Goudsche Courant, woensdag 6 november 1889

1889 Woensdag 6 November N 4063 NAAMLOOZE VENNOO SCHAP der Steenkolenmijnen van ABHOOZ te Herstal bez Ijuik België Exploitatie der gproote laslgfkoleii Oupeye IL £a g exe TT lsunan lcolean brandende zonder reuk noch damp speciaal aanbevolen als beate kwaliteit voor buiselgk gebruik serres calorifères Amerikaansche kachels kalk steen brikken pannen en pgpenovens en dergelgke doeleinden Voordeeligste kwaliteit voor Stoomwerki4 en mits er aan toevoege eene geringe hoeveelheid vette of vette kolen Soheepsvracht van Herstal tot Gouda fl 3 30 h fl 3 40 per last van 2000 kilog De Directeur Gerant J SMEETS GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Cfeen grijs Haar meer If D lnie au van MwrMMla tm wMUMeo tot n oor d nomlddix to d dor ultg 4209 van t kader met 209 onderofficieren Daarentegen worden 1610 personen in allerlei werkkringen van de formatie afgevoerd INGEZONDEN Zondag avond 3 Nov 1889 Heden avond werd het tweede lokaal van de Vereeniging Tot Heil des Volka in gebruik genomen onder een verbalenden toeloop van belangstellenden Reeds lang had het Bestuur van dien kring gewenscht ook in den Yogelenzang een Evangeliesatiopost te openen en thans werd zijn begeerte vervuld Achtereenvolgens traden als sprekers op de heeren P de Kaadt Ds ten Bosch Dr Gunning A de Baadt en M Ketel afgewisseld door het allerliefste zingen van een 20 tal leden der Jongedoohtersvereeniging Indien alles wat de heer Gunning hoopte dat hier eenmaal komen zou er ook werkelijk Icomt zal ook dit Lokaal evenals zijn oudere broeder in de Peperstraat niet vaak ongebruikt blijven Want behalve Zondagschool eone Bijbellezing des Vrijdags eene Samenkomst des Zondags de kindervoeding vier malen in de week die verleden jaar in t veel te kleine lokaaltje in de Robaarsteeg plaats had hoopte Dr Gunning dat er nog voor dienst en fabriekmeisjes gelegenheid zou komen haar uitgangsavond alhier gezellig en onder aangenaam toezicht te kunnen doorbrengen en iets dergelijks ook voor jonge mannen opdat het kroegloopen en wat verder aan een onophoudelijk slenteren langs s heeren wegen verbonden is worde tegengegaan Het maakt gewis een aangenamen indruk in onze dagen van kerkelifken strijd leeraren en leeken aldus te zien samenwerken tot het r heil des volks Moge ook het nieuw geopende arbeidsveld rijke vruchten dragen X PETROLEUM OTEERl GEN van de Makelaars Cantzlaar Schalkwijk te Rotterdam De markt was heden onveranderd Loco Tankfust ƒ 8 60 Geïmporteerd fiist ƒ 8 60 Januarilevering ƒ 8 BB Februari levering ƒ 8 45 Maartlevering ƒ 8 40 April levering ƒ 8 30 Novemberlevering en December levering ƒ 8 BO BEURSBEKIGHT AMSTERDAM 4 November Per Telegraaf Binnenlandaehe fondsen onveranderd Industrieele fondsen iets aangenamer Warschau Weenen 112 hooger Zweden en Amerikaansohen onveranderd Afloop van Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen Veiling 4 November Winkelhuis Westhaven B Til f 312B kr de s Gravenhaagsche Hypotheekbank voor Nederland te s Gruvenhage Burgerlijke Stand Haastrecht GEBpREN Jobiinni Marii oudcra J Teene en M do Jong OTiaiLGDEN n laD BreukeUD 2 j Q Heemia 21 j ADVERTENTIËN COMMISSARISSEN van den Straatweg van Bodegraven naar Gouda zullen op DINSDAG 12 NOVEMBER 1889 v m elf unr in het Logement BLOM te Bodegraven bg inschrflving AANBESTEDEN Het onderhouden van gezegden weg met herstellingen aan de kunstwerken voor drie jaar aanvangende 1 Jan 1890 Nadere inlichtingen z n verkr gbaar bg de oudergeteekenden afdrukken Tan het Bestek zgn tegen betaling van 25 et per ex te bekomen bg den 2 ondergeteekenden Bodegraven 22 October 1889 W LOTSY Voorzitter De ridder Secretaris Gouda Snelpersdnik van A Brinkman Zoon Tegfen ruime provisie en bij gunstig resultaat ook vast SalariS kunnen in alle plaatsen van Nederland Agenten aangesteld worden voor den verkoop van op termiin betaling Franco aanbiedingen met opgave der tegenwoordige betrekking onder letters H Z Z aan het Algemeen Advertentie Bureau van NIJGH VAN DITMAR Sotterdam J ff Algemeen erkend als het besie MONDWATER der wereld 40jarige roem Mond en Tandziekten zooals het los worden dor tanden tandpijn ontsteking zweren bloedend tandvleesch onaangename reuk uit den mond kalkvorming worden zeker voorkomen en genezen door het dagelijks gebruik van het echte K K Hof Tandarts Dr PO PP S nSater in aanmerkelyk vergrootte flesschen voor 60 cents ƒ 1 20 en f 1 75 hetwelk gelijktijdig aangewend met Dr POPP S Tandpoeder of Tandpasta steeds de tanden gezond en schoon houdt Dr POPP s Tandplombeersel Dr POPP s Kruiden Zeep tegen eiken huiduitslag en voortreffelijk voor baden iVenns zeep en Zonnebloemen zeep rurP S GekristaUiseerde en Transparant I Glycerlnezeepen zijn de fijnste Toilet on gezondheidszeepen welke ook een verwonderlijken witten tint te weeg brengen SV De namaaksels van Anatherin Mondwater verwoesten de tanden binnen korten tijd Dr J G POPP Weenen Depots te GOUDA J C ZELDENRIJK Drogist Verder in alle Drogist en Parfumoriewinkel van Nederland Men verlange mtdntkkelyk Dr POPPt echte Preparaten en neme geene andere aan Een ware schat voor de ongelnkkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s elfbewaringf HoUandsche uitgave met 27 afb Prfls 2 gulden Ieder die aan de verscbrikkelyke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarlgks duizenden van een zekeren dood Te verkrjjgen bg het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het fcedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland hgL De nieuwe LONDOH ii CfJ L de beste van alle bestaande parife fnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwjjnen Maakt het baar glansrgk en zacht en verft niet Pry 8S cent per flacon en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrngbaar te Gouda bfl J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 1 M f aroet Il de méMt KrwliUit m VartMrtmdl Kina TViJo lu beTolen door tal vtD blanea on baltuUndiohi SoMMluffM T rkrtj b r II iMBOlieii k 1 90 n 1 KBABPELIBN Bi HOLM A otkiton IM Depot voor Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker voorheen G THIM J Japansche Andoom Stacbys tnberifera fijne Groenten eigen geteeld 60 Cent per Kilo verkrggbaar bg Cf KRAAN Lange Groenendaal B Grands Magasins de la OÜBSE Lu plu Tut i Bugaiiia de leBvtantéi 4e U Mpv BBUXELLES Is versohenen do prachtig geïllustreerde Catft logus met de nieuwe Wintermode Wordt op aanvrage gratia verzonden Men treft or eed reeks buitengewone koopjes aan en de prijzen on er goederen zijn veel lager dan die der andere huiiwi van Parijs Alom te bekomen SE QOÜBSCHE QLAffl of de beschrgving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude benevens de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen en2 waarbg is toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebroeders Dirk en Wouter Crabeth P r ij s 80 Cents A BRINKMAN Bettellingen boven de 10 Qld worden vrij vracht en inkomende rechten in huis bezorgd De uitgave dezer Courant geschiedt dagelgkg met nitzondering van Zon en Feestdagen De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Mionderlgke Nommers VIJF CENTEN BINNENLAND GOUDA 5 November 1889 Z M heeft benoemd tot Ontvanger van de belastingen te Lisse den heer M P Basch thans te In de heden gehouden vergadering der Prov Staten van Zuidholland is toegelaten het nieuwbenoemde lid voor Alphen de heer Kemink Verschillende voorstellen werden oommiasoriaal gemaakt De heer do Kantor uit Brielle interpelleerde over do plannen tot ingrijpende herziening van het Algemeen Polderreglement De heer de Constant Kebecque over naleving van het Stoomtramreglement naar aanleiding van het ongeluk op Kanaal bij Scheveningen Dinsdag 19 November zullen Gedeputeerde Staten antwoorden en zullen de rapporten behandeld worden Donderdag 14 Norembar e k heeft de tweede abonnementaToorstelling plaats in Ons Genoegen De Kon Vereeniging Het Nederlandtch Tooneel voert dan op Ëllil tooneelspel in 6 bedrijven bewerkt naar een roman van E Werner door Mevr Elise Poons van Biene Daarin treden op de dames Sophie de Vries Holtrop van Gelder Marie Loijé en Schwab Welman benevens de hh Jacques de Boer de Jong Toumiaire Spoor van Dommelen Verenet Smits en Schwab Naar de antirevolutionaire Oratyecaati verneemt mag eerlang het wetsontwerp tot verdeeling der groote sleden voor het kiesrecht verwacht worden Zelfs moet het nftsontwerp sedert eenige dagen bij den Saad van State ingediend zjjn FEVILLETOJV Gabrio en Camilla Een verhaal uit Milaan DOOR GUILIO CAaCANO yr naar het Italiaannh DOOB VANESSA xxvm Welnu aH dacht hij welke kracht is het die ons m dU leven tot het oneindige opvoert wat IS dat verlangen dat nooit bevredigd wordt Als hfl m het midden van den nacht op de stille hooge bOTgen den reinen hemel beschouwde die zich boven zjin hoofd uitstrekte dan verhief hy zijne ziel wt Uod en hq dacht aan zijne dierbaren die hü oLm v t ï o op ditzelfde oogenbhk voor hem baden en zijn hart was gerust Het afeqn van Gabrio duurde niet zoo kort en hy moest zijn terugkeer naar Italiè langer uitstellen a n hij eerst gedacht had Hot werk hem opge fagen was gewichtig en verre van gemakkelijk iet vereisohte veel inspanning en arbeid om het tot nr brengen en daartoe ontzag hij noeh moeite noch studie Van Zurich waar h het eeret heenging en vanwaar hij aan ijne vrouw begon te schrijven reisde hij Duitschland door eerst Heden nacht is by den boowman A Hoogenboom te Beeuwijk een koe uit de weide gestolen Maandag was voor vele kleinen in Bodegraven een ware feestdag Het Dep der M tot N v h A gaf aan de kinderen der door haar opgerichte en bestuurde bewaarschool een kinderfeest Kuim 80 kinderen van 3 tot 6 jaren werden onthaald op melk en krentenbroodjes koek enz Verushillende bewijzen werden door de kleinen afgelegd van het nuttige en aangename waarmede zij op die school worden beziggebouden Sint Nicolaas en zjjn zwarte knecht verschenen in levenden lijve in de zaal Elk kind ontving bij het naar huis gaan eon geschenk als pappen plak albums enz enz Deze nuttige instelling verdient den steun van allen die het goed met onze kleinen meenen Ëen woord van dank aan het Bestuur van het Departement het Dames Comité en bet penoneel der school voor het aangename aan da kinderen verschaft is hier ten volle op zijn pUtats Dï GmitKTï STBM meekHad ati de helmjeH mm de gemeenten i Nederland gemyd onder hoofdredactie van Mr E L van Emden bevat het volgende artikel dat waarschijnlijk velen onzer lezers zal intéresseeren De Baad van de Gemeente Gouda benoemde in zijne vergadering van 27 Augustus jl met eene meerderheid van éénu atem tot leeraar aan het gymnasium aldaar den candidaat die de tweede plaats innam op de door curatoren opgemaakte aanbevelingslijst In zijne vergadering van 2 October jl ontving de Baad de mededeeling dat de Minister van Binnen Zaken deze benoeming niet had goedgekeurd De Baad nam deze mededeeling voor kennisgeving aan maar niet zonder dat tij een punt van ernstige discussie had uitgemaakt Er werd zelfs op aangedrongen dat de Raad aan den naar Baden toen naar Munchen Stuttgard en Neureraberg Hij toefde langen tijd in Berlijn waar hij met ai de ingenomenheid van een kenner de uitgebreide en zoo gunstig bekende fabrieken van stoomwerktuigen bezocht overal aanteekeningen makende die later moesten dienen als bouwstoffen voor een omstandig verslag van zijne reis En overal vond hij gelp hij trouwens altijd gedacht had dat ingespannen arbeid de eenige ware rijkdom is en dat de vrijheid slechts in den vooruitgang bestaat CamiUa die hem met zooveel smart had zien vertrekken schreef hem dikwy ls en maakte hem deelgenoot van al wat haar hart met vreugde of droefheid hoop of vrees vervulde Het eenige wat haar sedert zijn vertrek een weinig getroost had was dat de gestrengheid van hare moeder scheen te verzachten en dat zq hoop begon te koesteren dat deze zich met den vader van haar kind verzoenen en er dus een einde zou komen aan dien moeilijken toestand Zij geloofde dat het haar door het afzijn van haren echtgenoot gemakkelijker zeu vallen om hare ouders te naderen en hare plaats bij hare moeder weder in te nemen Zij ging naar het kasteel en werd terstond toegelaten terwijl hasr bezoek geene ontevredenheid scheen op to wekken Da4rop liet zy veertien dagen voorbij gaan en ging er met haar zoontje heen de marches Bicciarda deed vergeefs moeite om hare blijdschap te verbergen toen het kind met zijn lief stemmetje zeide dat hij zoo naar grootmoeder verlangd had en dat zijne mama ADVBRTBNTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GKOOTB LBTTBE8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratft opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Minister zijne bevreemding zou to kennen goven over deze handelwijze waardoor volgens den een aan den Baad volgens een ander aan Curatoren een klap in het aangezicht was gegeven Men noemde het zelfs minder fair van den Min om daar de Baad met No 1 van de voordracht had benoemd de benoeming niet goed te kenren s Ministers voornemen om den benoemde aan den Koning voor te dragen ter benoeming als leeraar aan de Bijks hoogere burgerschool tevens mocht op zijne beslissing geen invloed hebben De Baiid mocht uit de voordracht als die wettig was eene keuze doen naar welgevallen en nu ging het niet aan de gedane keuze niet te bekrachtigen Doch de beslissing van den Min vond ook verdedigers De Voorzitter meende dat deze het volle recht had de benoeming al dan niet goed te keuren Men mocht niet uit het oog verliezen dat bet Bijk de kosten van het gymnasium voortde helft voor zijne rekening neemt en wat de combinatie der betrekkingen aan gymnasium en hoogere burgerschool betrof deze kon gNehieden maaa daartoe was niet vooraf het befiaalde besluit genomen Een ander lid meende de plaatsing van uo t op de vooi dracht alleen te moeten toeschreven san den eisoh der wet om meer dan één persoon daarop te plaatsen ware dit niet het geval geweest curatoren zonden bij deze benoeming slechts één persoon hebben aanbevolen Het is meenen wij in het elftal jarea dat de wetsbepaling wier toepassing het hiar geldt bestaat de eerste keer dat zij is toegepast op deze wjjze en daarom komt de zaak ons gewichtig genoeg voor om haar hier Ie bmpreken Vooraf zij ons de opmerking veroorloofd dat er telkens ten onrechte werd gesproken van benoeming uit eene voordracht Of deze onjuistheid is te wijten aan de sprekers of aan den berichtgever in de N R C waaraan wij de sto voor dit artikel ontleenen moeten wij in het mid nu dadelijk aan zijn vader van die mooie reis naar het kasteel moest schreven De oude mtirchese die tegenwoordig was kon niet nalaten het kind in zijne armen te nemen en het blonde kopje te kussen en toen Camilla naar huis keerde was zij blijde dat zü de ingerittg van haar hart gevolgd had Maar den volgenden dag kwam er een afgemeten koele bijna harde brief van hare moeder die haar verbood op het kasteel te komen en dus al hare hoop deed vervliegen Waaldoor was de vrede nu weer zoo onverwachts verstoord De bewoners van het kasteel brachten hunne dagen stil en eentoonig in hunne eenzaamheid door Geene vrienden of bezoekers meer noch aanzienlijke gasten uit de stad Hunne adellijke bloedverwanten hadden zich langzamerhand by het nieuwe gouvernement aangesloten slechts zelden vernamen zij iets van de heeischende spanning eenige brieven enkele circulaires van geestelijke vereanigingen nu en dan een rechtzinnig tijdschrift en op den kruisband altyd een adres vnn dezelfde han4 een fijn stijf schrift als van iemand die veel met zijn eigen schrift op heeft En wie die trouwe briefschrijver was zou Matteo de huisbewaarder best hebben kunnen zeggen of de dorpsapotheker die tevens postdirecteur was daar Matteo er dikwijls een verzegeld rolletje goud geld kwam brengen geadresseerd aan zekeren pater die itt Turin woonde en de apotheker keek zijn register na schudde zuchtend het hoofd en zeide Dat