn K lUni in C Scbeepmskcr 81 CoraetU oaden H van Beeda a 6 Llepslt zacht het blonde kopje en zeide Gezegend zy dit kind hij moge betere dagen zien dui wy Do dwaling en da onverdraagzaamheid zullen blijven heerschen totdat allon door broederlijke eendracht an vrijheid geleerd hebben om lief te hebben en te vergeven tut den dag toe waarin allen begrijpen zullen dat de wetenschap der menschen en die van God hetzelfde beginsel hebben 01 dia dsg zal komen Die verheven gedachten zullen u naar ik hoop staande houden Maar terugkeeren naar de eenzaamheid onder eene half woeste bevolking onder smokkelaars en kolenbranders waarvan geen enkele u misschien kent of begrypt Wat gaat gü daar doen myn vriandP ffDen verbolgen stryd weer strijden starven Hy zeide niets meer niaar boog bet hoofd en ging oaniga schreden voort alsof hy het afscheid wilde afbreken Intusschen stond het rijtuig bij bet belli en allen waren voor de afreis gereed Camilla stapte er het eerst in en Gabrio volgde haar nadat hy haar eëist het Idnd aangereikt dat op den scboot zijner moeder kushandjes aan de aohterblijvenden toewierp Zij reden weg De abt bleef met de armen over de borst gekruist een oogenblik onder den ouden wilg staan welks takken leeds getooid waren met het eerste bleeka lentegroen toen sloeg hy langzaam en alleen den weg naar den heuvel in Er stak een zachte wind op die den geur der eerste viooltjes met zich voerde en hij die heenging meende he OVSKLKUKN 31 Oct P J Bakker S W J K van Sobsik 4 m C O J Dongelmua 1 $ j t Veriohnt 71 A Hollandtr 21 j ONDBBTgOUWD 1 Not P Ltfobtr 27 j m C Oomi N tionale Militie Oproeping tot den werkelijken dienst De BUKGEMËESTEB der Gemeente Gouda brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de Minister van Oorlog heeft goedgevonden ta bepalen lo dat de oproeping in werkelykan dienst van de verlofgangers der Militie te Land der lichtingen van 1885 van 1886 en van 1887 behoorenda tot de regimenten der 2de Divisie Infantaria o m bedoeld by het Koninklijk besluit van 8 April 1889 No 62 moat geschieden voor da hierna vermalda tijdvakken Van het Ista het 5da an het 8ste Beg Infanteria de lichting van 1885 voor het tijdvak van U November tot 23 Noraambar 1888 de lichting van 1886 voor het tijdvak van H November tot 7 December 1889 de lichting van 1887 voor het tpvak van t December tot 21 December 1889 2o dat de vurlofgangara gavastigd ingBmeratan vanwaar zij niet in n dag hun gornizoan kunnen bereiken niettemin zich eerst op den dag voor da opkomst bepaald op marsoh behoeven ta begaven en den volgenden dag zoo vroegtijdig mogelijk bij hun korps zullen moetan aankomen Mitsdien worden bedoelde verlofgangeit opgaroopaa om voorzien van de voorwerpen van klaadugannitmating door hen bij hun vertrek met noot verlof medeganoman zoo mede van hun zakboekje onder da wapenen te komen op deo tijd hierboven bepaald Wijders wordt ter kennia van da belangbebbelideo gebracht dat da oproeping in warkelijkea dienst via de overige in enoemd Koninklijk bealait Mii duida verlofgangara van da regimenten der lata en dar 2de Diviaie Infanterie dit jaar aebterwege ud blijven doch dat die verlofgangers voor deoafeningen mat het geweer model 71 88 vermoedelijk i de eerate maanden van 1890 voor een t dvak vta IS dagen onder de wapenen zullen worden gemepaa Den bedoelden Miliciens wordt mitadien griart kw veriotpas uiterlijk S dagen voor den dag hiuuiarop komst onder de wapenen ter Seeiatarie te btis ei Gouda den 1 November 1881 De BBigameeiter voornoewd VAK BEBaEsr mvn QQt PETROLKUMNOTEEaiNGEN van de Makelaars CantzU r Sebalkwijk te llotterdu Da markt waa heden vaat Loco Tankfust 8 60 Geïmporteerd fiiat S H Januarilevering ƒ 8 60 Pebruari levering 8 55 Uaartlevariog 8 60 April lavering 8 40 November levering 8 60 en Deoembar leTeriog 8 0 BElJRSBEltlGHT AMSTEKDAlf t Noremb ii Fer Telegraaf Binnenlaadaohe fondaen vaat Indutiieela aoortm voor het maerendeal vaatar Oostenrijk ea Kuaair achen vaat Waraohau Weenen P i lager geheimzinnige gebed te verstaan dat da natour tot haren Schepper opzendt Reedt sedert eenige maanden had de familie van Gabrio weder in da stad gewoond het waa een eenvoudig en beiig leven waarnaar hij sedert lang gesmacht had Ta midden van de moeielijkhedan en bezwaren van de laatste maanden waa de behoefto in hem levendiger geworden om zijne geeatkraeht ta besteden in dan strijd des levens Dat aoheen hemruat na den grooten inwandigan at d dien hij in zyne ziel had te strijden gehad En zifn land dat hij meer dan ooit liefhad het herstalde en pas bavjigde Italië eindelijk na zoovele eeuwen vareenigd aisohte meer dan ooit de krachten en dan arbeid van al zijne zonen en hij vreezende dat hy het reeda al te lang vergeten had begon zich reeda te verwijten dat hy niet aan alle plichten van een goed burger had voldaan Hy meende dat dit bet geaehikta oogenblik was om zich te mengen in de verwikkelingen van zijn land en steeds kreeg hij grooter begeerte om een doel te helpen bereiken dat dok toen steeds daidelq ker en helderder vertoonde Ia da vier jaren die verloopen waren hadden siah bij de uitwendige gevaren die de nieuwe regeering bedreigden inwendige haat persoonlijke vyandsobappen en een weer ontwakenden strijd van de politieke partyen gevoegd die na den dood van di Cavour niet meer behearscbt warden door eene liberale meerderheid die het hechtste steunpunt ia van elk gou vememant Wordt temlfi ADVERTENTIÈN Onzen bftrtelgken dank voor alle op 31 OCTOBBB ondetvondan blflken van Selang stelling A VAH 08 Aï ö TAN OS MODLÜ INZET Hofstede Berkel BII VgILINQ gehouden 30 OCTOBER 1889 en reno k nn de Erven W TBEDBNIET Wt Vete 1 De Boawmanawoning met WaiUnd groot 1 20 50 heet óp f 0 1M verhoogd met u MO dua Feni 1 Weilaod croot S 73 50 op 8 8 8Ï 00 ♦ S 96 60 T lameo da 12 74 60 op Da AMiHT Vf i hooKliig Combinatie en definitieve ToeMDdnt biyvan bepaald p WOENSttACi NOVEMBEB 1880 tan 11 ar dei norgeoi in liet Koffieliaii ran Va pil BORÜ te BtrM terwgl vrriioogingen irorden aangenomen op de peroeelen ten kanton np Mr I HOLBNAAB NotarU te Waddiiunmn tegen genot ran 10 der verhoogwmmen BBJICROOlbTI De echte LAMPB BBLOB ie op de Pargiche Tentoónetelling bekroond met de GODOEN IIDAULE welke Lampen hl alle eooitan roorhanden iJB in het LAHPEK MAOAZUN ran W J van LEEUWEir SPiSBINOSTBAAT 41 terene een mime keaee hang en staande LAMPEN Oanglantaame Winkel Café School Werken Mnnrlampen Bfandera Tan de nieowate lyiteem Uroot lorteering QLAZEN en EATOBN Op nienw ONTVANQEN eene mime kence Hanglampea en staande Lampen Lampe Sepulchre Lampe BeJ e TMÏÏMPH LAMP eni KATOEN en QLAZSN toot iJle ijretemen iteede rradig bj P P SOOS Lange Tiendeweg D SO VBRBETBRDE HOUTSKOOLBRI UETTZN uit de Stoombriguettenfabrieh ran 0 JONGENBÜRGER te Almw a d Ru t bevelen lich aan door hardheid brandbaarheid sgn renkelooe en honden M ï lang Tonr Poddlinraeder ia 7 amaken H 10 et pai peki Vaulllegulker de plaaU innemende van stokje Vanille 5 ot p pakje Stonehtll i Tafeliont merk lot s Ilnlevrouw flacons evenals peperbu ea 10 Ct por flacon Verkrijgbaar in alle Kruiden en Oomest winkels Op WOENSDAG den IM NOVEMBER 1889 dei middags ten 12 nren zal door den OamizoentCommandaDt in de kazerne worden AANBESTEED het Wasschen der Wollen en LiDueii voorwerpen van het naeht leger in het Garnizoen te Gouda eednrende het tydvak van 1 Janaari t m 31 December 1890 De inechrgving geschiedt bg gesloten op gezegeld papier geschreven billetten en moeten door de inscbr JTers en hunne borgen zgn onderteekend ten opschrift hebben Aan den Toezienden Chef over het Garnizoens nachtleger te Goudat De voorwaarden liggen ter lezing dagelgks ran II tot 1 ure op het Bnreaa indekazerfie Gouda 2 November 1889 St mCOLAAS B0TERLETTER8 APPELBOLLBN geruide PDNTTAART aangesneden TAART ZANDKOEKJES Vanille KRANSJES Vanille Eattentongen Pencées Maitre d Hotel DEMI LUNB8 QÜINOKÊES Verschillende soorten Taartjes en Theebisquits POEDER COOCOLAAD per bos en per gewicht KROONBËSCHÜIT in bussen Verder alles wat tot de Banketbakkerg behoort Onder aanbevding LOUIS JAI SSEi Lange Tiendeweg OOODA mn ONTBIJTSOEK ran BALENTUN Frina Tafelbeschmt in bussen PAIN DB LUXE en DUITSCHE BROODJES Gewoon en best BROOD Te bekoneit bg J fl CREBAS Ooeihann B 15 Wollen Gestikte en Molton Uitgebreide Kenia Billgke Prgsen Firma Wed BOSAIAAI Tiendeweg D 84 Gouda pilmo IMoveinber 1889 0 Mmm w w f Kaashandelaar is VERHUISD met PAKHUIZEN en KANTOOR naar het Kaaspakhuis JIB BLAUWE HAAN KATTBNSINQEL No 171 bg de Crabethstraat H Wi HARxUS Korte Tiendeweg Ü b d Ma kt Speclalilelt in lioffle en Tlicc Beleefd maak ik ÜEd attent op mnn THEESOORTEN van ƒ 1 00 1 20 en 1 25 deze zgn zeer genrig en goed waterhondend ONTVANGEN eene groote scendiug Van Ilouten s Cacao in bussen van i Vi en s kilo s Boas Kragen en 9 Colliers GROOTSTE KEUZE LAAGSTE PRIJZEN SCHEI K Zn GEPREPAREERDE met ea zonder Vanille fijne kwaliteit Prima kwaliteit POEDERCHOOOLADltwi CACAO POEDER va HOUTEN P SALERBIER VV Schalekamp Jr Kok en Banketbakker heeft heden avond voorbanden SAÜCU8ENBR00DJES rs Appelbollen Roomhorenj T 6EIBER BOTERKOEK Verschillende GEBAKJES waarbg nitmnnten de CE LBSTI13 E S PUNSCHXAABT Vele soorten KLEIN GEBAK ens Van af heden steeds voorhanden kleine BORSTPLAATJES met verschillende smaken Prima St ITicolaas Voor dtf a s St NICOLAAS zal mgn Winkel goed voorzien zgn van fraaie Gouden en Zilveren Werken en HORLOGIËN Onder minzame aanbeveling J V D PAVOORDT GOUDA Dnbbele Bnnrt B 5 REPARATIËN en HAARWEBK worden ten spoedigste zeer roordeelig en soliede nitgevoerd THËt HAi DEL Groote omzet in de soorten ran 100 128 iöO Cent Geurig en goed waterhondend P SAUERBIËR 10 PROEVEN GRATIS co S 3 Heden ONTVANGEN Q Het Merk o p I LILLIPUTTEES I 2 ets Sigpaar De VERGADERING der HoU Mjj van Landboaw aangekondigd tegen DONDERDAG 7 NOV 1889 is tot nadere aankondiging UITGESTELD Namens bet Bestnnr A VAN VEEN Seeretarii Al