Goudsche Courant, dinsdag 5 november 1889

JOSEPH vau DANTZIG Az Groote Markt GOUDA Bericht de ONTVANGST van een nieuwe zmding WïüTiaü41iflil l voor DAMES en KINDEREN Groote Keuze Lage Prijzen X 8TÜDMS worden in den kortst mogelflken tgd OP MAAT geleverd Dinsdag 5 November 1889 N 4068 GOUDSCHE COURANT 1 JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken GAGAO CRnnTFS Westzaan UUUUJbUII Opgericht 1828 De inzending van advertentiön kan geschieden tot Mn nor des namiddags van den dag der nltgave ZUIVERE FRANSCHE WIJNEN De bekende BOBOEAUX k f 27 per 48 Flessohen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proemesoh kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijsoouranten gratis en flranco Van alle merken zijn pro messchen verarijgbaar Adre WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eaaig Depot van Wellans Boonekamp Elizter M J DE GRAAF Siroop van Punch Citroen Punch Citroen Punch troebel Punch è I Arac Cognac in diverse kwaliteiten De Notaria H J F HSIJMAN gevestigd te Haagtreekt zal te Stolieijk in het EofBjhnis Tan P STOPPELENBURG op WOENSDAG 13 NOVEMBER 1889 voorm 11 ure in het openbaar veilen en verkoopen EENE KAPITALE BOÏÏWMAKSWOinNG met VEESTALLING HOOISCHÜÜR en ZOMERH UIS en 26 30 33 hectaren BOOMGA ARD Bouw Wei en Hooiland en BOSCBHAKHOOT alles staande en Uggende op Lang Schoononwen en Bovenkerk onder SloUaift In pnreeelen combinatien en massa Betaling der kom penningeu 1 Maart 1890 te aanvaarden de Landerjen 1 Januari en de Woning met den 1 Mei 1890 Nadere informatien zgn te bekomen zoo ten kantore van voorn Notaris alwaar de eigendomsbewözen en kad kaart ter inzage liggen als ten kantore van den Notaris B vak MKERLANT te utrecht Aanbesteding der benoodigde LEVENSMIDDELEN en STESNKOLEN ten behoeve van hetBe Melinghni te 6oti ia gedurende het jaar 1890 op DINSDAG 5 NOVEMBER e k des avonds teir zeven uren in het Lokaal van het Gesticht de voorwaaiden liggen ter lezing in het Gesticht Tan 1 tot en met 5 November van des moigen tien tot d s namiddags twaalf uren De Seeretarit A B VAN DILLEN WMl FABAFLÜIES A ▼ os A2 KLmeg E 73 en 73 Onovertro ffep KWA LITEIT Alom verkrijgbaar in bussen van 160 ƒ 086 en ƒ 046 Groc Americaine Rinsch Oranjebitter Hulstkamp i Oude Genever Vio V V Vi liter kruik HOOGE GOUWE 25ö Wollen Ondergoederen voor Mqnnen en Jongens Bizonder sterke kwaliteiten SCHEI K Zn De echte Zandtaartjes en mmm evenals de van onds bekende SFOOIIEOEEJES ZUN AÜiEjEN VERKRIJGBAAR BIJ P J Oostbaven 17 Groenten in BLIK Heele Blikken 40 cent Halve Blikken 25 cent j Kwaliteit gegarandeerd P Sauerbier OOSTBAVEN 19 liAUll Onderbreekeo Borstrokken enz voor Beeren Dames en Kinderen uitsluitend vervaardigd in de gerenommeerde door J raf Br e JA XI O JEM eenig gecoa eeaioneerde Fabriek van W BENGERSSain e Stuttgart tot de laagste ptfzen Éénig Depot voor Gouda en Omstreken D HOOGEl BOOill Openbare Verkoopingf te GOUDA op MAANDAG 4 NOVEMBER 1889 dei morgens te elf oren in het KofBehuis HaiHOMito aan de Markt te 6 mda ten overstaan van den Notaris G C FORTOIJN DROOGLEEVEE an een Winkelliuis en Erf met SCBCUR daarachter staande enii ende aan de Westhaven te Oouda wyk B No 141 kadastraal bekend in Sectie Ó No 599 groot 86 Centiaren strekkende van de straat tot eigendom van van Es bdend aaodaeene zgde eigendom van vaw Ou Toot en vA rLnuwiM en aan de andere t jde eigendom ffn Jui Te aanvaarden 1 Febroori 1890 Bet perceel is de 3 laatste wetkdiuen vóór den verkoopdag en op dien dag van 9 tot 11 uren s morgens te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voomqende Notaris BOELHCIS te Waddinxveen in Bloemendaal aan de BouwmansTfooiug bewoond door Mej de Wed JANMAAT OM COS TAN T GBLD op Woensdag 13 Novenber 1889 ten 10 nre des morgens van 15 beste gezonde E O SUS N al 13 Kalfdrageode en 2 VsarkoeDeaf een aitands Zwart HÜINPAARD een WiSïEN op Veeren een ZEUG een ZÉÜGmèt Biggen KIPPEN en een BAAN een breede flGHOOW een smalle SCBOUW beiden in zeer goeden staat BOUW en MELKGEREEDSCBAPPBN Huisraad Meubelen RIETMATTEN BRANDHOUT TAKKENBOS N en hetgeen meer ten verkoop zal worden aangeboden Nadere informatien geeit de Notaris MOLKNAAR Terstond GEVRAAGD eené R K Dienstbode Adrels Fluwgelen Singel S raagf E UW Vraaer en Proef DE NI E GOUÖÖCHE welke uitmunten door hunne lekkere smMfc en reeds alom bekend z n Alleen by mg verkrygbaar LOUIS JAlVSSËi Kok en Banketbakker Eerste Openbare Samenbmst op ZONDAG 3 INOVËMBËR s avonds ten 8 uur Lokaal HEIL DES VOLKS Vogelenzang M 88 VRIJE TOEGANG Öouda Snelpendruk van A BaiMuaN b Zoon De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prjs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlflke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 4 November 1889 Dr J H Gunning J Hz predikant bij de Herr Gemeente alhier heeft voor het beroep naar Botterdam bedankt Op het Hooge Zand in den Haag verden wegens wanbetaling twee onde menachen een broer en zmter die gewoonlijk het beroep van bedelaar uitoefenen uit hunne woning verwijdenl Het publiek had medelijden met de bijna naakte verruiide Bchepsela en de politie wilde hen op het bureau huisvesting verleenen hetgeen ook werkelijk geschiedde Maar wat bleek Dat zü in het bezit waren van een zak geld die mede naar het politiebureau vervoerd nauwelijks door een krachtig man kon gedragen worden en dat in een ladetafel die nit net huls werd gezet ook nog een honderd gulden of vier aanwezig was Het gezamenlijk bedrag kan wel op 5 a 6 duizend gulden er is veel goudgeld bij worden geschat Slechts door de bedreiging dat het rerblijf ten politiebureele hun geld zou kosten gelukte het den dienstdoenden inspecteur hunne toestemming te kragen om door een der ambtenaren eene woning te doen huren waarheen zij en hun havelooze inboedel zouden kunnen worden verroerd Het kostte hun blijkbaar veel moeite die toestemming te geren waardoor iets zou warden afgenomen van het geld waarroor zg zooals de man zich uitdrukte zc8 en twintig jaren hadden gewerkt Hoe zy badden geleefd kon blijken uit de lompen waarib zij gehuld waren en uit het feit dat zij op het bureau op een stuk droog brood aanrielen alsof het een taart of pastei was FEUILLETOX Gabrio en Camilla Hen vertuml uit Milaan DOOE GUILIO CABCANO fry naar het Italiaamch DOOB VANESSA 4 XXVIII Gedurig traden de ministers af en niet altijd waren het de inrioedrijkste do eerlijkste mannen de volgelingen ran den orerieden staatsman die den koning als zijne rnadgerers omgaren Italië bestond zoo sprak men overal maar toch hadden de Oostenrijkers en Franschen nog vasten roet in ons land De partij der oppositie nam stgeds in getalsterkte en stoutmoedigheid toe En was het moeielijk om niet gegronde hoop op welslagen eene rerzoening met den paus te beproeren moeielijker zou het p dit oogenblik nog geweest zijn om met een leger de Mincio en de rier restingen aan te rallen ran wier muren nog de trotsche vlag ran Oostenrijk woei Uit Parijs kwamen rerraaningen tot roorzichtigheid uit Ingeland geene enkele opwekking alleen begon men weer te spreken van congressen ofschoon zelfs zij dig gt het meest over spraken er niet san geloofden Keo zagen de Italianen zich genoodzaakt Naar het V r d V berieht bestaat bjj den Hinister ran Oorlog het plan de kleeding der infanterie te doen o ijzigen De korte jas en het mouwrest zonden door een doelmatiger kleedingstuk b v een soort gSttila rerrangen worden en de smakelooze schako roor een sierlqkn en practiscber hoofddeksel pkata maken De militaire klee ling waaronder het schoeisel en de hoofdliedekking i een reeds dikwijls besproken rraagstuk dat nog immer op eene roldoende oplossing wacht De eischen der hygiëne spelen een groote rol Niet minder komt de doelmatigheid te relde in het spel Ook mag het schoonheidsgeroel niet gekwelst Met de rang en graad distinctieven moet zeker rekening gehouden De financiëele queetie spreekt ereneens een woordje meê Nu is het geen geheim dat ran zekere zijde elk voorstel tot rerandering der militaire uniformen met weinig sympathie begroet wordt Geen onzer rroegere Oorbgs rainisters gelukte het dan ook in deze materie met succes op te tre len Des te meer rerdient de lieer fiergansius den dank ran ieder die bet goed meent met de militaire maatschappij als hij het zoorer brengen kan zjjne voorstellen er door te krijgen Het projet werd ook door vele zgner voorgangers kloek opgezet maar juist op het moment supriSme werd niet genoeg doorgetast Nu zal Bergansius kordater wezen Toch moeten wjj onze rerwondering uitspreken aannemende dat het Nieuws goed is ingelicht over het roornemen om de korte jas door een attila te rerrangen Zulk een kleedingstuk deugt niet voor infanterie Juist onze tegenwoordige korte jas ia het eenige kleedingstuk dat goed is mits het ran besteraming verandert en het de onoogelgke om gedold te oefenen maar de echte republikeinen konden zich daar slecht in schikken Nauwelijks bad Garibaldi eene beweging beraamd op de heurels van Samico of de ongelukkige onderneming van Aspromente volgde beide lieten een treurig nog niet uitgewischt spoor achter en reroorzaakten eindelooze beschuldigingen nieuwe misstappen en nieuwe schande In Milaan vond Gabrio niet meer dat drukke en rroolijke leren dat geroel ran terredenheid die geestdrift rol rertrouwen in de toekomst terug die hij daar had achtergelaten deze weinige weken waren voldoende geweest om de onterredenheid en achterdocht die in de harten rerborgen waren met meer kracht te doen ontwaken dan in de eerste dagen na den rrede van Villafranca Hij zag zijne vrienden terug zgne oude schoolmakkers en velen met wie hg de gevaren ran den strijd en de rreugde der orerwinning had gedeeld Maar die dagen waren roorbg eenigen ontvingen hem met koele beleefdheid anderen met blijkbare onrersohilligheid meer dan één met een spottenden glimlach die scheen te zeggen Gij bobt u bij de orerwinnende partij aangesloten maar wij zullen eens zion wie het laatst lacht Ook door zgn vriend den adrocant Emilio werd Gabrio ontrangen met koele rriendelijkheid rerborgen onder een medelijdenden glimlach hij werd er diep door gegriefd on begreep spoedig dat hij en de rriend zijner jeugd tegenovergestelde wegen betraden AOVEBTENTIEN worden geplast van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt gele uitmonstering die bron van zorg en kosten verliet Wel wordt getwist over de rraag of het doelmatiger is den wapenrok langer te maken dan wel hem de tegenwoordige lengte te doen behouden niemand sprak er ooit ran de infanterie ran een kortgesneden jasje te roorzien Maar dat is op het oogenblik de zaak niet Trouwens in een paar regels werkt men de bedoelde quaestie der militiire kleeding niet uit Met roldoening wenschen wij slechts te constateeren dat het rraagstuk weder op het tapijt is gebracht en Z E daaraan zijne krachten schijnt te beproeren Noodig is het dat zal niemand betwisten Anh a j Nauwelijks ia de verbazing eenigszins bedaard orer de nieuwste uitriudingen op militair gebied zooals het kruit zonder damp het rboemerangkanon het dynamietkanon of reeds weder rermelden de Duitsche bladen een nieuwe proefiieming op dat gebied Een Dnitsch officier zon aciÊ nAmelgk het rolgende door een jong collega hebben laten rertellen Op de schietbaan bij Woolwich werd nieuw berggeschut beproefd waarvan de rerschillende stukken het kanon en het affuit afzonderlijk door lastdieren worden gedragen en dan r or het gebruik in elkaJr gezet Een der meW ractische leden ran de commissie met de proefneming twlast stelde roor om eens ran den rug ran een der gieren men gebruikte hiervoor ezels een met scherp geladen schot te lossen om te zien of men niet zonder het tijdroorende ineenzetten der stukken het doel kon bereiken Ondanks de bezwaren ran eenige andere leden werd de proef genomen Het arme dier bleef geduldig staan en liet het achterste gedeelte ran zijg lichaam waarorer de mond ran het kleine kanon lag goedig naar het doel richten Het schot scheen zeker te zuUen treffen en de lent werd aangestoken Door het sissend knet I Gedurende eenige dagen was hij stil en in zichzelren gekeerd Camilla raadde welke strijd in zijne ziel omging maar zij had den moed niet om er orer te spreken orertuigd dat het woord eener rrouw zelfs in een rertrouweïijk oogenblik niet roldoende was om zulk eene wonde te genezen Zij wist en gevoelde dat de liefde geen inbreuk maken mag op den plicht Na eenige dagen ratte Gabrio met meer ijver zijne studies en zijne gewone wgze ran leven weder op en terwijl hij door anderen vergeten werd trachtte hij hen te vergelen en al de onaangenaamheden die hem waren aangedaan Zijne moeder was gelukkig dat het hun ofschoon zij eenvoudig leefden zoo wel ging en Paolina hield zich vol stille onderwerping in haar lot slechts bezig met het leed van anderen te verzachten en hunne tranen te drongen Eo als hg dan uit de woning zijnor moeder terugkeerde naar zijn rustig huis naar zijne studeerkamer vol boeken kaarten en instrumenten dan kwam Camilla hem tegemoet met het kind dat nu al bijna vijf jaar oud was In zijn hart gevoelde hij zich kalmer gelukkiger dan hij ooit geweest was dat was de beloouing roor zijnen arbeid In het begin van 1865 werd hem onverwacht een last opgedragen die roor eenigen tijd dat rustige en bezige leven zou afbreken Het gouvernement droeg hem op om in de rerschillende landen van Europa de grootste nieuw opgerichte fabrieken te bezoeken waar machines vdor landbouw en nijver